Kampagnesvar fra Sundhedsstyrelsen

Bemærk de medier som styrelsen henviser til. Alle medier som er i lommen på Regeringen og / eller Teleindustrien og som fortsat deltager i misinformation og manipulation omkring 5G og elektromagnetisk stråling. Se mere her: https://nejtil5g.dk/medierne/kritik-og-klager-over-danske-mediers-behandling-af-5g/

I denne sammenhæng er disse sider også interessante:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen
Sendt den 20. november 2019 af Anne Elisabeth Traulsen
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/04/A_bent_brev_til_Sundhedsstyrelsen.pdf

Svar fra Sundhedsstyrelsen på Åbent brev
Svaret er ikke uinteressant, selvom det er en lang undskyldning for hvorfor der ikke skal ændres på noget som helst.
“Svar på de spørgsmål, du stiller i dit åbne brev sendt d. 20. november 2019. Vi har samlet dine spørgsmål og vores svar til forskellige emner af sundhedsmæssig karakter efter emne. Du har også stillet nogle spørgsmål om sikkerhedsafstande til antenner og andet af teknisk karakter, og dem må vi bede dig om at stille til Energistyrelsen, da disse emner ligger uden for Sundhedsstyrelsens opgaver.”
Centralt i papiret er måske nok dette:
Sundhedsstyrelsen er ikke bekendt med, at der skulle være skjulte interessekonflikter i ICNIRP eller WHO. Vi er heller ikke bekendt med, at disse organisationers arbejde med sundhedsmæssige aspekter af elektromagnetisk stråling skulle være finansieret af teleselskaberne eller deres respektive brancheorganisationer.
I videnskabelige publikationer er det et generelt krav, at finansiering og interessekonflikter lægges åbent frem. Baseret på den samlede videnskabelige litteratur, de nationale regeringsrapporter, der hidtil er publiceret samt internationale, både politiske og videnskabelige rapporter og dokumenter har Sundhedsstyrelsen vurderet, at de internationale retningslinjer, som er opstillet at ICNIRP i regi af WHO og EU er tilfredsstillende. Eventuelle interessekonflikter for ICNIRP-medlemmer fremgår af ”Declaration of Personal Interest” på ICNIRPs hjemmeside.
Vi finder på samme måde intet grundlag for at betvivle Sundhedsstyrelsens lægefaglige sagkyndiges habilitet. Den sagkyndige for området har regelmæssigt udfyldt habilitetserklæringer til afklaring af eventuelle interessekonflikter.”

https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/04/Svar_pa_a_bent_brev_til_SST_1_Anne.pdf

Svar fra Sundhedsstyrelsen på brev sendt november 2019:

Kære Lykke Plannthin
Miljø- og Fødevareministeriet har videresendt din mail til Sundhedsstyrelsen, som har vurderet den mulige helbredsrisiko ved indførsel af 5G.

Tak for de tilsendte links.

På vores hjemmeside kan du bl.a. læse, at den samlede stråling fra mobiltelefoner, wifi og andet apparatur, som i dag udsender ikke-ioniserende stråling, er svag og ligger langt under grænseværdierne for, hvad der er sundhedsskadeligt. Grænseværdierne er baseret på ICNIRPs retningslinjer fra 1998, der forventes opdateret inden for nær fremtid. Vi refererer desuden til forskellige internationale studier af strålingsniveauerne.
Baseret på den tilgængelige viden har vi ingen grund til at tro, at 5G vil ændre på det.
Vi anerkender fuldt ud, at der er mennesker, der peger på, at den kroniske udsættelse for radio- og mikrobølger i hverdagen gør dem syge. Samlet set vurderer vi imidlertid, at der – med den viden, der foreligger i dag – ikke er undersøgelser, der på tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag er i stand til at sandsynliggøre en sammenhæng. På den baggrund forventer vi ikke, at udrulningen af 5G vil forværre EHS-ramtes situation. Du kan læse mere i vores artikel om el-allergi.
Sundhedsstyrelsen følger konstant udviklingen i tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande, som ligeledes er opmærksomme på usikkerheden og bekymringen om 5G. Ved dialog imellem Sundhedsstyrelsen og Energistyrelsen er det desuden aftalt, at teleselskaberne i samarbejde med Energistyrelsen vil bidrage med den nødvendige tekniske information, mens den nye 5G-teknologi bliver rullet ud i Danmark, for at sikre at grænseværdierne overholdes.
Sundhedsstyrelsen er ikke en forskningsinstitution, ligesom der ikke findes ekspertfora i Danmark, der løbende gennemgår al tilgængelig forskning, som man eksempelvis gør i Sverige ved Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskabelige råd för elektromagnetiske fält, hvor den tolvte rapport i serien blev udgivet i maj 2018.
Baggrunden for Sundhedsstyrelsens vurderinger kan findes på vores hjemmeside. Eksempelvis WHOs anbefalinger, ICNIRPs anbefalede grænseværdier, den ovenfor nævnte svenske rapportserie m.fl., ligesom vi løbende deltager i et nordisk samarbejde og internationale fora på området, hvor nye forskningsresultater og tilhørende konklusioner drøftes.
Vi vil i øvrigt gerne understrege, at Sundhedsstyrelsen ikke baserer sine vurderinger på resultater i enkeltstående forskningsprojekter. Særligt fremgår det af vores hjemmeside, at Sundhedsstyrelsen følger WHO’s vurderinger vedrørende EHS, og at vores anbefalinger for brug af mobiltelefonen er baseret på forsigtighedsprincippet, der følger af IARCs klassifikation 2B. Desuden baseres vores vurderinger på, at udstyr, der benytter sig af radiofrekvente teknologier skal overholde lovgivningens krav, herunder § 17 i Lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold.
Du kan evt. læse mere her:
https://www.dr.dk/…/udrulning-af-5g-vaekker-uro-skal-du-bek…https://www.mm.dk/…/eu-rapport-fremmer-frygten-for-5g-men-d…https://www.dr.dk/…/5g-modstandere-spreder-russisk-misinfor…https://videnskab.dk/…/ved-vi-nok-om-hvordan-mobilnetvaerk-… ____________________
Med venlig hilsen
Marie Skovgaard
Informationsmedarbejder
Information Officer Informationscenteret i Lægemiddelstyrelsen Danish Medicines Agency
Information Centre
T +45 44 88 95 95
dkma@dkma.dk Informationscenteret håndterer henvendelser til Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.