Forsikringsselskaberne

Forsikringsbranchen dækker ikke skader forårsaget af de patologiske egenskaber ved elektromagnetisk stråling.

Hvad får forsikringsbranchen til at vurdere trådløs stråling som en højrisiko faktor? Det uddyber New Hampshire Kommissionen i rapportens Appendix C. (0)

Hos forsikringsselskaberne rangerer 5G, trådløs og elektromagnetisk stråling som værende af høj risiko baseret på deres hvidbøger, hvor de sammenligner risikoen med asbest, hvor det kan tage årtier at kende det fulde omfang af sundhedsmæssige konsekvenser.
Rapporten uddyber videre:
Scarato delte en 2019-rapport fra Swiss Re Institute (1), der klassificerer 5G-mobilnetværk som en “HØJ” risiko “off-the-leash” (uden for skiven), hvilket betyder en høj risiko med en stor indvirkning, der vil påvirke ejendoms- og havarikrav om mere end tre års tid. Swiss Re -rapporten siger på side 29:
”For at muliggøre en funktionel netværksdækning og øget kapacitet vil der samlet set være brug for flere antenner, herunder accept af højere niveauer af elektromagnetisk stråling. I nogle jurisdiktioner vil stigningen af tærskelværdier kræve juridisk tilpasning. Eksisterende bekymringer vedrørende potentielle negative sundhedsvirkninger fra elektromagnetiske felter (EMF) vil sandsynligvis kun stige. En stigning i erstatningskrav kan være en potentiel langsigtet konsekvens.”
Potentielle virkninger:
Cybereksponeringer øges betydeligt med 5G, da angreb bliver hurtigere og voldsommere i volumen. Dette øger forsvarets udfordringer.
Voksende bekymringer for de sundhedsmæssige konsekvenser af 5G kan føre til politisk gnidning og forsinkelse i implementeringen og til erstatningskrav. Introduktionen af 3G og 4G stod over for lignende udfordringer. Informationssikkerhed og nationale suverænitetsproblemer kan forsinke implementeringen af 5G yderligere og øge usikkerheden for planlægningsmyndigheder, investorer, tech -virksomheder og forsikringsselskaber.
Ophedet international strid om 5G-entreprenører og potentiale for spionage eller sabotage kan påvirke det internationale samarbejde og påvirke de finansielle markeder negativt.
● Da de biologiske virkninger af EMF generelt og 5G i særdeleshed stadig diskuteres, kan potentielle påstande om helbredsproblemer komme med en lang ventetid.
En virksomhedsforsikringsanalyse (2) undersøgte også områder eksponeringer, der kan have potentiale til at forårsage store vanskeligheder for kommercielle forsikringstagere og deres forsikringsselskaber. Det omfatter medarbejdernes overeksponering for radiofrekvensbølger fra tagterrasse-sendere som en potentiel fremtidig påstand og fastslår, at forskning “har vist biologiske virkninger fra ‘ikke-termisk’ eksponering på lavere niveau, og mennesker udsat for lavere niveauer har rapporteret hovedpine, svimmelhed, kvalme, humørsvingninger, mental afmatning og hukommelsestab.”
De fleste forsikringsplaner dækker ikke elektromagnetiske felter (EMF), og de har “elektromagnetiske feltekskluderinger”. F.eks. siger California State University Risk Management Authority (CSURMA) Self Insurance Program (3):
”Vi betaler ikke for tab eller skade forårsaget af eller som følge af følgende: …
Kunstigt frembragt elektrisk, magnetisk eller elektromagnetisk energi, der beskadiger, forstyrrer, forstyrrer eller på anden måde forstyrrer: (1) Elektrisk eller elektronisk ledning, enhed, apparat, system eller netværk; eller (2) Enhed, apparat, system eller netværk ved hjælp af mobil- eller satellitteknologi. Men hvis der opstår brand, betaler vi for tabet eller skaden forårsaget af den brand, hvis branden ville være dækket af denne dækningsformular. I forbindelse med denne udelukkelse omfatter elektrisk, magnetisk eller elektromagnetisk energi, men er ikke begrænset til: (1) elektrisk strøm, herunder lysbue; (2) elektrisk ladning produceret eller ledet af et magnetisk eller elektromagnetisk felt; (3) Impuls for elektromagnetisk energi; eller (4) Elektromagnetiske bølger eller mikrobølger.
Selv AT&T Mobile Insurance (4) udelukker tab fra forurenende stoffer. Deres politik siger, at “forurenende stoffer” betyder: Ethvert fast, flydende, gasformigt eller termisk irritationsmiddel eller forurening, herunder røg, damp, sod, dampe, syre, alkalier, kemikalier, kunstigt fremstillede elektriske felter, magnetfelt, elektromagnetisk felt, lydbølger, mikrobølger og al kunstigt fremstillet ioniserende eller ikke-ioniserende stråling og affald.”
Crown Castle udtaler i deres årsrapport for 2020: (5)
Hvis det påvises, at radiofrekvensemissioner fra trådløse håndsæt eller udstyr på vores kommunikationsinfrastruktur forårsager negative helbredseffekter, kan potentielle fremtidige krav påvirke vores drift, omkostninger eller indtægter negativt.
Den potentielle sammenhæng mellem radiofrekvensemissioner og visse negative sundhedsvirkninger, herunder nogle former for kræft, har været genstand for omfattende undersøgelser af det videnskabelige samfund i de seneste år. Vi kan ikke garantere, at påstande vedrørende radiofrekvensemissioner ikke vil opstå i fremtiden, eller at resultaterne af sådanne undersøgelser ikke vil være ugunstige for os.
Offentlig opfattelse af mulige sundhedsrisici forbundet med mobil- eller andre trådløse forbindelsestjenester kan bremse eller reducere væksten i trådløse virksomheder, hvilket igen kan bremse eller reducere vores vækst. Især negativ offentlig opfattelse af og regler med hensyn til disse opfattede sundhedsrisici kan bremse eller reducere markedsaccept af trådløse tjenester. Hvis en forbindelse mellem radiofrekvensemissioner og mulige negative sundhedsvirkninger var etableret, kan vores drift, omkostninger eller indtægter være væsentligt og påvirket negativt. Vi opretholder i øjeblikket ikke noget væsentligt forsikring med hensyn til disse forhold.
Trådløse virksomheder fra AT&T (6), Nokia, T-Mobile til Verizon Wireless har udsendt lignende advarsler (7) til deres egne aktionærer.
Følgende udsagn fremgår af Vodafones årsrapport for 2018: (8) “Hvad er risikoen? Elektromagnetiske signaler, der udsendes af mobile enheder og basestationer, kan findes at udgøre sundhedsrisici med potentielle virkninger, herunder: ændringer i national lovgivning, en reduktion i mobiltelefonforbrug eller retssager” og ”EMF -sundhedsrelaterede risici – EMF viser at udgøre sundhed risikerer at forårsage reduktion i mobilbrug eller retssager.”
Rapporten inkluderede også EMF som værende en “hovedrisiko” der vurderes som høj i grafikken på siderne 38-39.
Andre forsikringsrapporter, der klassificerer trådløse og elektromagnetiske felter som “højrisiko”:
● 2016 Austrian Accident Insurance Institute (AUVA): Report 70 – ATHEM-2 Untersuchung athermischer Wirkungen elektromagnetischer Felder im Mobilfunkbereich (Investigation of athermal effects of electromagnetic fields in mobile communications.)
https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=366&class=DownloadItem
● 2014 Swiss Re SONAR Report: New emerging risk insights.
https://media.swissre.com/documents/SONAR_2014.pdf
● 2013 AM Best Briefing, Emerging Technologies Pose Significant Risks with Possible Long-Tail Losses. https://web.archive.org/web/20180519101714/http:/www.ambest.com/directories/bestconnect/EmergingRisks.pdf
● 2011 Business Insurance White Paper, “The Next Asbestos: Five emerging risks that could shift the liability landscape.” https://www.businessinsurance.com/article/99999999/wp05/110519977/the-next-asbestos-five-emerging-risks-that-could-shift-the-liability-landscape
● 2011 Austrian Accident Insurance Institute (AUVA) ATHEM Report 1, Investigation of athermal effects of electromagnetic fields in mobile radio areas (in German)
https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=368&class=DownloadItem
● 2010 Lloyd’s of London Report on Electromagnetic Fields
https://www.lloyds.com/news-and-insight/risk-insight/library/technology/emf
● 2009 Austrian Accident Insurance Institute Report on Health Risks from Cell Phone Radiation “Nonthermal Effects of Electromagnetic Radiation in the Cell Phone Frequency Range.”
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/%E2%97%8F-2009-Austrian-Accident-Insurance-Institute-Report-.pdf
● 2011 Business Insurance Article “Geisel, Roseanne White. “Insurers exclude risks associated with electromagnetic radiation.”
http://www.businessinsurance.com/article/20070603/ISSUE03/100022051/insurers-exclude-risks-associated-with-electromagnetic-radiation
Kilder:
0) Den 1. november 2020 offentliggjorde New Hampshire -Kommissionen deres endelig rapport ‘Environmental and Health Effects of Evolving 5G Technology’. Størstedelen af New Hampshire -Kommissionen stemte for at støtte rapportens 15 anbefalinger. Anbefaling 4 var at erstatte trådløs teknologi med sikrere teknologi på skoler og biblioteker. Appendix C behandler fra s. 47-49 Forsikringsbranchen:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/NH-5G-Comission-Q-and-A-on-5G-.pdf
1) Swiss Re Institute, New Emerging Risk Insights, 2019.
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Swiss-Re-SONAR-Publication-2019-excerpt-1.pdf
2) BusinessInsurance.com, “The Next Asbestos: Five emerging risks that could shift the liability landscape,” May 13, 2011.
https://www.businessinsurance.com/article/99999999/wp05/110519977/the-next-asbestos-five-emerging-risks-that-could-shift-the-liability-landscape
3) https://www.calstatela.edu/sites/default/files/groups/Environmental%20Health%20and%20Safety/Riskmgmt/program_manual_univ_ins_prog_2014.pdf
4) AT&T Mobile Insurance Policy, 2014, p. 4
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/ASATT-531-MI-Terms-web-04.pdf
5) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051470/000105147018000082/cci10-k123117.htm
6) AT&T 2016 Annual Report https://www.att.com/Investor/ATT_Annual/2016/downloads/att_ar2016_completeannualreport.pdf
7) EHTrust.org, “Corporate Company Investor Warnings In Annual Reports 10k Filings Cell Phone Radiation Risks.” https://ehtrust.org/key-issues/corporate-company-investor-warnings-annual-reports-10k-filings-cell-phone-radiation-risks/
8) http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/77/77862/annual-reports/annual_report18/downloads/Vodafone-full-annual-report-2018.pdf

Swiss Re

Verdens næststørste genforsikringsselskab Swiss Re udsender ny rapport (22. maj 2019), som er yderst kritisk over for 5G udrulning. Swiss Re betegner 5G udrulningen som fuldstændigt ukontrolleret og ureguleret.

“As the biological effects of EMF in general and 5G in particular are still being debated, potential claims for health impairments may come with a long latency.”
“Growing concerns of the health implications of 5G may lead to political friction and delay of implementation, and to liability claims. The introductions of 3G and 4G faced similar challenges.”
“To allow for a functional network coverage and increased capacity overall, more antennas will be needed, including acceptance of higher levels of electromagnetic radiation. In some jurisdictions, the rise of threshold values will require legal adaptation. Existing concerns regarding potential negative health effects from electromagnetic fields (EMF) are only likely to increase. An uptick in liability claims could be a potential long-term consequence.”
“5G will enable wireless connectivity in real time for any device of the internet of things (IoT), such as autonomous cars or sensor-steered factories. Current concerns regarding potential negative health effects from electromagnetic fields are likely to increase. In addition, hackers can also exploit 5G speed and volume to acquire (or steal) more data faster. Major concerns are possible privacy and security breaches, as well as espionage.”

Artikel om 5G:
https://www.swissre.com/institute/research/sonar/sonar2019/SONAR2019-off-the-leash.html

Pressemeddelelse:
https://www.swissre.com/media/news-releases/nr-20190522-sonar2019.html
https://www.swissre.com/dam/jcr:8b1c1b23-97df-4f55-a7a2-aed28fd2dbcc/nr-20190522-sonar2019-en.pdf

Rapporten:
https://www.swissre.com/institute/research/sonar/sonar2019.html
https://www.swissre.com/dam/jcr:5916802c-cf6b-4c67-9d42-39cf80c4b00d/sonar-publication-2019.pdf

Trådløse virksomheder advarer investorer om sundhedsrisikoen ved mobiltelefonstråling

Advarsler om trådløs virksomhedsinvestering er indeholdt i årsrapporter, der er arkiveret på formular 10-K (eller form 20-F eller 40-F for udenlandske virksomheder) hos Securities and Exchange Commission (SEC).

“We may incur significant expenses defending such suits or government charges and may be required to pay amounts or otherwise change our operations in ways that could materially adversely affect our operations or financial results.”

Mobiltelefonproducenter og udbydere af deres infrastruktur er opmærksomme på, at stråling fra deres produkter kan være risikabel og advarer deres aktionærer. I artiklen findes uddrag fra erklæringer i årsrapporter, der angiver, at disse virksomheder informerer deres aktionærer om, at de kan pådrage sig betydelige økonomiske tab relateret til elektromagnetiske felter og sundhedseffekter såsom hjernesvulst og blandt flere andre rapporterede sundhedseffekter.
https://www.rfsafe.com/wireless-companies-warn-investors-before-their-consumers-about-cell-phone-radiation-health-risk/

Nick Pineault – Forsikringsselskaberne har forladt EMF båden
I denne podcasten undersøges, hvordan de 3 vigtigste genforsikringsselskaber, Big Wireless og de fleste telefonproducenter er udmærket klar over, at EMF’er er en enorm potentiel sundhedsrisiko.
https://theemfguy.com/012/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.