Kampagne – Kort introduktion: Sundhedsstyrelsen og dens enhed for Strålebeskyttelse

Kan Sundhedsstyrelsen garantere dit helbred mod mobilstråling?

Ring op og spørg enheden for Strålebeskyttelse (SIS) under Sundhedsstyrelsen om den kan garantere dit helbred i forhold til trådløst teknologi og mobilstråling f.eks. fra master, naboens Wi-Fi, Smart Meters osv.

Du kan også møde personligt op hos SIS i Herlev.

Tiden er kommet, hvor Sundhedsstyrelsen skal vide, at vi ikke er tilfredse med deres tilgang til menneskeskabt elektromagnetisk stråling.

Ring til SIS (Sundhedsstyrelsens Strålebeskyttelses Enhed (tlf. numre nedenfor). Optag din samtale og læg den ud på vores fælles Facebookside: Vi siger nej til 5G i Danmark samt øvrige sociale medier.

En lille spørgeguide finder du her. En uddybet spørgeguide finder du her.

Nedenfor en introduktion om Sundhedsstyrelsen og enheden for Strålebeskyttelse. En mere uddybet introduktion får du her.

Kontakt oplysninger til Strålebeskyttelses enheden findes nederst på denne side.

Facts om Sundhedsstyrelsen og Strålebeskyttelses enheden

Opgaver

“Sundhedsstyrelsen varetager samtlige myndighedsopgaver vedrørende strålebeskyttelse, hvor der forekommer, anvendes eller frembringes ioniserende stråling.

(…) Hovedopgaven er at sikre arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø mod skader fra ioniserende stråling.”
(maj 2019)

Styrelsen er “den eneste offentlige institution med overordnet ansvar for strålebeskyttelse og med faglig viden og kompetence på hele området” men ikke-ioniserende stråling nævnes kun perifert i opgavebeskrivelse.

Medarbejderne

https://www.sst.dk/da/Om-os/Organisation/Enheder/Straalebeskyttelse (marts 2019)
https://www.sst.dk/da/Om-os/Organisation/Faste-sagkyndige-raadgivere (aug. 2019)

I Strålebeskyttelses enheden findes ingen personer med sundhedsfaglig viden om ikke-ioniserende stråling. Ser man på Sundhedsstyrelsen som helhed henvises til professor, overlæge, dr.med., ph.d. Christoffer Johansen, som vi ved er på Teleindustriens lønningsliste og som i øvrigt samarbejder med IEI.

Stråling

På siden om stråling henvises til en side om stråling i hverdagen. Under afsnittet om Radio- og mikrobølger og lavfrekvente magnetfelter står:

Vi følger derfor resultaterne af international forskning samt anbefalinger sat af WHO og EU. (maj 2019)

Kritik

Hvad det er for international forskning man følger? Hvorfor har man ikke taget Forsigtighedsprincippet til sig som anbefalet af Europarådet i 2011. Der er ikke kommet mindre elektromagnetisk stråling siden. Se her.

Direktøren for Det Europæiske Miljøagentur Jacqueline McGlade udtaler i et frontalangreb på den danske styrelse, at det er uærligt, når Sundhedsstyrelsen konkluderer, at en rapport om faren ved mobilstråling forfattet af internationale forskere er et partsindlæg. Det fremgår af artiklen i Ingeniøren den 4. okt. 2007.
https://ing.dk/artikel/miljoagentur-raser-sundhedsstyrelsen-er-perfid-82068

Se uddybning her.

Mobiltelefoni og trådløs teknologi

“Forskningen kan endnu ikke be- eller afkræfte, at radio- og mikrobølger udgør en sundhedsrisiko, og Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor forsigtighed ved brug af mobiltelefoner, der er den største enkeltstående kilde til eksponering.” (maj 2019)

Selvom styrelsen skriver, at forskningen kan ikke afkræfte at der en sundhedsrisiko, ønsker man ikke at bruge Forsigtighedsprincippet.

Mobiltelefoni
I afsnittet henvises til SAR værdierne samt at man i EU opererer med en SAR-grænseværdi på 2 W/kg.

Intet om Phonegate, hvor en fransk test i 2015 fandt at 9 ud af 10 mobiltelefoner ikke overholdt disse grænseværdier. I 2019 er der fortsat mobiltelefoner, der ikke overholder industriens egne grænseværdier.

Trådløse netværk samt trådløse apparater
Varmeudvikling er et problem, men risikoen ved den elektromagnetiske stråling nævnes ikke:

“Til trods for navnet bør bærbare computere placeres på skrivebordet snarere end i skødet, når de er i brug, da varmepåvirkningen fra computerens batteri over længere tid kan være skadelig.” (5. maj 2019)

Babyalarmer, Trådløse el-, vand- og varmemålere (smart meters) samt trådløse telefoner frikendes for at udgøre nogen som helst sundhedsrisiko.

Hvordan man forklarer de symptomer, mange har oplevet efter opsætning af Smart Meters, fremgår ikke af afsnittet, som er opdateret juli 2019.

Grænseværdier

“Grænseværdierne for ikke-ioniserende stråling som fx radio- og mikrobølger er ikke lovgivningsmæssigt reguleret i Danmark, men følger anbefalinger fra EU.” (…..) “Disse grænseværdier bliver fulgt i de fleste europæiske lande, herunder de øvrige nordiske lande.” (5. maj 2019)

Vi får ikke at vide hvilke lande, men om deres incitament står (5. maj 2019):

“Begrundelsen (…) kan være en påstået øget sygdomsrisiko, frygt i befolkningen eller andre forhold. Fastsættelsen af disse specifikke nationale grænseværdier vurderes ikke at have baggrund i videnskabelig forskning eller i de internationale anbefalinger sat af EU eller WHO.

At det er uden baggrund i videnskabelig forskning er jo ikke korrekt. Heller ikke at det er uden baggrund i internationale anbefalinger jf. Europarådets anbefaling af Forsigtighedsprincippet i 2011.

Det nævnes ikke, at den danske grænseværdi er 10.000 gange højere end Forsigtighedsprincippet. Men det nævnes igen og igen, at alle målinger holder sig inden for grænseværdien. Det giver ingen mening, da grænseværdien er sat så høj, at den i realiteten aldrig vil blive overskredet.

Styrelsen fastholder at: “På nuværende tidspunkt er opvarmning den eneste veldokumenterede effekt af radio- og mikrobølger fra eksempelvis mobiltelefoner og trådløse netværk”

Man følger ingeniørerne og ignorerer al øvrig forskning på området.

Der henvises gerne til “Anbefalinger fra Det Europæiske råd (1999/519/EC) til begrænsning af befolkningens udsættelse for elektromagnetiske felter” (se her). Men meget er sket siden 1998, hvor 3G blev introduceret og blev kommercielt i 2001. 4G blev introduceret 2008. Senere forskningsresultater førte endda til anbefalingerne i 2011.

5G netværk

“Helt overordnet er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er grund til at være bekymret for, at der skulle være en sundhedsrisiko forbundet med 5G. Målinger viser, at den samlede stråling fra mobiltelefoner, wifi og andet apparatur, som i dag udsender ikke-ioniserende stråling, er svag og ligger langt under grænseværdierne for, hvad der er sundhedsskadeligt. Baseret på den tilgængelige viden har vi ingen grund til at tro, at 5G vil ændre på det.”
(5. maj 2019)

I et brev fra Sundhedsstyrelsen til Energistyrelsen dateret den 5. marts 2019 undsiger Sundhedsstyrelsen, at Sundhedsstyrelsen skulle være i stand til at fortælle bekymrede borgere noget som helst om 5G:vi (..) mangler (stadig) den helt nødvendige, robuste information, som er nødvendig for at kunne foretage en valid sundhedsfaglig vurdering“.

I et internt brev fra den 20. december 2018 skriver Sundhedsstyrelsens strålingsfaglige ekspert til en medarbejder i Energistyrelsen for at specificere, hvad Sundhedsstyrelsen bør vide, for at kunne foretage en sundhedsfaglig vurdering:
”worst-case situationer (jf. eksemplet med passager i en bus, der streamerdata på deres mobiltelefon”
”Da der som bekendt forventeligt er tale om komplicerede sende mønstre, kan det her tilføjes, at forholdet imellem maksimale måleværdier (”peak-værdier” og gennemsnitsværdier bør adressere.
– “Usikkerheden omkring brug af højere frekvenser op til 70 GHz bør ligeledes imødegås med konkrete beregninger og målinger.”

Men trods disse spørgsmål udtaler styrelsen alligevel at:

“Helt overordnet er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er grund til at være bekymret for, at der skulle være en sundhedsrisiko forbundet med 5G.

Helbredsrisici

“Det samlede nuværende vidensgrundlag tyder ikke på, at normal dagligdags brug af trådløse teknologier har negativ virkning på befolkningens helbred. Da den udbredte brug af de trådløse teknologier fortsat er relativt ny, vil studier af eventuelle langtidseffekter dog være påkrævede lang tid fremover.” (5. maj 2019)

Der henvises til WHO’s klassifikation af elektromagnetisk stråling til 2B: Muligvis kræftfremkaldende. “Det betyder, at det ikke er muligt at udelukke en sammenhæng mellem udsættelse for radio- og mikrobølger og udvikling af kræft.” Der kan, ifølge Styrelsen selv, sagtens være tale om udvikling af kræft. Det og Forsigtighedsprincippet bliver dog ignoreret.

El-allergi
Selvom symptomerne er reelle kan videnskabelige studier ikke påvise nogen sammenhæng. Interessant, fordi et ikke videnskabeligt forsøg i en DR udsendelse absolut ingen problemer havde med at påvise en sammenhæng (udsendelsen er også fjernet) (se mere her).

Anbefalinger om mobilbrug
I afsnittet fastslår sundhedsstyrelsen at:
“Mobiltelefoni er den største kilde til eksponering for radio- og mikrobølger.(…) “Forskere kan endnu ikke be- eller afkræfte, at eksponeringen fra mobiltelefoner udgør en sundhedsrisiko.” (5. maj 2019)

Herefter følger nogle ganske udmærkede råd. Her skal fremhæves et enkelt:
“Brug så vidt muligt SMS i stedet for samtale.” Indirekte siger man her. Undgå at tale i mobiltelefon. Hvor er Forsigtighedsprincippet og hvorfor pålægges mobilindustrien ikke at synliggøre disse anbefalinger på deres produkter?

Børn

I afsnittet Spørgsmål og svar om mobiltelefoni (27. aug. 2019) stiller styrelsen spørgsmål til sig selv.

Om børn skriver styrelsen, at der på den ene side intet grundlag er for øget risiko for kræft. Alligevel skriver man, at børn er særlig udsatte samt at man mangler viden om effekten af længere tids brug af de trådløse teknologier:

Børn plejer normalt at have en høj prioritet, men ikke her. Mobilindustrien er vigtigere.

Styrelsens eget svar på de tvetydige udtalelser

“På baggrund af den hidtil offentliggjorte forskning kan det ikke konkluderes, at radiobølger fra mobiltelefoner udgør en helbredsfare. Omvendt kan man dog heller ikke udelukke det.
Mobiltelefoni er stadig et relativ nyt fænomen. Nogle sygdomme udvikler sig langsomt, og der forskes stadig i eventuelle skadevirkninger fra længerevarende brug af mobiltelefon, især i forhold til personer med højt dagligt mobilforbrug.
På den baggrund anbefaler Sundhedsstyrelsen en række enkle forholdsregler ….”


Hænger den stigende forekomst af hjernekræft sammen med den øgede brug af mobiltelefoner?
Styrelsens svar er nej trods at afsnittet er dateret den 27. aug. 2019. For i maj 2019 måtte den daværende sundhedsminister nødtvunget oplyse, at der er dokumenteret stigning i den aggressive hjernecancer, som knytter sig til mobiltelefoni. En stigning der følger en tilsvarende udvikling i England Sverige og Holland.

Kontaktoplysninger

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS)
Knapholm 7, 2730 Herlev
sis@sis.dkTelefon: 72 22 74 00 
Døgnvagt: 44 94 37 73 (ved uheld med radioaktive stoffer og stråling)

Åbningstider
Mandag-fredag 8.30-15.30
Sundhedsstyrelsen og pressetelefonen har lukket fredag efter Kristi himmelfartsdag samt mellem jul og nytår.

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.