Opfordring til konsensusdebat om stråling fra mobiltelefoner og sundhed

Er de nuværende sikkerhedsretningslinjer tilstrækkelige til at beskytte alles sundhed?

Foto: Dylan GillisUnsplash

Opfordringen om en konsensusdebat kommer fra Dariusz Leszczynski (a). Artiklen er udgivet på Frontiers den 15. december 2022.

Den nuværende udbredelse af den femte generation af trådløs kommunikationsteknologi (5G) har genantændt den langvarige debat om muligheden for sundhedseffekter fra den stråling, der udsendes af de eksisterende trådløse kommunikationsenheder og netværk, og de nye, der introduceres af 5G.

Samfundets modstand mod trådløse kommunikationsteknologier, herunder 5G, skyldes usikkerheden om, hvorvidt stråling udsendt fra trådløse enheder og netværk påvirker menneskers sundhed samt sundheden for miljøets fauna og flora. Desuden anser en betydelig del af befolkningen sig for at være følsomme over for trådløs stråling (12). Ifølge Verdenssundhedsorganisationens (WHO) definition af sundhed er dette i sig selv en sundhedseffekt af den stråling, der udsendes af trådløs teknologi (3).

Når man gennemgår den publiceret forskning, høres der ofte påstande fra nogle forskere og teleindustrien, at emnet for modulerede radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF’er), der udsendes af trådløse kommunikationsenheder og netværk, er blevet meget grundigt undersøgt, og at der er tusinder og atter tusinder af undersøgelser tilgængelige om sundhedsvirkningerne af RF-EMF.

Sådanne påstande er unøjagtige og vildledende.

Begrænsede undersøgelser, når det gælder 5G

En specialiseret database i Tyskland, EMF-portalen 1, har indsamlet 37.104 publikationer af alle typer undersøgelser af forskellige frekvenser af EMF’er. Af disse er der 1.951 undersøgelser vedrørende specifikt trådløs kommunikations RF-EMF, og kun 449 undersøgelser er vedr. 5G (pr. 16. november 2022).

Det begrænsede antal undersøgelser, der undersøgte de biologiske og sundhedsmæssige virkninger af RF-EMF, fortolkes enten som bevis for manglende sundhedsskade eller bevis for sundhedsskade.

Evalueringerne af de samme videnskabelige beviser kommer til forskellige konklusioner afhængigt af de forskere, der udfører analysen.

Modstridende konklusioner – afhængige af hvor forskerne kommer fra

Evalueringer af forskningen, som er udført af to grupper af forskere, der danner Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) 2 og Den Internationale Komité for Elektromagnetisk Sikkerhed ved Institut for Elektro- og Elektronikingeniører (IEEE-ICES) 3, bruges til at fastsætte de internationale sikkerhedsretningslinjer. Både ICNIRP og IEEE-ICES hævder, at videnskabelig dokumentation viser mangel på skadelige sundhedseffekter. ICNIRP’s udtalelse er historisk set allerede anbefalet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), og på grund af den følges disse WHO-anbefalinger også af teleindustrien og flertallet af de nationale regeringer.

Evalueringen af de samme videnskabelige beviser fra andre hold af forskere, herunder BioInitiative 4, Den Internationale Komité for Elektromagnetisk Sikkerhed (ICEMS) 5 eller den nyligt oprettede Internationale Kommission for Elektromagnetiske Felters Biologiske Virkninger (ICBE-EMF’er) 6 fører imidlertid til konklusioner om, at den videnskabelige dokumentation viser klare sundhedsskadelige effekter.

Der er betydelige ledelsesforskelle mellem ICNIRP/IEEE-ICES og BioInitiative/ICEMS/ICBE-EMF. Der er også væsentlige forskelle på, hvordan videnskabelige undersøgelser kvalificeres og evalueres, og hvordan de endelige konklusioner drages. Disse forskelle påvirker, hvordan disse organisationers meninger anses for videnskabeligt værdifulde.

Som følge heraf afvises udtalelser fra forskere fra BioInitiative og ICEMS stort set af WHO, teleindustrien og regeringer som værende af utilstrækkelig kvalitet og fejlagtig i deres konklusioner (udtalelsen fra ICBE-EMF er blevet offentliggjort for nylig, og der er endnu ingen kommentarer til den fra WHO, teleindustrien eller regeringer). For at blive hørt af de nationale strålingssikkerhedsmyndigheder og regeringer er forskere fra disse organisationer og almindelige offentlige aktivister derfor begyndt at gå til domstolene for at bevise, at deres fortolkning af de videnskabelige beviser er korrekt [f.eks. Se fodnote 7].

Eksempler på modstridende konklusioner

Her er de tre eksempler på modstridende konklusioner, genereret af evalueringen af det samme videnskabelige bevis:

• I 2020 offentliggjorde ICNIRP ajourførte retningslinjer for beskyttelse af offentligheden mod virkningerne af eksponering for menneskeskabte elektromagnetiske felter (4), hvori der blev konkluderet, at

De eneste dokumenterede negative helbredseffekter forårsaget af eksponering for radiofrekvens-EMF’er er nervestimulering, ændringer i permeabiliteten af cellemembraner og virkninger på grund af temperaturforhøjelse. Der er ingen dokumentation for sundhedsskadelige virkninger ved eksponeringsniveauer, der ligger under restriktionsniveauerne i ICNIRP-retningslinjerne (1998), og ingen dokumentation for en interaktionsmekanisme, der forudsiger, at der kan opstå sundhedsskadelige virkninger som følge af radiofrekvens-EMF-eksponering under disse begrænsningsniveauer

• I 2022 offentliggjorde BioInitiative en opdatering 8 til deres rapport fra 2019, der indeholder anbefalinger om beskyttelse af mennesker mod virkningerne af eksponering for menneskeskabte elektromagnetiske fonde, hvori det konkluderes, at

Bioeffekter er klart etableret ved meget lave niveauer af eksponering for elektromagnetiske felter og radiofrekvensstråling. Bioeffekter kan forekomme i de første par minutter på niveauer forbundet med mobil og trådløs telefonbrug. Bioeffekter kan også forekomme fra blot få minutters eksponering for mobiltelefonmaster (mobilmaster), WI-FI og trådløse forsyningsselskaber ‘smarte’ målere, der producerer helkropseksponering. Eksponeringer på kronisk basestationsniveau kan resultere i sygdom. […] Bioeffekter med kronisk eksponering kan med rimelighed antages at resultere i sundhedsskadelige virkninger …”

• I 2022 offentliggjorde ICBE-EMF en omfattende kommentar (5) om de sundhedsmæssige virkninger af RF-EMF-eksponeringer og gyldigheden af sikkerhedsretningslinjerne og konkluderede, at

25 års omfattende forskning i RFR viser, at de antagelser, der ligger til grund for FCC’s og ICNIRP’s eksponeringsgrænser, er ugyldige og fortsat udgør en folkesundhedsskade. Bivirkninger observeret ved eksponeringer under den antagne SAR tærskel omfatter ikke-termisk induktion af reaktive iltarter, DNA-skade, kardiomyopati, kræftfremkaldende egenskaber, sædskader og neurologiske virkninger, herunder elektromagnetisk overfølsomhed. Flere humane undersøgelser har også fundet statistisk signifikante sammenhænge mellem RFR-eksponering og øget risiko for hjerne- og skjoldbruskkirtelkræft.

Selvvalgte forskere fastholder polariseringen

Forskellene i evalueringen af den videnskabelige dokumentation fra ICNIRP, IEEE-ICES, BioInitiative, ICEMS og ICBE-EMF-grupper skyldes de deltagende forskere. Hver af disse grupper vælger nemlig selv deres forskere. Et nærmere kig på sammensætningen af hver af disse grupper af forskere viser tydeligt, at hver gruppe kun vælger forskere med samme mening om spørgsmålet om RF-EMF og sundhed. Derfor er der let opnåelig intern konsensus inden for hver af disse grupper. ICNIRP- eller IEEE-ICES-grupper når ved at vælge forskere, der mener, at der ikke er tegn på skade forårsaget af RF-EMF-eksponeringer, til enighed om, at RF-EMF er sikker, når producenter og brugere følger ICNIRP / IEEE-ICES sikkerhedsretningslinjer. I modsætning hertil når BioInitiative, ICEMS og ICBE-EMF-grupper ved at vælge forskere, der mener, at der er tegn på, at RF-EMF skader sundheden, frem til en konsensusudtalelse om, at RF-EMF ikke er sikker, når brugeren følger de nuværende sikkerhedsretningslinjer. Derfor går disse grupper ind for at sænke RF-EMF-eksponeringer og gennemføre forsigtighedsforanstaltninger eller forsigtighedsprincipper, som defineret af Den Europæiske Union 9. Denne måde at selvvælge medlemmer på, forskere med bestemte meninger, fører til og opretholder polariseringen af synet på årsagssammenhængen mellem RF-EMF-eksponeringer og menneskers sundhed.

Primært har disse grupper af forskere ikke kun forskellige synspunkter om betydningen af de videnskabelige beviser, men også forskellige synspunkter om, hvilke eksponeringer der er enten sikre eller usikre. De sikkerhedsretningslinjer, som disse grupper af forskere foreslår, er forskellige. Det videnskabeligt legitime spørgsmål er derfor, om hvorvidt de aktuelt anvendte sikkerhedsretningslinjer, der er udarbejdet af ICNIRP/IEEE-ICES og anbefalet over hele verden af WHO, beskytter brugerne tilstrækkeligt, eller om sikkerhedsretningslinjerne bør revideres som foreslået af ICBE-EMF eller BioInitiative. Det er det spørgsmål, som de, der beskæftiger sig med RF-EMF-eksponeringer, gerne vil have et klart svar på. Det er også i regeringernes og industriens interesse at blive forsikret af den videnskabelige konsensus om, at retningslinjerne faktisk er korrekte. At have retningslinjer fastsat af en ligesindet gruppe af forskere er måske ikke tilstrækkeligt sikrende.

Bred IARC konsensus i 2011

Der var kun en videnskabelig evaluering af RF-EMF-undersøgelser, hvor den samlede gruppe af forskere repræsenterede et komplet spektrum af forskellige videnskabelige udtalelser om RF-EMF og sundhed, især kræft. Denne mangfoldige gruppe af forskere samledes i maj/juni 2011 i hovedkvarteret for Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) i Lyon og kom efter intense debatter frem til en anbefaling om, at RF-EMF er et muligt humant kræftfremkaldende stof.

• Forskere, der var inviteret til IARC’s arbejdsgruppe, konkluderede (6), at

I betragtning af den begrænsede evidens hos mennesker og forsøgsdyr klassificerede arbejdsgruppen RF-EMF som” muligvis kræftfremkaldende for mennesker “(gruppe 2B). Denne evaluering blev støttet af et stort flertal af arbejdsgruppens medlemmer.”

Udtalelsen fra Det Internationale Agentur for Kræftforskning er uenig i udtalelserne fra ICNIRP, IEEE-ICES, BioInitiative og ICEMS (ICBE-EMF eksisterede endnu ikke i 2011). ICNIRP og IEEE-ICES mener ikke, at der er noget bevis for, at RF-EMF er kræftfremkaldende. BioInitiative, ICEMS og ICBE-EMF mener, at dokumentationen er tilstrækkelig til at klassificere RF-EMF som kræftfremkaldende for mennesker. IARC-klassificeringen i 2011 var mellemvejen, da den anså RF-EMF for at være et muligt humant kræftfremkaldende stof (gruppe 2B på IARC-skalaen). Da nye undersøgelser blev offentliggjort efter IARC-klassificering i 2011, mødtes en IARC-rådgivende gruppe i 2019 for at anbefale prioriteter for IARC-monografierne i løbet af 2020-2024 i Lyon, og den anbefalede, at RF-EMF’s kræftfremkaldende egenskaber skulle revurderes inden for de næste 5 år (høj prioritet) 10.

Videnskabelige debatter i IARC’s hovedkvarter i Lyon i 2011 viste, at der ikke er nogen videnskabelig konsensusstøtte til hverken de udtalelser, der er fremlagt af ICNIRP/IEEE-ICES eller BioInitiative/ICEMS/ICBE-EMF.

Ensidigt GSMA EMF-forum i 2022

Teleindustrien er imidlertid bekymret over polariseringen af videnskabelige udtalelser om RF-EMF og sundhed. For nylig, den 11. oktober 2022, afholdt GSM Association (GSMA), en paraplyorganisation, der repræsenterer operatører af mobilnetværk, det 11. GSMA EMF-forum, hvor en af diskussionssessionerne var dedikeret til spørgsmålet “Er der enighed blandt videnskabelige anmeldelser af RF-EMF-sundhedsrisici?” 11. Desværre inviterede GSMA udelukkende talere fra den ene ende af meningsspektret, nemlig forskere med de samme holdninger som ICNIRP og WHO (11) 11.

Det er ikke den bedste måde at fastslå, om der er enighed eller ej, når kun den ene side af debatten inviteres.

Mangfoldigheden af fortolkninger af RF-EMF-forskningen afspejler et bredere problem med RF-EMF-forskning. Når resultaterne af eksperimentelle undersøgelser er vanskelige at fortolke, og resultaterne af undersøgelser for det meste er tvetydige, er det op til individuelle forskere og grupper af forskere at bestemme betydningen af resultaterne af sådanne undersøgelser. Forskere, der er mere bekymrede for de mulige sundhedseffekter, vil give en anden endelig evaluering af den tvetydige videnskab end de forskere, der er mindre bekymrede for de mulige virkninger.

Forskningen

Der er blevet udført forskning i RF-EMF og sundhed gennem lang tid, men der er stadig betydelige huller i viden. Der mangler undersøgelser, hvor de in vitro- og in vivo-fundne biologiske virkninger, så vidt det er etisk tilladt, vil blive undersøgt for deres forekomst og fysiologiske styrke hos mennesker. For eksempel har in vitro- og in vivo-undersøgelser vist, at RF-EMF-eksponeringer kan påvirke sådanne cellulære processer som et klassisk stressrespons (såkaldt varmechokstress), oxidativt stressrespons eller DNA-integritet. Uden frivillige undersøgelser på mennesker, der viser, at sådanne biologiske reaktioner forekommer med en styrke, der er tilstrækkelig til at ændre mobiltelefonbrugernes normale fysiologi, er det tvivlsomt at hævde, at menneskers sundhed påvirkes af RF-EMF-eksponeringer, uanset om eksponeringerne opfylder de nuværende sikkerhedsretningslinjer eller ej.

Der er også en ofte udtrykt opfattelse af, at størstedelen af RF-EMF-undersøgelserne er af dårlig kvalitet, har for lille en stikprøvestørrelse til pålidelige statistikker og giver in vitro- og in vivo-beviser, der ikke har vist sig at forekomme hos levende mennesker. De seneste kritiske anmeldelser, der viser forskningens lave kvalitet, har vedrørt 5G-teknologien og sundheden (7-9). Der slås derfor til lyd for et stærkt og presserende behov for forskning af bedre kvalitet (10).

På trods af den generelle enighed om, at den foreliggende videnskabelige dokumentation er af ringe kvalitet, samt at der er betydelige huller i viden, bruges den dårlige og utilstrækkelige videnskabelige dokumentation til at hævde, at der enten ikke er noget bevis for skade, eller at der er etableret bevis for skade. Sådanne udsagn mangler ikke kun logik, men er også moralsk og etisk tvivlsomme. Hvis den videnskabelige dokumentation, der anvendes enten til støtte for påstande om sikkerhed eller mangel på samme, er af dårlig videnskabelig kvalitet, er påstande om sikkerhed eller mangel på samme upålidelige, fordi de mangler solid støtte fra videnskabelige undersøgelser af høj kvalitet.

Den polariserede debat

Dødvandet i den videnskabelige fortolkning har været i gang i flere år. Den stærkt polariserede debat om RF-EMF og sundhed føder konspirationsteorier. Det er muligt, at nogle af de videnskabelige beviser kan blive overfortolket eller underfortolket af de forskellige forskerhold. Den fornuftige måde at løse problemet med RF-EMF og sundhed ville være at finde en fælles fortolkning af videnskaben ved at samle forskere fra begge sider af debatten.

Udgangspunktet, for at undertrykke konspirationsteorier og uønsket desinformation, er åbent at debattere gyldigheden af den videnskabelige gennemgang udført af ICNIRP, IEEE-ICES, BioInitiative, ICEMS og ICBE-EMF.

Paraplyorganisationer i industrien, såsom GSMA og Mobile and Wireless Forum (MWF), bør overveje konsekvenserne af potentielt ukorrekte videnskabelige udtalelser fra ICNIRP/IEEE-ICES, som anbefales af WHO og følges tæt af teleindustrien. F.eks. har medlemmer af ICNIRP ikke noget juridisk ansvar for deres udtalelser, men teleindustrien, der anvender ICNIRP-anbefalede sikkerhedsretningslinjer, har et juridisk ansvar, hvis det viser sig, at det telekommunikationsproducerede udstyr forårsager sundhedsskader.

Opfordring til rundbordsdebat

I 2012 opfordrede jeg til en rundbordsdebat om, hvad den videnskabelige dokumentation betyder, der blev indsamlet i biomedicinsk forskning om virkningerne af stråling udsendt af trådløse kommunikationsenheder og netværk (RF-EMF) 12. Rundbordsdialoginitiativet blev foreslået for at afgøre, om der er et muligt fælles grundlag i vurderingen af betydningen af den videnskabelige dokumentation, og for at sikre, at sikkerhedsretningslinjerne er korrekte. Desværre var hverken ICNIRP eller BioInitiative interesseret i rundbordsdebatten i 2012. I deres e-mails/breve sendt til mig modsatte både ICNIRP 13 og BioInitiative 14 sig enhver rundbordsdebat med hinanden. Der er gået 10 år siden 2012, og den polariserede situation forbliver den samme i 2022. De videnskabelige beviser gennemgås og evalueres på to forskellige, ofte modsatte måder af to sæt forskere, der ikke overlapper hinanden.

Afslutningsvis anbefaler jeg, at der formidles en rundbordsdebat, der vurderer den aktuelle videnskabelige status om RF-EMF og sundhed, og som vil gennemgå tilstrækkeligheden af de nuværende sikkerhedsretningslinjer. Rundbordsdebatten ændrer måske ikke den nuværende status quo. Men i den nuværende situation, hvor der er betydelige huller i viden, og hvor aktuelle undersøgelser i vid udstrækning betragtes som værende af dårlig kvalitet, ville det være betryggende, hvis forskere fra det stærkt polariserede forskningsfelt ville mødes og engagere sig i en meningsfuld debat.

Forudsætningen for debatten bør være krystalklar gennemsigtighed i hele processen og åbenhed hos alle deltagere, uanset deres aktuelle holdninger eller alliancer.

De vigtigste spørgsmål, der skal besvares

De vigtigste spørgsmål, der skal besvares, er, hvor debatten skal føres, hvem der skal være deltagere, hvordan debatten skal formidles, og hvem der skal finansiere den. Her er et par grove forslag:

Hvor: Et muligt sted er WHO i Genève, men det er sandsynligt, at nogle forskere (ICBE-EMF, ICEMS og BioInitiative) meget stærkt vil modsætte sig denne placering som favoriserer ICNIRP / IEEE-ICES. Et andet muligt sted er IARC i Lyon. IARC er en institution med en lang historie med at udføre evalueringer af kræftvidenskab. I dette særlige tilfælde bør evalueringen udvides til ikke kun at omfatte kræft, men også alle mulige sundhedsmæssige virkninger.

Hvem skal deltage: Hver af de to sider af debatten kan vælge sin egen gruppe af forskere til debatten. Der kunne også i mindelighed være en gruppe uafhængige forskere, der er eksperter i sundhedsrisikovurdering, epidemiologi, dyreforsøg og laboratorie in vitro-undersøgelser, men som aldrig er involveret i RF-EMF-forskning for at bringe en yderligere videnskabelig vinkel til debatten. Det samlede antal debatterende forskere bør helst ikke overstige 30 (+ en formand), hvilket er en gruppestørrelse, der er egnet til at fremme en effektiv videnskabelig debat. Desuden ville det være vigtigt for den videnskabelige debat, at hver forsker udelukkende repræsenterer sin egen ekspertise og ikke blive betragtet eller fungere som repræsentant for nogen organisation.

Hvordan debatten skal formidles: Evaluering af videnskaben kunne bruge de protokoller, der er udviklet og brugt af IARC 15,16, udvidet til at omfatte alle undersøgelser af sundhedseffekter.

Finansiering: Hvis det antages, at IARC stiller faciliteter til rådighed, og at videnskabsmændene stiller deres ekspertise og tid til rådighed pro publico bono gratis, vil de eneste omkostninger, der skal dækkes, være til rejse og logi. For et så vigtigt spørgsmål, der vedrører milliarder af brugere og ikke-brugere af trådløs teknologi, kunne man forvente, at tilskud fra FN eller WHO eller enhver global institution ville være mulig at opnå til at dække eksperternes rejser.

Efter min mening vil kontroversen omkring muligheden for sundhedsmæssige virkninger fra eksponering for RF-EMF, der udsendes af trådløse kommunikationsenheder og netværk, meget sandsynligt fortsætte, så længe de to modsatte forskerhold ikke diskuterer og evaluerer videnskab sammen. Måske er en sådan debat ikke nok til at løse alle kontroverser, men uden et forsøg og en god portion vilje er det umuligt at opnå en meningsfuld konsensus.

Læs mere her:

Noter:

a) Dariusz Leszczynski: Chefredaktør for specialet ‘Stråling og sundhed’ for grænser inden for folkesundhed ved Frontiers, Lausanne, Schweiz; Adjungeret professor, Institut for Biokemi og Bioteknologi, Helsinki Universitet, Finland samt medlem af det rådgivende udvalg for Cellraid, Ltd, Oulu, Finland.
Se mere her: https://loop.frontiersin.org/people/110354/bio

1. ^https://www.emf-portal.org/en

2. ^https://www.icnirp.org/

3. ^https://www.ices-emfsafety.org/

4. ^https://bioinitiative.org/

5. ^https://www.icems.eu/

6. ^https://icbe-emf.org/

7. ^https://www.fcc.gov/document/dc-circuit-decision-environmental-health-trust-v-fcc

8. ^https://bioinitiative.org/updated-research-summaries/

9. ^https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=EN

10. ^https://monographs.iarc.who.int/wp-content/uploads/2019/10/IARCMonographs-AGReport-Priorities_2020-2024.pdf

11. ^https://www.gsma.com/publicpolicy/gsma_events/the-gsma-emf-forum-2022

12. ^https://roundtableinitiativeoncellphones.wordpress.com/2013/02/10/starting-the-the-round-table-initiative/

13. ^https://roundtableinitiativeoncellphones.wordpress.com/2013/02/11/formal-response-from-icnirp/

14. ^https://roundtableinitiativeoncellphones.wordpress.com/2013/02/10/response-from-the-bioinitiative-2/

15. ^IARC Monographs Præambel (https://monographs.iarc.who.int/iarc-monographs-preamble-preamble-to-the-iarc-monographs/).

16. ^IARC Instruktioner for deltagende forskere (https://monographs.iarc.who.int/preamble-instructions-for-authors/).

Referencer

1. Schmiedchen K, Driessen Sørensen, Oftedal G. Metodologiske begrænsninger i eksperimentelle undersøgelser af symptomudvikling hos personer med idiopatisk miljøintolerance tilskrevet elektromagnetiske felter (IEI-EMF) – en systematisk gennemgang. Miljø sundhed. (2019) 18:88. Doi: 10.1186/s12940-019-0519-x

PubMed Abstrakt | CrossRef fuld tekst | Google Scholar

2. Leszczynski D. Gennemgang af den videnskabelige dokumentation for den individuelle følsomhed over for elektromagnetiske felter (EHS). Rev Environ Sundhed. (2021) 37:423–50. Doi: 10.1515/reveh-2021-0038

PubMed Abstrakt | CrossRef fuld tekst | Google Scholar

3. Leszczynski D. Manglen på internationale og nationale sundhedspolitikker til beskyttelse af personer med selverklæret elektromagnetisk overfølsomhed. Rev Environ Sundhed. (2022). Doi: 10.1515/reveh-2022-0108. [Epub før trykning].

PubMed Abstrakt | CrossRef fuld tekst | Google Scholar

4. Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP). ICNIRP-retningslinjer for begrænsning af eksponering for elektromagnetiske felter (100 kHz til 300 GHz). Sundhed Phys. (2020) 118:483–524. Doi: 10.1097/HP.0000000000001210

PubMed Abstrakt | CrossRef fuld tekst | Google Scholar

5. Den Internationale Kommission for Elektromagnetiske Felters Biologiske Virkninger (ICBE-EMF). Videnskabelige beviser ugyldiggør sundhedsantagelser, der ligger til grund for FCC- og ICNIRP-eksponeringsgrænsebestemmelser for radiofrekvensstråling: konsekvenser for 5G. Environ Health. (2022) 21:9. Doi: 10.1186/s12940-022-00900-9

PubMed Abstrakt | CrossRef fuld tekst | Google Scholar

6. Baan R, Grosse Y, Lauby-Secretan B, El Ghissassi F, Bouvard V, Benbrahim-Tallaa L, et al. WHO International Agency for Research on Cancer Mgraph Working Group. Karcinogenicitet af radiofrekvenselektromagnetiske felter. Lancet Oncol. (2011) 12:624. Doi: 10.1016/S1470-2045(11)70147-4

PubMed Abstrakt | CrossRef fuld tekst | Google Scholar

7. Simkó M, Mattsson MO. 5G trådløs kommunikation og sundhedseffekter-En pragmatisk gennemgang baseret på tilgængelige undersøgelser vedrørende 6 til 100 GHz. Int Jørgensen Miljø Res Folkesundhed. (2019) 16:3406. Doi: 10.3390/ijerph16183406

PubMed Abstrakt | CrossRef fuld tekst | Google Scholar

8. Karipidis K, Mate R, Urban D, Tinker R, Wood A. 5G mobilnetværk og sundhed-en state-of-the-science gennemgang af forskningen i RF-felter på lavt niveau over 6 GHz. J Expo Sci Environ Epidemiol. (2021) 31:585-605. Doi: 10.1038/s41370-021-00297-6

PubMed Abstrakt | CrossRef fuld tekst | Google Scholar

9. Leszczynski D. Fysiologiske virkninger af millimeterbølger på hud og hudceller: en oversigt over de hidtil offentliggjorte undersøgelser. Rev Environ Sundhed. (2020) 35:493–515. Doi: 10.1515/reveh-2020-0056

PubMed Abstrakt | CrossRef fuld tekst | Google Scholar

10. Foster KR. Nødvendig: mere pålidelige bioeffektundersøgelser ved “high band” 5G-frekvenser. Front Comms Net. (2021) 2:721925. Doi: 10.3389/frcmn.2021.721925

CrossRef fuld tekst | Google Scholar

11. https://www.gsma.com/publicpolicy/gsma-emf-forum-2022-sets-out-the-roadmap-for-emf-policy-harmonisation%ef%bf%bc

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.