Forstå de offentlige røster og de forskere, der taler ind i 5G-fortællingen

De mange forskellige røster, der indgår i debatten om sundhedseffekterne af 5G-teknologier, nødvendiggør en udforskning af baggrunden for de forskellige publicerede forfattere og deres potentielle motiver.

Det blev for nylig forsøgt af de Vocht og Albers. Deres debatindlæg brugte imidlertid en snæver betragtning for deres undersøgelse, hvilket resulterede i en underminering af både rationaliteten i den berørte offentlighed og i de specifikke forskeres motiver. Samtidig blev bias, interessekonflikter og fejl fundet i “uafhængige” reviews ikke overvejet.

For at imødegå disse forglemmelser er en evidensbaseret vurdering af den offentlige mening og kaliberen af de videnskabelige forfattere, der er involveret i diskussionen om sundhedsrisici ved 5G, berettiget. Nedenfor præsenteres en analyse af de tilgængelige australske data, der repræsenterer de offentlige røster, samtidig med at der gennemføres en bredere undersøgelse af niveauet af ekspertise hos nylige forfatter-talspersoner baseret på deres erfaring som forskere, især inden for sundhedseffekter af radiofrekvente elektromagnetiske felter.

Dette review forsøger således tydeligere at illustrere for læseren både kaliber og motiver for de røster, der taler ind i 5G-fortællingen. Artiklen afslutter med en række spørgsmål, der skal besvares for at gøre det muligt for forskere at rådgive de politiske beslutningstagere mere effektivt om spørgsmål om 5G og folkesundhed.

Forskningsartiklen “Understanding the public voices and researchers speaking into the 5G narrative” er skrevet af Steven Weller, Center for miljø- og befolkningssundhed, School of Medicine and Dentistry, Griffith University, Brisbane, QLD, Australien og Julie E. McCredden. De er begge en del af Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association Inc. (ORSAA), Scarborough, QLD, Australien. Artiklen blev Offentliggjort på Frontiers den 12. januar 2024.

1 Indledning

Udbredelsen af 5G-kommunikationsteknologi på verdensplan er blevet hilst velkommen af industri og regeringer, og offentligheden har gentagne gange fået forsikringer om sikkerhed (12). På den anden side har medlemmer af offentligheden udtrykt bekymring over for sundheds-, privatlivs- og sikkerhedsspørgsmål (3). Samtidig har flere forfattere offentliggjort artikler, der opfordrer til et moratorium baseret på eksisterende beviser vedrørende sundhedsrisici fra elektromagnetiske felter, lige fra lavfrekvente felter til ekstremt højfrekvente mikrobølger [samlet betegnet her som radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF)]. Nogle forfattere har kritiseret regeringerne for at tillade en uhindret udrulning af 5G ved at prioritere de økonomiske interesser frem for offentlighedens velbefindende (4). På grund af de mærkbare meningsforskelle er det derfor bydende nødvendigt at undersøge de forskere, hvis stemmer bidrager til 5G-fortællingen om sundhed og sikkerhed, med hensyn til deres baggrund og kvalifikationer, samt sammenstille disse egenskaber med den holdning, de har indtaget. Det er også vigtigt at forstå grundlaget og gyldigheden af meninger, der stammer fra offentligheden som en del af deres bidrag til fortællingen.

2 Undersøgelsen

2.1 Forstå de offentlige røster

Offentlighedens bekymringer er i et nyligt debatindlæg (5) blevet beskrevet som kun at repræsentere en lille “lomme” af samfundet, hvis meninger stammer fra overbevisninger om konspirationsteorier eller blot “opfattelser” af sundhedsrisici. Forståeligt nok er offentlighedens bevidsthed om de potentielle risici forbundet med radiofrekvent eksponering begrænset til dem, der har taget sig tid til at undersøge problemet selv, fordi der er meget lidt eller ingen information, som formidles af industrien eller de statslige tilsynsmyndigheder rundt om i verden. For at undersøge påstandene i det førnævnte debatindlæg, blev to dokumenterede kilder om den offentlige mening udtrykt i Australien i 2019–2020 undersøgt.

2.1.1 Omfanget af offentlighedens bekymring

Størstedelen af offentligheden har givet støtte til 5G-teknologi, som angivet i en Roy Morgan-undersøgelse fra 2019 af 626 australiere (6). I undersøgelsen anerkendte næsten en fjerdedel af respondenterne (26 %) imidlertid bekymringer over sundhedsrisici, mens en femtedel (20 %) anerkendte bekymringer vedrørende sikkerhed. Under den australske parlamentariske undersøgelse af 5G-teknologien i 2019-2020 (7) var mindst tre byer og større forstæder desuden i færd med at tage retlige skridt for at forhindre udrulningen af Small Cells. En offentlig bekymring på dette niveau er mere end blot en “lomme”.

2.1.2 Rationalitet i bekymringer

En analyse af den australske 5G-parlamentariske undersøgelse fra 2019 viser, at offentlighedens bekymringer over de stigende eksponeringsniveauer var baseret på fakta ved hjælp af offentliggjorte regeringsrapporter; dvs. EME-rapporter (Electro Magnetic Energy), der tyder på, at den foreslåede 5G-opgradering af de eksisterende basestationer vil øge baggrundsniveauet med op til 1.800 % eller mere (8). Af den grund skabte offentligheden ikke imaginære “opfattelser”, som de kunne basere deres bekymringer på.

2.1.3 Størrelsen af rationelle vs. konspirationsteoretiske grupper

En tematisk og kvantitativ analyse af data fra 531 indlæg til den australske 5G-undersøgelse (3) giver ligeledes et vist indblik i de vigtigste bekymringer, som de forskellige interessentgrupper har givet udtryk for (9). De vigtigste temaer for bekymring blandt offentligheden, var følgende: sundheds- og sikkerhedsrisici (89%), stigende strålingsniveauer (51%), miljørisici (44%), og at 5G-udrulningen er et eksperiment på offentligheden og miljøet uden samtykke (24%). Nogle hævdede, at 5G er baseret på militærteknologi (11 %, hvilket er faktuelt, fordi 5G-fasede array- og strålestyringskapaciteter stammer fra militær radarteknologi) (1011).

Der blev udtrykt bekymring over misinformation eller misforståelser på begge sider af debatten (~5%); dvs. industrien udtrykte bekymring over offentlighedens misforståelse (0,7%, dvs. fire indlæg), og medlemmer af offentligheden (4%, dvs. 24 indlæg) udtrykte bekymring over misinformation fra industrien eller Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA). Der blev fremsat udokumenterede påstande fra et lille mindretal på begge sider af debatten. Der var offentlig bekymring for, om 5G er blevet udviklet som et militært våben eller til crowd control, mens at Telco refererede til en artikel i New York Times, der antydede, at de, der er bekymrede sig over 5G-teknologien, var påvirket af “russiske interesser” for at holde Vesten tilbage. I alt udgjorde de udokumenterede påstande 2% af de offentlige indlæg. Det er en lille andel, der ikke kan anses for at være en “sammensættende faktor” for resten af offentlighedens bekymringer som angivet af de Vocht og Albers (5).

Samlet set udgjorde størstedelen af de offentlige bidrag rationelle og informerede røster, der protesterede mod 5G-udrulningen. Mange af disse indlæg (41%) indeholdt flere henvisninger til peer reviewed forskning til støtte for deres udsagn. De fleste (90 %) af de offentlige bidrag gav udtryk for bekymringer, der kan inddeles i to hovedtemaer: i) potentielle risici for sundhed og sikkerhed og ii) manglende risikostyring. Disse to spørgsmål henhører under regeringernes kompetence på grundlag af de love som er vedtaget af parlamentet, og som de arbejder under. I betragtning af den nuværende mangel på en klar forståelse i den offentliggjorte litteratur om de langsigtede effekter af eksponering af mikrobølge på menneskers og miljøets sundhed (1213) kræver offentligheden med rette, at deres ledere og embedsmænd udvikler en passende politik for risikostyring vedrørende RF-EMF-eksponering og sundhed.

2.2 Klassificering af forskningsforfatterne

Tidligere analyser af dokumenter inden for RF-EMF og sundhed har vist, at industrifinansierede dokumenter (som erklæret af forfatterne) er mindre tilbøjelige til at rapportere vigtige resultater (1415). Imidlertid brugte debatindlægget fra de Vocht og Albers (5) et andet klassifikationssystem for forfatterskab med et forvirrende resultat. Forskere, der var på linje med industrien, blev mærket som “uafhængige”, mens velrenommerede industriuafhængige forskere, der taler imod 5G, blev kategoriseret som “aktivisme” eller udnævnt som “hvide hatte”. Denne stempling synes at være skæv og mangler en kritisk analyse af de vigtige spørgsmål, som beskrevet nedenfor.

2.2.1 Autoriteter, ikke aktivister

At bruge etiketten “aktivisme” til at beskrive forskere, der udtaler sig om et bestemt emne uden fuldt ud at præcisere betydningen, demonstrerer et potentielt bias. Europarådet anerkender aktivisme som en vigtig del af civilsamfundet, der sikrer beskyttelse af menneskerettighederne og miljøet (16). Men når udtrykket “aktivist” anvendes om forskere, der udtaler sig om et bestemt emne, kan den negative mediedrejning af udtrykket give et unøjagtigt indtryk af ekstremistisk eller radikal adfærd. Desuden er “aktivist” ikke præcis nok. En mere præcis betegnelse for en meget erfaren forsker, der har dyb fagekspertise, anerkendt af ligestillede og derfor er i stand til at tale med præcision og dybde inden for deres ekspertiseområde, er en “autoritet”. Regeringspolitiske beslutningstagere eller den private sektor kan anmode en autoritet om at afgive en udtalelse inden for deres ekspertiseområde. Som svar anvender en autoritet fakta om deres disciplin til den aktuelle sag ved hjælp af viden og færdigheder, som en aktivist måske ikke besidder. Når en autoritet uopfordret ser et behov for at udtale sig om et emne, påtager de sig “fortalerarbejde”, hvilket er en forventet rolle som professionelle forskere indtager, når det kræves (f.eks. var Einstein en pacifist, der gik ind for et forbud mod atomprøvesprængninger).

2.3 Forskererfaring relevant for RF-EMF

For at give en fuldstændig redegørelse for det reelle ekspertise niveau og kaliberen af de forfattere, der har offentliggjort noget inden for 5G-fortællingen, er det nyttigt at se på deres publikationshistorie og forskningserfaring. Det giver en mere afrundet analyse end at kritisere hver forfatter på grundlag af en nylig artikel, som de Vocht og Albers gjorde (5). En mere fuldstændig vurdering af hver enkel forfatter vil hjælpe læseren med at afgøre, hvor meget vægt og opmærksomhed de skal tillægge de meninger, som de hver i sig har bidraget med til 5G-fortællingen.

En detaljeret analyse af hver forfatters baggrund blev derfor udført ved at undersøge hver enkelt i henhold til
(i) om de kommer med en klinisk, radiologisk eller videnskabelig forskningsbaggrund;
(ii) hvor stor erfaring de har inden for deres eget område
(iii) den type forskningsarbejde, de har udført for at undersøge RF-EMF-eksponering og sundhed (en videnskabsmand med førstehånds eksperimentel erfaring med biologiske eller sundhedsmæssige virkninger, en teoretisk fysiker / ingeniør, der udfører modellering, en forsker, der bruger andres værker til at opbygge ny teori eller metoder, eller en analytiker, der undersøger andres arbejde og fremsætter begrundede argumenter fra denne analyse) og
(iv) deres erfarings niveau inden for RF-EMF og sundhed (meget erfaren, erfaren eller nybegynder) baseret på antallet af offentliggjorte dokumenter og antallet af år indenfor området.

Vi baserede denne undersøgelse på listen over primære forfattere fremlagt af de Vocht og Albers (5). Vi inkluderede dog også andre vigtige primære forfattere af reviews eller dokumenter, der manglede i denne analyse, eller som har offentliggjort noget siden august 2021. Disse forfattere er: (i) Dr. James Lin, en meget erfaren radiologisk ingeniør og tidligere medlem af International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), som har offentliggjort to nylige dokumenter (1317), som sætter spørgsmålstegn ved sikkerheden ved 5G og udfordrer det underliggende videnskabelige grundlag for de opdaterede ICNIRP-retningslinjer fra 2020; ii) professor Igor Belyaev, en gigant inden for eksperimentel biofysik, som for nylig har offentliggjort to afhandlinger om sundhedsrisici ved eksponering for trådløse signaler og de ugyldige sundhedsantagelser, der ligger til grund for FCC- og ICNIRP-eksponeringsgrænserne (1819); og (iii) professor Fiorella Belpoggi som har udført eksperimentelt arbejde med at undersøge kræft og toksikologi hos dyr i over to årtier, og tidligere var forskningsdirektør ved det italienske Ramazzini Institute, hvor der blev fundet dokumentation for kræft i hele kroppen hos rotter på grund af RF-EMF-eksponering. Belpoggi skrev også den af Europa-Parlamentets bestilte rapport fra 2020 (20) om sundhedseffekterne af 5G og gennemgik dokumenter siden 2016.

Vores baggrundssøgning af den fulde liste over forfattere (se supplerende materiale 1) afslørede, at forfattere, der har advaret om biologiske og sundhedsmæssige virkninger, spænder fra erfarne forskere og analytikere til højt kvalificerede eksperter. Det vil sige, at mens nogle er meget erfarne inden for deres egne områder inden for sundhed eller offentlig politik, har de først i de sidste par år anvendt deres ekspertise inden for RF-EMF og sundhed. Således klassificeres de som analytikere eller forskere, men ikke eksperter. For eksempel er Di Ciaula en meget erfaren medicinsk forsker inden for galdeblæresygdomme, og som for nylig har anvendt sin medicinske forståelse til at foretage en systematisk gennemgang af de biologiske virkninger af millimeterbølger (følger PRISMA-retningslinjerne nøje). Di Ciaula er således klassificeret som analytiker snarere end som en erfaren RF-EMF-forsker. På samme måde har Frank, en meget erfaren epidemiolog inden for sit eget felt, for nylig skrevet en kritik af de råd om 5G, der gives til beslutningstagere af statslige og ikke-statslige organer. Derfor er Frank også klassificeret som RF-EMF-analytiker.

Der er flere forfattere, der advarer om de biologiske og sundhedsmæssige virkninger, der er meget erfarne inden for RF-EMF og sundhed (dvs. Belyaev, Belpoggi, Hardell, Lin og Miller). Disse forfattere er etablerede autoriteter med to eller flere årtiers eksperimentel eller epidemiologisk forskningserfaring samt hundredvis af publikationer, der dækker RF-EMF og sundhed. Belyaev, Hardell og Miller var alle medlemmer af den tidligere arbejdsgruppe under Verdenssundhedsorganisationen (WHO) International Agency for Research on Cancer (IARC), der undersøgte de kræftfremkaldende virkninger af RF-EMF, og Lin var et længerevarende medlem af ICNIRP. Før han undersøgte RF-EMF’er, undersøgte Hardell forbindelserne mellem andre stoffer og kræft såsom dioxiner, PCB’er og glyphosat og gik ind for anerkendelse af kræftfremkaldende egenskaber, mens de regeringsregulerende organer og industri tilknyttede forskere forsøgte at miskreditere ham. Historien synes at gentage sig for Hardell i dag, da han fortsætter med at gå ind for anerkendelse af forbindelsen mellem brug af mobiltelefoner og hjernetumorer (21).

Samlet set er det tydeligt, at disse forskere er velkvalificerede til at gå ind for forsigtighed vedrørende 5G, fordi deres meninger er baseret på opdagelser, der er opstået ud fra deres egen strenge forskning. Som sande eksperter har de fortjent retten til at blive taget i betragtning med deres vægtige erklæringer vedrørende bekymring for sundhedsrisici fra RF-EMF’er. Det er derfor uforklarligt, hvorfor to af disse autoriteter, Hardell og Miller, blev degraderet af de Vocht et al. (5) som “hvide hatte” og klassificeret under “aktivisme”. En sådan skæv mærkning skaber tvivl om gode forskeres motiver og forringer deres legitimation som eksperter på dette område. Denne skrupelløse strategi for “miskreditering af forskeren” er tidligere blevet brugt af tobaksindustrien til at degradere forskernes forskning, der præsenterer resultater, der viser sundhedsrisici ved rygning (22).

2.3.1 Medlemskab af faglige sammenslutninger

Alle ovennævnte forskere er tilknyttet professionelle interesseorganisationer, som ikke bør misforstås som værende en interessekonflikt, som foreslået af de Vocht og Albers (5), men i stedet betragtes som en del af deres etiske forpligtelser. F.eks. blev Det Internationale Strålingsbeskyttelsesagentur (IRPA, den faglige paraplyorganisation, der sidder over ICNIRP) oprettet af forskere og teknikere i 1965 for at fremme sundhedsspørgsmål, der opstår inden for strålingsfysik (23). Disse bestræbelser førte til sidst til, at ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse blev en prioritet internationalt i forhold til regeringernes politik med efterfølgende industrireguleringer. På samme måde danner bekymrede forskere og medicinske eksperter rundt om i verden i dag organisationer for at skabe opmærksomhed om sundhedsspørgsmål i forbindelse med ikke-ioniserende stråling og utilstrækkeligheden af de nuværende internationale ICNIRP-retningslinjer (24) for at beskytte offentligheden. Den Internationale Kommission for Biologiske Virkninger af Elektromagnetiske Felter (ICBE-EMF, et internationalt ekspertalternativ til ICNIRP) er for nylig blevet oprettet for at gøre de politiske beslutningstagere opmærksomme på sundhedsrisici sammen med positive løsninger til at afbøde virkningerne af RF-EMF’er på sundheden (18).

De fuldstændige resuméer og efterfølgende klassifikationer af hver forfatter som følge af ovenstående baggrundssøgning præsenteres i supplerende materiale 1. Derudover indeholder supplerende materiale 2 abstracts af relevante artikler af hver forfatter udtaget fra ODEB1 samlingen.

2.4 Skjulte interessekonflikter skal afsløres

Når baggrundstilknytninger undersøges, skal forskningsprojekter der er knyttet til regerings- eller industriinteresser noteres. For eksempel implementerede tobaksindustrien strategier til at undertrykke dokumentation for sundhedsvirkninger fra rygning, som omfattede: finansiering af forskning, der støttede industriens position, oprettelse af officielle “review”-organer, der konkluderede, at resultaterne var inkonsekvente og finansiering af centrale forskningscentre, der angiveligt ville være en fokuspunktorganisation af højeste kaliber til at sponsorere og fremme objektiv forskning af høj kvalitet … effektivt at formidle forskningsresultater til et bredt videnskabeligt samfund [(22), p. 202]. Lignende mønstre kan observeres inden for sundhedseffekterne af trådløs stråling som følger:

Forskere, der arbejder ved universitetsinstitutioner med laboratorier finansieret af eller i partnerskab med teleindustrien, synes ude af stand til at opretholde både deres job og deres uafhængighed af disse industrier. For eksempel, efter at Dr. Bruce Hocking, tidligere Chief Medical Officer for det australske teleselskab Telstra, offentliggjorde de neurologiske ændringer hos sine patienter ved eksponering fra deres mobiltelefoner (25), blev han afskediget. Tilsvarende, efter at Fred Hollows fandt ud af, at Telstra-linjemedarbejder som var udsat for mikrobølger var tre gange mere tilbøjelige til at udvikle grå stær (26), klagede Telstra til Hollows ‘universitet. Hollows modtog herefter ingen yderligere midler til at gennemføre opfølgende undersøgelser (27).

Det internationale rådgivende organ, ICNIRP, har medlemmer med tidligere tilknytning til industrien (28). Det skaber en iboende branchebias blandt ICNIRP’s medlemmer, hvilket er blevet bemærket af det etiske råd på Karolinska Institutet i Stockholm (29) og af retten i Torino, hvor beviser fremlagt af ICNIRP blev anset for partiske og værende ikke pålidelige (30).

Statslige rådgivende agenturer er ude af stand til at fremsætte uafhængige erklæringer om sundhed og eksponering, fordi de forventes at støtte regeringens planer om omfattende Internet of Things (IoT) og Smart Cities, som er afhængige af trådløse teknologier (3132). Desuden har Australiens rådgivende agentur ARPANSA ikke tilladelse til at foretage ændringer i RF-standarden for at beskytte sundhed og miljø, hvis det vil skade forsvarsministeriet eller den nationale sikkerhed (33). Behovet for at støtte disse to agenturer skaber sandsynligvis pres på ARPANSA for ikke at modsætte sig yderligere udrulning af trådløs teknologi eller en lavere eksponeringsgrænser for at forbedre den offentlige sikkerhed.

Medlemmer af statslige rådgivningsorganer er også medlemmer af eller associerede ICNIRP (34). f.eks. er Karipidis, en ARPANSA-forsker, også medlem af ICNIRP.

Det angiveligt uafhængige internationale rådgivende organ, WHO International EMF-projektet, er stærkt påvirket af industrien i form af Den Internationale Telekommunikationsunion og ICNIRP [(35), s. 5-6].

Statslige reguleringsorganer og rådgivende organer kan få deres indtægter fra industrien via salg af RF-frekvenser. For eksempel kom finansieringen i Australien til regeringens rådgivende agentur ARPANSA i 2021 på $ 700,000 om året fra indtægter fra spektrum licenser indsamlet af den selvregulerede industrivenlige Australian Communications Media Authority (ACMA). Derefter gik en del af de penge, som ARPANSA modtog det år, til WHO’s EMF-projekt og til ICNIRP (36). ARPANSA erklærer offentligt, at de modtager råd fra WHO og fra ICNIRP, som om de er uafhængige organer, der rådgiver ARPANSA. ARPANSA støtter imidlertid WHO’s EMF finansielt og bidrager til WHO’s EMF-projektrapporter (35). Samlet set optræder flere af de samme personer i alle tre udvalg (WHO EMF, ICNIRP og ARPANSA), og penge strømmer fra en gruppe til en anden. Refereret dokumentation for ARPANSA’s strategi for at opretholde denne indbyrdes afhængighed mellem ARPANSA, ICNIRP, forskningsinstitutioner og WHO EMF-projektet findes i supplerende materiale 3.

Sådanne interessekonflikter gør det uklart, hvis interesser der repræsenteres, når et medlem af en af disse grupper taler ind i 5G-fortællingen. Når det f.eks. fremgår af et WHO-webside om potentielle sundhedsrisici ved 5G, at forudsat at den samlede eksponering fortsat ligger under de internationale retningslinjer, forventes der ingen konsekvenser for folkesundheden (37), er det usikkert, hvem der egentlig udtaler sig: ARPANSA, ICNIRP, ACMA,2 eller teleindustrien. Lignende indbyrdes relationer mellem regeringsorganer, industri, ICNIRP og WHO er blevet dokumenteret for andre lande (2934). Det ser ud til, at prestigefyldte og angiveligt uafhængige sundhedsorganer sammen med de regulerende organer, der rådgiver om 5G-udrulningen, har væsentlige elementer i dette apparat [der] synes at være blevet fanget af kapitalinteresser [(38), s. 565].

For at kunne skelne reel fra illusorisk uafhængighed skal der derfor være klare kategorier af “regering / ICNIRP” og “institution / industri” til rådighed ved klassificering af forfattertalspersonernes tilhørsforhold inden for 5G-fortællingen. Når dette system anvendes (se supplerende materiale 1), finder vi, at to af de forskere, der anses for at være “uafhængige” i opionsartiklen af de Vocht og Albers (5), skal omklassificeres på grund af Telstra-finansiering af Woods laboratorier (3940) (institution/industri) og Karipidis ansættelse af ARPANSA og medlemskab af ICNIRP (41) (regering/ICNIRP).

2.4.1 Skjulte påvirkninger fra branchen via medforfatterskab

Det er også lærerigt at se på medforfatterne til hver af hovedforfatterne. Supplerende materiale 4 indeholder en liste over forfattere og medforfattere samt deres forbindelser til erhvervslivet. Wood, en medforfatter til Karipidis, har publiceret sammen med flere forfattere tæt knyttet til industrien. Kenneth Foster har skrevet sammen med Bushberg, Simkó og Wood, og har flere artikler, der er finansieret af den trådløse industri. Foster blev vejledt af den tidligere tyske biofysiker Herman Schwan, der modellerede effekter ved hjælp af makrobiofysik, men som ikke inkorporerede de udviklede biologiske eller kvanteperspektiver og derfor var ude af stand til at give slip på sin “kun termiske” position (se supplerende materiale 1). Schwans position sammen med industriens interesser påvirker stadig nutidens 5G-fortælling via indflydelsen fra Foster som medforfatter til mange publikationer.

2.5 Omklassificering af røsterne i 5G-fortællingen

Forfatterne, der siden 2018 taler ind i 5G-fortællingen, er blevet klassificeret ved hjælp af ovenstående dimensioner. Tabel 1 viser, at disse forfattere kan grupperes i dem, der anvender en forsigtigheds- og risikovurderingstilgang, og dem, der ikke gør det.

Tabel 1. Klassificering af nyere 5G-fortællende forfattere efter erfaring og tilgang.

Weller S and McCredden JE (2024) Understanding the public voices and researchers speaking into the 5G narrative. Front. Public Health 11:1339513. doi: 10.3389/fpubh.2023.1339513

2.5.1 Ekspertise, brancheforbindelser og forsigtighedsposition

Forfattere, der anbefaler en forsigtighedstilgang og anvender en risikovurderingsfilosofi, er overvejende medicinske eksperter, epidemiologer, biologiske forskere og biofysikere eller analytikere, hvis dokumenter konkluderer, at der er dokumentation for risiko for skade. Omvendt er forfattere, der ikke anbefaler forsigtighed eller anvender en risikovurderingsmetode til evaluering af potentielle farer, typisk forbundet med industrien eller ICNIRP og har mere ekspertise inden for fysik eller teknik end inden for biologi eller biofysik. Mens to af disse forfattere (Bushberg og Wood) er meget erfarne fysikere, er deres ekspertise inden for dosimetri eller teoretisk modellering og ikke sundhed. Disse “ingen forsigtighedstilgang” forfattere er ikke eksperter i RF-EMF og sundhed og er alle forbundet med industrien, enten direkte eller indirekte via deres medforfattere. En anomali inden for dette mønster er Simkó, en meget erfaren EMF og sundhedsforsker finansieret af industrien, der ikke finder nogen bekræftet dokumentation for skade, men opfordrer til, at regeringerne udvikler en risikopolitik (58).

2.5.2 Tilsidesættelse af risikostyring og forsigtighedstilgang

Da der står meget på spil, kræver offentligheden med rette, at deres ledere og embedsmænd udvikler en passende politik for risikostyring vedrørende RF-EMF-eksponering og sundhed (59). Som de nuværende medlemmer af IRPA, der er gennemsyret af strålingsbeskyttelsesfilosofi, desværre har bemærket, er der i øjeblikket mangel på strålingshygiejne fra ICNIRP’s side, hvilket resulterer i, at der ikke ydes forebyggende rådgivning til regeringer internationalt (60). Mange ICNIRP-tilpassede regerings- og industriforbundne organisationer har ikke nogen risikostyringstilgang, og der er en modvilje mod at diskutere potentielle risici. For eksempel er en forsigtighedstekst blevet fjernet fra den opdaterede ARPANSA RF Protection Standard (RPS S-1) (61). En alvorlig konsekvens af en sådan laissez faire tilgang til risikostyring er, at der ikke har været nogen test af biologiske/sundhedsmæssige effekter af RF-EMF-eksponeringer under virkelige brugsforhold eller nogen overvågning efter markedsføringen, hvor der ses på sundhedsresultater efter langvarig kronisk eksponering. Hvis du ikke kigger efter det, finder du det ikke. Det gør det muligt for industrien, ICNIRP og regeringsregulatorer at hævde, at “der er ingen etableret dokumentation for, at RF-EMF-eksponering under ICNIRP-grænser er skadelig.”

Størstedelen af forfatterne med en ikke-forsigtighedstilgang, som er opsummeret i tabel 1, er enten medlemmer af ICNIRP og ARPANSA eller medforfattere på dokumenter med medlemmer af industritilknyttede rådgivende organer.

2.6 Bias i reviews

Reviews eller systematiske reviews, der er forfattet af forskere med potentielle interessekonflikter, kan indeholde bias og er muligvis derfor ikke de guldstandard reviews, som det forventes:

Faktorer som udvælgelses- og inklusionskriterierne, søgestrategien, brugen af flere korrekturlæsere og vurderingen af undersøgelsens kvalitet kan påvirke pålideligheden af gennemgangen. Desuden kan ekspertisen og udtalelserne fra det videnskabelige team, der udarbejder protokollen for en systematisk gennemgang og udfører gennemgangen, indføre kvalitetsbias og partiskhed af egne meninger i processen (62).

Som et eksempel rapporterede både Karipidis og Simkó reviews effekter i hovedparten af deres dokumenter: dvs. at firs procent af in vivo-undersøgelserne viste reaktioner på eksponering, mens 58% af in vitro-undersøgelserne viste effekter. Responserne påvirkede alle undersøgte biologiske endepunkter [(53), s. 3,406]. Simkó et al. (som modtog finansiering fra Deutsche Telekom Technik) gav imidlertid en afdæmpet konklusion, idet han blot antydede, at der er behov for mere forskning, og Karipidis (med forbindelser til industrien som vist ovenfor og i det supplerende materiale) konkluderede, at der ikke er nogen bekræftet dokumentation for skade, og at sundhedsrisici ikke blev diskuteret. En offentliggjort kritik (63) af Karipidis et al.’s gennemgang af 5G og sundhedseffekter (56) [og ved forening, Woods metaanalyse (57), fordi den brugte de samme underliggende data] beskriver meget detaljeret, hvordan disse artikler led af flere fejl, skævheder og inkonsekvent logik, der ugyldiggjorde resultater og konklusioner.

2.7 Udvanding af positive resultater

Når dataene i en undersøgelse analyseres og kommunikeres, er det vigtigt at skelne “fakta” (rådata) fra “inferens” (udsagn afledt af data ved hjælp af videnskabelig ræsonnement) og afsluttende meninger (der oversætter resultaterne og analysen til virkelige konsekvenser). Det er de endelige udtalelser, der er takeaways for læseren eller den politiske beslutningstager. Forskere kan offentliggøre eller offentligt fremsætte meninger, der tolker deres faktuelle resultater som at have mindre betydning, end konteksten faktisk berettiger.

Når forskere med tilknytning til industrien foretager evalueringer, kan de også udvande resultaterne. Det opnås ved at afvise undersøgelser, der viser positive virkninger på grundlag af eksperternes mening om formodede “metodologiske fejl”, der ikke er klart defineret (64). Desuden afvises usædvanlige eller uventede resultater som “inkonsekvente”, “ikke replikerede” eller “mulige artefakter i testprocessen” snarere end at følge dem som mulige spor til yderligere undersøgelse, som det normalt forventes i forskningen. Desuden lægges der stor vægt på utilstrækkelig dosimetri i ellers gode dokumenter, hvilket miskrediterer dokumenter med positive resultater. Fokus på målenøjagtigheden af eksponeringsniveauer snarere end sundhedsvirkninger var en strategi, der blev anvendt af tobaksindustrien (22).

2.8 Ændrende vs. uforanderlige konklusioner

Når der opstår unormale fund, forventes det af forskere, der er funderet i deres data, at de efterfølgende ændrer deres rammer eller retninger. Det historiske indhold af publikationer fra forskere, der anbefaler en forsigtighedstilgang, afslører, hvordan de har været gennemsigtige om tidligere uoverensstemmelser i resultater. Men med tiden, baseret på konvergerende resultater fra deres egne og andres data, er disse forfattere blevet mere overbeviste om, at der er alvorlige biologiske eller sundhedsrelaterede effekter. På den anden side afslører kontrol af både primær- og reviewpapirer fra industritilknyttede forskere, at de fleste ikke har ændret deres konklusioner i flere årtier (se tabel 2).

Tabel 2. Udtalelser fra forfattere over tid om de sundhedsmæssige virkninger forbundet med RF-EMF-eksponering (Relevante sætninger er med fed skrift – vores fremhævelse).

Weller S and McCredden JE (2024) Understanding the public voices and researchers speaking into the 5G narrative. Front. Public Health 11:1339513. doi: 10.3389/fpubh.2023.1339513

3 Diskussion

3.1 Hvem taler ind i fortællingen, og hvad siger de?

Ovenstående analyse viser, at:

1. De offentlige stemmer, der udtrykker bekymring, for det meste er velinformerede og rationelle, og de fleste bekymringer fokuserer på sikkerhed.

2. Meget erfarne forskere og læger har talt ind i 5G-fortællingen og hævder, at der er tilstrækkelig dokumentation for risiko for skade. De har organiseret sig i uafhængige videnskabsbaserede fortalergrupper, så deres evidensbaserede bekymringer kan blive hørt.

3. De forfattere, der hævder at der intet dokumentation er for skade, er for det meste industriforbundne og tilknyttet reguleringsagenturer over hele verden. De anbefaler ikke forsigtighed, ændrer ikke deres meninger, og de bagatelliserer resultaterne fra forskere, der hævder, at der findes skade. Det ser ud til, at strategierne for big tobacco med succes følges af teleindustrien for at påvirke RF-EMF-videnskaben.

Den tilsyneladende kontrovers, der omfatter 5G-fortællingen, fører til flere problemer og relaterede spørgsmål, der endnu ikke er besvaret.

3.2 Opretholdelse af tvivl

Uafhængige forskere har i flere årtier udtrykt bekymring over sundhedsrisici fra alle former for trådløs stråling. Nu er 5G blevet inkluderet i disse bekymringer. I stedet for at anerkende potentiel skade fortsætter forfatter-talspersoner med at give indtryk af, at videnskaben er usikker, og at skade ikke er bekræftet. Disse forsvarere af de nuværende standarder bruger et gammelt trick til at bremse en ny regulering ved at insistere på, at politikken skal være baseret på sikkerhed. En sådan opretholdelse af tvivl var en del af tobaksindustriens desinformationskampagne længe efter, at det bredere videnskabelige samfund var nået til enighed om sundhedstruslen ved rygning … [(72), s. 1,036]. Det er imod en lignende tilsløring, at autoriteter som Hardell udtaler sig (73). Når to tredjedele af den offentliggjorte litteratur antyder biologisk interferens og sundhedseffekter fra RF-EMF (6474), vægtes det videnskabelige grundlag for vurdering af sundhedsrisiciene ved 5G ikke lige meget for og imod, og beviserne er ikke usikre. Det tyder snarere på reelle sundhedsrisici. Imidlertid fortsætter forfattere, der er knyttet til industrien, med at gentage mantraet “ingen afgørende beviser” for at skjule reelle sundhedsrisici. Det seneste debatindlæg gentager det: … blandede resultater og konklusioner, der ikke understøtter øgede risici (5). Der føres altid en forsvarlig sikkerheds- og beskyttelsespolitik i tilfælde af usikkerhed, og den er baseret på en tilgang af risikovurdering (59). Spørgsmålet er stadig, hvilke type dokumentation industrien, ICNIRP og relaterede forskere vil anerkende som tilstrækkeligt bevis for skade eller som tilstrækkelig drivkraft til at ændre retning.

3.3 Frygten for forsigtighedsprincippet er uberettiget

Nogle talsmandsforfattere har hævdet, at budskaber om forsigtighed kan skabe unødig angst i offentligheden (75). En stor australsk undersøgelse har imidlertid vist, at oplysninger om forsigtighedsforanstaltninger ikke øgede risikoopfattelsen af RF-EMF’er ved mobiltelefonopkald [(76), s. 1,005]. Desuden tyder resultaterne fra denne undersøgelse på, at viden om risiko ikke vil øge angsten, hvis den indeholder oplysninger om sikkerhed plus incitamenter til at bruge en god praksis ved omgang med telefonerne. Disse resultater indikerer, at befolkningens bevidsthed og reduktion af risiko kan eksistere sammen, og derfor vil information om forsigtighed og reduktion af risikoadfærd ikke forårsage massepanik. Desuden behøver en forsigtighedstilgang ikke at blive betragtet som en hindring for økonomisk udvikling, fordi industrien vil finde en måde at indføre en mere sikker teknologi på, hvis det er nødvendigt.

3.4 Fremtiden for forskning og politisk beslutningstagning

I betragtning af det nuværende klima med opretholdelse af tvivl og de potentielle positive aspekter ved at vedtage forebyggende foranstaltninger er der stadig spørgsmål vedrørende forskningens fremtidige evne til effektivt at informere den politiske beslutningstagning:

i. Hvorfor lytter de statslige tilsynsmyndigheder ikke til verdens uafhængige autoriteter?

ii. Hvornår vil industrien påtage sig ansvaret for en klar kommunikation om risici?

iii. Hvorfor uddannes offentligheden ikke i, hvordan man undgår potentiel skade?

iv. Hvorfor indgår forsigtighedsprincippet ikke i regeringernes politikker vedrørende alle trådløse teknologier, herunder 5G?

4 Afsluttende bemærkninger

I overensstemmelse med professionel akademisk integritet har eksperter inden for EMF og sundhed som Hardell, Miller og Belyaev advaret om risici og er fortalere for forsigtighed. Ingen af disse forfattere er blevet tilbudt ICNIRP-medlemskab eller er blevet inviteret til at deltage i WHO Environmental Health Criteria (EHC) vurdering og systematisk gennemgang af sammenhængen mellem RF-EMF og en række sundhedsmæssige resultater (f.eks. Kræft, negative reproduktive resultater, kognitiv svækkelse, elektromagnetisk overfølsomhed, oxidativ stress og varmerelaterede effekter).

Forfattere, der er på linje med ICNIRP og / eller WHO EMF-projektet, har gehør hos regeringer over hele verden. Det er denne anden industriforbundne gruppe, der kontrollerer den officielle fortælling. Medlemmer af en videnskabelig ekspertgruppe (f.eks. ICNIRP) er også medlemmer af andre angiveligt uafhængige ekspertgrupper (f.eks. VKNNPS) (2934). Flere af disse forfattere er blevet inviteret til at deltage i WHO’s EHC-vurdering og systematiske review undersøgelser, nogle er på mere end et team, der undersøger meget forskellige disciplin områder; I de team, der gennemgår kræft, er Karipidis (human) og Wood (dyr), mens Karipidis også er en del af teamet, der gennemgår de langsigtede virkninger på menneskelig kognition. Nogle af disse forfattere er blevet udnævnt til kommissærer for ICNIRP; f.eks. Karipidis og for nylig de Vocht (77). På den måde har disse forskere og det globale net af rådgivende organer, de udgør, skabt en højborg, der beskytter industriens interesser ved at opretholde det, Maisch kalder “Prokrustesmetoden”hvor al videnskabelige dokumentation, der ikke er i overensstemmelse med det termiske grundlag, er simpelthen afskåret fra overvejelse (78). Denne højborg er det fundament, hvorpå 5G-fortællingen og den efterfølgende 5G-politiske beslutningstagning er blevet udviklet på.

Vi mener, at det virkelige problem for de politiske beslutningstagere er, at de skadelige eksponeringer, der i øjeblikket diskuteres, skabes af gigantiske globale industrier, som verden bliver mere og mere afhængig af, dvs. energi og telekommunikation. Verdens afhængighed af miljøgifte udgør et »ondt problem« med usikkerhed om de fremtidige effekter, komplekse indbyrdes forbundne spørgsmål, uløselige forskelle i interessenternes værdier og modstand mod forandring (79). Sådanne problemer skal tackles ved hjælp af forskellige strategier, herunder deltagerbaserede og tværfaglige processer, rationel dialog med deltagelse af offentlige, videnskabelige, politiske og industrielle stemmer (80) samt nytænkning af ingeniør- og teknologipraksis (79). At nedgøre eller lukke munden på de forskere, der påpeger problemet, vil ikke hjælpe med at løse det. Der er snarere brug for input fra disse forskere såvel som den rationelle offentlighed til en modig problemløsning, der er presserende nødvendig for at reducere RF-EMF-induceret erosion af menneskers og planetens sundhed.

Fortalervirksomhed er mindre farligt end at sidde stille på sidelinjen, mens politikere og interesseorganisationer underminerer den videnskabelige metode ved at begå junk science.
Nature 2004 [(72), s. 1,036].

Supplerende materiale

Det supplerende materiale til denne artikel kan findes online på: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2023.1339513/full#supplementary-material

Fodnoter

1. ^ ORSAA Database over EMF Bioeffects: https://www.orsaa.org/orsaa-database.html.

2. ^ Australian Communications and Media Authority.

Referencer

1. Australian Communications and Media Authority. ACMA Submission Inquiry into the Deployment, Adoption and Application of 5G in Australia. (2019).
Available online at: https://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=a3ec5b3d-73a7-4c76-a6d3-603d17c70f25&subId=672949 (accessed January 1, 2024). Google Scholar

2. Australian Mobile Telecommunications Association and Communications Alliance. AMTA and Communications Alliance Submission Inquiry into 5G in Australia. (2019).
Available online at: https://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=041a38e4-e662-4e13-851f-e45d488d26d0&subId=673863 (accessed January 1, 2024). Google Scholar

3. Parliament of Australia. Inquiry Into 5G in Australia: Submissions Received by the Committee.
Available online at: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House/Communications/5G/Submissions (accessed January 1, 2024). Google Scholar

4. Nyberg NR, McCredden JE, Weller SG, Hardell L. The European Union prioritises economics over health in the rollout of radiofrequency technologies. Rev Environ Health. (2022) 2022:106. doi: 10.1515/reveh-2022-0106
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

5. de Vocht F, Albers P. The population health effects from 5G: controlling the narrative. Front Publ Health. (2022) 10:1082031. doi: 10.3389/fpubh.2022.1082031
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

6. Roy, Morgan,. Australians Need Convincing on the Benefits of 5G Technology.
Available online at: http://www.roymorgan.com/findings/8086-perceptions-of-5g-june-2019-201908120817 (accessed January 1, 2024). Google Scholar

7. Parliament of Australia. Inquiry Into 5G in Australia.
Available online at: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House/Communications/5G (accessed January 1, 2024). Google Scholar

8. Parliament of Australia. Inquiry Into 5G in Australia: Submissions Received by the Committee, Submission 288.
Available online at: https://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=2b5e18c6-7409-459c-8842-dde9c1572db1&subId=672620 (accessed January 1, 2024). Google Scholar

9. Weller S. 5G Safety—state of the art from scientific reviews and their findings. In: The Annual Conference of the Australasian Radiation Protection Society: Expanding the Scope of Radiation Protection (2023) Gold Coast.
Available online at: https://www.researchgate.net/publication/375003884_5G_Safety_-State_of_the_art_from_scientific_reviews_and_their_findings (accessed January 1, 2024). Google Scholar

10. Naval, Research Lab Washinton DC Radar Division. Generalized FFT Beamsteering.
Available online at: https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA517994 (accessed January 1, 2024). Google Scholar

11. G, Appeal Scientists and MDs Have Endorsed the EU 5G Appeal.
Available online at: https://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/ (accessed January 1, 2024). Google Scholar

12. Leszczynski D. Physiological effects of millimeter-waves on skin and skin cells: an overview of the to-date published studies. Rev Environ Health. (2020) 35:493–515. doi: 10.1515/reveh-2020-0056
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

13. Lin JC. Health safety guidelines and 5G wireless radiation [Health Matters]. IEEE Microwave Magazine. (2022) 23:10–7. doi: 10.1109/MMM.2021.3117307
Crossref Full Text | Google Scholar

14. Carpenter DO. Extremely low frequency electromagnetic fields and cancer: how source of funding affects results. Environ Res. (2019) 178:108688. doi: 10.1016/j.envres.2019.108688
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

15. Huss A, Egger M, Hug K, Huwiler-Müntener K, Röösli M. Source of funding and results of studies of health effects of mobile phone use: systematic review of experimental studies. Environ Health Perspect. (2007) 115:1–4. doi: 10.1289/ehp.9149
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

16. Council of Europe. Human Rights Activism and the Role of NGOs.
Available online at: https://www.coe.int/en/web/compass/human-rights-activism-and-the-role-of-ngos (accessed January 1, 2024). Google Scholar

17. Lin JC. Safety guidelines and 5G communication RF radiation. URSI Radio Sci Bullet. (2021) 2021:64–8. doi: 10.23919/URSIRSB.2021.9829356
Crossref Full Text | Google Scholar

18. International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF). Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G. Environ Health. (2022) 21:9. doi: 10.1186/s12940-022-00900-9
Crossref Full Text | Google Scholar

19. Belyaev I. Main Regularities Health Risks From Exposure to Non-Thermal Microwaves of Mobile Communication. IEEE (2019). p. 111–6.
Available online at: https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/scheer/docs/emf2022/2019_Belyaev_Regularities.pdf (accessed January 1, 2024). Google Scholar

20. European Parliamentary Research Service Report,. Health impact of 5G, Study for the Panel for the Future of Science Technology (European Parliamentary Research Service, Scientific Foresight Unit). (2021).
Available online at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf (accessed January 1, 2024). Google Scholar

21. Hardell L, Carlberg M, Söderqvist F, Mild KH. Pooled analysis of case-control studies on acoustic neuroma diagnosed 1997-2003 and 2007-2009 and use of mobile and cordless phones. Int J Oncol. (2013) 43:1036–44. doi: 10.3892/ijo.2013.2025
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

22. Bero LA. Tobacco industry manipulation of research. Public Health Rep. (2005) 120:200–8. doi: 10.1177/003335490512000215
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

23. Webb G. The History of IRPA—up to the millennium. J Radiol Protect. (2011) 31:177–204. doi: 10.1088/0952-4746/31/2/R01
Crossref Full Text | Google Scholar

24. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines for limiting exposure to Electromagnetic Fields (100 kHz to 300 GHz). Health Phys. (2020) 118:483–524. doi: 10.1097/HP.0000000000001210
Crossref Full Text | Google Scholar

25. Hocking B, Harding J, Hollows F, Douglas J. Microwave cataract in radio-Linemen. Lancet. (1984) 324:760. doi: 10.1016/S0140-6736(84)92674-6
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

26. Hollows F, Douglas J. Microwave cataract in radiolinemen and controls. Lancet. (1984) 324:406–7. doi: 10.1016/S0140-6736(84)90575-0
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

27. Only One Planet,. Hear No Evil: Mobile Phones Health Effects, Good Weekend, Dec 16. The Age and the Sydney Morning Herald. (2016).
Available online at: http://www.onlyoneplanet.com/Mobile_phone_health_effects_1.htm (accessed January 1, 2024). Google Scholar

28. van Scharen H, Vanheste T, Lambert E. The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of Interest, Corporate Capture the Push for 5G. A Report by Members of the European Parliament, Michèle Rivasi (Europe Écologie) Dr. Klaus Buchner (Ökologisch-Demokratische Partei). (2020). p. 1–98.
Available online at: https://www.michele-rivasi.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-JUNE-2020_EN.pdf (accessed January 1, 2024). Google Scholar

29. Hardell L, Carlberg M. Health risks from radiofrequency radiation, including 5G, should be assessed by experts with no conflicts of interest. Oncol Lett. (2020) 20:1. doi: 10.3892/ol.2020.11876
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

30. Alerte PhoneGate Association. The Court of Appeal of Turin Confirms the Link between a Head Tumour and Mobile Phone Use. Phonegate Team (2020).
Available online at: https://phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-betweenaheadtumour-and-mobile-phone-use (accessed January 1, 2024). Google Scholar

31. Australian Government Department of the Prime Minister and Cabinet. Smart Cities and Suburbs Program and Future Ready initiatives.
Available online at: https://www.pmc.gov.au/sites/default/files/reports/publications/annual_reports/2016-17-HTML/content/smart-cities-and-suburbs-program-and-future-ready-initiatives.html (accessed January 1, 2024). Google Scholar

32. Australain Government Department of the Prime Minister and Cabinet. ICT Strategy 2021–2023. (2021).
Available online at: https://ictstrategy.pmc.gov.au/ (accessed January 1, 2024). Google Scholar

33. Commonwealth of Australia. Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Act 1998; Compilation No. 12. Part 1 – Preliminary; Page 2, Sections 7 and 8.
Available online at: https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00977 (accessed January 1, 2024).
Google Scholar

34. Nordhagen EK, Flydal E. Self-referencing authorships behind the ICNIRP 2020 radiation protection guidelines. Rev Environ Health. (2022) 2022:37. doi: 10.1515/reveh-2022-0037
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

35. World Health Organization Radiation Programme. International EMF Project—Progress Report 2015–2016. (2015).
Available online at: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/radiation-international-emf-project-reports/emf-iac-2016-progress-report.pdf?sfvrsn=7b2836c0_3&download=true (accessed January 1, 2024). Google Scholar

36. Stop Smart Meters Australia. The Telcos—Failing Regulation and Public Risk. (2021). Available online at: tinyurl.com/2s28fpws (accessed January 1, 2024).
Google Scholar

37. World Health Organisation Newsroom Questions and Answers. Radiation: 5G Mobile Networks and Health.
Available online at: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/radiation-5g-mobile-networks-and-health (accessed January 1, 2024). Google Scholar

38. Frank JW. Electromagnetic fields, 5G and health: what about the precautionary principle? J Epidemiol Community Health. (2021) 75:562–6. doi: 10.1136/jech-2019-213595
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

39. Wood AW, Lajevardipour A, McIntosh RL. Lessons and perspectives from a 25-year bioelectromagnetics research program. Int J Environ Res Public Health. (2016) 13:950. doi: 10.3390/ijerph13100950
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

40. Swinburne University. 6G Research and Innovation Laboratory. (2023).
Available online at: https://www.swinburne.edu.au/research/facilities-equipment/6g-research-innovation-laboratory/ (accessed January 1, 2024). Google Scholar

41. Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA). ARPANSA Scientist Dr Ken Karipidis Joins International Commission. (2021).
Available online at: https://www.arpansa.gov.au/news/arpansa-scientist-dr-ken-karipidis-joins-international-commission (accessed January 1, 2024). Google Scholar

42. Di Ciaula A. Towards 5G communication systems: are there health implications? Int J Hyg Environ Health. (2018) 221:367–75. doi: 10.1016/j.ijheh.2018.01.011
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

43. Russell CL. 5 G wireless telecommunications expansion: public health and environmental implications. Environ Res. (2018) 165:484–95. doi: 10.1016/j.envres.2018.01.016
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

44. McClelland S, Jaboin JJ. The radiation safety of 5G Wi-Fi: reassuring or Russian roulette? Int J Radiat Oncol Biol Phys. (2018) 101:1274–5. doi: 10.1016/j.ijrobp.2018.04.051
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

45. Miller AB, Sears ME, Morgan LL, Davis DL, Hardell L, Oremus M, et al. Risks to health and well-being from radio-frequency radiation emitted by cell phones and other wireless devices. Front Public Health. (2019) 7:223. doi: 10.3389/fpubh.2019.00223
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

46. Hardell L, Nyberg R. Appeals that matter or not on a moratorium on the deployment of the fifth generation, 5G, for microwave radiation. Mol Clin Oncol. (2020) 12:247–57. doi: 10.3892/mco.2020.1984
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

47. Hardell L. Health Council of the Netherlands and evaluation of the fifth generation, 5G, for wireless communication and cancer risks. World J Clin Oncol. (2021) 12:393. doi: 10.5306/wjco.v12.i6.393
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

48. Hardell L, Nilsson M. Case report: the microwave syndrome after installation of 5G emphasizes the need for protection from radiofrequency radiation. Ann Case Rep. (2023) 8:1112. doi: 10.29011/2574-7754.101112
Crossref Full Text | Google Scholar

49. Kostoff RN, Heroux P, Aschner M, Tsatsakis A. Adverse health effects of 5G mobile networking technology under real-life conditions. Toxicol Lett. (2020) 323:35–40. doi: 10.1016/j.toxlet.2020.01.020
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

50. Nizhelska O, Marynchenko L, Piasetskyi V. Biological Risks of Using Non-Thermal Non-Ionizing Electromagnetic Fields. (2020).
Available online at: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/36818/1/IBB2020.4.2_04.pdf (accessed January 1, 2024). Google Scholar

51. Lin JC. 5G communication technology and coronavirus disease [Health Matters]. IEEE Microwave Magazine. (2020) 21:16–9. doi: 10.1109/MMM.2020.2999236
Crossref Full Text | Google Scholar

52. Lin JC. Incongruities in recently revised radiofrequency exposure guidelines and standards. Environ Res. (2023) 222:115369. doi: 10.1016/j.envres.2023.115369
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

53. Simkó M, Mattsson M-O. 5G wireless communication and health effects—a pragmatic review based on available studies regarding 6 to 100 GHz. Int J Environ Res Public Health Sep. (2019) 16:3406. doi: 10.3390/ijerph16183406
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

54. Bushberg J, Chou C, Foster K, Kavet R, Maxson DP, Tell RA, et al. IEEE committee on man and radiation-COMAR technical information statement: health and safety issues concerning exposure of the general public to electromagnetic energy from 5G wireless communications networks. Health Phys. (2020) 119:236. doi: 10.1097/HP.0000000000001301
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

55. Jargin SV. 5G wireless communication and health effects: a commentary. Rev Environ Health. (2022) 37:153–4. doi: 10.1515/reveh-2021-0031
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

56. Karipidis K, Mate R, Urban D, Tinker R, Wood A. 5G mobile networks and health-a state-of-the-science review of the research into low-level RF fields above 6 GHz. J Expo Sci Environ Epidemiol. (2021) 297:6. doi: 10.1038/s41370-021-00297-6
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

57. Wood A, Mate R, Karipidis K. Meta-analysis of in vitro and in vivo studies of the biological effects of low-level millimetre waves. J Expo Sci Environ Epidemiol. (2021) 31:606–13. doi: 10.1038/s41370-021-00307-7
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

58. Mattsson M-O, Simkó M, Foster KR. 5G new radio requires the best possible risk assessment studies: perspective and recommended guidelines. Front Commun Netw. (2021) 2:724772. doi: 10.3389/frcmn.2021.724772
Crossref Full Text | Google Scholar

59. Gee D. Late lessons from early warnings: towards realism and precaution with EMF? Pathophysiology. (2009) 16:217–31. doi: 10.1016/j.pathophys.2009.01.004
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

60. Touzet R, González AJ. Protection Against Ionizing Radiation vis-à-vis Protection Against Non-ionizing Radiation: Different Approaches. Memoria Tecnica ARN. (2021). p. 85.
Available online at: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mt_arn_2021.pdf#page=87 (accessed January 1, 2024). Google Scholar

61. Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA). Radiation Protection Standard for Limiting Exposure to Radiofrequency Fields−100 kHz to 300 GHz. (2021).
Available online at: https://www.arpansa.gov.au/sites/default/files/rps_s-1.pdf (accessed January 1, 2024).
Google Scholar

62. Leszczynski, D,. Systematic Reviews Are Not as Reliable and Unbiased as Some Claim.
Available online at: https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2023/07/25/systematic-reviews-are-not-as-reliable-and-unbiased-as-some-claim/ (accessed January 1, 2024). Google Scholar

63. Weller S, May M, McCredden J, Leach V, Phung D, Belyaev I. Comment on “5G mobile networks and health-a state-of-the-science review of the research into low-level RF fields above 6 GHz” by Karipidis et al. J Expo Sci Environ Epidemiol. (2023) 33:17–20. doi: 10.1038/s41370-022-00497-8
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

64. McCredden JE, Weller S, Leach VA. The assumption of safety is being used to justify the rollout of 5G technologies. Front Publ Health. (2023) 11:34. doi: 10.3389/fpubh.2023.1058454
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

65. Belyaev I. Some biophysical aspects of the genetic effect of low-intensity millimeter waves. J Electroanalyt Chem. (1992) 342:11–8. doi: 10.1016/0022-0728(92)85027-Z
Crossref Full Text | Google Scholar

66. Hardell L, Näsman A, Ohlson C-G, Fredrikson M. Case-control study on risk factors for testicular cancer. Int J Oncol. (1998) 13:1299–602. doi: 10.3892/ijo.13.6.1299
Crossref Full Text | Google Scholar

67. Cranfield C, Wood A, Anderson V, Menezes K. Effects of mobile phone type signals on calcium levels within human leukaemic T-cells (Jurkat cells). Int J Radiat Biol. (2001) 77:1207–17. doi: 10.1080/09553000110083960
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

68. Hamblin DL, Wood AW, Croft RJ, Stough C. Examining the effects of electromagnetic fields emitted by GSM mobile phones on human event-related potentials and performance during an auditory task. Clin Neurophysiol. (2004) 115:171–8. doi: 10.1016/S1388-2457(03)00313-4
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

69. Foster KR, Chou C-K, Croft RJ. A letter to the editor regarding a “health matters” article [speaker’s corner]. IEEE Microwave Magazine. (2022) 23:93–5. doi: 10.1109/MMM.2022.3143016
Crossref Full Text | Google Scholar

70. Lantow M, Lupke M, Frahm J, Mattsson M, Kuster N, Simkó M, et al. release and Hsp70 expression after exposure to 1,800 MHz radiofrequency electromagnetic fields in primary human monocytes and lymphocytes. Radiat Environ Biophys. (2006) 45:55–62. doi: 10.1007/s00411-006-0038-3
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

71. ANSES (2021). OPINION of the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety on Population Exposure to Electromagnetic Fields Associated with the Deployment of 5G Communication Technology and the Related Health Effects. Maisons-Alfort.
Google Scholar

72. Porder S, Chan KM, Higgins PA. Scientists must conquer reluctance to speak out. Nature. (2004) 431:1036–1036. doi: 10.1038/4311036a
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

73. Hardell L. World Health Organization, radiofrequency radiation and health-a hard nut to crack. Int J Oncol. (2017) 51:405–13. doi: 10.3892/ijo.2017.4046
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

74. BioInitiative Working Group. Bioinitiative Report: 2020 Updated Research Summaries. (2020).
Available online at: https://bioinitiative.org/updated-research-summaries (accessed January 1, 2024).
Google Scholar

75. Wiedemann PM, Schütz H. The precautionary principle and risk perception: experimental studies in the EMF area. Environ Health Perspect. (2005) 113:402–5. doi: 10.1289/ehp.7538
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

76. Boehmert C, Wiedemann P, Croft R. Improving precautionary communication in the EMF field? Effects of making messages consistent and explaining the effectiveness of precautions. Int J Environ Res Publ Health. (2016) 13:992. doi: 10.3390/ijerph13100992
PubMed Abstract | Crossref Full Text | Google Scholar

77. ICNIRP Commissioners – 2024–2028.
Available online at: https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/commission-2024-2028.html (accessed January 1, 2024). Google Scholar

78. Maisch DR. The Procrustean Approach Setting Exposure Standards for Telecommunications Frequency Electromagnetic Radiation. An Examination of the Manipulation of Telecommunications Standards by Political, Military, Industrial Vested Interests at the Expense of Public Health Protection. University of Wollongong (2010).
Available online at: https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=4148&context=theses (accessed January 1, 2024). Google Scholar

79. Duckett D, Feliciano D, Martin-Ortega J, Munoz-Rojas J. Tackling wicked environmental problems: the discourse and its influence on praxis in Scotland. Landsc Urban Plan. (2016) 154:44–56. doi: 10.1016/j.landurbplan.2016.03.015
Crossref Full Text | Google Scholar

80. Weller S, Leach V, May M. Comment on letter: “post-normal science and the management of uncertainty in bioelectromagnetic controversies” by AW Wood. Bioelectromagnetics. (2020) 41:80–4. doi: 10.1002/bem.22225
Crossref Full Text | Google Scholar

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.