Den elektromagnetiske stråling i hybrid- og elbiler

Den potentielle sundhedsrisiko med elektromagnetisk stråling i hybrid- og elbiler har stort set ikke været fremme i offentligheden og forskningen har været ret begrænset, (1) men hybrid- og elbiler kan være kræftfremkaldende, da de udsender ekstremt lave frekvens (ELF) elektromagnetiske felter (EMF).

Foto: Michael Fousert, Unsplash

I sin artikel gør Joel M. Moskowitz opmærksom på, at nylige undersøgelser af EMF, der udsendes fra hybrid- og elbiler , har hævdet, at de enten udgør en kræftrisiko for køretøjernes passagerer, eller at de er sikre.

Desværre er meget af den forskning, der er udført på området, blevet industrifinansieret af virksomheder med særinteresser på den ene eller den anden måde, hvilket gør det vanskeligt at vide, hvilke undersøgelser der er troværdige.

Sundhedseffekter under de gældende grænseværdier

Men adskillige peer-reviewed laboratorieundersøgelser udført over flere årtier har fundet biologiske effekter fra begrænset eksponering for ELF EMF. Disse undersøgelser tyder på, at EMF-retningslinjerne etableret af den selvbestaltede, Internationale Kommission for Ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (ICNIRP) er utilstrækkelige til at beskytte vores sundhed. ICNIRP anerkender kun opvarmning som en effekt og ikke de langsigtede biologiske sundhedskonsekvenser. (2) Baseret på forskningen har f.eks. mere end 240 EMF-eksperter underskrevet den internationale EMF Scientist Appeal (3), som opfordrer WHO til at etablere stærkere retningslinjer for ELF og radiofrekvent-EMF.

Selvom EMF-målinger således overholder ICNIRP-retningslinjerne, kan passagerer og chauffører i hybrid- og elbiler sagtens have en øget risiko for kræft og andre helbredsproblemer.

Ny forskning dokumenterer stråling i elektriske køretøjer

For nylig har tidsskriftet Sensors offentliggjort et open access-paper fra et forskningsprojekt med titlen: ’Komplekse elektromagnetiske problemer forbundet med brugen af elektriske køretøjer i bytransport’, udført af Laboratory of Electromagnetic Hazards på Central Institute for Labor Protection-National Research Institute i Warszawa, Polen. (4)

Forskningsprojektets abstrakt (uddrag)

Det elektromagnetiske felt (EMF) i elektriske køretøjer (EV’er) og de elektroniske enheder indeni påvirker ikke kun chauffører, men også passagerne (som bruger EV’er dagligt).

Artiklen opsummerer de målemetoder, der er anvendelige i undersøgelser af kompleks EMF i elbiler med fokus på evaluering af karakteristika ved en sådan eksponering for elbilbrugere samt chauffører sammenholdt med resultaterne af undersøgelser af det statiske magnetfelt (SMF), det ekstremt lavfrekvente magnetiske felt (ELF) og radiofrekvent (RF) EMF relateret til brugen af ​​elbiler i by transport. De undersøgte EMF-komponenter overholder særskilt grænseværdierne fastsat af international arbejdslovgivning og retningslinjer vedrørende evaluering af menneskelig korttidseksponering. Andre problemer kræver imidlertid opmærksomhed – elektromagnetisk immunitet af elektroniske enheder og langvarig eksponering af mennesker. Den kraftigste EMF blev fundet i nærheden af ​​jævnstrøm (DC) opladningsinstallationer SMF op til 0,2 mT og ELF magnetfelt op til 100 µT – og inde i EV’erne – op til 30 µT tæt på dets interne elektriske udstyr. Eksponering for RF EMF inde i elbilerne (op til et par V/m) blev fundet og erkendt værende udsendt fra udendørs radiokommunikationssystemer sammen med emissioner fra kilder, der bruges inde i køretøjet, såsom mobiltelefoner til passagerer og Wi-Fi-antenner og routere.

4.5. Sundhedsaspekter ved udsættelse for EMF i elbiler

En elbil-chaufførs langvarige daglige eksponering for EMF, selv om den overholder eksponeringsgrænserne, kan ikke regnes for at være ubetydelig, når sammenhængen med mulige sundhedsskadelige virkninger som følge af kronisk eksponering for EMF tages i betragtning.

ELF MF blev klassificeret som værende mulig kræftfremkaldende for mennesker (2B klassificering) baseret på de epidemiologisk beviste forhøjede kræftfremkaldende sundhedsrisici i populationer kronisk udsat for MF over 0,4 μT (opmærksomhedsniveau relateret til årlig gennemsnitlig eksponering) [38,39,40]. Niveauet af ELF MF-eksponering rapporteret i forskellige undersøgelser fokuseret på EMF i elbiler og diskuteret i denne artikel kan bidrage væsentligt til den samlede langvarige eksponering for chauffører.

Effekterne af EMF-eksponering induceret i udsatte genstande er frekvensafhængige, men det betydelige flertal af undersøgelser, der er udført indtil nu inden for EMF-sikkerhedsområdet har henvist til befolkninger, der er udsat for højspændingsledninger (dvs. for kronisk eksponering for EMF af sinusformet strømfrekvens), og resultatet af sådanne observationer var grundlaget for den ovennævnte 2B klassifikation for ELF MF, der oversteg 0,4 μT. På grund af forskelle i frekvensmønstrene for de diskuterede eksponeringer (nær elledninger og i elbiler), skal der foretages meget omhyggelige analyser af, hvor langt de undersøgte sundheds- og sikkerhedsresultater fra ELF EMF-eksponeringer varierer i sådanne tilfælde, og hvilke eksponeringsmetrikker der er relevant for at vurdere dem. De nævnte forskelle i frekvenskarakteristika for ELF EMF i EV’er og EMF i nærheden af ​​almindelige elinstallationer kræver også opmærksomhed med hensyn til eksponeringsevalueringsprotokollen, hvilket i praksis betyder, at undersøgelser af parametrene for EMF-eksponering i forbindelse med brugen af ​​EV’er kræver ikke kun målinger af RMS-værdien (som i praksis sædvanligvis er næsten lig med RMS-værdien af ​​eksponeringens dominerende frekvenskomponent), men også opmærksomhed på det højere samspil ved denne eksponering, komponenterne af andre grundfrekvenser end 50 Hz, parametrene for forbigående EMF over hurtige ændringer i EV-kørselstilstanden og kombineret eksponering inklusive de ovennævnte komponenter.

I lighed med ELF MF blev RF EMF klassificeret af IARC i gruppen af ​​2B kræftfremkaldende miljøfaktorer [41]. Denne komponent i chaufførens EMF-eksponering kræver også opmærksomhed på grund af dens niveau, der i det mindste kan sammenlignes med kontoreksponering, hvor trådløse radiokommunikationsfaciliteter er i brug, og daglig langvarig eksponering, der potentielt kan bidrage væsentligt til førerens samlede kroniske eksponering, kombineres med andre komponenter af lavere frekvenser (samlet dækker eksponering for: statiske, lavfrekvente og radiofrekvente felter).

5. Konklusioner

I alle byområder er der dagligt mange passagerer, der rejser med offentlig transport. Af økologiske og økonomiske årsager samt den teknologiske udvikling betyder, at en stigende procentdel af befolkningen allerede bruger elbiler (sporvogne, metro, trolleys, busser) dagligt, eftersom de udgør et stigende flertal af transportressourcerne i forskellige store byer. Under rejserne udsættes både passagerer og chauffører for en specifik kompleks EMF, med en dominerende ELF-komponent, som udsendes af køresystemerne og deres forsyningsinstallationer, samt en RF-komponent, der udsendes af forskellige trådløse kommunikationssystemer (f.eks. Wi-Fi-routere, der ofte er placeret indeni køretøjer, håndsæt til mobilkommunikation, der bruges af passagerer, og mobilkommunikation BTS placeret uden for køretøjer).

Afhængigt af placeringen af ​​det elektriske udstyr inde i elbilerne kan en højere eksponering for EMF påvirke passagerer samt chauffører.

Undersøgelser af SMF, ELF og RF EMF udsendt af forskelligt elektrisk udstyr i forbindelse med brugen af ​​EV i by transport viste, at deres niveauer, betragtet separat, overholder grænserne i international arbejdslovgivning og de retningslinjer, der har til formål at beskytte mod de direkte virkninger af kortsigtet påvirkning på mennesker af EMF i et bestemt frekvensområde (sat op til at forhindre termisk belastning eller elektrisk stimulering i eksponeret væv) [12,13,17,20,21,22].

Internationale retningslinjer og arbejdsret giver ikke regler for, hvordan man vurderer samtidig eksponering ved forskellige frekvensområder (f.eks. SMF sammen med ELF og RF). Det kræver særlig opmærksomhed, eftersom elektroniske enheder og systemer, der bruges inde i elbiler, skal have tilstrækkelig elektromagnetisk immunitet til at sikre, at deres ydeevne ikke påvirkes negativt af påvirkningen fra EMF udsendt ved brug af elbiler.

I betragtning af den kroniske karakter af eksponering for EMF i elbiler (især med hensyn til potentiel eksponering for chauførere, når forskellige EMF-kilder er placeret i nærheden af ​​deres kabiner), og de potentielle specifikke risici ved eksponering for EMF af kompleks sammensætning i tids- og frekvensdomæner, er der er et behov for at indsamle forskningsdata om de komplekse karakteristika ved eksponering for elektromagnetiske felter relateret til brugen af ​​elbiler i offentlig transport og det tilknyttede sundhedsresultat hos kronisk udsatte arbejdstagere, samt at mindske niveauet af deres eksponering ved at anvende relevante forebyggende foranstaltninger (f. lokalisering af indendørs Wi-Fi-routere og andet sådant elektrisk udstyr væk fra førerkabinen) [17,23,42,43,44].

Se mere her:

Grænseværdierne:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
Sundhedsrisici ved elektromagnetisk stråling:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/
EHS – elektromagnetisk hypersensitivitet
https://nejtil5g.dk/dokumenter/hypersensitivitet-2/
En video om Kopfschmerzen im Auto – Headache in the Car (English Subtitles) (2017):

https://vimeo.com/244746945?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=75262487

Kilder og noter:

1) Joel M. Moskowitz, Ph.D. Direktør for Center for Family and Community Health School of Public Health University of California, Berkeley har samlet den eksisterende forskning på området:
https://www.saferemr.com/2014/07/shouldnt-hybrid-and-electric-cars-be-re.html
2) https://nejtil5g.dk/icnirp/5g-tester-graenserne-for-tillid/
3) https://emfscientist.org/
4) Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz, Patryk Zradziński. Komplekse elektromagnetiske problemer forbundet med brugen af elektriske køretøjer i bytransport. Sensors (Basel). 2022 22. februar;22(5):1719. doi: 10.3390/s22051719.
Open access papir: https://bit.ly/EMFvehicles2022

(…)

12) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300GHz). Health Phys. 1998, 74, 494–522. https://journals.lww.com/health-physics/Citation/1998/04000/GUIDELINES_FOR_LIMITING_EXPOSURE_TO_TIME_VARYING.13.aspx
13) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Guidelines for limiting exposure to time-varying electric and magnetic fields (1–100 kHz). Health Phys. 2010, 99, 818–836.
https://journals.lww.com/health-physics/Citation/2010/12000/GUIDELINES_FOR_LIMITING_EXPOSURE_TO_TIME_VARYING.26.aspx
17) The European Parliament and the Council of the European Union. Directive 2013/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (20th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Off. J. Eur. Union 2013, L-179/1, 1–21. 20) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Guidelines for limiting exposure to static magnetic fields. Health Phys. 2009, 96, 504–514.
https://journals.lww.com/health-physics/Citation/2009/04000/GUIDELINES_ON_LIMITS_OF_EXPOSURE_TO_STATIC.10.aspx
21) Council of the European Union. Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 to 300 GHz), 1999/519/EC. Off. J. Eur. Communities 1999, L-199, 59–70. Available online:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:199:0059:0070:EN:PDF
22) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 to 300 GHz). Health Phys. 2020, 118, 483–524.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32167495/
23) Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR). Opinion on Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF); European Commission: Luxembourg, 2015; Available online: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf
38) Ahlbom, A.; Day, N.; Feychting, M.; Roman, E.; Skinner, J.; Dockerty, J.; Linet, M.; McBride, M.; Michaelis, J.; Olsen, J.H.; et al. A pooled analysis of magnetic fields and childhood leukaemia. Br. J. Cancer 2000, 83, 692–698. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10944614/
39) Greenland, S.; Sheppard, A.R.; Kaune, W.T.; Poole, C.; Kelsh, M.A. A pooled analysis of magnetic fields, wire codes, and childhood leukemia. Childhood leukemia—EMF study group. Epidemiology 2000, 11, 624–634. https://journals.lww.com/epidem/Fulltext/2000/11000/A_Pooled_Analysis_of_Magnetic_Fields,_Wire_Codes,.3.aspx
40) International Agency for Research on Cancer (IARC). IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Volume 80. Non-Ionizing Radiation, Part 1: Static and Extremely Low-Frequency (ELF) Electric and Magnetic Fields; IARC Press: Lyon, France, 2002; Available online:
https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Non-ionizing-Radiation-Part-1-Static-And-Extremely-Low-frequency-ELF-Electric-And-Magnetic-Fields-2002
41) International Agency for Research on Cancer (IARC). IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Non-Ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields; IARC Press: Lyon, France, 2013; Volume 102, Available online:
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/mono102.pdf
42) Hug, K.; Röösli, M.; Rapp, R. Magnetic field exposure and neurodegenerative diseases-recent epidemiological studies. Soz.-Praventivmed. 2006, 51, 210–220.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00038-006-5096-4
43) Huss, A.; Spoerri, A.; Egger, M.; Röösli, M. Residence near power lines and mortality from neurodegenerative diseases: Longitudinal study of the Swiss population. Am. J. Epidemiol. 2009, 169, 167–175. https://link.springer.com/article/10.1007/s00038-006-5096-4
44) Schüz, J.; Ahlbom, A. Exposure to electromagnetic fields and the risk of childhood leukaemia: A review. Radiat. Prot. Dosim. 2008, 132, 202–211.
https://academic.oup.com/rpd/article-abstract/132/2/202/1611516?redirectedFrom=fulltext

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.

Comments

  1. Pingback: Elektronikken i vores biler - nejtil5g.dk

Comments are closed.