Belgien: Domstol kræver, at myndighederne beskytter EHS ramte mod ‘smarte’ elmålere

I Belgien har en domstol beordret myndighederne til at beskytte mennesker, der er elektrohypersensitive (EHS) over for de intelligente målere:

Den 19. oktober 2023 afgjorde forfatningsdomstolen i Bruxelles, at de ansvarlige myndigheder hurtigst muligt skal træffe foranstaltninger til at beskytte de mennesker, der er ramt af elektromagnetisk overfølsomhed, når deres helbredsproblemer er konstateret.

Retssystemet i Belgien har i praksis dermed anerkendt, at den offentlige forvaltning skal yde tilstrækkelig beskyttelse til dem, der på en rimelig måde kan godtgøre, at deres overfølsomhed er en reel sundhedsmæssig udfordring.

Klagen vedr. intelligente målere i Bruxelles regionen

Den 19. oktober 2023 afviste forfatningsdomstolen appellen om at annullere bekendtgørelsen af 17. marts 2022 om indførelse af intelligente målere i Bruxelles. Målet for www.stop5g.be og de associerede grupper var, at det skulle være en rettighed for alle i Vallonien regionen, at kunne afvise de intelligente målere og ikke kun for de personer, som fastsat i forordningen, der erklærer, at eksponering for elektromagnetiske felter udsendt af en intelligent måler “udgør en behørigt objektiveret risiko for deres helbred”.

Domstolen minder imidlertid om, at bekendtgørelsen forpligter regeringen til straks at vedtage en “særlig ordning” for at beskytte de menneskers sundhed, der er ramt af elektromagnetisk overfølsomhed, hvilket skal forstås som et de facto-moratorium for anvendelse af kommunikationsmålere, så længe den pågældende “særlige ordning” ikke er defineret og vedtaget.

Det fremgår af en pressemeddelelse som www.stop5g.be udsendte den 3. april 2024.

“Den 19. oktober 2023 afsagde forfatningsdomstolen en dom vedrørende bekendtgørelsen fra hovedstadsregionen Bruxelles af 17. marts 2022, der især vedrører udbredelsen af ​​intelligente målere i regionen (www.const-court.be/public / f/2023/2023-134f.pdf).

Det blev anledningen for domstolen til at bekræfte, at appellen fra Foreningen for Anerkendelse af El-overfølsomhed (AREHS) kan antages til realitetsbehandling, for så vidt som det vedrører bestemmelserne om at intelligente målere “sandsynligvis vil direkte og negativt påvirke situationen for mennesker, som foreningen har til formål at beskytte.”

Retligt minder Domstolen om, at kendelsen pålægger regeringen at vedtage en særlig ordning uden forsinkelse for at sikre beskyttelsen af ​​elektrofølsomme menneskers sundhed.

Omfanget af begrebet “uden forsinkelse” skal forstås som at tillade et moratorium i udbredelsen af ​​intelligente målere i regionens område, så længe den pågældende “særlige ordning” ikke er vedtaget.

Endvidere skal den særlige ordning gøre det muligt at sikre en reel beskyttelse af elektrofølsomme menneskers helbred, hvilket indebærer, at det også vedrører beboere, der befinder sig i umiddelbar nærhed af andre boliger, der sandsynligvis vil blive udstyret med en intelligent måler (multi-enhedsbygninger).

STOP-smartmålerkollektiverne og stop5G.be samt foreningerne GRAPPE og AREHS forbliver mobiliserede og opmærksomme på de dispositioner, der vil blive vedtaget af regeringen. De opfordrer enkeltpersoner til om nødvendigt at drage fordel af moratoriet, som udspringer både af bekendtgørelsens brev af 19. oktober 2023 og af forfatningsdomstolens retspraksis til at modsætte sig installation af smarte målere, hvis der kan påvises en risiko for deres helbred.”

Problemerne med indførelsen af intelligente målere

Fjernaflæste intelligente målere eller Smart Meters blev lovmæssigt indført for alle danske husstande i Danmark i 2013 (lov nr. 1358, opdateret 25.1.2019 BEK 75). Installationen er begrundet i direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. I en endelige rapport til Europa-Kommissionen ‘Benchmarking af indførelsen af intelligente målere i EU-28’ (2020) fremgår det, at der er installeret mere end 99 mio. intelligente målere for elektricitet i alle EU’s medlemsstater og mere end 16 mio. gasintelligente målere.

Den intelligente måler er en elektronisk el-, gas- eller vandmåler. Den fjernstyres (f.eks. for at slukke for en elmåler) og overfører individuelle forbrugsdata til et data- og administrationscenter.

Smart målerne kan være kablede, hvorved de formentlig ikke udgør en sundhedsmæssig risiko, men de fleste installationer er baserede på trådløs teknologi via GSM-moduler (små mobiltelefoner) eller såkaldt radio-kædeteknologi fra eksempelvis fabrikanten Kamstrup.

Teknikkerne benytter sig af elektriske sendere, der pulserer mange gange i døgnet, selvom de eksempelvis kun afleverer hoved aflæsninger eller målinger en enkelt gang pr. døgn.

De såkaldt intelligente målere indeholder mange forskellige risici med hensyn til privatlivets fred, folkesundheden, omkostninger samt de samfundsmæssige og økologiske effekter, samtidig med at det er vanskeligt at finde den samfundsmæssige fordel ved at opsætte dem.

Opsætningen af intelligente målere medfører betydelige ekstraomkostninger for borgere og virksomheder (dyrere måler med kort levetid, omkostninger til infrastruktur og vedligeholdelse heraf, overforbrug af elektricitet) og er på ingen måde nødvendig for energiomstillingen, som lobbyen for producenter af de intelligente målere (ESMIG – European Smart Metering Industry Group, som for nylig blev europæisk leverandør af intelligente energiløsninger …) ellers hævder.

Den intelligente måler sætter brugeren under netoperatørens kontrol og tilsyn uden nogen form for demokratisk eller juridisk kontrol.

Indførelsen af intelligente målere øger eksponeringen for elektromagnetiske stråler, men konsekvenserne for folkesundheden ignoreres af myndigheder og politikere. De mulige undtagelser for EHS (elektrooverfølsomme) ramte personer er ikke overbevisende.

Samlet set resulterer indførelsen af intelligente målere et øget elforbrug. Der er ikke besparelser på forbruger niveau, hvilket fremgår af erfaringerne fra andre pionerlande, samtidig med at det betyder et yderligere elforbrug med målerne, datacentre samt den nødvendige infrastruktur.

Hertil kommer energiforbruget for hele livscyklussen for de intelligente målere og andet udstyr, som er meget højere end for den elektromekaniske målers cyklus (de intelligente målere har en meget kortere levetid, og som ethvert elektronisk udstyr kræver de et stort antal metaller, der igen kræver meget energi, ved ekstraktion og raffinering, sammenlignet med deres elektromekaniske modstykke, genanvendelse er begrænset og meget mere energikrævende).

Det er paradoksalt at se et system, der fremmes som værende afgørende for energiomstillingen, som forbruger mere energi og materialer end det system, det skal erstatte, og dermed være i strid med målene om begrænsning den globale opvarmning.

6 myter om de trådløse målere

Vi tvinges til at bruge dem, men hvilken beskyttelse har vi mod misbrug? Mange europæere er med rette bekymrede, for de intelligente målere har betydelige ulemper. Her er en kort gennemgang af nogle af myterne som indgik i Europeans for Safe Connections borgerforslag til EU, ECI, vedrørende RF EMF (se hele artiklen HER):

Myte nr. 1

Intelligente målere er helt sikre. Strålingen udgør ingen risiko for menneskelivet.

Kendsgerning
RF EMF har negative virkninger, da de forstyrrer de biologiske, kemiske og elektriske systemer i levende organismer. RF EMF’er har skadelige bioeffekter ved intensiteter millioner af gange lavere end nuværende Grænser.
Mange mennesker oplever sundhedsmæssige effekter
cellphonetaskforce.org/worldwide-testimonies-about-smart-meters/
Se også Arthur Firstensbergs vidnesbyrd (her oversat til norsk):
Smartmåler-historier fra kloden rundt | Jeg har noe på hjertet … (einarflydal.com)
Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Intelligente målere, jura og sundhed, Z-Publishing, 2018, (69+207 sider) En hel lærebog om, hvad forskningen siger, hvordan grænseværdierne skabes, hvordan målerne fungerer, hvilke erfaringer folk har, hvad det er, der gør, at nogle mennesker bliver akut syge, mens alle kan få alvorlige helbredsskader på lang sigt. Du springer måske det lovgivningsmæssige over og går direkte til det store bilag (207 sider). Der kræves ingen teknisk eller medicinsk forudgående viden. Kan downloades gratis HER. (På norsk) 

Myte nr. 2

Trådløs transmission forekommer ikke ofte.

Kendsgerning
Det er ofte meget vanskeligt, hvis ikke umuligt, at vide, hvor ofte og præcist til hvilke agenturer datene bliver sendt, og om de også modtager data, eller hvad formålet er med de kolossale mængder data osv. Der er mange typer intelligente målere, nogle sender data flere gange pr. minut (angiveligt op til 15 gange i minuttet), andre kun efter behov. Du kan læse produktspecifikationen, men den mest pålidelige måde at finde ud af, hvornår en måler sender, og med hvor megen stråling, er med en ordentlig RF EMF-måler i hænderne på en ekspert.

Driftsfrekvens: 868,95 MHz (Qundis Kaloric, Sontex, Techem, Siemenca), 900-928MHz (Itron, Landys, ARPANSA), 2,4 – 2,48 GHz (Trilliant)
Transmissionseffekt: maks. 10 dBm, svarer til 3183 μW/m² i en afstand af 0,5 m (Qundis Kalor, Sontex, Techem, Siemenca), 7000 μW/m² i en afstand af 0,5 m (ARPANSA), 620 000 μW/m² ved en afstand på 0,3 m (Trilliant)
Data transmission: hver 112 sekunder 24/7 (Qundis Caloric 5,5 C-mód), hvert 120. sekund 24/7 (Sontex 868), hvert 128. sekund (Siemeca™ AMR C-mód)

Myte nr. 3

Smarte målere hjælper med at spare energiomkostninger. De hjælper kunder med at forstå, hvornår de bruger strøm, og hjælper dem med at planlægge besparelser. Designere antog, at de fleste brugere derefter ville blive opfordret til at skifte deres forbrug til off-peak timer for at drage fordel af de billigere priser og derved reducere efterspørgslen i spidsbelastningsperioder.

Kendsgerning
Det topper på det tidspunkt, hvor størstedelen kommer hjem fra arbejde eller fra skole. Det er ikke noget der bliver lavet om på.

De smarte målere er afhængige af reklame påstande om, at de er fordelagtige for enhver indehaver af en bolig, fordi forbruget bekvemt rapporteres hver måned. Men hvordan er det fordelagtigt i virkeligheden, når indehaveren kan tjekke det med det samme, når vedkommende er i lejligheden ved at se på forbrugsaflæsningen på måleren? Der er ingen grund til at vente på månedsopgørelsen.

Myte nr. 4

Smarte målere hjælper planeten, og de er grønne. De hjælper med at reducere drivhusgasemissionerne, øge forbruget af vedvarende energi samt reducere energiforbruget.

Kendsgerning
Med Smart Meteren sparer du ikke noget energi. De energibesparende handlinger skal foretages af forbrugeren selv.
En nylig TNO-forskning viste, at udrulningen af 7 millioner smarte målere i Holland resulterede i langt mindre energibesparelser end ønsket. Desuden var besparelserne grundet af en optisk skærm, ikke på grund af Smart Meterens trådløse kommunikationsevner, fordi apps og webapplikationer ikke er konstant synlige, og der aktivt skal anmodes om feedback.
Om målerne selv: Smart Meters er vanskelige at fremstille, er dyrere og forbruge mere energi til deres drift end de målere, de erstatter. Det skyldes ganske enkelt, at det er et radiomodul tilføjet til en konventionel måler.

Myte nr. 5

Transmissionen er krypteret, så dine private data er sikker. Intelligente målere kan også hjælpe forbrugerne med at overvåge deres energiforbrug og tilbyde fjernstyring af apparater via en smartphone – Det er en fordel for dig.

Kendsgerning
Hvis du kan få adgang til dine data, kan skurkene det også. Husholdninger, hvor disse målere er installeret, kan overvåges og deres data afslører adfærdsmønstre i den givne husstand – f.eks. det tidspunkt, hvor du står op om morgenen, det tidspunkt, hvor du går på arbejde, tidspunktet hvor du kommer hjem fra arbejde, går i bad, går i seng, når huset er tilgængeligt osv. Private data som disse, indsamlet og delt, gør ethvert hjem mere følsomt over for f. eks. tyverier. Husstandsdata kan blive kompromitteret (ved hacking eller dårlig administration) og efterlade beboerne, familier, enkeltpersoner, åbne for at blive et mål for kriminel eller anden ondskabsfuld aktivitet, hvilket vil påvirke deres livsforsikringspræmie betydeligt.

Myte nr. 6

Du vil drage fordel af Smart Meterens evne til at kommunikere med individuelle stik eller apparater i hjemmet – det ville også give forsyningsselskaber mulighed for at lukke for strømforsyningen til husholdninger til gengæld for billigere takster.

Kendsgerning
Kommissionens henstilling 2012/148/EU definerer 10 fælles minimumsfunktioner for intelligente målesystemer og nr. 7. er: “Fjernbetjening ON/OFF kontrol af forsyningen OG/ELLER flow- eller strømbegrænsning” Men der er risiko for misbrug. En sådan fjernstyring af teknologi kan føre til indskrænkning af den personlige frihed og kan skabe yderligere præcedens for tilsidesættelse af vores menneskerettigheder.
I Denver, mistede 22.000 mennesker kontrollen over temperaturerne i deres smarte termostater i deres hjem i timevis. Temperaturen blev fjernlåst på grund af en “energinødsituation.”
I Schweiz var der et udkast til dekret kaldet Ordonnance sur les interdictions et les restrictions d’utilisation de gaz. Den foreslog en række mandater for restriktioner for brug af gas, som det fremgår af artikel 2:

  • Når varmeproduktion leveres hovedsagelig ved hjælp af gas eller gasnettet i den centrale varmeforsyning, indvendige rum kan ikke opvarmes til mere end 19 °C.
  • Når varmt vand hovedsageligt tilberedes med gas, kan vandet ikke opvarmes til over 60 °C.

Det gik ikke, men i fremtiden kan det måske. Sådanne forslag kan kun ske med smarte målere og tilhørende teknologier, som sender data ud fra husstandene hele tiden.

Sådan undgår du et smart meter i Danmark

I Danmark er fremgangsmåden, at EHS-ramte og borgere, der ikke ønsker at blive eksponeret via denne teknologi, ansøger FORSYNNGSSELSKABET om DISPENSATION for fjernaflæsning og i stedet beder om at

1) beholde sin ”gamle” måler eller
2) få den nye enhed kablet.

Erfaring siger, at man nogle steder får tilbudt dispensation fra trådløs kommunikation, medens det i andre regioner kan give store problemer. Det er vigtigt at gøre forsyningsselskabet opmærksom på, at lovgrundlaget ikke kræver, at aflæsningsmodulet er trådløst, men udelukkende kan fjernaflæses.

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.