Apple tvinges til at stoppe salg af iPhone 12 i Frankrig – overskrider grænseværdierne

De franske myndigheder meddelte den 12. september, at iPhone 12 udsætter brugerne for elektromagnetisk stråling over grænseværdierne og beordrede at modellen trækkes tilbage fra markedet. Apple kan blive tvunget til at tilbagekalde alle solgte enheder også i de øvrige EU lande.

De franske myndigheder (ANFR) opfordrede Apple til med alle tilgængelige forholdsregler at afhjælpe overskridelserne af den specifikke absorptions grænseværdi (SAR).

“Derfor skal Apple straks tage alle forholdsregler for at forhindre, at de berørte telefoner, der er til stede i forsyningskæden, bliver gjort tilgængelige på markedet. For telefoner, der allerede er solgt, skal Apple træffe korrigerende handlinger så hurtigt som muligt for at bringe de berørte telefoner i overens med reglerne. Ellers bliver det op til Apple at tilbagekalde dem. Den korrigerende opdatering af disse telefoner vil blive kontrolleret af ANFR”udtalte ANFR i en erklæring. Apple har fået 15 dage til at få problemet løst.

ANRF vil aktivt kontrollere, at iPhone 12 ikke længere sælges i Frankrig. Flere franske telekommunikationsbutikker havde trukket iPhone 12 tilbage fra deres onlinesalg dagen efter udmeldingen.

Forbuddet fra det franske National Frequency Agency (ANFR) kom samtidig med at Apple annoncerede sin nye iPhone 15-serie, der har USB-C. USB-C er afgørende for at Apple kan fortsætte med at sælge sine telefoner i EU, hvor USB-C bliver obligatorisk i 2024.

Apples reaktion

Apple anfægtede dog resultaterne og udtalte, at iPhone 12, der blev lanceret i 2020, var certificeret af flere internationale organer som værende i overensstemmelse med globale standarder.

Den 15. september meddelte Apple dog alligevel, at man ville udstede en softwareopdatering til iPhone 12-brugere i Frankrig således, at den beordrede suspension af telefonens salg grundet af overtrædelser af grænseværdierne kunne ophæves.

Mere end 100 millioner iPhone 12’er er blevet solgt på verdensplan, mens det i USA anslås, at 135 millioner mennesker ejer en iPhone.

I 2021, et år efter iPhone 12’s udgivelse, lå antallet af iPhone-ejere på omkring 116 millioner brugere.

EU reaktioner

Den franske regering hilste meddelelsen velkommen og udtalte, at softwareopdateringen hurtigt vil blive testet så salget kan genoptages.

Belgien, der den 14. sept. udtalte, at man ville gennemgå potentielle sundhedsrisici forbundet med iPhone 12 i kølvandet på den franske suspension, hilste også opdateringen velkommen, men sagde, at man ville fortsætte sin egen gennemgang af mobilen samt andre modeller. Tilsynsmyndigheder i Tyskland er ligeledes indstillet på at gennemgå potentielle sundhedsrisici forbundet med iPhone 12. Italien planlægger, ifølge Reuters, at anmode Apple om at udstede en softwareopdatering til iPhone 12 brugere i Italien. Spanien overvåger situationen.

Om Apples softwareopgradering kommer til at dække hele EU er ikke umiddelbart klart. EU-medlemsstaterne, som blev underrettet af den franske tilsynsmyndighed onsdag, har tre måneder til at gøre indsigelse mod den franske begrænsning, hvis de ikke gør indsigelse, kan det føre til EU-dækkende begrænsninger på Apples iPhone 12, det har en talsmand for Europa-Kommissionen bekræftet. Det skyldes EU’s radioudstyrsdirektiv.

USA

En talsmand for Food and Drug Administration (FDA) – som er delvist ansvarlig for at mobiltelefonerne er sikre – fortalte DailyMail.com, at agenturet ‘gennemgår de tilgængelige oplysninger’.
Agenturet er ansvarligt for at regulere telefonernes sikkerhed sammen med Federal Communications Commission (FCC). FCC afviste at kommentere, da de blev kontaktet af DailyMail.com.

Dr. Devra Davis, epidemiolog og som har studeret sundhedseffekterne ved radiofrekvent stråling udsendt fra mobiltelefoner siden begyndelsen af 2000’erne, sagde til DailyMail.com, at FDA ‘absolut’ skal undersøge iPhone 12.

“Hvorfor skal franskmænd være mere sikre end amerikanere?”, tilføjede hun.

Dr. Joel Moskowitz, der forsker i de negative virkninger af mobiltelefonstråling ved University of California, Berkeley, sagde, at han håbede, at rapporterne fra Frankrig gav anledning til en undersøgelse:

“Jeg håber, at den franske Apple 12-emissionsfiasko udløser en uafhængig undersøgelse i USA vedrørende SAR-testprocedurer for godkendelse af alle trådløse enheder.”

“I 2012 udsendte Government Accountability Office (GAO) en rapport på anmodning af kongressen, der rejste store bekymringer over SAR-testprotokollen, men den blev ignoreret af FCC.”

Danmark

Hvis testmålingen står til troende, så er iPhone 12 uden forbehold også ulovlig i Danmark i henhold til EU’s radioudstyrsdirektiv, som er fuldt ud gældende i Danmark. Sikkerhedsstyrelsen, som skal effektuere et forbud i Danmark, har dog ingen bekymringer, for en iPhone 12 ikke er farlig at bruge, hedder det, og gør Sikkerhedsstyrelsen ingenting, så sker der – ingenting.

I Danmark har de danske medier lige nu ret travlt med at afvise, at der skulle være er nogen grund til at bekymre sig. Stort set samtlige medier har gentaget Reuters udmelding om sagen:

Mens salget af Apples iPhone 12 i Frankrig er blevet midlertidigt indstillet på grund af bekymringer om telefonens strålingsniveau, er samme tiltag ikke på vej i Danmark.

Her mener Sikkerhedsstyrelsen, at en iPhone 12 ikke er farlig at bruge. Det oplyser styrelsen i et skriftligt svar.

Baseret på lignende sager fra Frankrig forventer Sikkerhedsstyrelsen, at udfordringen kan løses med en softwareopdatering, og der er ikke på nuværende tidspunkt grund til at anse iPhone 12 som værende farlig at anvende, lyder det.

I Danmark afventer man nu den endelige afgørelse.

Sikkerhedsstyrelsen har endnu ikke modtaget en henvendelse via de officielle systemer og myndigheder og afventer altså stadig den endelige afgørelse i Frankrig, skriver styrelsen.

Flere lande har af sundhedsmæssige hensyn myndigheder, der monitorer mængden af stråling, der kommer fra elektroniske produkter.

Ikke uventet lægger Danmark sig på linje med teleindustrien og dens støtter

Dr. Rodney Croft, en neurofysiolog i Australien og formand for teleindustriens private NGO International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), udtalte til DailyMail.com: “Fra et sundheds- og sikkerhedsmæssigt synspunkt er det ikke sådan, at dette bringer nogen i fare.”
“Sikkerhedsniveauerne – baseret på risikoen for forbrændinger eller hedeslag fra telefonens stråling – er allerede sat ti gange under det niveau, hvor forskere fandt tegn på skade.”

Han tilføjede, at Frankrigs resultater kan afvige fra andre regulatorers, fordi målemetoderne varierer mellem forskellige regulatorer.

“I øjeblikket er der ingen stærke beviser for, at eksponering for elektromagnetiske felter under mobiltelefonbrug er forbundet med sundhedsskadelige virkninger,” sagde Maria Feychting, professor i epidemiologi ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Maria Feychting har tidligere bl.a. været næstformand i ICNIRP, hvor hun nu er med i 2 projektgrupper, hun har modtaget forskningsmidler fra teleindustrien osv. Selv mener hun ikke, at hun har interessekonflikter!!

At peer reviewed forskning har dokumenteret, at radiofrekvent stråling fra mobiltelefoner kan forårsage alt fra kræft til fertilitetsproblemer, samt at IARC/WHO i 2011 klassificerede elektromagnetisk stråling som værende “mulig kræftfremkaldende for mennesker” bortforklares eller negligeres af teleindustrien og dens støtter.

Sikkerhedsstyrelsen lader stå til – nu som dengang

Tilbage til den 20. maj 2020 offentliggjorde den franske telestyrelse, ANFR, en tilbagekaldelse samt en advarsel til forbrugerne mod den amerikanske mobilproducent Razers mobiltelefon, Razer Phone 2, som overskred de fælleseuropæiske grænseværdier, dermed blev mobilen også ulovlig i Danmark.

Modellen forsvandt i løbet af kort tid også fra danske forhandlere. Ingen rettede dog en advarsel til de danske forbrugere, som havde anskaffet sig mobilen, og de færreste danske ejere af modellen, ved formentlig at den overskrider grænseværdierne, når den udstrålingen er kraftigst.

Sikkerhedsstyrelsen erkendte over for David Wedege, Tabt Tråd, at Razer Phone 2 er ulovlig også i Danmark, men Sikkerhedsstyrelsens embedsmænd ville dog ikke gøre som sine franske kolleger og tilbagekalde produktet.

Sikkerhedsstyrelsens chefkonsulent, Lars Niemann, fortalte dengang til Tabt Tråd, at man ikke ville advare forbrugerne, fordi man ikke anser mobiltelefonerne for at være farlige at anvende. En overskridelse af en grænseværdi regnes ikke som farlig i sig selv. Der er tale om konkrete vurderinger fra sag til sag.

Og derfor er Sikkerhedsstyrelsen tilfreds med, at Razer selv har stoppet forhandlersalget.

“Vores tiltag skal være proportionale med den risiko der er ved produktet. I det pågældende tilfælde viser vores risikovurdering, at der kun er en lav risiko ved anvendelse af produktet. Derfor er producentens tiltag med at stoppe salget af produktet tilstrækkelig i vores mening”, udtalte han til Tabt Tråd.

Sundhedsstyrelsen gik uden held i rette med Sikkerhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen gik i rette med afgørelsen. Smartphone-modellen kan udgøre en risiko for brugernes sikkerhed og sundhed, og Sikkerhedsstyrelsen bør advare forbrugerne imod at anvende den.

Sundhedsstyrelsen skrev den 17. august til Sikkerhedsstyrelsen, at den ulovlige mobiltelefon “kan udgøre en risiko for personers sundhed og sikkerhed” og styrelsen henstiller til, at Sikkerhedsstyrelsen advarer forbrugerne.

Alligevel traf Sikkerhedsstyrelsen senere en beslutning om at fastholde den oprindelige beslutning: Der er ingen grund til at advare forbrugerne. En beslutning der var foranlediget af Energistyrelsens respons.

I et svar, den 23. september, ville Sundhedsstyrelsens pressechef, Tina Guldmann Gustavsen, dog fortsat ikke kommentere på Sikkerhedsstyrelsens beslutning om at tilsidesætte Sundhedsstyrelsens henstilling.

SAR

Når de franske myndigheder har nultolerance over for overskridelse af grænseværdierne, bunder det bla. i en vurdering fra den franske sundhedsstyrelse, ANSES, som 10. juli 2019 offentliggjorde et notat på 16 sider med en videnskabelig forskningsgennemgang.

Grænseværdien, den såkaldte SAR-værdi (på fransk DAS), på 2 Watt pr. kilogram kropsvægt skal beskytte forbrugerne mod akut skade på grund af stråleskabt opvarmning.

I henhold til retningslinjer fra den internationale strålingskomité ICNIRP, regner myndighederne med, at 20 W/kg udgør en akut fare, den værdi har man delt med 10 for at lægge en såkaldt usikkerhedsmargin mellem fareniveau og grænseværdi.

De franske sundhedsmyndigheders forskningsgennemgang fra 2019 konstaterede dog, at videnskabelige dyreforsøg viser mulige indikationer af skadelige langtidseffekter. Derfor konkluderer ANSES i sit notat, at grænseværdien altid bør overholdes som et forsigtighedsprincip.

SAR-værdierne måles ved kropskontakt med “lemmer” dvs. når en mobil holdes i hånden eller i en bukselomme samt ved en afstand på 5 mm for “krops” SAR værdier – det vil sige en mobil der bæres i en jakkelomme eller i en taske. SAR værdien skal overholde de lovmæssige grænseværdier på 4 W/kg for “lemmer” og 2 W/kg for “krops” SAR værdien. ANFR-målinger afslørede for iPhone 12 en SAR-værdi for “lemmer” på 5,74 W/kg , hvilket er en klar overskridelse grænseværdien. “Krops” SAR værdierne for iPhone12 overholdt de gældende værdier.

Anbefalingerne fra producenterne

De fleste producenter som her Samsung har følgende anbefalinger nå det gælder SA:

“SAR-certificering (Specific Absorption Rate) fastlægger en anbefalet minimumsafstand fra en persons krop for sikker drift af RF-emitterende enheder. Karrosseribårne operationer er begrænset til bælteclips, hylstre eller lignende tilbehør der ikke har nogen metalkomponent i enheden og skal have mindst 1,5 cm (3/4 tommer) afstand mellem enheden og brugerens krop. Samsungs trådløse strømdelingsfunktion tillader opladning fra enhed til enhed uden behov for en oplader. Hvis din enhed understøtter trådløs opladning eller strømdelingsfunktioner, skal dette udstyr betjenes med en minimumsafstand på 20 cm (8 tommer) mellem enheden og din krop.

Det gælder dog ikke for Apples vedkommende:

Under testen er iPhones radioer indstillet til at sende på det højst mulige niveau, og SAR evalueres i realtid i tidsintervaller, der defineres af relevante bestemmelser. iPhone evalueres i almindelige positioner, der simulerer brug ved hovedet uden afstand, og når den bæres på eller tæt ved kroppen med en afstand på 5 mm.

De mest kritiserede begrænsninger ved SAR-værdier er:

  • En mobiltelefons SAR-værdi vurderes ved hjælp af en kunstig laboratoriemodel af en meget stor og voksen mand, i praksis fyldes et plastikhoved med en opløsning af vand, salt og sukker. (*) En tændt mobiltelefon placeres ved “øret”, hvorefter evt. temperaturændring måles i væsken), men et menneske kan ikke reduceres til et plastikhoved med suppe.
  • Telefonen placeres som regel ikke af brugeren i den afstand fra øret, som producenten anviser i brugsanvisningen (2-5 cm)
  • Der tages ikke højde for kvinder, børn eller prænatal eksponering
  • Jo lavere SAR, jo mindre udsættes brugeren for de opvarmende effekter af mikrobølgestråling – ikke andre effekter
  • Tager ikke højde for de ikke-termiske ROS (reaktiv oxygen syndrom) effekter som forbindes med DNA-skader.

*)  Modellen er en test dummy der benævnes ‘SAM’ (Specific Anthropomorphic Mannequin). SAM er baseret på en ca. 100 kg. stor og næsten 190 cm høj voksen mandlig model. SAM’s hovedstørrelse er kun relevant for 3% af befolkningen.

Phonegate skandalen

Phonegate er stiftet af Dr. Marc Arazi (Frankrig). Han lancerede som læge juli 2016 en kampagne om overeksponering af mobiltelefoner, som siden er blevet omtalt som Phonegate’s sundheds- og industriskandale.

“Phonegate”-skandale udspringer fra en undersøgelse foretaget af den franske regering, som viste at 9 ud af 10 testede telefoner overskred grænseværdierne. Men den franske regering tilbageholdt oplysningerne.

Først efter en retskendelse oplyste det franske strålingsagentur, National Frequency Agency (ANFR), at de fleste mobiltelefoner overskrider regeringens grænseværdier for stråling, når de testes på den måde de faktisk bruges, dvs. i kontakt med kroppen.

Producenterne har ikke pligt til at teste telefonernes strålingsværdier, når de opbevares f.eks. i skjorte- eller bukselommer. Ifølge den franske regeringsundersøgelse blev hundredvis af mobiltelefoner testet i 2015, og 9 ud af 10 telefoner overskred producentens rapporterede teststrålingsniveauer, når de blev gentestet i positioner, hvor telefonen er i kontakt med kroppen.

Regeringen nægtede at udlevere testresultaterne helt frem til der forelå en retskendelse. Efter måneders søgsmål fra Dr. Marc Arazi, frigav ANFR d. 1. juni 2017 detaljerne vedr. mærke, model og testresultater.

Der er nu identificeret 43 mobiltelefonmodeller, som er farlige for brugernes helbred, og derfor enten er blevet trukket tilbage fra det franske marked eller hvor deres specifik absorptionsrate (SAR) skal opdateres via software.
En oversigt findes her:
https://phonegatealert.org/en/list-of-mobile-phones-with-non-compliant-sars-removed-or-updated-in-france-2/

Video fra ANFR om måling af SAR (på fransk DAS).
Lektor, cand.scient. Sianette Kwee udtalte under en høring i Folketinget om mobiltelefoni i 2004:
Fejl: mennesket er ikke en rund pose med suppe – modellen er død – mobiltelefonen virker ikke som en mikrobølgeovn.
Phonegate: Mobiltelefonstrålingsniveauer er højere end fabrikanter hævder. https://ehtrust.org/razer-phone-2-recall-for-high-radiation-levels-phonegate/

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.