Opråb fra eksperter: Digitaliseringens skyggesider skal i fokus i kampen mod mistrivsel

Foto: Wladislaw PeljuchnoUnsplash

En ny regering bør have fokus på digitaliseringens skyggesider i arbejdet for bedre trivsel blandt børn og unge, skriver Dorte Ågård, David Madsen og Heidi Als Ringheim på vegne af netværket Tech & Trivsel i en kronik på Altinget den 23. november 2022.

“Vi ønsker også at understøtte de familier, som hver dag kæmper for at få deres børns opmærksomhed og nærvær – en kamp mod techgiganternes forretningsmodeller, så familiemedlemmerne kan genvinde en stærk forbindelse til hinanden.” Skriver de bl.a. hvorefter de oplister de mange skyggesider.

(Det skal bemærkes, at da teksten her blev forsøgt opslået på Videnscentrets Facebookside, blev opslaget angivet, at det overskred FB’s fællesskabsregler om spam?!?)

Digitaliseringens skyggesider
Computeren og smartphonen har gjort nogle ting lettere. Men listen over de skyggesider og risici, som er fulgt i kølvandet, er lang. Her er nogle af dem:

Læring og uddannelse

 • Forsinkelse af småbørns sprogudvikling på grund af passiv skærmbrug
 • Folkeskolen: Stillesiddende og ensformig didaktik på grund af overdreven brug af digitale læringsplatforme; begrænset fælles leg og bevægelse i frikvartererne på grund af mobilbrug
 • Ungdomsuddannelserne: Problemer med koncentration og fordybelse og dermed faglighed på grund af digital støj fra sociale medier, streaming, spil og shopping; mindre lærer-elev-kontakt
 • Kognitive belastningssymptomer i form af problemer med koncentration, hukommelse og impulskontrol som følge af konstant strøm af digitale stimuli og multitasking

Fysisk og socialt liv

 • Forstyrrelse af tilknytningen mellem forældre og småbørn: Hyppige afbrydelser fra skærme, der hæmmer emotionel kontakt og synkronisering mellem barnets nervesystem og forældrenes nervesystem
 • Søvnmangel som følge af skærmbrug ved sengetid og om natten med problemer med stofskifte, overvægt, stress og depression til følge
 • Stigning i antallet af børn med nærsynethed på grund af skærmbrug og ophold inden døre
 • Mistrivselsskabende tilskyndelse til perfekthedskultur, usund sammenligning og fear of missing out på sociale medier
 • Indskrænkning af livsnødvendige aktiviteter – bevægelse, fysiske fællesskaber, naturoplevelser med mere – som følge af, at 12-18-årige bruger 5,5 timer om dagen på digitale platforme, herunder sociale medier og gaming

Grænseoverskridende digital adfærd

 • Digitale krænkelser, overgreb, chikane og deling af nøgenbilleder, der kan få svære psykologiske og fysiske konsekvenser
 • Adgang til pornoplatforme, selvskadegrupper og lignende, der kan få svære psykologiske og fysiske konsekvenser
 • Adgang til ulovligt, kriminelt eller ekstremistisk indhold på digitale platforme
 • Kommerciel udnyttelse af børns digitale dataspor

Hvert enkelt punkt er alvorligt. Men det værste er mængden af problemer. I de organisationer, vi hver især tilhører, skriver de, arbejder vi dagligt med at dokumentere problemerne og behandle eller rådgive om skadevirkningerne. Men alt for længe har debatten været præget af den påstand, at der slet ikke er grund til alarm.

Argumenter fra techleverandører og medieforskere holder ikke 
Argumenterne fra en uhellig alliance af techleverandører, digitaliseringskonsulenter, medieforskere og pædagogiske forskere har været, at ”fremtiden jo er digital”, og at den digitale påvirkning derfor er et vilkår, vi må lære at leve med.

Disse meningsdannere har især forsøgt at argumentere med, at der mangler videnskabelig evidens for sammenhæng mellem mistrivsel og skærmbrug, og skærmbrug er ikke farligt.

De digitaliseringsbegejstrede tech-leverandører, digitaliseringskonsulenter, medieforskere og pædagogiske forskere tager fejl. Der er al mulig grund til alarm og til at begrænse børn og unges skærmbrug
Netværket Tech & Trivsel

Konklusionen har ofte lydt, at bekymringerne bygger på udokumenterede fordomme, utidssvarende normer og teknologiforskrækkelse. Der har også lydt en parole om, at hvis man sætter grænser for børns skærmbrug, hæmmer man deres frie udfoldelsesmuligheder og indskrænker deres rettigheder.

Derfor har det heddet sig, at fagfolk og forældre ikke må begrænse deres deltagelse, men alene skal gå i dialog med dem og opmuntre dem til at bruge medierne på en fornuftig måde, så de selv kan vælge deres egen vej i det digitale liv.

Men disse argumenter holder ikke, og det er der fire væsentlige grunde til påpeger kronikørerne:

 1. Det er forkert, når de fagfolk, der advarer mod ”alarmisme”, påstår, at skærmbrug i sig selv ingen skadevirkninger giver.

  De argumenterer med, at der højst er tale om et symptom på noget andet, for de børn og unge, der udvikler problemer, er dem, der i forvejen mistrives, siger de. Det er ikke skærmbrugens skyld, for den er i sig selv ikke skadelig.
  Men vi ser noget andet. Skærmbrug kan også i sig selv fremkalde problemer. Argumentet om, at det kun er problematisk for udsatte individer, bagatelliserer hvor mange mennesker, der er ramt af den række af skadevirkninger, vi lige har oplistet.

  Når vi kommer til en anden konklusion, er det ikke mindst, fordi vi står på en anden og bredere faglighed end fokus på it og medierne selv. Vi henter faglige kriterier fra blandt andet læringsteori, motivationsteori, klasseledelsesteori, udviklingspsykologi, neuropsykologi, fysiologi, søvnforskning og sexologi. Dette brede faglige fundament er nødvendigt, hvis man skal vurdere, hvad skærmene gør ved os.
 2. Bevidstheden om de de negative virkninger også er blevet påtrængende blandt forældre og de unge selv. Ubehaget ved skærmene har vokset sig stort, ikke mindst efter coronatidens intensive skærmbrug.

  Flere ønsker i dag, at der kommer retningslinjer for skærmbrug på linje med andre nydelsesmidler (sukker, fedt, sodavand, alkohol, nikotin med videre). De oplever, at skærmene er blevet en trojansk hest, som børn og unge frivilligt og dagligt lukker ind i deres liv og fællesskaber, og som skader deres psykiske og fysiske sundhed og evne til at koncentrere sig og lære i skolen.

  ”Bare de sociale medier aldrig var blevet opfundet”, kan man i dag høre unge sige, fordi de føler sig afmægtige over for deres eget forbrug.
 3. Fortalernes argumentation hviler på en eklatant fejlslutning. Den er, at børn og unge er i stand til selv at skrue ned for overdreven skærmbrug, hvis de får det at vide, eller hvis de bliver ”digitalt dannet”, så de kan lære at navigere i det digitale univers.

  Det kræver nemlig en selvkontrol, som de ikke har, fordi deres eksekutive funktioner i hjernen ikke er færdigudviklede, og derfor har de en begrænset impulskontrol.

  Strategien forudsætter således, at de selv kan styre noget, der i virkeligheden ikke kan styres af børn og unge, for de er oppe imod en superintelligent overmagt i form af techindustriens adfærdsdesignere, skræddersyede algoritmestyring og fastholdelsesmekanismer, som hele tiden ved, hvad der kan holde børnenes opmærksomhed lidt længere.

  Det årelange daglige forbrugsmønster af skærme har for længst sat sig som spor i hjernen og kropsliggjorte, automatiserede mønstre, som er vanskelige at bryde selv. Det er svært for voksne, og det er alt for svært for børn og unge.
 4. Mængden af undersøgelser, der påviser sammenhængen mellem mistrivsel og skærmbrug vokser. De steder, hvor der stadig mangler sikker viden, solid dokumentation eller mere præcise undersøgelsesmetoder, skal konklusionen være, at vi som minimum anlægger et forsigtighedsprincip.

  Danmark er det mest digitaliserede land i verden, vi er ”længst fremme”, som det hedder, og noget tyder på, at vi også er ”længst fremme” i at mærke bagsiderne i det, der har karakter af et stort samfundsmæssigt eksperiment. Derfor må vi reagere på de rapporter, der giver anledning til indgriben.

Ni initiativer til at stoppe skadevirkninger ved skærmbrug
Samtidig med, at flere og flere erkender, at vi betaler en høj pris for digitaliseringen, må man konstatere, at det paradoksalt nok stadig er tvivlsomt, hvor store gevinsterne er. Digitale medier er eksempelvis i stor stil blevet introduceret i skolesystemet med løfte om, at eleverne ville blive meget dygtigere, og at man kunne spare og effektivisere skolerne.

Men de positive effekter i skolen lader vente på sig. Undersøgelser – både danske og internationale – dokumenterer, at man ikke kan påvise nogen effekt på elevers udbytte af digital teknologi sammenlignet med alle mulige andre undervisningsmæssige indsatser. Men de digitaliseringsbegejstrede bliver ved med at påstå, at der er ”potentialer” i digitalisering – bare vi arbejder nok med det.

Gevinsterne er tvivlsomme, den hidtidige ”ansvar for egen skærm-strategi” har slået fejl, og den er en individuel belastning for børn og unge. Derfor må voksne nu tage det digitale ansvar på sig og i langt højere grad beskytte børn og unge i stedet for bare at tale til deres sunde fornuft.

En appel til den kommende regering
Gruppen appellere til Danmarks kommende regering om at tage initiativer til at stoppe skadevirkningerne ved skærmbrug: Regulere, fraråde eller begrænse børns og unges skærmbrug, få demokratisk kontrol med de magtfulde kommercielle tech-firmaer og begrænse sociale mediers negative indflydelse.

De vigtigste initiativer:

 1. Få de sociale medier ud af skolen og ungdomsuddannelserne. Udarbejd konkret inspiration til skolerne med handlemuligheder, for eksempel etablering af firewall, mobilholdere og generel styring af elevers skærmbrug
 2. Sæt en aldersgrænse for, hvornår børn må få udleveret Chromebooks og iPads, eksempelvis fra 7. klasse. Involvér forældrene, og installer spærringer mod skadelige platforme
 3. Indkald grundskolens og ungdomsuddannelsernes organisationer til diskussion om, hvordan vi begrænser tilstedeværelsen af mobiltelefonen i skoletiden, og om tiden er kommet til et forbud mod mobiler, ligesom man gjorde i Frankrig i 2018 (på en måde, der fortsat sikrer elever med læsevanskeligheder støtte)
 4. Giv børn, forældre og lærere analoge rettigheder: Giv dem ret til analog opdragelse og undervisning, hvis de mener, det er nødvendigt, i stedet for tvungen brug af skærmbaserede medier
 5. Prioriter økonomisk støtte til foreninger, der fremmer fysiske fællesskaber som attraktive alternativer til digitale aktiviteter, og støt initiativer, der fremmer sunde søvnvaner
 6. Gør techindustriens fastholdelsesmekanismer og manipulerende designs ulovlige
 7. Indfør aldersrelateret adgangsbegrænsning og sikker aldersverificering på skadelige platforme; hæv alderen for digitalt samtykke til 16 år, som er EU-standard (p.t. 13 år i Danmark)
 8. Opprioriter alderssvarende techkritisk undervisning i grundskolen og ungdomsuddannelser og på lærer- og pædagoguddannelserne
 9. Afsæt midler til forskning i effekterne af børn og unges skærmbrug og færden på internettet

Læs artiklen her:
https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/opraab-fra-eksperter-digitaliseringens-skyggesider-skal-i-fokus-i-kampen-mod-mistrivsel

Hertil kommer hele strålingsproblematikken og de særlig sårbare børn og unge, et emne som kronikørerne ikke kommer ind på.

Læs f.eks. mere her:
Med den stigende digitalisering af skolerne udsættes eleverne for stadig stigende eksponering for stråling.

https://nejtil5g.dk/totalt-bestraalet/
Fuck your telephone
https://nejtil5g.dk/olle-johansson-fuck-your-telephone/
Grænseværdier for elektromagnetisk stråling (EMF), børe være op til 400 gange lavere især med fokus på børn som er en særlig sårbar gruppe
https://nejtil5g.dk/ewg-sar-vaerdier-boer-vaere-400-gange-lavere/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.