Debatoplæg: Spørgsmål vedr. 5G og trådløs teknologi, som du kan stille dine lokale kandidater ved kommune- og regionsvalget den 16. november 2021.

Mange af spørgsmålenes lovmæssige og faglige indhold uddybes i dokumenterne bag det Europæiske Borger Initiativ ”Stop (((5G))) Stay Connected but Protected”. Læs mere på https://signstop5g.eu/da eller på EU’s hjemmeside, for en dansk version af store dele af teksten.

Debatoplægget findes her som en pdf fil:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/11/Debatoplaeg-til-kommune-og-regionsvalg-2021-1.pdf

Miljø og klima
Hvis du gerne vil være grøn, er det vigtigt, at du tænker hele vejen rundt.

1. Energiforbrug og CO2 udledning
Når du går ind for en grøn dagsorden, kan du så bakke op om et 5G netværk, der ifølge industrien alene med de nye mobilmaster vil forøge energiforbruget op til 3 gange? Medtager vi energiforbruget fra de millioner af opkoblede enheder, som er forudsætningen for 5G og Internet of Things taler vi om et energiforbrug og en CO2 udledning af dimensioner. Et estimat lyder på op til 20% af det globale elforbrug i 2025.
Kilder:
https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-use-a-lot-more-energy-than-4g-base-stations-says-mtn
https://www.datacenter-forum.com/datacenter-forum/5g-will-prompt-energy-consumption-to-grow-by-staggering-160-in-10-years
https://wsimag.com/science-and-technology/64080-green-5g-or-red-alert
Se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/klima-og-miljo-konsekvenser/

2. Biodiversitet
Du vil som politiker gerne være med til at understøtte biodiversiteten, hvordan harmonerer det med opsætningen af endnu flere kommunale mobilmaster samt udbygningen af de eksisterende midt i en biodiversitetskrise?
Forskning og empiristiske undersøgelser kan ikke udelukke at stråling fra bl.a. mobilmaster har indvirkning på at insekter herunder bier langsomt forsvinder. I bl.a. fredede tyske biotoper er op til 80% af insekterne forsvundet.
Kilder:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720384461
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
https://steigan.no/2021/07/insektdoden-og-elefanten-i-rommet/
https://nejtil5g.dk/opkald-til-alle-miljoeforkaempere-den-hidtil-vigtigste-peer-reviewed-artikel-om-miljoeeffekter-af-traadloes-radiofrekvent-straaling/
Se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/

3. Greenwashing af 5G, smartphones, Smart Meters, Internet of Things og såkaldt smarte digitale enheder
Er du som politiker klar over, at du ved at fremme anvendelsen af en trådløs teknologi, er med til at ødelægge natur og miljø andre steder på Jorden?
Udrulningen af 5G netværket sælges som vores redning i klimakampen og arbejdet for at øge biodiversiteten. Faktum er, at den accelererende anvendelse af teknologi og i særdeleshed udrulningen af 5G samt anden trådløs teknologi kræver massive mængder ressourcer og råstoffer herunder sjældne mineraler og metaller. Råstoffer, som udvindes fra naturødelæggende og miljøbelastende miner rundt omkring i verden. Sårbare naturområder destrueres, træer fældes og sjældne dyr og planters levesteder fjernes. Hertil kommer det medfølgende børnearbejde. Et UNICEF-skøn fra 2014 lød på, at 40.000 børn arbejdede ulovligt alene i de congolesiske miner.
Kilder:
https://www.information.dk/debat/2019/02/debat-5g-teknologien-miljoetrussel-boer-stoppes
https://freetibet.org/lithium-tibet
https://terryjrichard.substack.com/p/lithium-mining-there-goes-the-neighborhood
https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-en.htm
https://katiesinger.medium.com/dear-greta-letter-3-d2da12774615

4. Miljøbelastningen og elektronik affald
Har du som lokal politiker overvejet bagsiden af teknologi hypet, når du arbejder for, at kommunen skal være up-to-date med den nyeste teknologi ofte med klimaet som argument?
I 2017 blev det estimeret, at vi i 2021 ville producere elektronikaffald svarende til vægten af 5200 Eiffeltårne – ca. 52 millioner tons e-affald. Det blev overgået allerede i 2019 hvor vi producerede mere end 53 millioner tons e-affald. Estimatet for 2030 hedder nu ca. 75 millioner tons e-affald.
Kilder:
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Toolbox/Global-E-waste-Monitor-2017.aspx

5. Manglende miljø- og sundhedsgodkendelse
Udrulningen af 5G er i fuld gang i hele landet. Er du som politiker bevidst om, at vi har at gøre med en teknologi, som hverken er blevet miljø- eller sundhedsgodkendt?Kilder:
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/kronik-om-5g-antennelov

Sundhed og velfærd
Sundhed er kompliceret og skal ses som et samspil af mange faktorer.

6. Vores børn
Som politiker bakker du helt sikkert op om vores børns sundhed. Har du overvejet konsekvenserne af, at der i børnehaver og vuggestuer, skoler og andre børne- og ungdomsinstitutioner kører trådløs wi-fi, trådløse computere og mobiltelefoner 24/7?
Elektromagnetisk stråling er af WHO erklæret som mulig kræftfremkaldende allerede tilbage i 2011. Ville du også være parat til at give vores børn småkager, selvom du vidste, at de muligvis er kræftfremkaldende?
Mange anerkendte forskere plæderer i dag for at klassificeringen skal løftes til ’sandsynlig kræftfremkaldende’ eller til helt enkelt ’kræftfremkaldende’.
Kilder:
https://www.saferemr.com/2021/07/study-wireless-radiation-exposure-for.html
https://www.ewg.org/news-insights/news-release/2021/07/study-wireless-radiation-exposure-children-should-be-hundreds
https://ehsf.dk/dokumenter/Boern-og-traadloes_2019.pdf
https://nejtil5g.dk/info-materiale/ofte-stillede-spoergsmaal-om-boern-og-traadloes-teknologi/

7. Vores ældre
Har du overvejet konsekvenserne for vore ældres sundhed, når de – ligesom vores børn – udsættes for trådløs teknologi 24/7 på plejehjem og de øvrige institutioner for ældre – også de ældre er en sårbar gruppe?
Omfattende forskning har vist, at oxidativ stress, der bl.a. fremmes af elektromagnetisk stråling, svækker immunsystemet og bidrager til modtagelighed for sygdomme, i kombination med andre miljøbelastninger.
Kilder:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19398310/
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1550

8. De allerede skaderamte af EHS – elektromagnetisk hypersensitivitet?
Du ved det formentlig ikke, men gruppen af borgere, der er skaderamt af EHS, (elektromagnetisk hypersensitivitet eller el-overfølsom) er i disse år stærk stigende. Hvordan vil du sikre, at denne stadig stigende gruppe kan opretholde en tilværelse i kommunen samt få hjælp i det kommunale sundhedssystem uden at blive endnu mere syge end de er i forvejen?
Vidste du, at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs (EØSU) den 21. oktober 2021 vedtog en udtalelse, der fremhæver de potentielle risici ved den digitale infrastruktur, og at de samtidig foreslår et uafhængigt europæisk organ til at undersøge konsekvenserne. Det fremhæves her, at man navnlig skal forholde sig til de sårbare grupper, såsom børn, gravide kvinder, kronisk syge, ældre samt EHS ramte.
Kilder:
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/5g-eesc-urges-commission-further-assess-impact-human-health-and-environment
https://www.ehsf.dk/hvad-er-ehs.htm
https://www.ehsf.dk/dokumenter/EHS_DK_et-udfordrende-handikap.pdf
https://helbredssikker-telekommunikation.dk/biomarkoerer-for-ehs-kortlagt
Se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/hypersensitivitet-2/

9. Oplysningspligt
Du kender formentlig ikke Sundhedsstyrelses anbefalinger om mobiltelefoni? Sundhedsstyrelsen anbefaler, at mobilen holdes så langt væk fra øre og hoved som muligt. Faktisk anbefaler styrelsen, at man kun bruger SMS, højtalerfunktionen eller alternativt et kablet headset.
Tænker du ikke, at du som politiker har et ansvar for at sikre at dine medborgere – og især børnene – er bekendt med Sundhedsstyrelses anbefalinger om mobiltelefoni? Sundhedsstyrelsen forholder sig i øvrigt ikke til de langsigtede biologiske konsekvenser, men kun til korttids påvirkning også kaldet termisk opvarmning. Værre endnu er det, at vi og især vore børn og unge omgiver os med mange strålingskilder, hvilket betegnes cocktaileffekten.
Kilder:
https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Anbefalinger-om-mobilbrug
“Børns hoveder er dog mindre end voksnes, og hjerneskallen hos børn er tyndere end hos voksne. Det betyder, at radio- og mikrobølger relativt set kan trænge længere ind i hovedet hos børn sammenlignet med voksne. Hjernevævet er desuden under udvikling fra fødslen og helt ind i puberteten, hvilket medfører, at hjernevævet hos børn og teenagere kan være mere sårbart end voksnes. Desuden mangler der viden om effekten af længere tids brug af de trådløse teknologier.”
https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Spoergsmaal-og-svar
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/

10. Tvangsopsætning af 5G antenner/sendere hos private
Ved du at private boligejere ikke kan nægte, at der bliver opsat en 5G antenne/sender på egen bolig eller grund? Finder du det som politiker acceptabelt, at borgerne kan blive påtvungen en teknologi, der hverken er miljø- og sundhedsgodkendt samt indtil videre er klassificeret som mulig kræftfremkaldende?
Kilder:
Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål og udnyttelse af infrastruktur til opsætning af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde m.v.
(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/420)
Uddrag fra loven:
Kapitel 1(..) § 1. Stk. 2. Loven omfatter:
2) Adgang til at opsætte antennesystemer på bygninger og andre høje konstruktioner på mere end 2 etager, hvor bygningens ydervægge eller tag er hævet mere end 8,5 m over terræn,(…)
3) (..) herunder siloer, vindmøller og master,(..)
5) Adgang til at opsætte trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde på gadeinventar,
(Gadeinventar: Lysmaster, gadeskilte, trafiklys, reklameskilte, stoppesteder m.v.), der kontrolleres af andre (..)
Kapitel 3
Adgang til opsætning af antennesystemer på bygninger, konstruktioner og master, der ikke anvendes til radiokommunikationsformål
§ 10. stk. 1 Ejere af master, bygninger og konstruktioner omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2 og 3 skal imødekomme anmodninger om adgang til opsætning af antennesystemer på den pågældende mast, bygning eller konstruktion
Nægter man som privat boligejer at få opsat antenne/mast på egen bolig eller ejendom kan det straffes med bøde. Jf. Kapitel7 § 25.
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/kronik-om-5g-antennelov

Med debatoplægget ønskes I en god og oplysende valgkamp

EHS foreningen for Elektro Hyper Sensitive
https://www.ehsf.dk/
Rådet for helbredssikker telekommunikation –
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/
Folkebevægelsen VITA
https://www.facebook.com/groups/2244265522456587
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
https://nejtil5g.dk/

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.