Den fortsat opdatering kommer til at lægge på denne side:
https://nejtil5g.dk/forskning/joel-m-moskowitz-oversigt-over-den-nye-forskning-indenfor-traadloes-straaling-og-elektromagnetiske-felter/

Joel Moskowitz, Direktør for UC Berkeley Center for Family and Community Health, udgiver jævnligt en oversigt med abstract over nyligt offentliggjorte videnskabelige artikler om trådløs stråling og elektromagnetiske felter (EMF). Den komplette samling af disse papirer indeholder mere end 1.000 abstracts.

For at se fulde resumerer m.m. til de seneste papirer eller downloade hele det over 1300-siders store dokument (pdf), gå til:
https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html

Nye dokumenter pr. 4. april 2022.

Den moralske fare ved slap FCC-tilsyn med arealanvendelse til avanceret netværksinfrastruktur

Benjamin W. Cramer. The moral hazard of lax FCC land use oversight for advanced network infrastructure. Telecommunications Policy. 46(1). 2022. doi: 10.1016/j.telpol.2021.102232.

Abstrakt
Artiklen diskuterer de problemer, der opstår, når tjenesteudbydere placerer netværksudstyr på offentligt ejede jorder i USA. Baseret på politikken for arealanvendelse hos Federal Communications Commission, teoretiserer papiret over, at brugen af ​​offentlige arealer til 5G-netværksudvikling vil udgøre en moralsk risiko, da tjenesteudbyderne kan blive fristet til at tage risici i den måde, de bruger de offentlige arealer på. Ifølge økonomisk teori kan firmaer opføre sig hensynsløst, når de ved, at omkostningerne vil blive båret af en anden – i dette tilfælde lokale borgere. Det er et eksempel på moral hazard-problemet i økonomi.

Konklusion og anbefalinger
Artiklen argumenterer for, at FCC-reglerne om arealanvendelse, der er omfattet af Section 253 i Telecommunications Act af 1996, fjerner de lokale myndigheder som beslutningstagere i landforvaltningen. Resultatet er, at televirksomheder har ringe incitament for at bruge offentligt ejet jord effektivt eller retfærdigt, og FCC har et ringe incitament til at sikre, at de gør det. Uden disse incitamenter opstår der en moralsk fare, hvor lokale borgere må acceptere omkostningerne (økonomiske eller på anden måde) ved dårlig praksis for arealanvendelse ved telekommunikationsinfrastruktur. FCC’s nyere forbedring af sådanne regler for at fremskynde udbredelsen af ​​5G, uanset de lokale myndigheders og borgeres interesser, vil skabe yderligere moralske farer, som igen vil tilskynde virksomheder til at misbruge den jord, de har fået lov til at bygge på.

FCC’s planer for 5G-udrulningen, som beskrevet for offentligheden på Kommissionens websted, omfatter mange løfter om at “fremskynde processen” med implementering og “gøre det lettere for virksomheder at investere” i netværksudstyr (FCC, 2021(a)), hvilket faktisk kan tilskynde til at fjerne knaster og træffe beslutninger om arealanvendelse uden at overveje de langsigtede konsekvenser.

Der har faktisk været et par vellykkede lokale protester (i USA) mod beslutninger om arealanvendelse truffet af teleudbydere til 5G og anden nyere infrastruktur. Douglas County, Colorado, nægtede at opsætte et visuelt ikke attraktivt mobilmast foreslået af T-Mobile og sejrede i retten (Reid, 2020). Byen San Jose, Californien har overbevist AT&T og Verizon om at tilpasse deres lokale 5G-infrastrukturplaner med San Joses “smart city”-initiativ med fokus på miljøbeskyttelse og bæredygtighed (Moss, 2018).

På den anden side har telekommunikationsindustrien også en historie om at ignorere lokale restriktioner eller regler for arealanvendelse. Nærværende forfatter ønsker ikke at antyde, at det vil ske ofte, og det kan faktisk være ret sjældent. Men det er dog sket før i telekommunikationssektoren og andre netværksindustrier. For eksempel begyndte MCI Worldcom i 2001 at bygge netværksinfrastruktur på en strategisk grund med offentligt land i Indiana; på grund af vage lokale tilladelsesprocesser kunne virksomheden ignorere lokalsamfundets ønsker og gad ikke få tilladelse til at bygge. I Peeler v. MCI Worldcom anklagede virksomheden ved en domstol i Indiana for forsætlig indtrængen og beordrede det til at fjerne alt det udstyr, det havde placeret på stedet, hvilket kostede virksomheden millioner af dollars om måneden, indtil sagen var løst. I samme periode afslørede forskere interne dokumenter hos AT&T, hvor virksomheden indrømmede at bruge forskellige offentlige jordlodder uden fornøden tilladelse. Virksomheden rationaliserede sine handlinger ved at hævde et pres for at opbygge en netværksdækning, som blev krævet af markedet, men indrømmede, at dets juridiske stilling var “prekær” og “langt fra sund” (Ackerson, 2003, s. 184-185).

Denne adfærd ser ud til at være arvet fra teleindustriens forfader inden for de netværksforbundne industrier – jernbaner – som i slutningen af ​​1800-tallet ofte byggede spor på tværs af offentlige arealer uden tilladelse (fordi tilsynsmyndigheder ofte var meget langt væk eller ude af stand til at håndhæve regler) og brugte det samme argument om et markedspres for at bygge først og stille spørgsmål senere (Ackerson, 2003, s. 180-181).

Den uautoriserede brug af jord forårsagede forskellige miljømæssige eller økonomiske skader med forskellige sværhedsgrader, men de blev alle muliggjort af den type af moralsk fordærv, der er omfattet i artiklen. Mens teleindustrien har andre incitamenter i forhold til sin adfærd, især PR-fordele, er der ringe garanti for, at rædselshistorier om brugen af jordarealer aldrig vil ske under 5G-udrulningen, som påvist i historien og den nuværende lovgivningspraksis.

Den økonomiske litteratur har vist, at moralske risici er mere end normalt almindelige blandt komplekse virksomheder, der presses af aktionærer til at tage risici når det gælder profit, og i industrier domineret af naturlige monopoler eller oligopoler (Laffont, 1995, s. 319-320). Telekommunikationsindustrien udviser begge disse egenskaber. Store selskaber forventes også at opnå store overskud på måder, der er i konflikt med risikoreduktionsbestræbelser på ikke-økonomiske områder som miljøoverholdelse, mens strukturen af ​​sådanne selskaber reducerer ledernes evne til at overvåge arbejdstagernes miljøaktiviteter på det niveau, der er nødvendigt for at forhindre skade, før den opstår (Gabel & Sinclair-Desgagné, 1993, s. 229–233).

Det er de traditionelle årsager til et lovpligtigt tilsyn med selskaber og industrier, og et sådant tilsyn har manglet for teleselskabernes brug af offentligt ejede jorder. Veltilrettelagt offentlig politik er nødvendig i ethvert avanceret samfund, især for praksis, der skaber moralske farer og principal-agent problemer (Bergman & Lane, 1990, s. 339). Tilsyn med virksomhedsaktører (“agenter”) vil afholde dem fra at skjule information, hvilket igen giver dem en fordel i forhold til kontraktforholdet; regulatorer (“principaler”) kan udjævne de informationsmæssige spilleregler med incitamenter og belønninger for at opføre sig retfærdigt (Hiriart & Martimort, 2004, s. 4-5). Denne artikel positionerer også FCC som en noget afsides aktør i principal-agent-problemet med teleindustriens brug af jordarealer, hvilket øger afstanden og misforståelserne mellem den ultimative regulator (FCC) og de der ultimativt lider af arealanvendelsesuligheder (borgere), med den potentielle mellemmand (den lokale regering) stort set skåret ud af processen. Den type af afskårne arrangement er kendt for også at inducere yderligere moralske farer (Bergman & Lane, 1990, s. 345).

Problemet kan løses med et stærkere institutionelt tilsyn (Braun & Guston, 2003, s. 303). Et sådant tilsyn har vist sig at være særligt effektivt til at tilskynde virksomheder til at styre deres miljøpåvirkning ved at reducere fristelsen til at engagere sig i risikofyldt adfærd (Gabel & Sinclair-Desgagné, 1993, s. 238-239). Artiklen anbefaler, at FCC-reglerne vedrørende brug af offentlige arealer til avanceret netværkskonstruktion skal anerkende de berørte grundejeres og lokalsamfunds behov. Det kan opnås med en udskiftning af § 253 i teleloven eller i det mindste en blødere fortolkning af den. Dette kan kræve handling fra Kongressen.

Ved at kræve, at netværkets og teleselskabernes behov skal tages i betragtning først ved enhver lokal regulering af arealanvendelse, fryses bekymringerne næsten ud af processen hos de lokale myndigheder – som er meget mere vidende om lokale forhold og borgernes interesser. Reguleringsmønsteret tilskynder virksomheder til aldrig at overveje andre interesser end deres egne, når de bruger offentligt ejede jorder. Mens få veladministrerede virksomheder vil bukke under for fristelsen, viser historien, at nogle kan, og konsekvenserne må alle andre lide under. En mulig løsning er at tilskynde til mere retfærdige synspunkter på de amerikanske telekommunikationsbestemmelser, der muliggør uoverensstemmelser i viden og magt, der er indeholdt i det aktuelle principal-agent-forhold, hvilket igen vil reducere den mulige moralske risiko ved risikofyldt arealanvendelse af en part, der ved. at en anden skal håndtere konsekvenserne.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596121001361
Konference papir (open access): https://bit.ly/FCCmoralhazardNye dokumenter pr. 3. marts 2022.

Mobiltelefonbrug og risikoen for hjernetumorer: Opdatering af undersøgelsen af millioner af kvinder i Storbritannien

Joachim Schüz, Kirstin Pirie, Gillian K Reeves, Sarah Floud, Valerie Beral, for the Million Women Study Collaborators. Cellular Telephone Use and the Risk of Brain Tumors: Update of the UK Million Women Study. JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 2022, djac042, doi: 10.1093/jnci/djac042.

Abstrakt
Den igangværende debat om, hvorvidt brug af mobiltelefoner øger risikoen for at udvikle hjernetumor, blev nylig drevet af lanceringen af ​​den femte generation af trådløse teknologier. Her opdaterer vi opfølgningen af ​​en storstilet prospektiv undersøgelse af sammenhængen mellem brug af mobiltelefoner og hjernetumorer. I løbet af 1996-2001 blev 1,3 millioner kvinder født mellem 1935-1950 rekrutteret til undersøgelsen. Spørgsmål om mobiltelefonbrug blev først stillet i medianåret 2001 og igen i medianåret 2011. Alle undersøgelsesdeltagere blev fulgt via registreringskobling til National Health Services-databaser om dødsfald og kræftregistreringer (herunder ikke-maligne hjernetumorer). I løbet af 14 års opfølgning af 776 156 kvinder, der udfyldte 2001-spørgeskemaet, blev der registreret i alt 3268 hændelige hjernetumorer. Justerede relative risici for altid vs aldrig mobiltelefonbrug var 0,97 (95 % konfidensinterval = 0,90 til 1,04) for alle hjernetumorer, 0,89 (95 % konfidensinterval = 0,80 til 0,99) for gliom og ikke statistisk signifikant forskellig fra meningiom 1., hypofysetumorer og akustisk neurom. Sammenlignet med aldrig-brugere blev der ikke fundet statistisk signifikante sammenhænge, ​​samlet eller efter tumorsubtype, for daglig mobiltelefonbrug eller for at have brugt mobiltelefoner i mindst 10 år. Med brugen i 2011 som baseline var der ingen statistisk signifikante sammenhænge ved at tale i mindst 20 minutter om ugen eller med mindst 10 års brug. For gliomer, der forekommer i tindinge- og parietallapperne, de dele af hjernen, der med størst sandsynlighed vil blive udsat for radiofrekvente elektromagnetiske felter fra mobiltelefoner, var relative risici lidt under 1,0. Vores resultater understøtter den akkumulerende evidens for, at brug af mobiltelefoner under normale forhold ikke øger forekomsten af ​​hjernetumorer.
Open access paper: https://doi.org/10.1093/jnci/djac042

For kritik af papiret se her eller nedenfor: https://www.saferemr.com/2022/03/the-uk-million-women-study-of-cell.html

Kritikken af papiret af Joel M. Moskowitz, Ph.D. Director Center for Family and Community Health School of Public Health University of California, Berkeley:

Den britiske millionkvindeundersøgelse af mobiltelefonbrug og hjernetumorrisiko
Foreløbige kommentarer til “Mobiltelefonbrug og risikoen for hjernetumorer: Opdatering af UK Million Women Study”
30. marts 2022 (Opdateret 1.4.2022)

Ligesom den tidligere mobiltelefon-hjernetumorrisikoundersøgelse, der brugte data fra UK Million Women-undersøgelsen (Benson et al., 2013) (1), er den nuværende undersøgelse (Schüz et al., 2022) (2) metodologisk usund på grund af begrænset vurdering af mobiltelefonbrug over tid og fejlklassificering af eksponering. Ydermere var deltagernedgangen fra denne prospektive longitudinelle undersøgelse meget høj, hvilket sandsynligvis bidrog til det faktum, at få deltagere i hovedanalysen var tunge mobiltelefonbrugere.

Undersøgelsen giver således ingen sikkerhed for nuværende mobiltelefonbrugere, der bruger deres telefoner mere eller begynder at bruge i en yngre alder. Resultaterne af denne undersøgelse er også begrænset til undersøgelsespopulationen, nemlig midaldrende og ældre kvinder, der boede i Det Forenede Kongerige (UK).

Ved at sammenligne denne undersøgelse med Interphone, (3) en 13-nationers case-control-undersøgelse, der viste, at tung levetidsbrug af mobiltelefoner (1.640 eller flere timer – den øverste decil eller 10%) var forbundet med signifikant øget malign hjernetumor (dvs. gliom) forekomst, påpeger forfatterne en stor begrænsning af deres nye undersøgelse:

“I INTERPHONE blev der set en beskeden positiv sammenhæng mellem gliomrisiko og den tungeste (øverste decil af) mobiltelefonbrug (odds ratio = 1,40, 95% CI = 1,03 til 1,89). Denne specifikke gruppe af mobiltelefonbrugere anslås ikke at repræsentere mere end 3% af kvinderne i vores undersøgelse, så samlet set er resultaterne af de 2 undersøgelser ikke i modstrid (23).”

I den nuværende undersøgelse talte kun 18% af mobiltelefonbrugere i mobiltelefoner mere end 30 minutter om ugen, hvilket svarer til ca. 4 minutter om dagen eller 26 timer om året, hvilket svarer til ca. 260 timer over en 10-årig periode – langt mindre brug end hvad det ville tage for at se en statistisk signifikant sammenhæng med hjernetumorforekomst. Selv blandt daglige mobiltelefonbrugere i denne undersøgelse talte kun 41% i deres mobiltelefoner mere end 30 minutter om ugen.

I modsætning hertil fandt vi i vores metaanalyse af 46 case-control-undersøgelser, at “mobiltelefonbrug med kumulativ opkaldstid mere end 1000 timer statistisk signifikant øgede risikoen for tumorer”, hvilket svarer til mindst 17 minutter om dagen over en 10-årig periode (Choi, Moskowitz et al., 2020). (4)

Undersøgelsen fejlklassificerer også nogle “aldrig” og “nogensinde” brugere: Blandt deltagere, der gennemførte undersøgelserne i 2001 og 2011, talte 45,8% af brugerne i 2001 aldrig i mobiltelefoner mere end 1 minut om ugen (mod 73,5% af brugerne nogensinde), og 8,8% talte i deres mobiltelefoner mere end 30 minutter om ugen (mod 18,2% af brugerne nogensinde). 2001 talte aldrig brugere i deres mobiltelefoner i gennemsnit 4,3 år (vs. 8,9 år for evigt brugere).

Den nuværende undersøgelse kontrollerede ikke for trådløs telefonbrug, en potentiel confounder, hvilket sandsynligvis øger risikoen for hjernetumorer. Undersøgelsen undlod også at kontrollere for dem, der holdt mobiltelefonen væk fra hovedet under telefonopkald ved hjælp af telefonens højttaler eller et headset.

Forfatterne har ikke rapporteret nogen analyser for at afgøre, om udvælgelsen af deltagere til denne undersøgelse eller det høje antal deltagernedgang (68%) påvirkede undersøgelsesresultaterne.

Papiret rapporterede: “For de vigtigste maligne undertyper, gliom og glioblastom, var der ingen indikationer på en stigning, baseret på henholdsvis 937 og 702 tilfælde hos mobiltelefonbrugere.”

Hvordan kan forfatterne redegøre for resultaterne i en undersøgelse, der undersøgte hjernetumorforekomst fra 1995 til 2015 i England (som omfatter ca. 84% af den britiske befolkning, prøverammen for den nuværende undersøgelse)Philips et al., 2018 (5) fandt en betydelig stigning i forekomsten af den mest almindelige form for gliom, glioblastom multiforme (GBM), i løbet af denne periode sammen med en reduceret forekomst af tumorer af lavere kvalitet:

“Vi rapporterer en vedvarende og meget statistisk signifikant ASR [aldersstandardiserede incidensrate] stigning i glioblastom multiforme (GBM) på tværs af alle aldre. ASR for GBM blev mere end fordoblet fra 2,4 til 5,0, og antallet af årlige tilfælde steg fra 983 til 2531. Samlet set er denne stigning for det meste skjult i de samlede data ved en reduceret forekomst af tumorer af lavere kvalitet.”

Det nye papir afsluttes med følgende råd:

“Fremtidig forskning bør målrettes specifikt mod de meget tunge mobiltelefonbrugere med opmærksomhed på nye funktioner i en teknologi i konstant udvikling; Derfor er det fortsat en god forsigtighedstilgang at rådgive mobiltelefonbrugere om, hvordan man reducerer unødvendige eksponeringer.”


Desværre vil de, der kun læser abstraktet, se følgende uvederhæftige konklusion:

“Vores resultater understøtter de akkumulerende beviser for, at mobiltelefonbrug under sædvanlige forhold ikke øger forekomsten af hjernetumorer.”

Sætningerne “akkumulerende beviser” og “under sædvanlige forhold” virker vildledende i betragtning af begrænsningerne i den nuværende undersøgelse. Desuden rapporterer flere case-control-undersøgelser øget forekomst af hjernetumorer med niveauer af mobiltelefonbrug, der nu betragtes som ret almindelige. U.S. National Cancer Institute bør formanes til at offentliggøre denne undersøgelse i deres kendetegnende tidsskrift, JNCI.(6)

Kilder:
1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23657200/
2) https://academic.oup.com/jnci/advance-article/doi/10.1093/jnci/djac042/6554484?login=false
3) https://academic.oup.com/ije/article/39/3/675/631387
4) https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/8079
5) https://www.hindawi.com/journals/jeph/2018/7910754/
6) https://academic.oup.com/jnci?login=false

Dynamikken i det udstrålede felt nær en mobiltelefon tilsluttet et 4G- eller 5G-netværk

D. B. Deaconescu, A. M. Buda, D. Vatamanu, S. Miclaus. The Dynamics of the Radiated Field Near a Mobile Phone Connected to a 4G or 5G Network. Eng. Technol. Appl. Sci. Res. 12(1):8101–8106, Feb. 2022.

Abstrakt
Karakterisering af tidsvariationerne af signaler udsendt af mobile terminaler giver supplerende information til sundhedsmyndighederne, især med stigningen i frekvensen og energien af ​​stråling mod millimeterbølger. Dette eksperimentelle arbejde havde til formål at kvantificere og klassificere tidsvariabiliteten af ​​det elektriske feltniveau målt ved 10 cm fra en mobiltelefon forbundet sekventielt til et 4. og 5. generations mobilnetværk. Statistisk analyse blev udført på data fra realtidsspektrumanalysatorer, mens selvlighed blev beregnet ved første gentagelsesplot af de udstrålede emissioner, svarende til fem forskellige typer mobilapplikationer. Desuden blev der identificeret særlige forhold til kommunikationsstandarden og typen af ​​applikation.

Konklusioner
Undersøgelsen havde til formål at identificere forskellene i tidsvariabiliteten af ​​signaler, der udsendes af en mobiltelefon, når de er sekventielt forbundet til et 4G-LTE- eller 5G-NR-netværk. Hovedårsagen bag denne undersøgelse var behovet for at beskrive ikke kun den strålingsdosis, der absorberes af en menneskelig krop, mens du bruger en telefon, men også den gennemsnitlige eller den øjeblikkelige dosishastighed. Selvom de nuværende sikkerhedseksponeringsstandarder endnu ikke udtrykkeligt kræver sådan viden, betyder en stigning i frekvensen til titusinder af GHz i 5G-netværk en stigning i strålingens energi, så det kan have brug for en tidsafhængig beskrivelse svarende til den ioniserende stråling. Desuden er den gennemsnitlige tid, der bruges til at beskrive den biologiske påvirkning af feltet, også meget vigtig for nøjagtigt at beskrive sikkerheden for mennesker, der udsættes for meget korte og kvasi-stokastiske impulser [31].

Ved eksperimentelt at bestemme E-feltstyrkevariationen under 25s brug af 5 forskellige mobilkommunikationsaktiviteter i enten 4G- eller 5G-netværk, som tillod TDD-teknik og havde henholdsvis 20 og 40MHz båndbredder til transmissionen, blev strømme af 250 feltværdier indsamlet og behandlet som tidsserier. Boxplot-repræsentationerne af disse data gjorde det muligt at opnå beskrivende statistiske fordelinger, mens Poincare-plottene viste selv-lighed ved første gentagelsesmetode. Resultaterne viste, at: a) mere intensiv dynamik generelt støder på i 5G UL-signal end i 4G, b) tidsvariabiliteten afhænger ikke kun af kommunikationsstandarden, men også af typen af ​​anvendt mobilapplikation, c) kortsigtet variabilitet er lavere end langsigtet ved brug af en 4G-applikation sammenlignet med 5G, hvor den kortsigtede variabilitet af feltniveau er højere end på lang sigt, d) det laveste forhold mellem kort- og langtidsvariabiliteter blev fundet for filupload i 4G, mens det højeste forhold blev fundet for fildownload i 5G, og e) de største samlede variationer i 4G var knyttet til upload og videoopkald, mens de i 5G blev noteret under taleopkald og fildownload. Disse resultater giver vigtig viden, der fuldender billedet af amplitude-tidsvariation af menneskelig eksponering for nær-kroppen brugte mobile enheder.
Open access paper: https://etasr.com/index.php/ETASR/article/view/4670/2663

Psykologiske årsager til individuelle forskelle i risikoopfattelse: Et systematisk casestudie med fokus på 5G

Renato Frey. Psychological Drivers of Individual Differences in Risk Perception: A Systematic Case Study Focusing on 5G. Psychol Sci. 2021 Oct;32(10):1592-1604. doi: 10.1177/0956797621998312.

Abstrakt
Hvad driver folks opfattelse af nye risici, og hvor formbare er sådanne risikoopfattelser? Psykologisk forskning har identificeret flere potentielle drivkræfter for risikoopfattelse, men ingen undersøgelser har endnu testet inden for en samlet analytisk ramme, hvor godt hver af disse drivere tegner sig for individuelle forskelle i store befolkningsprøver. For at give en sådan ramme udnyttede jeg implementeringen af ​​5G – den seneste generation af mobilnetværksteknologi. Specifikt udførte jeg en multiversanalyse ved hjælp af en repræsentativ befolkningsprøve i Schweiz (Studie 1; N = 2.919 personer mellem 15 og 94 år), og fandt ud af, at interindividuelle forskelle i risikoopfattelser var stærkt forbundet med farerelaterede driver (f.eks. tillid til institutionerne, der regulerer 5G, frygt) og personspecifikke drivere (f.eks. elektromagnetisk overfølsomhed) – og stærkt forudsigelige for folks politikrelaterede holdninger (f.eks. stemmeintentioner). Yderligere identificerede et felteksperiment baseret på en national ekspertrapport om 5G (N = 839 personer i en longitudinel prøve mellem 17 og 79 år) sammenhænge mellem intraindividuelle ændringer i psykologiske drivere og opfattet risiko, hvilket fremhævede potentielle mål for fremtidige politiske interventioner.

Uddrag
… tre farerelaterede drivere skilte sig ud med hensyn til deres tilknytning til interindividuelle forskelle i risikoopfattelser: Frygt for 5G var stærkt forbundet med højere risikoopfattelser, hvorimod tillid til de institutioner, der regulerer 5G og objektiv viden om 5G, var stærkt forbundet med lavere risikoopfattelser. To mere generiske, personspecifikke drivere (elektromagnetisk overfølsomhed og køn) var yderligere forudsigende for interindividuelle forskelle. Det er afgørende, at ændringer i risikoopfattelse, der opstod hos individer over tid, primært var forbundet med intraindividuelle ændringer i frygt og tillid, hvorimod ændringer i opfattet fordel primært var forbundet med intraindividuelle ændringer i tillid og objektiv viden. Endelig viste folks politikrelaterede holdninger sig at være stærkt afhængige af opfattet risiko (omvendt) og fordel (positivt) samt at være følsom over for respektive ændringer i disse to dimensioner, der fandt sted over tid.
Open access paper: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0956797621998312

Ny teknik til at studere effekten af ​​femte generations (5G) strålingsantenne på menneskekroppen

G. G. Emam, G. M. Amer, W. A. Mohamed, K. A. Mustafa. New Technique to Study the Effect of Fifth Generation (5G) Radiation Antenna on Human Body. 2021 13th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON), 2021, pp. 1-12, doi: 10.1109/BMEiCON53485.2021.9745216.

Abstrakt
Med opfindelsen af ​​5G-netværket har verden været vidne til reaktion på ændringer i kommunikationsnetværk og arbejder i et hidtil uset omfang. Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt høje frekvenser og konstant eksponering for ikke-partikulær stråling (EMF) har en negativ indvirkning på menneskers sundhed. Nogle forskere mener, at disse bølger ikke forårsager virkninger på den fysiske krop. I dette papir blev simulering udført ved at bruge MATLAB R2019a. For at udføre denne simulering blev vævene opdelt i 5 grupper efter typen af ​​væv, som er nerve-, binde-, epitel- og muskelvæv. Den specifikke absorptionshastighed (SAR) og effekttæthed (PD) i forskellige frekvenser (20, 30, 40, 60,70, S0,100 GHZ) for mere end 40 væv beregnes. Sammenligningen er udført med andre undersøgelser, der har brugt de samme teknikker, men de fleste af disse artikler brugte effekten af ​​ovenstående frekvenser på to eller tre væv. I dette papir bruges omkring 40 typer væv til simuleringen, og simuleringsresultaterne viser, at nervevævene er det mest berørte væv.

Uddrag
Væv har fire hovedtyper, som er bindevæv, nervevæv, epitelvæv og muskelvæv. Det har vist sig, at nervevævene er det væv, der påvirkes mest af de valgte frekvenser end andre væv, der er undersøgt. Bindevævet og epitelvævet påvirkes af stråling i samme område. Det mindst berørte er muskelvæv. Det blev fundet, at brystfedtet er det mest effektive (påvirket) af stråling, selvom det er epitelvæv. Vi kan henvise til dette som unormalt spring, at vi brystfedtet er uden for kroppen.

Konklusioner
Denne artikel undersøger indflydelsen af ​​5G-netværk på den menneskelige krop. Betydningen af ​​EMF-eksponering på forskellige organer i downlinks ved frekvenser over 20 GHz fremhæves. Efter simuleringen opdagede vi, at 5G resulterede i øget EMF-eksponering på grund af brugen af ​​stærkere retningsbestemt i elektromagnetiske stråler og mindre cellestørrelse.

For at udføre denne simulering blev vævene opdelt i 5 grupper efter typen af ​​væv, som er nerve-, binde-, epitel- og muskelvæv. Den specifikke absorptionshastighed (SAR) og effekttæthed (PD) i forskellige frekvenser (20, 30, 40,60,70,80,100 GHZ) for mere end 40 væv beregnes. Resultater viser, at nervevævene er det væv, der er mest påvirket af de valgte frekvenser, derefter bindevævet og epitelvævet, mens muskelvæv var den mindst påvirkede type.
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9745216&isnumber=9745198

Erhvervsmæssig eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter og risikoen for kræft

Rohan Mate, Ken Karipidis, Michael Abramson, Geza Benke, Sarah Loughran. Occupational Exposures to Radiofrequency Electromagnetic Fields and the risk of cancer. Safety and Health at Work. Volume 13, Supplement:S207-S208. 2022. doi: 10.1016/j.shaw.2021.12.1400.
Abstrakt
Introduktion:
Tidligere kohorte- og case-kontrolstudier har undersøgt mulige sammenhænge mellem erhvervsmæssig eksponering for radiofrekvente (RF) elektromagnetiske felter (EMF) og en række kræftformer. Resultaterne til dato giver ingen konsistente beviser for en årsagssammenhæng mellem erhvervsmæssig RF EMF-eksponering og cancer, men tidligere undersøgelser har for mange mangler til at udelukke en sammenhæng, og yderligere forskning er berettiget. En central bekymring på tværs af alle tidligere undersøgelser er kvaliteten af ​​RF EMF-eksponeringsvurderingen.
Metoder: Vi planlægger at overvinde tidligere metodiske mangler ved at anvende en nyudviklet jobeksponeringsmatrix (JEM) til tre separate case-kontrolstudier, der undersøger henholdsvis gliom, follikulært lymfom og myelomatose. Vi planlægger yderligere at undersøge gyldigheden af ​​JEM ved at udføre personlige eksponeringsmålinger af arbejdere i de erhverv med højest eksponering, identificeret af JEM. Vi vil også undersøge, hvordan niveauet af erhvervsmæssig RF EMF-eksponering korrelerer med niveauet af risikoopfattelse til miljømæssig RF EMF-eksponering.
Resultater: De første resultater fra dette langsigtede projekt vil blive præsenteret om den mulige risiko for besættelse af RF EMF og cancer. Vi vil også præsentere de første resultater om overensstemmelsen mellem lokale målinger og de erhverv med højest eksponering, der er identificeret af JEM.
Konklusion: Vores undersøgelse vil tilføje viden om, hvorvidt erhvervsbetinget RF EMF er en risikofaktor for kræftudfald.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2093791121014992

Elektromagnetiske felter med lav intensitet virker via Voltage-Gated Calcium Channel (VGCC) aktivering for at forårsage meget tidligt indsættende Alzheimers sygdom: 18 forskellige typer af beviser

Martin L. Pall. Low Intensity Electromagnetic Fields Act via Voltage-Gated Calcium Channel (VGCC) Activation to Cause Very Early Onset Alzheimer’s Disease: 18 Distinct Types of Evidence. Curr Alzheimer Res. 2022 Feb 2. doi: 10.2174/1567205019666220202114510.

Abstrakt
Elektronisk genererede elektromagnetiske felter (EMF’er), inklusive dem, der bruges i trådløs kommunikation såsom mobiltelefoner, Wi-Fi og smarte målere, er sammenhængende og producerer meget høje elektriske og magnetiske kræfter, som virker på spændingssensoren af ​​spændingsstyrede calciumkanaler for at producere stigninger i intracellulært calcium [Ca2+]i. Calciumhypotesen om Alzheimers sygdom (AD) har vist, at hver af de vigtige AD-specifikke og uspecifikke årsagselementer produceres af overdreven [Ca2+]i. [Ca2+]i virker i AD via overdreven calciumsignalering og peroxynitrit/oxidativt stress/inflammationsvejen, som hver især er forhøjet af EMF’er. En tilsyneladende ond cirkel i AD involverer amyloid-beta-protein (A) og [Ca2+]i. Tre typer epidemiologi antyder hver især EMF-årsag til AD, herunder AD med tidlig begyndelse. Omfattende dyremodelundersøgelser viser, at lavintensitets-EMF’er forårsager neurodegeneration inklusive AD, hvor AD-dyr har forhøjede niveauer af A, amyloid-precursorprotein og BACE1. Rotter udsat for pulserende EMF’er hver dag er rapporteret at udvikle universel eller næsten universel meget meget meget tidligt indsættende neurodegeneration inklusive AD; disse fund minder overfladisk om mennesker med digital demens. EMF’er, der producerer beskedne stigninger i [Ca2+]i, kan også producere beskyttende, terapeutiske effekter. Den terapeutiske vej og peroxynitrit-vejen hæmmer hinanden. Der gives et resumé af 18 forskellige fund, som tilsammen giver stærke beviser for EMF-årsag til AD. Forfatteren er bekymret for, at smartere, mere pulserende “smart” trådløs kommunikation kan forårsage udbredt meget, meget tidligt indsættende AD i menneskelige befolkninger.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35114921/

Målinger af radiofrekvente elektromagnetiske felter, inklusive 5G, i byen Columbia, SC, USA

Tarmo Koppel, Lennart Hardell. Measurements of radiofrequency electromagnetic fields, including 5G, in the city of Columbia, SC, USA. World Academy of Sciences Journal 4(3):23. 2022. doi: 10.3892/wasj.2022.157.

Abstrakt
Denne undersøgelse havde til formål at karakterisere den trådløse infrastruktur og offentlig eksponering for radiofrekvens (RF) elektromagnetiske felter, herunder sub-millimeter bølgen 5G, i centrum af Columbia, SC, USA. En målingsrute i centrum blev designet til at dække populære udendørsområder, herunder forretnings-, rekreations- og shoppingområder. Ruten blev målt fem gange på forskellige dage og tidspunkter. En eksponeringsmåler blev brugt til at dække alle de vigtigste civile trådløse udsendelser og downlinkkilder i frekvenserne 88-5.850 MHz. Måleruten ved gaderne og pladserne beregnede 1.240 V/m som middeleksponering (totalt som sum af alle frekvensbånd) og 6.867 V/m som alle tiders maksimum. De mest almindelige bidragydere til eksponeringsbudgettet var båndene FM US, 14DL, 27DL, 25DL og 66DL – hovedsageligt indikerer 4G. Eksponeringsniveauerne viste sig at være 12-16 % lavere i weekenden sammenlignet med arbejdstiden (P<0,001). Den rumlige analyse af feltfordelingen afslørede 15-20 hotspot-områder. Der blev fundet en række hotspots, hvor mobiltelefonbasestationens antenner var monteret oven på forsyningsstængerne og derfor placeret i lave niveauer tæt på gadeniveau. I det hele taget tyder resultaterne af denne undersøgelse på, at mobiltelefonbasestationsantenner bør være distinkte og mærkbare, da dette vil hjælpe personer, der har behov for at begrænse deres eksponering ved at tage afstand fra RF-kilder.

Uddrag
Som konklusion, i byen Columbia, SC, USA, fastslog nærværende undersøgelse, at de højeste eksponeringsområder skyldtes to årsager: i) Mobiltelefonbasestationsantenner oven på højhuse giver god celledækning, der når langt væk, men at skabe forhøjet offentlig eksponering for RF RMF’erne i umiddelbar nærhed; og ii) mobiltelefonbasestationsantenner installeret oven på forsyningsstængerne har placeret strålingskilden tættere på mennesker, der går på gadeplan.
RF-eksponeringsniveauer fra mobiltelefonbasestationsantenner nær gadeplan nåede høje niveauer. Det anbefales derfor, at alle sådanne nærhedssendere skal mærkes med relevante skilte for at advare om høj RF-eksponering i området (24). Mobiltelefonbasestations antenner bør være tydelige og mærkbare, så folk, der har brug for at begrænse deres eksponering, har fået en chance for at gøre det ved at tage afstand fra RF-kilderne. I betragtning af den nuværende tendens til, at udbydere af mobiltelefontjenester udvider deres 5G-netværk, forventes der flere antenner til brugspolbasestationer. Derfor vil den offentlige eksponering sandsynligvis også stige i de kommende år.
Open access paper:
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/wasj.2022.157

Fysiologiske ændringer og symptomer forbundet med kortvarig eksponering for elektromagnetiske felter: en randomiseret crossover-provokationsundersøgelse

Po-Chang Huang, Jui-Chin Chiang, Ya-Yun Cheng, Tain-Junn Cheng, Chien-Yuan Huang, Ya-Ting Chuang, Ti Hsu, How-Ran Guo. Physiological changes and symptoms associated with short-term exposure to electromagnetic fields: a randomized crossover provocation study.  Environ Health. 2022 Mar 8;21(1):31. doi: 10.1186/s12940-022-00843-1.

Abstrakt
Baggrund:
Den biologiske sammenhæng mellem elektromagnetiske felter (EMF) og idiopatisk miljøintolerance tilskrevet EMF (IEI-EMF) er ikke blevet fastslået. For at vurdere de fysiologiske ændringer og symptomer forbundet med eksponering for EMF, udførte vi en randomiseret crossover-provokationsundersøgelse.
Metoder: Vi rekrutterede 58 personer med IEI-EMF (IEI-EMF gruppe) og 92 personer uden IEI-EMF (kontrolgruppe). I et kontrolleret miljø modtog alle deltagere EMF-signaler, der efterlignede dem fra mobiltelefonbasestationer i en randomiseret sekvens under den blindede tilstand. Under kurset rapporterede deltagerne deres symptomer og om de opfattede EMF, og vi overvågede deres fysiologiske parametre, herunder blodtryk (BP), hjertefrekvens (HR) og HR-variabilitet.
Resultater: IEI-EMF og kontrolgrupper rapporterede lignende hyppigheder af symptomer under både provokations- og sham-sessionerne. Ingen deltager kunne nøjagtigt identificere provokationen. I begge grupper var fysiologiske parametre ens mellem de to sessioner. Kontrolgruppen, men ikke IEI-EMF-gruppen, havde forhøjet HR, når de opfattede EMF-eksponering.
Konklusioner: Ingen symptomer eller ændringer i fysiologiske parametre blev fundet at være forbundet med kortvarig eksponering for EMF, og ingen deltager kunne nøjagtigt påvise tilstedeværelsen af ​​EMF. Desuden havde deltagerne i kontrolgruppen, men ikke dem i IEI-EMF-gruppen, forhøjet HR, når de opfattede EMF.
Open access paper:https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-022-00843-1

Longitudinel undersøgelse af eksponering for radiofrekvenser i befolkningsskala

Yanis Boussad, Xi (Leslie) Chen, Arnaud Legout, Augustin Chaintreau, Walid Dabbous. Longitudinal study of exposure to radio frequencies at population scale. Environment International. Volume 162, 2022. doi: 10.1016/j.envint.2022.107144.

Abstrakt
Evaluering af eksponering for radiofrekvenser (RF) på befolkningsskala er vigtig for at udføre velfunderede epidemiologiske undersøgelser om mulige sundhedsvirkninger af RF-stråling. Talrige undersøgelser rapporterede befolkningseksponering for RF-stråling, der blev brugt i trådløse telekommunikationsteknologier, men brugte meget små befolkningsprøver. I denne sammenhæng er den reelle eksponering af befolkningen i stor skala stadig dårligt forstået. Her rapporterer vi, så vidt vi ved, den største crowd-baserede måling af befolkningens eksponering for RF produceret af cellulære antenner, Wi-Fi-adgangspunkter og Bluetooth-enheder for 254.410 unikke brugere i 13 lande fra januar 2017 til december 2020. Først præsenterer vi metoder til at vurdere befolkningens eksponering for RF-stråling ved hjælp af smartphonemålinger opnået ved hjælp af ElectroSmart Android-appen. Derefter bruger vi disse metoder til at evaluere og karakterisere udviklingen af ​​RF-eksponering. Vi viser, at den samlede eksponering er blevet ganget med 2,3 i den betragtede fireårige periode, med Wi-Fi som den største bidragyder. De cellulære eksponeringsniveauer er størrelsesordener lavere end reguleringsgrænser og er ikke korreleret til nationale reguleringspolitikker. Befolkningen har en tendens til at være mere udsat i hjemmet; for halvdelen af ​​forsøgspersonerne bidrog personlige Wi-Fi-routere og Bluetooth-enheder til mere end 50 % af deres samlede eksponering. I dette arbejde viser vi, hvordan crowdsource-baserede data tillader storstilet og langsigtet vurdering af befolkningens eksponering for RF-stråling.

Uddrag
Begrænsninger
… For det første målte vi kun downlinket modtaget af målesmartphonen. Derfor er bidraget fra uplinket til eksponeringen, det vil sige emissionen fra den målende smartphone, ikke taget i betragtning i denne undersøgelse. Vi målte heller ikke uplinket af omgivende enheder….For det andet er den minimale og maksimale målbare effekt for hver trådløs teknologi begrænset af Android API og teknologistandarderne….For det tredje for 2G, 3G og 4G , RSSI leveres af Android API som en vilkårlig styrkeenhed (ASU), en heltalsværdi mellem 0 og 31. Den konverteres til dBm….For det fjerde kommer hver trådløs teknologi med nogle yderligere begrænsninger….Femte , blev den modtagne effekt målt ved hjælp af Received Signal Strength Indicator (RSSI). Derfor tager vores målinger ikke højde for den effektive belastning af den trådløse kanal….Sidst kan ElectroSmart kun måle radiofrekvenser produceret af Wi-Fi-adgangspunkter, Bluetooth-enheder og mobiltårne. Den måler ikke radiofrekvenser, der udsendes af andre kilder, såsom FM-radio eller TV …

Konklusion
I dette papir præsenterede vi den største crowd-baserede måling af befolkningens eksponering for RF produceret af cellulære antenner, Wi-Fi-adgangspunkter og Bluetooth-enheder for 254.410 unikke brugere i 13 lande fra januar 2017 til december 2020. Vi viste styrken af bruge crowdsource-data fra mobile smartphones til at udføre en storstilet og langsigtet vurdering af befolkningens eksponering for RF-stråling. Dette gjorde det muligt for os at vurdere forskellige faktorers indvirkning på eksponeringen ved hjælp af en ensartet metode, som letter analyser på tværs af befolkninger og på tværs af miljøet. Vi viste, at den samlede eksponering er blevet ganget med 2,3 i den betragtede fireårige periode, med Wi-Fi som den største bidragyder. De cellulære eksponeringsniveauer er størrelsesordener lavere end reguleringsgrænser og er ikke korreleret til nationale reguleringspolitikker. Befolkningen har en tendens til at være mere udsat i hjemmet; for halvdelen af ​​forsøgspersonerne bidrog personlige Wi-Fi-routere og Bluetooth-enheder til mere end 50 % af deres samlede eksponering.
Et interessant næste skridt ville være at overveje, hvordan implementeringen af ​​5G påvirker befolkningens eksponering. I denne undersøgelse overvejede vi faktisk ikke 5G, da dets udbredelse i de betragtede lande var lille, og få smartphones understøttede 5G før 2021. 5G kommer med sine egne udfordringer til evaluering af eksponering: det bruger små celler, millimeterbølger og stråle dannelse, som ændrer eksponering under transmission. Dette vil uden tvivl være en udfordring at karakterisere eksponeringen for 5G korrekt.
Open access paper: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412022000708

Metode til bestemmelse af tærskelafstanden til estimering af det primære EM-eksponeringsbidrag i WLAN

Marta Fernández, David Guerra. Methodology for determining the threshold distance for estimating the main EM exposure contribution in WLAN. Engineering Science and Technology, an International Journal. Volume 25, 2022, 100997, doi: 10.1016/j.jestch.2021.05.001.

Abstrakt
Placeringen af ​​strålingskilder i trådløse netværk er en nøglefaktor for at karakterisere deres bidrag til elektromagnetiske eksponeringsniveauer med henblik på at implementere fremtidige netværk, der tegner sig for at minimere niveauer af elektromagnetiske felter. I forhold til trådløse lokalnetværk, i betragtning af at mobile kommunikationsenheder overholder SAR-grænserne (Specific Absorption Rate) pålagt af de internationale standardiseringsorganisationer for at bevare menneskers sundhed, er interessen i dag fokuseret på signalniveauerne, der kommer fra WiFi-adgangspunkterne. Dette papir præsenterer en metode til at bestemme tærskelafstanden, hvor feltstyrkeniveauerne fra AP er ubetydelige i sammenligning med strålingen genereret af et brugerudstyr. De teoretiske koncepter, som kan anvendes på andre teknologier, blev implementeret ved hjælp af simuleringer og eksperimentelle målinger. Til simuleringerne blev faktiske WiFi-antenner modelleret. Eksperimentelle målinger afsluttede resultaterne opnået i simuleringer, hvilket resulterede i et større antal virkelige situationer. Resultaterne viste, at tærskelafstanden afhænger af den WiFi-standard, der anvendes af de enheder, der er tilsluttet netværket.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215098621001099

Forskning i styret energivåben bliver officiel [Sundhedsspørgsmål]

J.C. Lin. Våbenforskning med rettet energi bliver officiel [Health Matters]. IEEE Microwave Magazine, 23(4):13-90, april 2022, doi: 10.1109/MMM.2021.3136666.

Abstrakt
Hændelserne med soniske angreb på diplomatisk personale i Havana, Cuba, vil sandsynligvis forblive et mysterium, indtil en gerningsmand er fundet i gerningen. Den engangs diplomatiske affære, Havana-syndromet, er tilsyneladende blevet til et våbenforskningsprogram i USA [1]. Det ser faktisk ud til, at forskning i højeffektmikrobølger har bestået verden over, inklusive den, der er udført af nogle af de store militærmagter [2], [3].
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9724666&isnumber=9724626

Svar på brevet fra Foster, Chou og Croft [Speaker’s Corner]

J. C. Lin. Response to the Letter by Foster, Chou, and Croft [Speaker’s Corner]. IEEE Microwave Magazine, 23(4): 95, April 2022, doi: 10.1109/MMM.2022.3147174.

“Jeg sætter pris på brevet fra Foster, Chou og Croft, der udtrykker deres bekymringer over min nylige artikel om sundhedssikkerhedsretningslinjer for RF-eksponering [1]. Brevet er forståeligt i betragtning af dets forfatteres stærke overbevisning om, at der ikke er andet end varme at bekymre sig om ved RF-eksponering. Af klarhedshensyn vil jeg svare på skribenternes tre punkter i deres præsentationsrækkefølge.

Det er korrekt, som det burde være, at den videnskabelige litteratur ikke understøtter den opfattelse, at en temperaturstigning på hele kroppen på 1 °C er kræftfremkaldende. Desværre, som min artikel sagde, af en eller anden grund kritiserede de enheder, der udsendte retningslinjerne og standarderne kraftigt NTP-fundene af ondartede tumorer i RF-eksponerede rotter som forvirrede af 1 °C kropstemperaturstigningen i stedet for at være forårsaget af RF-eksponeringen , som var den uafhængige variabel i uden tvivl den bedste og største NTP-dyreundersøgelse inklusive kemikalier til dato. Det er paradoksalt, at de samme enheder, der hævder ikke at have en holdning om, at en “helkropstemperaturstigning på 1 °C er kræftfremkaldende” proklamerer, at NTP-fundene af ondartede tumorer “forvirres af en 1 °C temperaturstigning.” Ydermere fortsætter de samme enheder med at bruge sætninger som “væsentlige begrænsninger” til at erklære deres grunde til at forhindre “konklusioner, der drages vedrørende RF EMF’er og carcinogenese” for at retfærdiggøre deres retningslinjer og anbefalinger.

Brevet klager over, at diskussionen om termisk skadestærskel i min artikel oversimplifiserer og fordrejer et komplekst spørgsmål ved at henvise til den hypertermiske temperatur på 42°C. Det er passende at huske på, at det emne, der diskuteres, er anbefalingerne for RF-beskyttelsesretningslinjer og sikkerhedsstandarder baseret på termiske effekter for kortvarige eksponeringer, der specificerer en temperaturstigning på 1 °C på 6-30 minutter (se [1, tabel 1]). . Så formålet med udsagnet “det er ikke nyttigt at henvise til en tærskel for termisk skade uden at specificere eksponeringsniveauet og varigheden” er uklart, hvis ikke meningsløst. Jeg er dog glad for at se anerkendelse af det faktum, at biologiske skader og skader generelt forekommer “i området 42-45 °C.”

I forbindelse med adressering af unøjagtigheder og fejlinformationer skal det bemærkes, at den mikrobølge-auditive effekt [2] forbundet med TA-bølgegenerering i hovedet af højeffektmikrobølgeimpulser ikke frembringes af “transient opvarmning.” Mikrobølge-høringseffekten ved høretærskelniveauet opstår på grund af den minimale, men hurtige (i mikrosekunder) temperaturstigning (10−6 °C) i hjernen fra absorption af højeffekt, pulseret mikrobølgestråling i mikrosekundets pulsbredde rækkevidde. Den minimale teoretiske temperaturstigning kan ikke måles med nogen tilgængelig sensor eller føles som varme af nogen.

Generering af et traditionelt vævsskadende niveau af lydtryk ville kræve en estimeret maksimal effekttæthed på 14 (3-50) GW/m2/puls [3], [4]. Den tilsvarende teoretiske temperaturstigning på dette niveau vil være omkring eller mindre end 1 °C, hvilket er en temperatur, der anses for “sikker” af de anbefalede eksponeringsretningslinjer eller standarder. Brevskriverne kan have overset pointen – det vævsskadende niveau af en effekttæthed på 14 GW/m2/puls, der producerer en teoretisk temperaturstigning på mindre end 1 °C, er “usikkert.” Årsagen er, som nævnt i min artikel, “Sådanne højeffekt, mikrobølgepulsgenererede, akustiske trykbølger kan initieres i hjernen og derefter give genlyd inde i hovedet for potentielt, hvis ikke sikkert, at forårsage alvorlig skade på hvid og grå hjernen betyder noget sammen med andre neurale elementer.” I dette tilfælde er både temperaturstigningen på 1 °C anbefalet af retningslinjerne og standarderne og de akustiske trykbølger, der genereres inde i hovedet, usikre.”
References
[1] J. C. Lin, “Health safety guidelines and 5G wireless radiation,” IEEE Microw. Mag., vol. 23, no. 1, pp. 10–17, Jan. 2022, doi: 10.1109/MMM.2021.3117307.
[2] J. C. Lin, “Sonic health attacks by pulsed microwaves in Havana revisited [Health Matters],” IEEE Microw. Mag, vol. 22, no. 3, pp. 71–73, Mar. 2021, doi: 10.1109/MMM.2020.3044125.
[3] J. C. Lin, “The microwave auditory effect,” IEEE J. Electromagn., RF, Microw. Med. Biol., early access, 2021, doi: 10.1109/JERM.2021.3062826.
[4] J. C. Lin, Auditory Effects of Microwave Radiation. New York, NY, USA: Springer-Verlag, 2021
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9724675&isnumber=9724626

Eksponering for 1800 MHz LTE elektromagnetiske felter under proinflammatoriske forhold reducerer responsstyrken og øger den akustiske tærskel for auditive corticale neuroner

Samira Souffi, Julie Lameth, Quentin Gaucher, Délia Arnaud-Cormos, Philippe Lévêque, Jean-Marc Edeline, Michel Mallat. Exposure to 1800 MHz LTE electromagnetic fields under proinflammatory conditions decreases the response strength and increases the acoustic threshold of auditory cortical neurons. Sci Rep. 2022 Mar 8;12(1):4063. doi: 10.1038/s41598-022-07923-9.

Abstrakt
Øgede behov for mobiltelefonkommunikation har rejst successive generationer (G) af trådløse teknologier, som kan påvirke biologiske systemer forskelligt. For at teste dette udsatte vi rotter for enkelt-hovedeksponering af en 4G langtidsudvikling (LTE) -1800 MHz elektromagnetisk felt (EMF) i 2 timer. Vi vurderede derefter indvirkningen på mikroglial rumdækning og elektrofysiologisk neuronal aktivitet i den primære auditive cortex (ACx) under akut neuroinflammation induceret af lipopolysaccharid. Den gennemsnitlige specifikke absorptionshastighed i ACx var 0,5 W/kg. Multiunit-optagelse afslørede, at LTE-EMF udløste reduktion i responsstyrken til rene toner og til naturlige vokaliseringer, sammen med en stigning i akustisk tærskel i de lave og mellemstore frekvenser. Iba1 immunhistokemi viste ingen ændring i området dækket af mikroglia cellelegemer og processer. Hos raske rotter inducerede den samme LTE-eksponering ingen ændring i responsstyrke og akustisk tærskel. Vores data indikerer, at akut neuroinflammation sensibiliserer neuronale reaktioner på LTE-EMF, hvilket fører til en ændret behandling af akustiske stimuli i ACx.

Uddrag
Som konklusion afslører vores undersøgelse, at en enkelt hovedeksponering for LTE-1800 MHz kan interferere med de neuronale reaktioner fra kortikale neuroner på sensoriske stimuli. I overensstemmelse med tidligere karakteriseringer af effekten af ​​GSM-signal viser vores resultater, at virkningen af ​​LTE-signal på neuronal aktivitet varierer afhængigt af sundhedstilstanden. Akut neuroinflammation sensibiliserer neuronale reaktioner på LTE-1800 MHz, hvilket resulterer i ændret kortikal behandling af auditive stimuli.
Open access paper: https://www.nature.com/articles/s41598-022-07923-9

Ændringer i excitabiliteten af ​​primære hippocampale neuroner efter eksponering for 3,0 GHz radiofrekvente elektromagnetiske felter

Ibtissam Echchgadda, Jody C Cantu, Gleb P Tolstykh, Joseph W Butterworth, Jason A Payne, Bennett L Ibey. Changes in the excitability of primary hippocampal neurons following exposure to 3.0 GHz radiofrequency electromagnetic fields. Sci Rep. 2022 Mar 3;12(1):3506. doi: 10.1038/s41598-022-06914-0.

Abstrakt
Eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF’er, 100 kHz til 6 GHz) er blevet forbundet med både positive og negative effekter på kognitiv adfærd. For at belyse mekanismen for RF-EMF-interaktion har nogle få undersøgelser undersøgt dens indvirkning på neuronal aktivitet og synaptisk plasticitet. Der er dog stadig behov for yderligere grundforskning, der fremmer vores forståelse af de underliggende mekanismer af RF-EMF’er på neuronsystemet. Denne undersøgelse undersøgte ændringer i neuronal aktivitet og synaptisk transmission efter en 60-minutters eksponering for 3,0 GHz RF-EMF ved en lav dosis (specifik absorptionshastighed (SAR) < 1 W/kg). Vi viste, at RF-EMF-eksponering reducerede amplituden af ​​aktionspotentiale (AP), depolariseret neuronalt hvilemembranpotentiale (MP) og øgede neuronal excitabilitet og synaptisk transmission i dyrkede primære hippocampale neuroner (PHN’er). Resultaterne viser, at RF-EMF-eksponering kan ændre neuronal aktivitet og fremhæver, at flere undersøgelser bør udføres for fuldt ud at udforske RF-EMF-effekterne og -mekanismerne.

Uddrag
Som konklusion giver vores undersøgelse ikke tilstrækkelig evidens til at støtte eller tilbagevise RF-EMF ikke-termisk interaktionsmekanisme. Imidlertid er resultaterne beskrevet her i overensstemmelse med tidligere in vitro undersøgelser af indflydelse af RF-EMF eksponering på neuronal aktivitet. Desuden, selvom vores undersøgelse af RF-EMF-effekter er på et simpelt dyrket system og derfor ikke kan korrelere direkte med responser på humant niveau, ser resultaterne ud til at understøtte implikationen af ​​ændringer i neuronal aktivitet som en cellulær mekanisme, der potentielt kan ligge til grund for RF-EMF medierede ændringer i kognitiv funktion. Fremtidige undersøgelser skal sammenligne ændringer fra andre forhold, herunder SAR dosis-respons, kort, gentagen eller langvarig eksponeringsvarighed, CW eller pulserende signaler, samt verificere varigheden eller genopretningen af ​​virkningerne, da reversible elektrofysiologiske ændringer kan forekomme uden sundhedsskadelige virkninger.
Open access paper: https://www.nature.com/articles/s41598-022-06914-0

Måling og forudsigelse af eksponeringsniveau for elektromagnetisk stråling på et universitetscampus

Esin Karpat, M. Rafet Bakcan. Measurement and Prediction of Electromagnetic Radiation Exposure Level in a University Campus. Tehnički vjesnik, Vol. 29 No. 2, 2022. doi: 10.17559/TV-20200418183308.

Abstrakt
Betydningen af ​​elektromagnetiske (EM) kilder i menneskers liv er blevet stigende med udviklingen af ​​teknologi. EM-stråling udløser nogle problemer i vores liv, såsom EM-interferens og menneskers helbredsproblemer. EM-strålingsniveauet, som udsendes af basestationen, stiger i forhold til befolkningstætheden i en region. EM-eksponering er højere i områder, hvor mennesker er meget koncentrerede, såsom hospitaler, militærkaserner, skoler, indkøbscentre, end i nogen anden region. Det er vigtigt at vise vedvarende bekymring for EM-strålingsintensiteten i disse områder for at holde niveauerne under de tilladte grænser. I denne undersøgelse måles værdier af elektriske felter statisk på steder, hvor befolkningstætheden er for høj, til at undersøge intensitetsniveauerne for det elektriske felt på hele campus. Desuden er to forskellige kunstige neurale modeller (ANN) udviklet til at estimere de elektriske feltværdier af tilfældige steder, som er specifikke områder for elektromagnetisk eksponering. Desuden evalueres måleresultater og estimerede resultater inden for de grænser, der er defineret af nationale (ICTA) og internationale (ICNIRP) standarder. Endelig er EM-eksponeringskortet konstrueret med data, der er gennemsnitlig elektrisk feltintensitet versus målesteder.

Uddrag
Målinger på campus viser, at den maksimale EMF-værdi er 4,314 V/m, mens minimum er 0,084 V/m. Desuden er standardafvigelsesværdien for EMF-niveauet 1,157 V/m, mens det gennemsnitlige EMF-niveau er 1,024 V/m. Den gennemsnitlige elektriske værdi målt omkring to basestationer på campus er 3,85 V/m, mens den gennemsnitlige elektriske feltværdi for andre steder er 1,153 V/m.
Ifølge disse data er det fastslået, at bidraget fra lokationer, som er i nærheden af ​​basestationen, er cirka 300 % højere end de andre lokationer.
Open access paper: https://hrcak.srce.hr/272595

Nærfeltsradiofrekvenselektromagnetisk felteksponering af en vestlig honningbi

D. Toribio, W. Joseph, A. Thielens. Near Field Radio Frequency Electromagnetic Field Exposure of a Western Honey Bee. IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 70(2): 1320-1327. Feb. 2022, doi: 10.1109/TAP.2021.3111286.

Abstrakt
Det er blevet foreslået, at udviklingen af ​​det trådløse netværk til mindre bærebølgelængder (fra 2G til 5G) øger absorptionen af ​​radiofrekvent elektromagnetisk felt (RF-EMF) i vestlige honningbier (Apis mellifera). Det er ukendt, om antennernes strålingsevne er stabil, når et insekt dukker op i deres nærhed. I denne forskning undersøges den absorberede kraft i en arbejderhonningbi og indflydelsen af ​​biens tilstedeværelse på antennernes strålingsydelse for de nyligt brugte frekvenser i 5G-netværk fra 6 til 240 GHz. Til disse mål blev numeriske simuleringer ved hjælp af finite-difference time-domain (FDTD) metoden udført, hvor en bimodel, opnået ved mikro-CT-scanning, blev anvendt. Disse simuleringer viste, at den absorberede effekt i nærfeltet kan stige med en faktor 53 fra 6 til 240 GHz. Dette er en faktor 7 højere end stigningen rapporteret i fjernområdet i tidligere undersøgelser. Ydermere afslørede simuleringerne, at antennernes strålingseffektivitet kan falde med op til -40%, når en bi dukker op i nærfeltet. Ligeledes blev det fundet, at forstærkningsmønsteret afhænger af adskillelsesafstanden mellem bien og antennen med en stærkere afhængighed for højere frekvenser.

Konklusion
Numeriske simuleringer ved hjælp af FDTD-analyse blev udført for at beregne RF-EMF’erne i og omkring en arbejder vestlig honningbi (Apis mellifera). Dette førte til kvantificeringen af ​​den gennemsnitlige absorberede radiofrekvenseffekt Pabs for hele kroppen under nærfeltseksponering i frekvensområdet 6-240 GHz. Simuleringerne viste, at i nærfeltet falder Pabs, efterhånden som adskillelsesafstanden mellem bien og dipolen stiger og stiger, når frekvensen stiger. Frekvensadfærden for Pabs i nærfeltet er således forskellig fra dens fjernfeltsadfærd, da Pabs for en given accepteret effekt og afstand i nærfeltet stiger med frekvensen (gennemsnitligt 30,5 dB fra 6 til 240 GHz) , mens Pabs i arbejdsbien i det fjerne felt er maksimeret til 12 GHz. Denne nærfeltsstigning i Pabs som funktion af frekvens kan være en faktor 7 højere end fjernfeltstigningen.

Desuden tillod disse simuleringer undersøgelsen af ​​indflydelsen af ​​biens position (0,1λ -10λ fra dipolerne) i dipolernes strålingsydelse. Det blev især konstateret, at efterhånden som adskillelsesafstanden øges, falder dipolernes isotropiske forstærkning og nærmer sig deres frirumforstærkning. Det blev også bemærket, at som et resultat af Pabs’ nærfeltsfrekvensopførsel falder dipolernes strålingseffektivitet med stigende frekvens og stiger med stigende separationsafstand. Derudover blev det erkendt, at forstærkningsmønsteret i den retning, hvor bien nærmer sig antennen, afhænger af adskillelsesafstanden mellem bien og antennen med en stærkere afhængighed for højere frekvenser. Dette er vigtigt for 5G-telekommunikationsnetværk, fordi de er afhængige af infrastruktur (antenner), hvis ydeevne kan påvirkes af tilstedeværelsen af ​​fritflyvende insekter.

Fremtidige retninger for dette forskningsprojekt vil omfatte den eksperimentelle validering af resultaterne fra simuleringerne præsenteret i denne artikel ved at færdiggøre RF-EMF-eksponeringsmålinger i nærområdet af honningbier. Desuden vil RF-EMF-interaktionerne mellem honningbier og fasede arrays blive undersøgt, da disse er den type antenner, der installeres i højfrekvente telekommunikationsnetværk. Derudover sigter vi på at undersøge den termiske stigning i bien som følge af nær- og fjernfelts RF-EMF-eksponering, som funktion af frekvens, for eksempel ved hjælp af infrarøde temperaturmålinger. Desuden vil det fremtidige arbejde også bestå i at udføre simuleringer med heterogene honningbifantomer med vævsspecifikke dielektriske egenskaber.
https://ieeexplore.ieee.org/document/9539081

Effekt eksponering af mobiltelefonstråling på blodparametre hos rotter

Al Abas, MAA, AL-Hakkak, ZMM (2021). Effect Exposure of Mobile Phone Radiation on Blood Parameters in Rats. Iraqi Journal of Science. 62(11): 4225–4231. doi: 10.24996/ijs.2021.62.11(SI).2.

Abstrakt
Formålet med forskningen var at vurdere effekter af kort- og langtidseksponering for stråling fra mobiltelefoner på blodindekser hos forsøgsrotter. I denne undersøgelse blev der brugt fyrre modne hunrotter; dyrene blev opdelt i to forsøgsgrupper, hver gruppe består af tyve dyr. Korttidsgruppe af rotter blev udsat for mobiltelefonstråling i forskellig varighed 30 m, 60 m og 90 m om dagen i seks uger. Langtidsgruppe af rotter blev udsat for stråling fra mobiltelefon i forskellig varighed 2 timer, 4 timer og 6 timer om dagen i tre måneder. Undersøgelsen bemærkede, at der var signifikant (P≥0,05) stigning i det samlede antal hvide blodlegemer, og undersøgelsen viste en signifikant stigning (P≥0,05) i procentdelen af ​​lymfocytter (71,1%) af rotter, som blev udsat for stråling fra mobiltelefon i en kort periode i (90 minutter) sammenlignet med kontrolgruppen (42,64%). Mens undersøgelsen afslørede, at der var en signifikant (P≥0,05) lavere procentdel af neutrofiler (15,36%) hos rotter, der blev udsat for mobiltelefonstråling i en længere periode på (6 timer) sammenlignet med kontrolgruppen (52,12%). Undersøgelsen registrerede, at der var en signifikant (P≥0,05) stigning i det samlede antal røde blodlegemer og pakket cellevolumen af ​​rotter, der blev udsat for stråling fra mobiltelefon i kortere og længere perioder på forskellige tidspunkter sammenlignet med kontrol. På den anden side indikerede forskningen, at der var en signifikant (p≤0,05) reduktion i gennemsnitlig blodlegemevolumen (MCV), gennemsnitlig blodlegemehæmoglobin (MCH), gennemsnitlig blodlegemehæmoglobinkoncentration og røde blodlegemers distributionsbredde standardafvigelse (RDW-SD). ) af rotter til stråling fra mobiltelefon i kort og lang periode på andre tidspunkter end kontrolgruppen.

Konklusioner
Det kan konkluderes, at hæmatologiske parametre for rotter var signifikant påvirket efter kortere og længere tids eksponering for stråling fra mobiltelefon. Den hæmatologiske analyse viste en signifikant stigning i værdierne af hvide blodlegemer, lymfocytter, samlede røde blodlegemer og pakket cellevolumen hos rotter efter udsættelse for kort og lang periode for elektromagnetisk stråling fra mobiltelefon. Undersøgelsen bekræfter dog, at værdier af middelvolumen af ​​blodlegemer og gennemsnitlig blodlegemehæmoglobinkoncentration og standardafvigelse af røde blodlegemers distributionsbredde blev signifikant reduceret hos rotter efter eksponering for mobiltelefonelektromagnetisk stråling.
Open access paper: https://ijs.uobaghdad.edu.iq/index.php/eijs/article/download/3742/1879

Eksponering for 1,8 GHz radiofrekvensfelt modulerer ROS i humane HEK293-celler som en funktion af signalamplitude

Marootpong Pooam, Nathalie Jourdan, Blanche Aguida, Cyril Dahon, Soria Baouz, Colin Terry, Haider Raad, Margaret Ahmad. Exposure to 1.8 GHz radiofrequency field modulates ROS in human HEK293 cells as a function of signal amplitude. Communicative & Integrative Biology, 15:1, 54-66, 2022, doi: 10.1080/19420889.2022.2027698.

Abstrakt
Den moderne telekommunikationsindustri er allestedsnærværende i hele verden, hvor en betydelig procentdel af befolkningen bruger mobiltelefoner på daglig basis. De mulige fysiologiske konsekvenser af trådløs emission i GHz-området er derfor af stor interesse, men er stadig dårligt forstået. Her viser vi, at eksponering for en 1,8 GHz-bærefrekvens i amplitudeområdet for husholdningstelekommunikation inducerer dannelsen af ​​ROS (Reactive Oxygen Species) i humane HEK293-dyrkede celler. ROS-koncentrationerne påvist ved fluorescerende billeddannelsesteknikker steg signifikant efter 15 minutters RF-felteksponering og var lokaliseret til både nukleare og cytosoliske cellulære rum. qPCR-analyse viste ændret genekspression af både antioxidative (SOD, GPX, GPX og CAT) og oxidative (Nox-2) enzymer. Derudover blev flere gener, der tidligere var identificeret som responsive på statiske magnetiske felter, fundet også at være reguleret af RF, hvilket tyder på fælles træk i responsmekanismer. I modsætning hertil viste mange RF-effekter tegn på hormesis, hvorved biologisk respons ikke forekommer lineært som en funktion af signalamplitude. I stedet opstår bifasiske dosisresponskurver med ‘blinde’ pletter ved visse signalamplituder, hvor der ikke forekommer noget målbart respons. Vi konkluderer, at modulering af intracellulær ROS kan være en direkte konsekvens af RF-eksponering afhængig af signalfrekvens og amplitude. Da ændringer i intracellulær ROS kan have både skadelige og gavnlige virkninger, kan disse danne grundlag for mange rapporterede fysiologiske effekter af RF-eksponering.

Konklusion
Som konklusion viser vi, at eksponering for RF inden for amplitudeområdet, der udsendes af telekommunikationsenheder i hjemmet, kan have en direkte og øjeblikkelig fysiologisk effekt på cellulær ROS-biosyntese og signalering. Denne respons er på komplekse måder afhængig af RF-signalamplitude, i overensstemmelse med en biologisk receptormedieret proces. Responsen på RF deler yderligere fællestræk med modulering af ROS ved statiske magnetfelter. Da ROS regulerer oxidativ stress og cellulær signal- og responsveje, giver vores resultater en mulig mekanistisk forklaring på de mange forskellige rapporterede fysiologiske effekter af RF i litteraturen.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19420889.2022.2027698

Kønsforskelle i virkningerne af prænatal og postnatal eksponering for elektromagnetiske felter og prænatal zink på adfærd og synaptiske proteiner hos rotter

Burcu Acikgoz, Nevin Ersoy, Ilkay Aksu, Amac Kiray, Husnu Alper Bagriyanik, Muge Kiray. Gender differences in effects of prenatal and postnatal exposure to electromagnetic field and prenatal zinc on behaviour and synaptic proteins in rats. J Chem Neuroanat. 2022 Mar 29;122:102092. doi: 10.1016/j.jchemneu.2022.102092.

Højdepunkter
• Eksponering for elektromagnetiske felter (EMF) kan påvirke niveauet af synaptiske proteiner i den udviklende hjerne.
• EMF-eksponering har ingen effekt på social adfærd, men kan påvirke aktivitet og angst.
• Zinktilskud har en delvis positiv effekt på hunrotter, men ikke hanrotter.

Abstrakt
Mennesker udsættes for elektromagnetiske felter (EMF) fra forskellige kilder gennem livet. Fordi mennesker let påvirkes af miljøfaktorer under tidlig udvikling, menes det, at EMF kan forårsage strukturelle og funktionelle ændringer på den udviklende hjerne, der kan føre til adfærdsændringer. Dette papir undersøger virkningen af ​​EMF-eksponering og zinktilskud i de prænatale og postnatale perioder på adfærdsændringer og synaptiske proteiner på en kønsafhængig måde. Der blev brugt hvalpe fra fire grupper af drægtige rotter: Sham, EMF (5 dage/uge, 4 timer/dag EMF-eksponering påført), Sham+Zinc (5 dage/uge, 5 mg/kg/dag zink påført) og EMF+ Zink (5 dage/uge, 4 timer/dag EMF-eksponering og 5 mg/kg/dag zink påført). EMF-eksponering og zinktilskud blev påbegyndt fra den første dag af graviditeten til den 42. postnatale dag. Zinkniveauer i blod, NLGN3- og SHANK3-niveauer i hippocampus og amygdala og synaptiske strukturer i amygdala blev undersøgt. Adfærdstests viste, at EMF-eksponering ikke havde nogen effekt på social adfærd, men påvirkede aktivitet og udforskende adfærd negativt og førte til øget angstdannelse. Zinktilskud havde en delvis positiv effekt på kvindelige, men ikke mandlige afkom. SHANK3- og NLGN3-proteiner var signifikant lavere i EMF-grupper, men der blev ikke fundet nogen positiv effekt af zinktilskud. Som konklusion kan EMF-eksponering ændre niveauerne af synaptiske proteiner i den udviklende hjerne, hvilket fører til adfærdsændringer på en kønsafhængig måde. Evaluering af zinktilskud ved forskellige doser kan være gavnligt for at forhindre eller reducere de adfærdsmæssige og strukturelle virkninger af EMF.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35364275/

Langsigtet Wi-Fi-eksponering fra præ-pubertal til voksen alder på Spermatogonia-udbredelsen og beskyttende virkninger af spiselig fuglerede-tilskud

Farah Hanan Fathihah Jaffar, Khairul Osman, Chua Kien Hui, Aini Farzana Zulkefli, Siti Fatimah Ibrahim. Long-Term Wi-Fi Exposure From Pre-Pubertal to Adult Age on the Spermatogonia Proliferation and Protective Effects of Edible Bird’s Nest Supplementation. Front Physiol. 2022 Mar 11;13:828578. doi: 10.3389/fphys.2022.828578.

Abstrakt
Børn er sårbare over for radiofrekvensstråling (RFR), der udsendes af Wi-Fi-enheder. Ikke desto mindre har sværhedsgraden af ​​Wi-Fi-effekten på deres reproduktive udvikling været sparsomt tilgængelig. Derfor blev denne undersøgelse udført for at evaluere Wi-Fi-eksponeringen på spredning af spermatogonia i testiklerne. Denne undersøgelse inkorporerede også en tilgang til at dæmpe effekten af ​​Wi-Fi ved at give samtidig spiselig fuglerede (EBN) tilskud. Det blev forudsagt, at Wi-Fi-eksponering reducerer spredning af spermatogoni, mens EBN-tilskud beskytter mod det. I alt 30 (N = 30) 3 uger gamle Sprague Dawley fravænnede unger blev delt ligeligt i fem grupper; Kontroller, kontroller EBN, Wi-Fi, Sham Wi-Fi og Wi-Fi + EBN. 2,45 GHz Wi-Fi-eksponering og 250 mg/kg EBN-tilskud blev udført i 14 uger. Resultaterne viste, at Wi-Fi-gruppen var faldet i spermatogonia mitose-status. Imidlertid viste mRNA- og proteinekspressionen af ​​c-Kit-SCF intet signifikant fald. I stedet viste reproduktionshormonet en reduktion i FSH- og LH-serumniveauer. Af disse blev LH-serumniveauet reduceret signifikant i Wi-Fi-gruppen. Ellers resulterede supplering af Wi-Fi + EBN-gruppen med 250 mg/kg EBN i en signifikant stigning i spermatogonia mitotiske status. Selvom EBN-tilskud forbedrede c-Kit-SCF-mRNA og proteinekspression, var virkningerne ubetydelige. Forbedringen af ​​spermatogonia mitose syntes at være forbundet med en signifikant stigning i FSH-niveauer i blodet efter EBN-tilskud. Som konklusion reducerer den langsigtede Wi-Fi-eksponering fra præ-pubertal til voksen alder spredning af spermatogoni i testiklerne. På den anden side beskytter EBN-tilskud spredning af spermatogonia mod Wi-Fi-eksponering.
Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8963498/

Eksponering for magnetiske felter og børneleukæmi: en systematisk gennemgang og meta-analyse af case-kontrol og kohortestudier

Christian Brabant, Anton Geerinck, Charlotte Beaudart, Ezio Tirelli, Christophe Geuzaine and Olivier Bruyère. Exposure to magnetic fields and childhood leukemia: a systematic review and meta-analysis of case-control and cohort studies. Reviews on Environmental Health. Published online March 15, 2022. doi: 10.1515/reveh-2021-0112.

Abstrakt
Sammenhængen mellem børneleukæmi og ekstremt lavfrekvente magnetiske felter (ELF-MF) genereret af elledninger og forskellige elektriske apparater er blevet undersøgt grundigt i løbet af de sidste 40 år. Imidlertid er de betingelser, hvorunder ELF-MF repræsenterer en risikofaktor for leukæmi, stadig uklare. Derfor har vi udført en systematisk gennemgang og meta-analyse for at klarlægge sammenhængen mellem ELF-MF fra flere kilder og børneleukæmi. Vi har systematisk søgt i Medline, Scopus, Cochrane Database of Systematic Review og DARE for at identificere hver artikel, der har undersøgt sammenhængen mellem ELF-MF og børneleukæmi. Vi har udført en global meta-analyse, der tager højde for de forskellige mål, der bruges til at vurdere magnetfelteksponering: magnetiske fluxtæthedsmålinger (<0,2 µT vs. >0,2 µT), afstande mellem barnets hjem og elledninger (>200 m vs. <200 m) og ledningskoder (lavstrømskonfiguration vs. højstrømskonfiguration). Desuden er der udført metaanalyser enten baseret på magnetiske fluxtætheder, på nærhed til elledninger eller på ledningskodninger. Sammenhængen mellem elektriske apparater og børneleukæmi er også blevet undersøgt. Af de 863 identificerede referencer er 38 undersøgelser inkluderet i vores systematiske review. Vores globale meta-analyse indikerede en sammenhæng mellem børneleukæmi og ELF-MF (21 undersøgelser, samlet OR=1,26; 95 % CI 1,06-1,49), en sammenhæng, der hovedsageligt forklares af undersøgelserne udført før 2000 (tidligere undersøgelser: poolet OR=1,51) ; 95 % CI 1,26–1,80 vs. senere undersøgelser: poolet OR=1,04; 95 % CI 0,84–1,29). Vores metaanalyser kun baseret på magnetfeltmålinger viste, at tærskelværdien for magnetisk fluxtæthed forbundet med børneleukæmi er højere end 0,4 µT (12 undersøgelser, >0,4 µT: poolet OR=1,37; 95 % CI 1,05-1,80; akut lymfatisk leukæmi alene : syv undersøgelser, >0,4 µT: poolet OR=1,88; 95 % CI 1,31-2,70). Lavere magnetfelter var ikke forbundet med leukæmi (12 undersøgelser, 0,1-0,2 µT: poolet OR=1,04; 95% CI 0,88-1,24; 0,2-0,4 µT: poolet OR=1,07; 95% CI 0,87-1,30). Vores metaanalyser, der kun var baseret på afstande (fem undersøgelser), viste, at de samlede operationscentre for at bo inden for 50 m og 200 m fra elledninger var henholdsvis 1,11 (95 % CI 0,81–1,52) og 0,98 (95 % CI 0,85–1,12). . Den samlede OR for at leve inden for 50 m fra elledninger og akut lymfatisk leukæmi analyseret separat var 1,44 (95 % CI 0,72-2,88). Vores metaanalyser kun baseret på ledningskoder (fem undersøgelser) indikerede, at den samlede OR for den meget høje strømkonfiguration (VHCC) var 1,23 (95% CI 0,72-2,10). Endelig var risikoen for børneleukæmi øget efter eksponering for elektriske tæpper (fire undersøgelser, samlet OR=2,75; 95 % CI 1,71–4,42) og i mindre grad elektriske ure (fire undersøgelser, samlet OR=1,27; 95 % CI 1,01-1,60). Vores resultater tyder på, at ELF-MF højere end 0,4 µT kan øge risikoen for at udvikle leukæmi hos børn, sandsynligvis akut lymfatisk leukæmi. Langvarig eksponering for elektriske apparater, der genererer magnetiske felter højere end 0,4 µT som elektriske tæpper, er forbundet med en større risiko for børneleukæmi.

Uddrag
Vores resultater har praktiske konsekvenser. Vores meta-analyse tyder på, at eksponering for boligmagnetiske felter højere end 0,4 µT kan øge risikoen for leukæmi hos børn. Ikke desto mindre er det vigtigt at understrege, at meget få hjem er udsat for magnetiske felter højere end 0,4 µT genereret af luftledninger i højindkomstlande [11, 30]. Desuden er den årlige forekomst af leukæmi hos børn meget lav og varierer mellem 35 og 50 tilfælde pr. million børn i de vesteuropæiske lande og Nordamerika [69]. Da den absolutte risiko for børneleukæmi er meget lav, og børn sjældent kontinuerligt udsættes for magnetiske felter højere end 0,4 µT i højindkomstlande, repræsenterer den øgede leukæmirisiko fundet i vores meta-analyse ikke et stort folkesundhedsproblem i disse lande. Magnetiske fluxtætheder højere end 0,4 µT er normalt inden for 50 m fra luftledninger [11], selvom Crespi et al. [30] fandt nogle forsøgspersoner, der levede mellem 50 og 200 m væk fra luftledninger (over 200 kV), der blev udsat for ELF-MF højere end 0,4 µT. Magnetiske fluxtæthedsmålinger bør udføres, hvis børn bor inden for 200 m fra luftledninger for at sikre, at de ikke udsættes for ELF-MF højere end 0,4 µT.

I modsætning hertil kan det at bo mere end 200 m væk fra luftledninger betragtes som en sikker afstand for børn, der ikke er forbundet med en højere leukæmirisiko. Vores systematiske gennemgang tyder på, at børn fra mellemindkomstlande som Mexico og Iran er mere tilbøjelige til at blive udsat for magnetiske felter over 0,4 µT, og risikoen for leukæmi, som kan tilskrives ELF-MF, er sandsynligvis højere i disse lande. Det er bemærkelsesværdigt, at ingen af ​​undersøgelserne inkluderet i vores gennemgang er udført i lavindkomstlande eller i Afrika. Mere forskning i ELF-MF og børneleukæmi er nødvendig i disse lande, især i afrikanske lande.

Vores metaanalyser tyder på, at eksponering for elektriske apparater som elektriske tæpper og elektriske ure ved sengekanten øger risikoen for leukæmi hos børn. Det er dog vigtigt at bemærke, at de undersøgelser, der har fundet en sammenhæng mellem disse elektriske apparater og børneleukæmi, er blevet udført for mere end 20 år siden, og vores resultater bør fortolkes ud fra det elektriske udstyr, der bruges i dag. Elektriske tæpper og sengebords elektriske ure brugt i slutningen af ​​det tyvende århundrede kunne generere magnetiske felter højere end 0,4 µT, og børn blev typisk udsat for disse elektriske apparater i flere timer i træk [67]. I modsætning hertil kan hårtørrere også generere magnetiske felter højere end 0,4 µT, men de bruges normalt i en kortere periode [67], og vi fandt ikke en signifikant sammenhæng mellem brugen af ​​hårtørrere og leukæmi hos børn. Disse resultater er relevante i dag i den forstand, at varigheden af ​​eksponeringen for ELF-MF spiller en rolle, og at børn ikke bør udsættes for elektriske apparater, der genererer magnetiske felter højere end 0,4 µT i længere perioder. Det er vigtigt, at Magne og kolleger [70] har målt personlig eksponering for ELF-MF hos franske børn mellem 2007 og 2009. De har fundet ud af, at vækkeure var hovedvariablen forbundet med børnenes magnetfelteksponering. Andelen af ​​børn udsat for magnetiske felter højere end 0,4 μT var 3,1 %, når alle børn var inkluderet i analysen og 0,8 %, når analysen var begrænset til børn, for hvilke der ikke var identificeret et vækkeur. Tilsammen tyder disse resultater og vores på, at elektriske ure og vækkeure, der genererer magnetiske felter højere end 0,4 μT i tæt afstand, bør placeres mindst 1 m væk fra barnets seng, fordi den magnetiske fluxtæthed genereret af elektriske ure var lavere end 0,4 μT på denne afstand i undersøgelsen af ​​Preece et al. [71]. Så vidt vi ved, er der ingen nyere opdatering af undersøgelsen af ​​Behrens et al. [67] der har udført pålidelige magnetiske fluxtæthedsmålinger for elektriske apparater fremstillet for nylig, som genererer ELF-MF. Der er behov for undersøgelser med pålidelig eksponeringskarakterisering med hensyn til kilder til ELF-MF, især for de nyligt fremstillede elektriske apparater, som vi bruger til daglig.

Sammenfattende tyder vores undersøgelse på, at eksponering for ELF-MF højere end 0,4 µT øger risikoen for at udvikle leukæmi hos børn. Akut lymfoblastisk leukæmi er sandsynligvis undertypen af ​​leukæmi forbundet med ELF-MF. Langvarig eksponering for elektriske apparater, der genererer magnetiske felter højere end 0,4 µT som elektriske tæpper, er forbundet med en mere forhøjet risiko for leukæmi hos børn. Afstanden fra elledninger forbundet med leukæmi er vanskelig at bestemme, men at bo mere end 200 m væk fra elledninger er sandsynligvis en sikker afstand for børn, der ikke er forbundet med en højere leukæmirisiko.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35302721/

Magnetiske felter og kræft: Epidemiologi, cellulær biologi og terapi

Massimo E Maffei. Magnetic Fields and Cancer: Epidemiology, Cellular Biology, and Theranostics. International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(3):1339. doi: 10.3390/ijms23031339.
(Denne artikel hører til Special Issue The Effect of Magnetic Fields on Living Organisms: Biomolecular and Cellular Mechanisms)

Abstrakt
Mennesker udsættes for en kompleks blanding af menneskeskabte elektriske og magnetiske felter (MF’er) ved mange forskellige frekvenser, hjemme og på arbejdspladsen. Epidemiologiske undersøgelser indikerer, at der er en positiv sammenhæng mellem bolig-/hjem- og erhvervsmæssig eksponering for ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter og nogle typer kræft, selvom nogle andre undersøgelser ikke indikerer nogen sammenhæng. I denne gennemgang, efter en introduktion til MF-definitionen og en beskrivelse af naturlige/antropogene kilder, gennemgås epidemiologien af ​​bolig-/hjem- og erhvervsmæssig eksponering for MF’er og cancer med reference til leukæmi, hjerne- og brystkræft. In vivo- og in vitro-effekterne af MF’er på cancer gennemgås under hensyntagen til både humane og animalske celler, med særlig henvisning til involvering af reaktive oxygenarter (ROS). MF-anvendelse om cancerdiagnostik og -terapi (teranostisk) gennemgås også ved at beskrive brugen af ​​forskellige applikationer til magnetisk resonansbilleddannelse (MRI) til påvisning af flere cancerformer. Endelig er brugen af ​​magnetiske nanopartikler beskrevet i form af behandling af kræft ved nanomediske applikationer til præcis levering af kræftlægemidler, nanokirurgi ved magnetomekaniske metoder og selektivt drab af kræftceller ved magnetisk hypertermi. De supplerende tabeller giver kvantitative data og metoder i epidemiologiske og cellebiologiske undersøgelser. Selvom forskere generelt ikke er enige om, at der er en årsag-virkning sammenhæng mellem eksponering for MF og kræft, er MF’er muligvis ikke den direkte årsag til kræft, men kan bidrage til at producere ROS og generere oxidativ stress, som kan udløse eller øge ekspressionen af ​​onkogener.
Open access paper: https://www.mdpi.com/1422-0067/23/3/1339

Samlet analyse af nyere undersøgelser af magnetfelter og børneleukæmi

Aryana T. Amoon, John Swanson, Corrado Magnani, Christoffer Johansen, Leeka Kheifets. Pooled analysis of recent studies of magnetic fields and childhood leukemia. Environmental Research. Volume 204, Part A, 2022. doi: 10.1016/j.envres.2021.111993.
Abstrakt
Baggrund:
Over fyrre epidemiologiske undersøgelser har adresseret en sammenhæng mellem målte eller beregnede ekstremt lavfrekvente magnetfelter (MF) og leukæmi hos børn. Disse undersøgelser er blevet aggregeret i en række puljede analyser, men det er 10 år siden sidst.
Metoder: Vi præsenterer en samlet analyse, der kombinerer data på individuelt niveau (24.994 tilfælde, 30.769 kontroller) fra fire nylige undersøgelser af MF og børneleukæmi.
Resultater: I modsætning til tidligere poolede analyser fandt vi ingen øget risiko for leukæmi blandt børn udsat for større MF: odds ratio (OR) = 1,01, for eksponering ≥0,4 μT (μT) sammenlignet med eksponeringer <0,1 μT. Tilsvarende blev der ikke observeret nogen sammenhæng i undergruppen af ​​akut lymfoblastisk leukæmi, fødehjem, undersøgelser ved hjælp af beregnede felter, eller når geokodningsnøjagtighed blev ignoreret. I disse undersøgelser er der et fald i risiko over tid, hvilket også er tydeligt, når vi sammenligner tre poolede analyser. En meta-analyse af de tre samlede analyser viser samlet set en OR på 1,45 (95 % CI: 0,95–2,20) for eksponeringer ≥0,4 μT.
Konklusioner: Vores resultater er ikke i overensstemmelse med tidligere samlet analyse og viser et fald i effekt til ingen sammenhæng mellem MF og børneleukæmi. Dette kan skyldes metodologiske problemer, tilfældige tilfældigheder eller en sand konstatering af forsvindende effekt.
Finansieringsoplysninger: Dette arbejde blev støttet af forskningsbevillingen fra Electric Power Research Institute. SETIL blev økonomisk støttet af forskningsbevillinger modtaget fra den italienske sammenslutning for forskning i kræft (AIRC), ministeriet for undervisning, universiteter og forskning, sundhedsministeriet, arbejdsministeriet og regionen Piemonte.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935121012883

Ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter under prænatale og postnatale perioder ændrer pro-inflammatoriske cytokinniveauer efter køn

Ozturk H, Saribal D, Gelmez YM, Deniz G, Yilmaz A, Kirectepe A, Ercan AM. Extremely low frequency electromagnetic fields exposure during the prenatal and postnatal periods alters pro-inflammatory cytokines levels by gender. Electromagn Biol Med. 2022 Mar 2:1-11. doi: 10.1080/15368378.2022.2046045.

Abstrakt
Moderens eksponering for overdreven elektromagnetiske felter anses for at være skadelig for spædbørn og forbundet med adskillige helbredsproblemer i livet, såsom neurologiske eller immunsygdomme. I denne nuværende undersøgelse havde vi til formål at undersøge de potentielle virkninger af eksponering for ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felt (ELF-EMF) under drægtigheds- og diegivningsperioden for moderdyr på immunsystemparametre. Udviklingen af ​​hvide blodlegemer (WBC), lymfocytunderpopulationer (CD4+ T-celler, CD8+ T-celler, Natural Killer-celler (NK) og B-celler) og produktion af T-celle-relaterede cytokiner blev undersøgt i afkommet. Der blev fundet signifikante ændringer i antallet af hvide blodlegemer og lymfocytter. Selvom der ikke blev observeret ændringer i lymfocytunderenheder blandt grupper, var CD4+-celler signifikant forøget i den kvindelige gruppe udsat for ELF-EMF. Også IL-17A og IFN-y niveauer steg i plasma og milt. Det gennemsnitlige IL-4-niveau og ekspressionsniveauet af IL-4-genet blev ikke ændret i de eksperimentelle grupper. Men ekspressionen af ​​IL-17A-genet blev også opreguleret, hvilket understøtter cytokin-kvantificeringsanalyser. Som konklusion øger ELF-EMF eksponering i den prænatale og postnatale periode niveauet af IL-17A i milten og blodet hos unge hunrotter, og det opregulerer IL-17 genekspression i milten, hvilket resulterer i CD4+ celleproliferation og inflammation.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35232334/

Påvirker 50/60 Hz magnetfelter oxidative eller DNA-skadereaktioner i humane SH-SY5Y neuroblastomceller?

Ehab Mustafa, Leonardo Makinistian, Jukka Luukkonen, Jukka Juutilainen, Jonne Naarala. Do 50/60 Hz magnetic fields influence oxidative or DNA damage responses in human SH-SY5Y neuroblastoma cells? Int J Radiat Biol. 2022 Mar 23;1-35. doi: 10.1080/09553002.2022.2055803.

Abstrakt
Formål:
Vi undersøgte mulige effekter af 50 Hz og 60 Hz magnetiske felter (MF’er) på produktion af reaktive oxygenarter (ROS), DNA-skader, DNA-skade reparationshastighed samt genekspression relateret til oxidativt stress og DNA-skadesignalering.
Materialer og metoder: Humane SH-SY5Y neuroblastomceller blev sham-eksponeret eller eksponeret for 100 µTRMS MF’er i 24 timer, derefter analyseret eller yderligere behandlet med 100 µM menadion i 1 time før assayet. Niveauerne af ROS og cytosolisk superoxidanion (O2•-) blev analyseret fluorometrisk. DNA-skade og genekspression blev analyseret ved henholdsvis kometassay og RT-qPCR. For at undersøge, om MF’er påvirkede DNA-skadereparationshastigheden, fik cellerne lov til at reparere deres DNA i 1 eller 2 timer efter menadionbehandling og derefter analyseret for DNA-skader.
Resultater: Der var tegn på en generel stigning i lav størrelsesorden i ekspressionen af ​​ROS-relaterede gener (primært gener med antioxidantaktivitet) ved kvantificering umiddelbart efter MF-eksponering, hvilket tyder på en reaktion på en lille stigning i ROS-niveau. Den mulige opregulering af ROS-relaterede gener understøttes af opdagelsen af, at niveauet af menadioninduceret ROS konsekvent blev reduceret med 50 Hz MF’er (ikke signifikant med 60 Hz MF’er) i flere målinger 30 – 60 minutter efter MF-eksponering. MF-eksponeringer påvirkede ikke cytosoliske O2•- niveauer, DNA-skader eller dets reparationshastighed. Ændringer i ekspressionen af ​​DNA-skadesignalerende gener i de MF-eksponerede celler oversteg ikke den forventede hastighed af falsk positive fund. Der blev ikke fundet nogen sikker evidens for differentielle effekter fra 50 Hz vs. 60 Hz MF’er.
Konklusioner: Mens der kun blev fundet svage effekter på de målte endepunkter, er resultaterne i overensstemmelse med MF-effekter på ROS-signalering.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35320060/

Vurdering af tvillingeføtals eksponering for miljømagnetiske og elektromagnetiske felter

Zhang C, Li C, Yang L, Hou W, Du M, Wu T, Chen W. Assessment of Twin Fetal Exposure to Environmental Magnetic and Electromagnetic Fields. Bioelectromagnetics. 2022 Mar 1. doi: 10.1002/bem.22397.

Abstrakt
Fosterets udvikling er afgørende i den menneskelige levetid. Derfor er det vigtigt at karakterisere eksponering ved en række typiske miljømagnetiske og elektromagnetiske felter. Især er der på det seneste sket en kraftig stigning i tvillingefødslen. Mangel på passende modeller har imidlertid forbudt dosimetrisk evaluering, hvilket begrænser karakteriseringen af ​​virkningen af ​​disse miljøfaktorer på tvillinger. Denne undersøgelse udviklede to gravide helkropsmodeller af 31 og 32 ugers graviditet (WG) med tvillingefostre og udforskede flere typiske eksponeringsscenarier, herunder 50-Hz ensartet magnetfelteksponering, lokalt 125-kHz magnetfelt (MF) og 13,56 MHz eksponering for elektromagnetiske felter, samt bredbåndsplanbølge radiofrekvens (RF) eksponering fra 20 til 6000 MHz. Endelig blev der udledt dosimetriske resultater. Sammenlignet med singleton-graviditeten med lignende svangerskabsuger var tvillingefostre overeksponeret ved 50-Hz ensartet MF, men de var sandsynligvis undereksponeret i RF-scenarierne med frekvenser til trådløs kommunikation. Endvidere viste tvillingefostrene stor dosimetrisk variabilitet sammenlignet med singletonen, hvilket blev tilskrevet hændelsesretningen og fosterpositionen. Baseret på analysen blev de dosimetriske resultater over hele drægtighedsperioden estimeret. Resultaterne kan være nyttige til at estimere risikoen for tvillingeføtal eksponering for elektromagnetiske felter og undersøge konservativiteten af ​​de internationale retningslinjer.

Konklusion
I undersøgelsen udviklede vi to gravide modeller med tvillingefostre på 31 og 32 WG ved MR-billeder. De dosimetriske resultater er blevet undersøgt for flere typiske scenarier, dvs. 50-Hz ensartet MF-eksponering, EAS lokal MF-eksponering og bredbånds hel- kroppens RF-eksponering. Resultaterne blev sammenlignet med singletonens. Overeksponering af tvillingerne sammenlignet med singletonen ved ELF MF og RF-eksponering ved flere hundrede MHz blev observeret ud fra resultaterne. Signifikant stor dosimetrisk variabilitet blev dokumenteret. Selvom de undersøgte konfigurationer indikerede, at den nuværende International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection [2010, 2020] var konservative for tvillingefostre, bør disse dosimetriske karakteristika tages i betragtning til epidemiologisk analyse. Resultaterne indikerer, at der er behov for fremtidig forskning, der anvender anatomisk korrekte tvillingeføtale modeller med forskellige WG.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35233784/

En systematisk gennemgang af erhvervsmæssig eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter og risiko for kræft: foreløbige resultater fra et italiensk forskningsprojekt

Alberto Modenese, Giulia Bravo, Carlo Grandi, Mauro Biffoni, Fabriziomaria Gobba. A systematic review on occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields and risk of cancer: preliminary results from an Italian research project. Safety and Health at Work. Volume 13, Supplement: S246. 2022. doi: 10.1016/j.shaw.2021.12.1521.

Abstrakt
Introduktion: Formålet med det systematiske review (SR) er at evaluere tilgængelig videnskabelig evidens fra humane undersøgelser om mulige sammenhænge mellem erhvervsmæssig eksponering for radiofrekvente (RF) elektromagnetiske felter (EMF) og risiko for kræft.
Metoder: SR er en del af det italienske forskningsprojekt BRIC 2018 – ID 06, støttet af INAIL (PROSPERO-kode: CRD42020200202), og udføres i henhold til PRISMA-udsagn. Alle undersøgelser af arbejdere med dokumenteret erhvervsmæssig eksponering for RF-EMF (frekvensområde: 3 kHz – 300 GHz) og medicinsk diagnose af kræft overvejes for inklusion. Original forskning udgivet på engelsk i peer-reviewed internationale tidsskrifter er inkluderet uden begrænsning for udgivelsesperiode.
Resultater: Ifølge en foreløbig evaluering af SR-resultater har undersøgelserne været fokuseret på forskellige typer kræft, herunder hjernetumorer og diverse andre. Et stort problem er, at med undtagelse af nogle få undersøgelser, der anvender en detaljeret eksponeringsvurdering baseret på individuelle RF-eksponeringsdata, er vurderingen af ​​erhvervsmæssig RF-EMF-eksponering i langt størstedelen af ​​undersøgelserne påvirket af forskellige former for bias. I mange af de jobkategorier, der er tilmeldt undersøgelserne, forventes der desuden en samtidig eksponering for andre erhvervsbetingede kræftfremkaldende stoffer, hvilket potentielt kan påvirke de samlede resultater.
Konklusioner: SR er stadig i gang, men foreløbige resultater tyder på, at heterogeniteten af ​​de tilgængelige undersøgelser, både i betragtning af jobkategorier og udfaldsevaluering, samt forskellige bias i eksponeringsvurderingen, begrænser muligheden for en puljet kvantitativ syntese af undersøgelserne. resultater.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2093791121016206

Modellering og evaluering af eksponering for elektromagnetiske felter i scenariet med flere kilder ved brug af IoT HF RFID-læsere

Patryk Zradziński. Modelling and Evaluating Electromagnetic Field Exposure in the Multiple-Source Scenario of Using IoT HF RFID Readers. Int J Environ Res Public Health. 2022 Mar 10;19(6):3274. doi: 10.3390/ijerph19063274.

Abstrakt
Formålet med denne undersøgelse var at evaluere specifik absorptionshastighed (SAR) og inducerede elektriske felter (Ein) værdier i modellen af ​​en krop af en person, der er til stede i nærheden af ​​flere HF RFID-læsere af et passivt nærhed integreret kredsløbskort (PICC), der arbejder i en IoT-anvendelse i et offentligt transportkøretøj for at teste hypotesen om, at selv den samtidige brug af modellerede læsere ikke forårsager eksponering for elektromagnetiske felter (EMF), der overskrider de relevante grænser, der er fastsat for evaluering af eksponeringen af ​​offentligheden. SAR- og Ein-værdier blev evalueret under forskellige eksponeringsscenarier, designet til at efterligne EMF-eksponering under realistiske forhold for HF RFID-læsere brugt på en offentlig bus og dækker forskellige læserplaceringer og tilstedeværelsen af ​​en person, der bruger en PICC og en tilskuer. Resultaterne opnået fra numerisk modellering viste, at absorptionen af ​​EMF, der udsendes kontinuerligt af HF RFID-læsere (placeret 10 cm væk fra en krop) i den menneskelige krop kan have en betydelig indflydelse på mennesker, når PICC-aflæsningsintervallerne er længere end 15-23 cm (afhængigt af PICC-klassen) for en enkelt læser, og når der bruges flere eksponeringskilder i et offentligt transportkøretøj – selv ved aflæsningsintervaller 15 % kortere (13-20 cm).
Open access paper: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/6/3274

Analyse af røde blodlegemers bevægelse i fuldblod udsat for DC og ELF elektriske felter

Miki Kanemaki, Hisae O Shimizu, Hiroshi Inujima, Takeo Miyake, Koichi Shimizu. Analysis of Red Blood Cell Movement in Whole Blood Exposed to DC and ELF Electric Fields. Bioelectromagnetics. 2022 Apr;43(3):149-159. doi: 10.1002/bem.22395.

Abstrakt
For at evaluere hæmatologiske virkninger af jævnstrøm (DC) og vekselstrøm (AC) eksponering for ekstremt lavfrekvent (ELF) elektrisk felt, undersøgte denne undersøgelse bevægelser af røde blodlegemer (RBC) i fuldblod. Videobilleder af RBC’er blev optaget under et mikroskop ved hjælp af specialdesignede elektrodesystemer. Videoanalysesoftware blev derefter brugt til at måle RBC-hastigheden. Støjniveauet og målesystemets stabilitet blev bekræftet baseret på resultaterne af et eksponeringseksperiment uden felt. Ved at bruge elektrodesystemet til at producere et ikke-homogent elektrisk felt, blev der fundet forskellige bevægelser ved DC- og AC-felteksponering. RBC’erne bevægede sig i retningerne af henholdsvis det elektriske felt og gradienten af ​​feltfordelingen i DC- og AC-felterne. RBC-hastighedens afhængighed af feltstyrken var henholdsvis lineær og kvadratisk i DC- og AC-felterne. Disse resultater tyder på, at elektroforetiske og dielektroforetiske bevægelser var henholdsvis dominerende i DC- og AC-felterne. Størrelsen af ​​det elektriske felt, der er nødvendigt for at forårsage disse virkninger, viste sig at være 103-105 gange større end den internationalt offentliggjorte retningslinje for menneskers sikkerhed.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35315542/

Komplekse elektromagnetiske problemer forbundet med brugen af ​​elektriske køretøjer i bytransport

Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz, Patryk Zradziński. Complex Electromagnetic Issues Associated with the Use of Electric Vehicles in Urban Transportation. Sensors (Basel). 2022 Feb 22;22(5):1719. doi: 10.3390/s22051719.

Abstrakt
Det elektromagnetiske felt (EMF) i elektriske køretøjer (EV’er) påvirker ikke kun chauffører, men også passagerer (som bruger EV’er dagligt) og elektroniske enheder indeni. Denne artikel opsummerer de målemetoder, der er anvendelige i undersøgelser af kompleks EMF i elbiler med fokus på evaluering af karakteristika ved en sådan eksponering for elbilbrugere og -førere sammen med resultaterne af undersøgelser af det statiske magnetfelt (SMF), det ekstremt lavfrekvente magnetiske felt. felt (ELF) og radiofrekvens (RF) EMF relateret til brugen af ​​elbiler i bytransport. De undersøgte EMF-komponenter overholder særskilt grænser fastsat af international arbejdslovgivning og retningslinjer vedrørende evaluering af menneskelig korttidseksponering; Men andre problemer kræver opmærksomhed – elektromagnetisk immunitet af elektroniske enheder og langvarig eksponering af mennesker. Den stærkeste EMF blev fundet i nærheden af ​​jævnstrøm (DC) opladningsinstallationer – SMF op til 0,2 mT og ELF magnetfelt op til 100 µT – og inde i EV’erne – op til 30 µT tæt på dets interne elektriske udstyr. Eksponering for RF EMF inde i elbilerne (op til et par V/m) blev fundet og erkendt at blive udsendt fra udendørs radiokommunikationssystemer sammen med emissioner fra kilder, der bruges inde i køretøjer, såsom mobiltelefoner til passagerer og Wi-Fi-antenner. routere.

Uddrag
4.5. Sundhedsaspekter af udsættelse for EMF i elbiler

En elbilførers langvarige daglige eksponering for EMF, selv om den overholder eksponeringsgrænserne, kan ikke regnes for at være ubetydelig, når sammenhængen med mulige sundhedsskadelige virkninger som følge af kronisk eksponering for EMF tages i betragtning. ELF MF blev klassificeret til at være en mulig kræftfremkaldende for mennesker (2B klassificering) baseret på de epidemiologisk beviste forhøjede kræftfremkaldende sundhedsrisici i populationer kronisk udsat for MF over 0,4 μT (opmærksomhedsniveau relateret til årlig gennemsnitlig eksponering) [38,39,40]. Niveauet af ELF MF-eksponering rapporteret i forskellige undersøgelser fokuseret på EMF i elbiler og diskuteret i denne artikel kan bidrage væsentligt til den samlede langvarige eksponering for chauffører.

Virkningerne af EMF-eksponering induceret i udsatte objekter er frekvensafhængige, men det betydelige flertal af undersøgelser, der hidtil er udført inden for EMF-sikkerhedsområdet har henvist til befolkninger, der er udsat for højspændingsledninger (dvs. for kronisk eksponering for EMF af sinusformet strømfrekvens), og resultatet af sådanne observationer var en base for den ovennævnte 2B-klassificering for ELF MF, der oversteg 0,4 μT. På grund af forskelle i frekvensmønstrene for de diskuterede eksponeringer (nær elledninger og i elbiler), skal der foretages meget omhyggelig analyse af, hvor langt de undersøgte sundheds- og sikkerhedsresultater fra ELF EMF-eksponeringer varierer i sådanne tilfælde, og hvilke eksponeringsmetrikker der er. relevant for at vurdere dem. De nævnte forskelle i frekvenskarakteristika for ELF EMF i EV’er og EMF i nærheden af ​​almindelige elinstallationer kræver også opmærksomhed med hensyn til eksponeringsevalueringsprotokollen, hvilket i praksis betyder, at undersøgelser af parametrene for EMF-eksponering i forbindelse med brugen af ​​EV’er kræver ikke kun målinger af RMS-værdien (som i praksis sædvanligvis er næsten lig med RMS-værdien af ​​eksponeringens dominerende frekvenskomponent), men også opmærksomhed på de højere harmoniske af denne eksponering, komponenterne af andre grundfrekvenser end 50 Hz, parametrene for forbigående EMF over hurtige ændringer i EV-kørselstilstanden og kombineret eksponering inklusive de ovennævnte komponenter.

I lighed med ELF MF blev RF EMF klassificeret af IARC i gruppen af ​​2B kræftfremkaldende miljøfaktorer [41]. Denne komponent i førerens EMF-eksponering kræver også opmærksomhed på grund af dens niveau, der i det mindste kan sammenlignes med kontoreksponering, hvor trådløse radiokommunikationsfaciliteter er i brug, og daglig langvarig eksponering, der potentielt kan bidrage væsentligt til førerens samlede kroniske eksponering, kombineres med andre komponenter af lavere frekvenser (samlet dækker eksponering for: statiske, lavfrekvente og radiofrekvente felter).

5. Konklusioner
I hvert byområde er der en daglig masse af passagerer, der rejser med offentlig transport. Økologiske og økonomiske årsager samt teknologisk udvikling betyder, at en betydelig procentdel af befolkningen allerede bruger elbiler (sporvogne, metro, trolleys, busser) dagligt, eftersom de udgør et stigende flertal af transportressourcerne i forskellige store byer Under rejserne udsættes passagerer og chauffører for en specifik kompleks EMF, med en dominerende ELF-komponent, der udsendes af køresystemerne og deres forsyningsinstallationer, og en RF-komponent, der udsendes af forskellige trådløse kommunikationssystemer (f.eks. Wi-Fi-routere placeret ofte inde i køretøjer, håndsæt til mobilkommunikation, der bruges af passagerer, og mobilkommunikation BTS placeret uden for køretøjer). Afhængigt af placeringen af ​​det elektriske udstyr inde i elbilerne kan en højere eksponering for EMF påvirke passagerer eller i nogle tilfælde chauffører.

Undersøgelser af SMF, ELF og RF EMF udsendt af forskelligt elektrisk udstyr i forbindelse med brugen af ​​EV bytransport viste, at deres niveauer, betragtet separat, overholder grænserne i international arbejdslovgivning og retningslinjer, der har til formål at beskytte mod de direkte virkninger af kort- sigt påvirkning på mennesker af EMF af et bestemt frekvensområde (sat op til at forhindre termisk belastning eller elektrisk stimulering i eksponeret væv) [12,13,17,20,21,22]. Internationale retningslinjer og arbejdsret giver ikke regler for, hvordan man vurderer samtidig eksponering ved forskellige frekvensområder (f.eks. SMF sammen med ELF og RF). Dette kræver også særlig opmærksomhed, eftersom elektroniske enheder og systemer, der bruges inde i elbiler, skal have tilstrækkelig elektromagnetisk immunitet til at sikre, at deres ydeevne ikke påvirkes negativt af påvirkningen fra EMF udsendt ved brug af elbiler.

I betragtning af den kroniske karakter af eksponering for EMF i elbiler (især med hensyn til potentiel eksponering for førere, når forskellige EMF-kilder er placeret i nærheden af ​​deres kabiner), og de potentielle specifikke risici ved eksponering for EMF af kompleks sammensætning i tids- og frekvensdomæner, er der er et behov for at indsamle forskningsdata om de komplekse karakteristika ved eksponering for elektromagnetiske felter relateret til brugen af ​​elbiler i offentlig transport og det tilknyttede sundhedsresultat hos kronisk udsatte arbejdstagere, samt at reducere niveauet af deres eksponering ved at anvende relevante forebyggende foranstaltninger (f. lokalisering af indendørs Wi-Fi-routere og andet sådant elektrisk udstyr væk fra førerkabinen) [17,23,42,43,44].
Open access paper: https://www.mdpi.com/1424-8220/22/5/1719

AC-komponentens rolle i menneskelig opfattelse af AC-DC hybride elektriske felter

Kathrin Jankowiak, Andrea Kaifie, Thomas Krampert, Thomas Kraus, Michael Kursawe. The role of the AC component in human perception of AC-DC hybrid electric fields. Sci Rep. 2022 Mar 1;12(1):3391. doi: 10.1038/s41598-022-07388-w.

Abstrakt
Elektrisk energi er afgørende for nutidens samfund. For at klare den globale højere efterspørgsel og samtidig minimere arealanvendelse er det planlagt, at effektive højspændings jævnstrøm (HVDC) elledninger skal monteres på eksisterende vekselstrøm (AC) strukturer, der fører til elektriske felter (EF’er) fra både AC og DC transmissionsledninger i hybride konfigurationer. På grund af den tætte nærhed til boligområder, vil undersøgelsen af ​​menneskelig hybrid EF-opfattelse og underliggende mekanismer være nyttig til at projektere. For at specificere indflydelsen af ​​AC-komponenten på helkropsdetektionstærsklerne for hybride EF’er og for at udforske den nedre grænse af human hybrid EF-opfattelse, blev 51 deltagere med en EF-detektionsevne over gennemsnittet eksponeret i en dobbeltblind laboratorieundersøgelse. En psykofysisk metode baseret på signaldetektionsteorien blev brugt. Meget lav EF styrke kombinationer, f.eks. 1 kV/m AC kombineret med 1 kV/m DC, blev pålideligt opfattet af mindst én deltager. Detektionstærskler var signifikant lavere med øgede AC EF-styrker, hvilket understreger AC-komponentens nøglerolle i den menneskelige opfattelse af hybride EF’er. Resultaterne vil bidrage til vurderingen af ​​offentlighedens reaktion på opfattelsen af ​​EF’er omkring hybride luftledninger og til deres optimale design.

Konklusion
Inden for den aktuelle undersøgelse viste vi, at AC-komponenten spiller en nøglerolle i den menneskelige opfattelse af hybrid-EF’er, da øgede AC EF-styrker sænkede detektionstærsklerne for hybrid-EF’er. Derfor er ikke kun den samlede EF-styrke, men især AC-komponenten i en hybrid EF afgørende for estimering af hybriddetektionstærskler. Med fokus på den nedre grænse for hybrid EF-opfattelse kunne det indikeres, at nogle mennesker endda er i stand til pålideligt at detektere meget lave hybrid-EF’er på op til 1 kV/m AC EF kombineret med 1 kV/m DC EF. Denne høje følsomhed, sammen med den synergistiske effekt af AC og DC, bør tages i betragtning, når man vurderer offentlig reaktion på opfattelsen af ​​EF’er omkring hybride luftledninger. I denne sammenhæng kunne virkningen af ​​miljøfaktorer, såsom relativ fugtighed og ionstrømme, på opfattelsen af ​​lave hybride EF’er undersøges i fremtidige undersøgelser, da begge faktorer var forbundet med lavere detektionstærskler8. Sammen med disse resultater vil vores data hjælpe med at forhindre uønsket EF-opfattelse i naturen og bidrage til konstruktionen af ​​fremtidige hybride luftledninger.
Open access paper: https://www.nature.com/articles/s41598-022-07388-w

Distinkt fedtsyreomfordeling og teksturændringer i hjernevævet ved eksponering for statisk magnetfelt

Ilić AŽ, de Luka SR, Popović TB, Debeljak-Martačić J, Kojadinović M, Ćirković S, Ristić-Djurović JL, Trbovich AM. Distinct fatty acid redistribution and textural changes in the brain tissue upon the static magnetic field exposure. Environ Toxicol Pharmacol. 2022 Mar 19:103853. doi: 10.1016/j.etap.2022.103853.

Højdepunkter
• Biokemisk og billeddannende analyse af statiske magnetfeltinducerede vævsændringer.
• Hjernens fedtsyreomfordeling forklaret og forbundet med patohistologisk niveau.
• Krydssammenligning af fraktal, multifraktal, grå niveau co-forekomst matrix analyse.
• Subtile indledende strukturelle ændringer observeret af digital billeddannelsesanalyse (DIA).
• Kombineret biokemisk / DIA-analyse lovende i studiet af milde vævsforandringer.

Abstrakt
Vi observerede forskellige resultater ved den subakutte eksponering for det 128 mT meget homogene statiske magnetfelt (SMF), når dets orientering var (i) justeret med den vertikale komponent af det geomagnetiske felt; (ii) i den modsatte retning. Vi brugte fedtsyresammensætningen (FA) og digitale billedanalyser (DIA) til at give indsigt i de underliggende processer og undersøge de mulige svage SMF-effekter. Swiss-Webster hanmus blev eksponeret hele kroppen i 1 time/dag over fem dage. Hjernevævets tynde væskekromatografi resulterede i hjerne-FA-sammensætning, hvilket indikerer en mulig sekvens af ændringer på grund af SMF-eksponeringen. Kvantitativ DIA vurderede nøjagtigt forskellige billedparametre. Delikate teksturændringer blev afsløret i gruppen, hvor patohistologiske eller biokemiske ændringer ikke er blevet påvist. DIA-baserede biologiske markører ser ud til at være meget lovende til at studere sarte vævsændringer, hvilket skyldes den høje følsomhed og brede tilgængelighed af DIA. Vi observerede forskellige resultater ved den subakutte eksponering for det 128 mT meget homogene statiske magnetfelt (SMF), når dets orientering var (i) justeret med den vertikale komponent af det geomagnetiske felt; (ii) i den modsatte retning. Vi brugte fedtsyresammensætningen (FA) og digitale billedanalyser (DIA) til at give indsigt i de underliggende processer og undersøge de mulige svage SMF-effekter. Swiss-Webster hanmus blev eksponeret hele kroppen i 1 time/dag over fem dage. Hjernevævets tynde væskekromatografi resulterede i hjerne-FA-sammensætning, hvilket indikerer en mulig sekvens af ændringer på grund af SMF-eksponeringen. Kvantitativ DIA vurderede nøjagtigt forskellige billedparametre. Delikate teksturændringer blev afsløret i gruppen, hvor patohistologiske eller biokemiske ændringer ikke er blevet påvist. DIA-baserede biologiske markører ser ud til at være meget lovende til at studere sarte vævsændringer, hvilket skyldes den høje følsomhed og brede tilgængelighed af DIA.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35318121/

Nye dokumenter pr. 3. marts 2022.

Virkninger af stråling fra smartphones på graviditet: En systematisk gennemgang

mteyaz El Jarrah, Mohammad Rababa. Impacts of smartphone radiation on pregnancy: A systematic review. Heliyon. 2022 Feb;8(2):e08915. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e08915.

Formål:
Denne undersøgelse havde til formål systematisk at gennemgå de publicerede undersøgelser om de direkte effekter af EMF-stråling udsendt fra mobiltelefoner på graviditet, fødsel og spædbørns udfald.
Metoder:
Efter en systematisk søgning vha. PRISMA-vejledningen blev der hentet i alt 18 artikler fra 5 databaser. Undersøgelser, der adresserede de negative resultater af EMF-strålingseksponering på mødre, voksne og børns sundhed, blev inkluderet. Forskningsartiklerne blev derefter sorteret baseret på, om deres resultater var relateret til virkningerne af EMF på fysiologiske eller graviditetsresultater.
Resultater:
Resultaterne af denne gennemgang viste, at eksponering for EMF-stråling er forbundet med hormonelle, termiske og kardiovaskulære ændringer blandt voksne. De gennemgåede undersøgelser tog dog ikke specifikt hensyn til virkningerne af eksponering for EMF-stråling på graviditetsresultater, hvilket gør det vanskeligt at drage konklusioner fra denne gennemgang. Kun fire af de gennemgåede undersøgelser blev udført blandt gravide kvinder. Disse undersøgelser rapporterede, at eksponering for EMF-stråling under graviditet er forbundet med aborter og fluktuationer i fosterets temperatur og hjertefrekvensvariabilitet, såvel som spædbørns antropometriske mål.
Konklusioner:
Der bør udføres mere forskning for at identificere de specifikke virkninger af EMF-strålingseksponering på graviditet, fødsel og spædbørn. Sundhedsudbydere og forskere anbefales at samarbejde om at forbedre folkesundheden gennem offentlig uddannelse og opdaterede organisatoriske politikker for at begrænse disse miljørisici ved at tilskynde til brugen af ​​sikre teknologier.
Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8823972/

Rollen af ​​ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling på kvindelig fertilitet: En gennemgang

Pooja Jangid, Umesh Rai, Radhey Shyam Sharma, Rajeev Singh. The role of non-ionizing electromagnetic radiation on female fertility: A review. Int J Environ Health Res. 2022 Feb 8;1-16. doi: 10.1080/09603123.2022.2030676.

Abstrakt
Med den stigende teknologiske udvikling er eksponering for ikke-ioniserende stråling blevet uundgåelig, da mennesker ikke kan undslippe de elektromagnetiske feltkilder, såsom Wi-Fi, elektriske ledninger, mikrobølgeovn, radio, telekommunikation, bluetooth-enheder osv. Disse strålinger kan være forbundet med bl.a. øgede sundhedsproblemer hos brugerne. Denne gennemgang har til formål at bestemme virkningerne af ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling på kvindelig fertilitet. Til dato har adskillige in vitro- og in vivo-undersøgelser afsløret, at eksponering for ikke-ioniserende stråling medfører skadelige virkninger på oocytter, ovariefollikler, endometrievæv, brunstcyklus, reproduktive endokrine hormoner, udviklende embryoner og fosterudvikling i dyremodeller. Ikke-ioniserende stråling øger også belastningen af ​​frie radikaler i livmoderen og æggestokkene, hvilket fører til hæmning af cellevækst og DNA-forstyrrelser. Som konklusion kan ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling forårsage ændringer i både kønsceller såvel som i deres nærende miljø og også påvirke andre kvindelige reproduktive parametre, der kan føre til infertilitet.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35132884/

Tre fjerdedele af et århundredes forskning i RF-eksponeringsvurdering og dosimetri – hvad har vi lært? (Review)

Kenneth R. Foster, Marvin C. Ziskin, Quirino Balzano. 2022. Three Quarters of a Century of Research on RF Exposure Assessment and Dosimetry—What Have We Learned? International Journal of Environmental Research and Public Health 19, no. 4: 2067. doi: 10.3390/ijerph19042067

(Denne artikel er en del af Special Issue Occupational and General Public Exposure to Electromagnetic Fields:
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/Occupational_and_General_Public_Exposure_to_Electromagnetic_Fields )

Abstrakt
Denne kommentar, af tre forfattere med en samlet erfaring på mere end et århundrede inden for teknologi- og sundheds- og sikkerhedsundersøgelser vedrørende radiofrekvent (RF) stråling, spørger, hvad der er blevet lært i løbet af de seneste 75 års forskning i radiofrekvens og sundhed, med fokus på teknologier til eksponeringsvurdering og dosimetri. Forskningsprogrammer om sundhed og sikkerhed ved RF-eksponering begyndte i 1950’erne, oprindeligt motiveret af arbejdsmiljøproblemer for militært personel og senere for at adressere offentlighedens bekymringer om eksponering for RF-stråling fra miljøkilder og nærfeltseksponering fra RF-transmitterende enheder som f.eks. telefoner, der bruges nær kroppen. Mens denne forskning i høj grad fokuserede på de biologiske virkninger af RF-stråling, førte den også til vigtige forbedringer i eksponeringsvurdering og dosimetri. Dette arbejde har samlet gjort RF-stråling til en af ​​de bedst undersøgte potentielle teknologiske farer og repræsenterer et produktivt svar fra et stort antal videnskabsmænd og ingeniører, der arbejder i mange lande og støttet af forskellige finansieringsorganer, på de stadigt hurtigt udviklende anvendelser af elektromagnetisk spektrum. Denne gennemgang kommenterer feltets nuværende behov, som inkluderer at øge kvaliteten af ​​dosimetri i mange RF-bioeffektundersøgelser og udvikle forbedrede eksponerings-/dosimetriske teknikker til de højere mikrobølgefrekvenser, der skal bruges af kommende kommunikationsteknologier. På nuværende tidspunkt er de største usikkerheder i dosimetrisk modellering/eksponeringsvurdering dog sandsynligvis relateret til den iboende variabilitet i eksponeringer fra den virkelige verden snarere end unøjagtighed i måleteknologier.
Konklusioner
Sammenfattende har syv årtiers forskning i dosimetri/eksponeringsvurdering ført til udviklingen af ​​teknologier, der tillader en meget detaljeret og nøjagtig evaluering af RF-eksponering på den menneskelige krop, både i nærområdet for enheder såsom mobiltelefoner og fra fjernere miljøkilder. Imidlertid kan nøjagtig eksponeringsvurdering og dosimetri kræve dyrt udstyr og specialiseret ingeniørstøtte og opnås ikke altid i bioeffektundersøgelser.

Fremskridt med dosimetri/eksponeringsvurdering fortsætter ved de højere mikrobølgefrekvenser, som bruges af 5G NR-systemer og andre mm-bølge kommunikationssystemer. Baseret på den tidligere succes med denne bestræbelse kan vi forvente, at værktøjerne til at vurdere eksponeringen af ​​biologiske systemer for mm-bølgestråling fra 5G NR og andre anvendelser af denne del af RF-spektret med tiden vil nå det sofistikerede niveau samt nøjagtighed, der i øjeblikket opnås for RF-signaler ved lavere frekvenser.
Open access paper: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/4/2067/htm

Elektromagnetisk overfølsomhed tæt på mobiltelefonbasestationer – et casestudie i Stockholm, Sverige

Lennart Hardell, Tarmo Koppel.  Electromagnetic hypersensitivity close to mobile phone base stations – a case study in Stockholm, Sweden. Reviews on Environmental Health. Mar 2, 2022. doi: 10.1515/reveh-2021-0169.

Abstrakt
En tidligere rask arbejdstager udviklede symptomer knyttet til elektromagnetisk overfølsomhed (EHS) efter at have flyttet til et kontor med eksponering for høje niveauer af antropogene elektromagnetiske felter (EMF’er). Disse symptomer bestod af f.eks. hovedpine, artralgi, tinnitus, svimmelhed, hukommelsestab, træthed, søvnløshed, forbigående kardiovaskulære abnormiteter og hudlæsioner. De fleste af symptomerne blev lindret efter 2 ugers sygemelding. Det højeste radiofrekvente (RF) feltniveau på arbejdsstedet var 1,72 V/m (7.852 μW/m2). Maksimal værdi for ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felt (ELF-EMF) fra elektrisk strøm ved 50 Hz blev målt til 285 nT (gennemsnit 241 nT). For elektriske tog blev ELF-EMF ved 16,7 Hz målt til 383 nT (gennemsnit 76 nT). Eksponering for EMF’er på arbejdspladsen kan være årsagen til udvikling af EHS-relaterede symptomer. Foreningen blev styrket af symptomreduktionen uden for arbejdsstedet.
Konklusioner
Undersøgelsen etablerede tre mulige årsager til udvikling af helbredssymptomer forbundet med EMF-eksponeringen, herunder følgende.

1. Arbejdsrummet var lige under mobiltelefonens basestations antenne, placeret på taget af bygningen. Den tætte nærhed til disse antenner forårsagede betydelig høj RF-strålingseksponering i arbejdsområdet.

2. Arbejdsrummet er ligeledes placeret tæt på den nedre radiofrekvenssender (TETRA-beredskabstjenester), placeret på nabotaget af samme bygning.

3. Arbejdsrummet var placeret inden for 20 m fra den elektriske togjernbane. 16 Hz magnetfelt fra jernbanestrømkablet var i nogle tilfælde den højeste ELF MF-komponent i rummet, og oversteg selv strømnettet 50 Hz MF’er. Jernbanestrømkabel inducerede også et fluktuerende magnetfelt på kontoret på grund af de kommende og passerende elektriske tog. Når togene kommer og går, introducerer dette en ændring i den elektriske strøm, der leveres af jernbanekablet. Som følge heraf ændres magnetfeltet også i stor amplitude.

Som konklusion er der mindst tre typer elektromagnetiske felter til stede i arbejdsrummet, som forårsager en langvarig eksponering for arbejderne. Eksponering for elektromagnetiske felter fra flere kilder kan være årsagen til udvikling af EHS-relaterede symptomer. Personen havde dog været udsat for ELF-EMF også andre steder i bygningen, så eksponering for RF-EMF synes at være den mest sandsynlige årsag til hendes udviklede helbredsproblemer.
Open access paper: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0169/html
Du finder også en gennemgang af undersøgelsen her:
https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/svensk-forskning-om-mobilmaster-og-elektromagnetisk-overfoelsomhed/

Vurdering af menneskelige eksponeringsniveauer på grund af mobiltelefonantenner i 5G-netværk

Marta Bonato, Laura Dossi, Silvia Gallucci, Martina Benini, Gabriella Tognola, Marta Parazzini. Assessment of Human Exposure Levels Due to Mobile Phone Antennas in 5G Networks. Int J Environ Res Public Health. 2022 Jan 29;19(3):1546. doi: 10.3390/ijerph19031546.

(Denne artikel er en del af Special Issue EMF Exposure Assessment in 5G and 6G Emerging Scenarios in Humans and Environment: https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/EMF_Expose  )

Abstrakt
Den nylige udbredelse af 5G-netværk bringer fordele for befolkningen, men det vækker også offentlig bekymring over eksponeringsniveauer for menneskers RF-EMF. Det er særligt relevant i betragtning af de næste 5G-mobilenheder, som er placeret i umiddelbar nærhed af emnerne. Derfor er målet med det følgende papir fokuseret på at udvide kendskabet til eksponeringsniveauerne i 5G-eksponeringsscenarier, specifikt til mobile applikationer, ved hjælp af beregningsmetoder. Mobilantennen blev designet under hensyntagen til 5G-teknologiske innovationer (dvs. mm-bølgespektrum, stråleformningsevne, høj forstærkning og bred dækning), hvilket resulterer i en fase-array-antenne med otte elementer ved arbejdsfrekvensen på 27 GHz. For at vurdere eksponeringsniveauerne blev forskellige typer hudmodeller med forskellige grader af detaljer og lag overvejet. Desuden blev ikke kun tilstedeværelsen af ​​en mobiltelefonbruger simuleret, men også tilstedeværelsen af ​​en person i nærheden, som kunne blive ramt af hovedstrålen fra phased-array-antennen. Alle simuleringer blev udført i Sim4Life-platformen, hvor eksponeringsniveauerne blev vurderet i forhold til absorberet effekttæthed i gennemsnit over 4 cm2 og 1 cm2, efter ICNIRP-retningslinjerne. Resultaterne fremhævede, at brugen af ​​den homogene hudmodel førte til, at de absorberede effekttæthedstoppe blev stærkt undervurderet i forhold til dem opnået i flerlags hudmodeller. Interessant nok fandt vi endvidere, at eksponeringsniveauerne for den person, der passerede i nærheden, var lidt højere end dem, som mobiltelefonbrugeren selv oplevede. Endelig, ved at bruge den tilladte inputeffekt til rigtige mobile applikationer, forblev alle værdierne under grænserne angivet af ICNIRP-retningslinjerne.
Konklusioner
Som konklusion blev målet om yderligere at udvide viden om 5G mm-bølgeeksponering i mobile applikationer nået. Resultaterne bekræftede, at det ved disse høje frekvenser er væsentligt at overveje en flerlagsmodel af huden frem for en simpel homogen model, der kan føre til en kraftig undervurdering af eksponeringsniveauerne. Desuden fremhæver undersøgelsen, at disse bestræbelser ikke kun bør fokuseres på at evaluere eksponeringsniveauerne for mobiltelefonbrugere, men også for personer, der passerer i nærheden, og som kan blive ramt af mobilantennemønstrets hovedløb. Endelig er det vigtigt at understrege, at de maksimale værdier af Sab opnået i alle de udførte simuleringer, når de skaleres til en reel inputeffekt (23 dBm, dvs. 200 mW), respekterer de grundlæggende begrænsninger angivet i ICNIRP-retningslinjerne for at undgå skadelige effekter. Fremtidigt arbejde vil beskæftige sig med undersøgelse af detaljerede hudvæv, der skal bruges i anatomiske modeller, for at tage højde for den reelle morfologi af menneskelige emner, og undersøgelsen af ​​indvirkningen af ​​mobilantennens stråleformningsevne på eksponeringsscenariet.
Open access paper: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/3/1546

E-felts styrkemålinger af en 5G-basestation i 28 GHz-båndet til EMF-eksponeringsvurdering

Sen Liu, Teruo Onishi, Masao Taki, Miwa Ikuyo, Kazuhiro Tobita, Soichi Watanabe, Yukihisa Suzuki. E-Field Strength Measurements of a 5G Base Station in 28 GHz Band for EMF Exposure Assessment. 2021 IEEE USNC-URSI Radio Science Meeting (Joint with AP-S Symposium), 2021, pp. 49-50, doi: 10.23919/USNC-URSI51813.2021.9703567.

Abstrakt
Dette papir præsenterer de foreløbige måleresultater af den elektriske feltstyrke (E-felt) som følge af en femte generations (5G) basestation, der opererer i 28 GHz-båndet. Tre forskellige målecases diskuteres. Den tidsgennemsnitlige (1 min) samlede E-feltstyrke er i alle tilfælde ikke mere end 91 dBμV/m.
Konklusion
Dette papir præsenterer måleresultaterne af E-feltstyrken fra en 5G-basestation, der opererer i 28 GHz-båndet. Tre forskellige situationer tages i betragtning, og den samlede E-feltstyrke er meget lavere end grænseværdien på 155,76 dBμV/m (61,4 V/m) i det tilsvarende bånd [4] for alle tilfælde. Det er også fundet, at selvom den øjeblikkelige E-feltstyrke under datatrafik når 97,74 dBμV/m, er RMS E-feltstyrken under datatrafik kun 0,4 dB højere end uden datatrafik i denne måling. Selvom hornantenner har fordelen af ​​at skelne mellem downlink og uplink i TDD, vil der blive brugt en rundstrålende antenne, og de tilsvarende resultater vil blive sammenlignet med dem i dette arbejde i fremtiden. Derudover vil der også blive gennemført omfattende målinger og verifikationer.
Moskowitz’ note: 97.74 dBμV/m = 0.077 V/m
https://ieeexplore.ieee.org/document/9703567

Erfaringer fra et distribueret RF-EMF-sensornetværk

Sam Aerts, Günter Vermeeren, Matthias Van den Bossche, Reza Aminzadeh, Leen Verloock, Arno Thielens, Philip Leroux, Johan Bergs, Bart Braem, Astrid Philippron, Luc Martens, Wout Joseph. 2022. Lessons Learned from a Distributed RF-EMF Sensor Network. Sensors 22, no. 5: 1715. doi: 10.3390/s22051715.

Abstrakt
I en stadig mere trådløs verden er spatiotemporal overvågning af eksponeringen for miljømæssige radiofrekvente (RF) elektromagnetiske felter (EMF) afgørende for at dæmpe offentlig usikkerhed og angst for RF-EMF. Men selvom fremkomsten af ​​smart city-infrastruktur tillader tætte netværk af distribuerede sensorer, forbliver omkostningerne ved nøjagtige RF-sensorer høje, og dedikerede RF-overvågningsnetværk forbliver sjældne. Dette papir beskriver en omfattende undersøgelse, der omfatter designet af en billig RF-EMF-sensorknude, der er i stand til at overvåge fire frekvensbånd, der bruges af trådløs telekommunikation med en uovertruffen tidsmæssig opløsning, dens anvendelse i et distribueret sensornetværk i lille skala bestående af både faste ( på bygningsfacader) og mobile sensorknudepunkter (på postvogne) og den efterfølgende analyse af over et års data mellem januar 2019 og maj 2020, hvor der blev indsamlet lidt mindre end 10 millioner prøver. Ud fra de faste knudepunkters resultater blev de potentielle fejl bestemt, der induceres ved prøvetagning ved lavere hastigheder (f.eks. én prøve pr. 15 min) og måling i kortere tidsrum (f.eks. et par uger), samt en passende opløsning (30 min) for daglige og ugentlige tidsmæssige profiler, som i tilstrækkelig grad bevarer kortvarige variationer. Ud fra korrelationen mellem sensorerne blev der desuden udledt en passende tæthed på 100 sensorknuder pr. km2 for fremtidige netværk. Endelig blev de mobile sensorknudepunkter brugt til at identificere potentielle RF-EMF eksponeringshotspots i et tidligere uopnåeligt område på mere end 60 km2. Sammenfattende giver denne undersøgelse gennem analysen af ​​et lille antal RF-EMF-sensorknuder (både faste og mobile) i et byområde uvurderlig indsigt, der kan anvendes til fremtidige designs og implementeringer af distribuerede RF-EMF-sensornetværk.
Open access paper: https://www.mdpi.com/1424-8220/22/5/1715

Ændringer i præsentationsmønster af patienter med unilateral vestibulær schwannom over to årtier: Indflydelse af mobiltelefonbrug i tidlig diagnose

Adeline Hephzibah, Sanjeev Kumar Pandey, V Rupa, Ranjith K Moorthy, Vedantam Rajshekhar. Changes in pattern of presentation of patients with unilateral vestibular schwannoma over two decades: Influence of cell phone use in early diagnosis. J Clin Neurosci. 2021 Dec;94:102-106. doi: 10.1016/j.jocn.2021.10.004.

Højdepunkter:

• Brugen af ​​mobiltelefonbrug ved tidlig påvisning af VS er ikke blevet undersøgt.

• Brug af mobiltelefon hjalp med at opdage høretab hos 50 % af patienterne.

• Flertallet af patienter med VS har stadig alvorligt høretab og store tumorer.

Abstrakt
Vi havde til formål at undersøge, om den øgede brug af mobiltelefon i Sydasien i løbet af de sidste to årtier har påvirket præsentationen af ​​patienter med vestibulær schwannom (VS). I dette observationelle kohortestudie blev data om mobiltelefonbrug og sværhedsgraden af ​​høretab og tumorstørrelse indsamlet ved hjælp af et spørgeskema gennem et patientinterview (n = 62) i på hinanden følgende patienter med VS behandlet mellem 2017 og 2020. Sammenhæng mellem brug af mobiltelefon og sværhedsgraden af ​​høretab og tumorstørrelse blev undersøgt og sammenlignet med vores tidligere offentliggjorte data, da telefonbrug ikke var almindeligt udbredt. 71 % af de 62 patienter (i alderen mellem 15 og 81 år) havde stor eller gigantisk VS. Pure tone audiometri viste moderat alvorligt eller dybt høretab hos 77,4 %. Tres (96,7%) patienter brugte mobiltelefoner. 50 % af patienterne klagede over problemer med at bruge deres mobiltelefon på grund af høretab. Sammenlignet med den tidligere æra konsulterede en højere andel først en ØNH-kirurg for høretab (59,7 % vs 26 %; p = 0,0005) og havde små eller mellemstore tumorer (29 % vs. 8 %; p = 0,008) med et mindre gennemsnit tumorstørrelse (3,3 vs 3,9 cm; p = 0,03). Øget mobiltelefonbrug har ført til tidligere diagnose af VS og mindre tumorer i de senere år sammenlignet med en tidligere æra. Langt de fleste patienter fortsætter dog med at vise alvorligt til dybt høretab og store tumorer.
Konklusioner
Øget mobiltelefonbrug har ført til tidligere diagnosticering af VS og mindre tumorer i de senere år sammenlignet med data fra samme institution offentliggjort for 15 år tilbage. En større andel af patienterne har nu mildt til moderat høretab, har mindre tumorer og konsulterer en otolaryngolog for deres problem. Langt de fleste patienter fortsætter dog med at præsentere alvorligt til dybt høretab og store tumorer, hvilket nødvendiggør uddannelse af patient og læge for yderligere at forbedre bevidstheden om behovet for tidlig screening af patienter med unilateralt/asymmetrisk sensorineuralt høretab med PTA og neuroimaging.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34863422/

Radiofrekvenselektromagnetisk felteksponering og apoptose: En rækkeviddegennemgang af in vitro undersøgelser af pattedyrceller

Romeo S, Zeni O, Scarfì MR, Poeta L, Lioi MB, Sannino A. Radiofrequency Electromagnetic Field Exposure and Apoptosis: A Scoping Review of In Vitro Studies on Mammalian Cells. Int J Mol Sci. 2022;23(4):2322. 2022 Feb 19. doi:10.3390/ijms23042322

Abstrakt
I de sidste årtier er eksperimentelle undersøgelser blevet udført for at undersøge virkningerne af eksponering for radiofrekvens (RF, 100 kHz–300 GHz) elektromagnetiske felter (EMF) på den apoptotiske proces. Da evidensbaseret kritisk evaluering af RF og apoptose in vitro mangler, udførte vi en scoping litteraturgennemgang med det formål systematisk at kortlægge forskningen udført på dette område og identificere huller i viden. Berettiget til inklusion var in vitro-undersøgelser, der vurderede apoptose i pattedyrsceller udsat for RF-EMF, som opfyldte grundlæggende kvalitetskriterier (sham-kontrol, mindst tre uafhængige eksperimenter, passende dosimetrianalyse og temperaturovervågning). Vi gennemførte en systematisk litteraturgennemgang og kortlagde data for at overskue de vigtigste karakteristika ved inkluderede undersøgelser. Ud af de 4362 papirer, der blev hentet med vores søgestrategi, var 121 relevante, men blandt dem opfyldte kun 42 grundlæggende kvalitetskriterier. Vi samlede data med hensyn til eksponering (frekvens, eksponeringsniveau og varighed) og biologiske parametre (celletype, endepunkt) og fremhævede nogle kvalitative tendenser med hensyn til påvisning af signifikant effekt af RF-EMF på den apoptotiske proces. Vi gav et kvalitativt billede af den hidtil akkumulerede evidens og fremhævede, at kvaliteten af ​​eksperimentel metodologi stadig skal forbedres meget.
Uddrag
Vi har gennemgået hovedkarakteristika og resultater af de inkluderede undersøgelser. De fleste af dem fandt ikke signifikante ændringer af den apoptotiske proces på grund af RF-EMF-eksponering. Når man ser på eksperimenterne uddraget fra undersøgelserne, forekom den, når der blev observeret en statistisk signifikant effekt, hovedsageligt ved frekvenser over 6 GHz og i akutte (≤ 1 time) eksponeringsvarigheder. Men da antallet af undersøgelser, der rapporterer virkninger, er meget lille, og de betragtede eksperimentelle forhold er meget heterogene, er der behov for yderligere undersøgelser sammen med replikationsundersøgelser for at bekræfte eller modbevise disse resultater. Desuden, selvom de inkluderede undersøgelser opfyldte de grundlæggende kvalitetskriterier, viste de fleste af dem stadig mangler i de eksperimentelle metoder (manglende blind analyse og/eller positiv kontrol, vurdering af enkelte endepunkter). Det må fastslås, at for at være af værdi bør fremtidige undersøgelser, der undersøger effekten af ​​RF-EMF i pattedyrsceller, sigte mod at være af høj metodisk kvalitet og være tilstrækkeligt drevet ved at udføre et passende antal eksperimenter.
Konklusioner
Denne scoping review søgte systematisk at kortlægge forskningen vedrørende virkningerne af RF-EMF på apoptose i pattedyrsceller og at identificere eventuelle eksisterende huller i viden inden for sundhedsrisikovurdering af RF-EMF eksponeringer. Dette vil helt sikkert gøre det lettere at opnå pålidelig information om virkningerne af RF-eksponering på den apoptotiske proces, når der i et næste trin vil blive udført en kvantitativ analyse af de papirer, der er inkluderet i denne scoping review, ved hovedsageligt at adressere spørgsmål om retningen af ​​effekten ( induktion eller undertrykkelse af apoptose), effektstørrelse, mulig dosis-respons-forhold, mulig sammenhæng mellem effektstørrelsen og eksperimenternes kvalitetsscore og mulig større evne for visse eksponeringsparameterområder til at udøve en effekt. Det største hul i viden fra den kvalitative analyse, der udføres her, er manglen på en systematisk tilgang baseret på kvaliteten af ​​de eksperimentelle metoder, der er anvendt i de undersøgelser, der er hentet og analyseret i denne scoping review.

Derfor er de her præsenterede beviser en yderligere bekræftelse af, at på trods af den store mængde af relevante artikler, der er tilgængelige i litteraturen, skal der stadig gøres en stor indsats inden for bioelektromagnetisk forskning for at forbedre den eksperimentelle kvalitet, hvilket er afgørende for at garantere pålidelighed, robusthed og reproducerbarhed af resultater.
Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8877695/

Protokol for en systematisk gennemgang af in vivo undersøgelser af radiofrekvens (100 kHz-300 GHz) elektromagnetiske felteksponering og cancer

Pinto R,  Ardoino L, Giardullo P,  Villani P,  Marino C. Protocol for a systematic review of the in vivo studies on radiofrequency (100 kHz-300 GHz) electromagnetic field exposure and cancer. Syst Rev. 2022 Feb 16;11(1):29. doi: 10.1186/s13643-022-01898-4.

Abstrakt
Baggrund: Et italiensk projekt har som formål at gennemgå den videnskabelige litteratur om mulig kræftfremkaldende virkning af radiofrekvens (100 kHz-300 GHz) elektromagnetisk felt (RF-EMF) eksponering. ENEA-teamet skal udføre en systematisk gennemgang af in vivo-undersøgelserne om dette emne.

Mål: Udvikling af en protokol for en systematisk gennemgang (meta-analyse inkluderet) til at undersøge den potentielle kræftfremkaldende risiko efter RF-EMF in vivo eksponering for doser over eller inden for lovmæssige grænser. Formålet med denne gennemgang er (1) at give et beskrivende og, hvis muligt, et kvantitativt resumé af resultaterne af de undersøgte RF-EMF in vivo undersøgelser, sammen med en vurdering af konsistensen af ​​observationer og af årsagerne til heterogenitet, og (2) at vurdere vægten af ​​beviser for at understøtte eller afkræfte hypotesen om kræftfremkaldende virkninger forårsaget af RF-EMF-eksponering og at drage konklusioner om potentialet for kræftfremkaldende virkning af RF-EMF-eksponering.

Metoder: Vi vil søge efter relevante undersøgelser i elektroniske akademiske databaser og i referencelisten over udvalgte artikler og anmeldelser om emnet, herunder de beskrivende anmeldelser om RF-EMF kræftfremkaldende effekt udført af internationale ekspertpaneler siden 2011. Følgende elementer i PECO-spørgsmålet blev defineret: eksperimentelle undersøgelser af gnavere af begge køn, alle aldre og arter, alle genetiske baggrunde (population) udsat for RF-EMF alene eller i kombination med andre fysiske eller kemiske agenser (eksponering); kun undersøgelser, der rapporterer udfaldsdata i eksponerede og falske kontrolgrupper (sammenligning); og alle kræfttyper med alle tumorrelaterede udfaldsmål (Outcome) vil blive inkluderet. Kun peer-reviewede artikler skrevet på engelsk vil blive taget i betragtning uden begrænsning på udgivelsesdatoen. Berettigelseskriterier blev defineret for at inkludere papirer. En risiko for bias vurdering vil blive udført ved hjælp af et værktøj specielt udviklet til dyreforsøg. En meta-analyse vil blive udført, hvis det er muligt, for alle resultatmål; til undergruppeanalyse kræves der minimum 3 undersøgelser pr. undergruppe. Hvis metaanalyse ikke vil være mulig, vil en narrativ syntese af resultaterne blive rapporteret.

Systematisk anmeldelsesregistrering: PROSPERO CRD42020191105 HØJDEPUNKTER: En italiensk forskningssamarbejdsaftale har til formål at gennemgå den videnskabelige litteratur om den mulige kræftfremkaldende egenskab af RF-EMF (100 kHz – 300 GHz). ENEA-teamet vil systematisk gennemgå og, hvis det er muligt, meta-analyse estimere virkningerne af in vivo eksponering for RF-EMF eksponering på cancer. ENEA-gruppen er et tværfagligt team af forskere med en konsolideret erfaring med både carcinogenicitetsforsøg og radiofrekvensdosimetrisk vurdering. Den foreslåede protokol bruger NTP OHAT Approach for Systematic Review som en organiserende ramme. Den foreslåede protokol har til formål at føre til den første systematiske gennemgang, der giver en styrke af evidensvurdering om dette emne.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35172887/

Skal SAR-retningslinjer inkludere variation?

K. Masumnia-Bisheh, C. Furse. Should SAR Guidelines Include Variability? 2021 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting (APS/URSI), 2021, pp. 1945-1946, doi: 10.1109/APS/URSI47566.2021.9703740.

Abstrakt
Variationer i 1-g og 10-g specifik absorptionshastighed (SAR) værdier på grund af variation i vævs dielektriske egenskaber bestemmes. For at opnå dette mål sammenlignes stokastiske finite difference-tidsdomæne (S-FDTD) og Monte Carlo-metoder. En 3D-hovedmodel med variable dielektriske egenskaber udsættes for en halvbølge dipolantenne ved 835 og 1900 MHz. Resultaterne viser, at disse variationer signifikant kan påvirke peak 1-g og 10-g SAR-værdierne og bør overvejes i SAR-retningslinjer for mobiltelefonvurdering.
Konklusioner
Variationer i 1-g og 10-g SAR-værdier forårsaget af dielektriske egenskabers variation af vævene er beregnet i dette papir. Resultaterne opnås ved anvendelse af S-FDTD og Monte Carlo metoder for en hovedmodel, der støder op til en halvbølge dipolantenne ved 835 MHz og 1900 MHz frekvenser. S-FDTD-resultater var tilstrækkelig tæt på Monte Carlo-resultaterne ved 835 MHz, til at vi konkluderer, at den mere effektive S-FDTD-tilgang kan give vurderingen til denne undersøgelse.

Tabel I Gennemsnit og standardafvigelse for 1 gram og 10 gram sar

Ved begge frekvenser er standardafvigelsen af ​​peak 1-g SAR inden for 50 % af den gennemsnitlige SAR, og standardafvigelsen af ​​peak 10-g SAR er ca. 40 % af gennemsnittet. En typisk fortolkning af standardafvigelsen for en normalfordelt stokastisk variabel er, at vi kan have 95 % sikkerhed for, at værdierne falder inden for to standardafvigelser af middelværdien. Betydningen af ​​disse resultater er, at effekten af ​​variation i vævsegenskaber er for stor til at blive ignoreret i SAR-retningslinjer. Den normale, forventede afvigelse i SAR bør overvejes i SAR-retningslinjerne. Vi anbefaler, at det næste trin i denne forskning er at modellere realistiske mobiltelefoner ved aktuelle (5G) frekvenser for at bestemme gennemsnittet og standardafvigelsen af ​​1-g og 10-g SAR-niveauerne. Hvis disse følger de samme tendenser, som vi ser fra en dipolantenne, så er det bydende nødvendigt, at SAR-retningslinjerne bliver revurderet, og at en vurdering af effekten af ​​variation i vævets elektriske egenskaber indgår i dem.
https://ieeexplore.ieee.org/document/9703740

Monte Carlo-simulering af påklædt hud eksponering for elektromagnetisk felt med skrå indfaldsvinkler ved 60 GHz

Li Kun, Sasaki Kensuke. Monte Carlo Simulation of Clothed Skin Exposure to Electromagnetic Field With Oblique Incidence Angles at 60 GHz. Frontiers in Public Health. Vol. 10. 2022. doi: 10.3389/fpubh.2022.795414.

Abstrakt
Dette studie præsenterer en undersøgelse af påklædt menneskelig hud eksponering for skråt indfaldende elektromagnetiske bølger ved 60 GHz. Vi præciserede de kombinerede påvirkninger af stofmaterialet, indfaldsvinkel og polarisering ved vurderingen af ​​transmittans og absorberet effekttæthed (APD) på hudoverfladen. En Monte Carlo-simulering blev udført under hensyntagen til tykkelsesvariationen af ​​stofmaterialet og hudvævet. I tilfælde af transversal magnetic™-bølgeeksponering stiger transmittansen med stigende indfaldsvinkel op til den maksimale transmittansvinkel i området fra 60 til 80°, som er kendt som Brewster-effekterne, uanset tekstilmaterialer og luftspalte mellem stof og hud. Luftgabet resulterer i en periodisk udsving af APD, hvor variationen er næsten inden for 1 dB, når den indfaldende effekttæthed er konstant og indfaldsvinklen er mindre end 40°. Vores resultater viser også, at når luftgabet stiger til 2,5 mm, dvs. halvbølgelængde ved 60 GHz i luften, stiger APD inden for hudoverfladen dækket af typiske tøjmaterialer op til 40 % sammenlignet med bar hud. Selvom brugen af ​​flere tøjmaterialer kan øge transmittansen og APD i scenarier med skrå incidens, overskrider alle resultaterne af APD ikke den grundlæggende begrænsning for lokal eksponering, hvilket viser, at de nuværende retningslinjer for menneskers eksponering for elektromagnetiske felter er passende til at forhindre overdreven eksponering ved 60 GHz i betragtning af virkningerne af skrå indfaldsvinkler og stofmaterialer.
Open access paper: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpubh.2022.795414

Eksponering for 1,8 GHz radiofrekvensfelt modulerer ROS i humane HEK293-celler som en funktion af signalamplitude

Marootpong Pooam, Nathalie Jourdan, Blanche Aguida, Cyril Dahon, Soria Baouz, Colin Terry, Haider Raad, Margaret Ahmad. Exposure to 1.8 GHz radiofrequency field modulates ROS in human HEK293 cells as a function of signal amplitude. Commun Integr Biol. 2022 Feb 3;15(1):54-66. doi: 10.1080/19420889.2022.2027698.

Abstrakt
Den moderne telekommunikationsindustri er allestedsnærværende i hele verden, hvor en betydelig procentdel af befolkningen bruger mobiltelefoner på daglig basis. De mulige fysiologiske konsekvenser af trådløs emission i GHz-området er derfor af stor interesse, men er stadig dårligt forstået. Her viser vi, at eksponering for en 1,8 GHz-bærefrekvens i amplitudeområdet for husholdningstelekommunikation inducerer dannelsen af ​​ROS (Reactive Oxygen Species) i humane HEK293-dyrkede celler. ROS-koncentrationerne påvist ved fluorescerende billeddannelsesteknikker steg signifikant efter 15 minutters RF-felteksponering og var lokaliseret til både nukleare og cytosoliske cellulære rum. qPCR-analyse viste ændret genekspression af både antioxidative (SOD, GPX, GPX og CAT) og oxidative (Nox-2) enzymer. Derudover blev flere gener, der tidligere var identificeret som responsive på statiske magnetiske felter, fundet også at være reguleret af RF, hvilket tyder på fælles træk i responsmekanismer. I modsætning hertil viste mange RF-effekter tegn på hormesis, hvorved biologisk respons ikke forekommer lineært som en funktion af signalamplitude. I stedet opstår bifasiske dosisresponskurver med ‘blinde’ pletter ved visse signalamplituder, hvor der ikke forekommer noget målbart respons. Vi konkluderer, at modulering af intracellulær ROS kan være en direkte konsekvens af RF-eksponering afhængig af signalfrekvens og amplitude. Da ændringer i intracellulær ROS kan have både skadelige og gavnlige virkninger, kan disse danne grundlag for mange rapporterede fysiologiske effekter af RF-eksponering. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35126804/

Molekylær mekanisme for malign transformation af Balb/c-3T3-celler induceret af langtidseksponering for 1800 MHz radiofrekvens elektromagnetisk stråling (RF-EMR)

Zhen Ding, Xiaoyong Xiang, Jintao Li, Shuicai Wu. Molecular Mechanism of Malignant Transformation of Balb/c-3T3 Cells Induced by Long-Term Exposure to 1800 MHz Radiofrequency Electromagnetic Radiation (RF-EMR). Bioengineering (Basel). 2022 Jan 18;9(2):43. doi: 10.3390/bioengineering9020043.

Abstrakt
Formål: Vi havde til formål at undersøge RF-EMR-induceret celle malign transformation.

Metoder: Vi opdelte Balb/c-3T3-celler i sham- og expo-grupper. Expo-grupperne blev udsat for en 1800 MHz RF kontinuerlig bølge i 40 og 60 dage i 4 timer pr. dag. Fupgruppen var scam-udsat. Celler blev høstet til et celletransformationsassay, transplantation i alvorlige kombinerede immundefekte (SCID) mus, påvisning af blød agar klondannelse og et transwell assay. mRNA-mikroarray-assayet blev brugt til at erklære nøglegener og -veje.

Resultater: De eksponerede Balb/c-3T3-celler viste en stærk stigning i celleproliferation og migration. Malign transformation blev observeret i expo Balb/c-3T3-celler eksponeret i 40 dage og 60 dage, hvilket var symboliseret med synlige foci og klondannelse. Expo Balb/c-3T3-celler, der blev eksponeret i 40 dage og 60 dage, producerede synlige tumorer i SCID-musene. Lipidmetabolisme var den vigtigste biologiske proces og vej involveret. Mevalonat (MVA)-vejen var den vigtigste metaboliske vej. De interagerede miRNA’er kunne være yderligere forskningsmål for at undersøge den molekylære mekanisme af de kræftfremkaldende virkninger af langtidseksponering.

Konklusion: Eksponering i 40 og 60 dage for 1800 MHz RF-EMR inducerede malign transformation i Balb/c-3T3-celler ved SAR på 8,0 W/kg. Vi erklærede, at lipidmetabolisme var den afgørende biologiske proces og vej. MVA-vejen var den vigtigste metaboliske vej.
Open access paper: https://www.mdpi.com/2306-5354/9/2/43

Attributter af ikke-ioniserende stråling på 1800 MHz frekvens på plantesundhed og antioxidantindhold i tomatplanter (Solanum Lycopersicum)

Chandni Upadhyaya, Trushit Upadhyaya, Ishita Patel. Attributes of non-ionizing radiation of 1800 MHz frequency on plant health and antioxidant content of Tomato (Solanum Lycopersicum) plants. Journal of Radiation Research and Applied Sciences. 15(1):54-68. 2022. doi: 10.1016/j.jrras.2022.02.001.

Abstrakt
Verden marcherer mod en udvikling af ​​telekommunikationsområdet, der fører til en stigning af ikke-ioniserende stråling i miljøet, som påvirker alle levende væsener, inklusive planter, der dyrkes i nærheden af ​​kommunikationsbasestationer. Den aktuelle forskning er fokuseret på fysiologiske og biokemiske ændringer af tomatplanter udsat for højfrekvent stråling. Den overordnede plantesundhed blev analyseret ved fysiologiske ændringer, nemlig plantehøjde, bladstørrelse, længde til rodsystemet og spiringshastighed ved eksponering af stråling og viste signifikant reduktion (p < 0,05) sammenlignet med kontrol. Konsekutivt påvirker stråling også negativt det fotosyntetiske pigmentindhold i blade, som har vist betydelig reduktion. Endnu en bekræftelse af stress på eksponeret plantevæv blev rapporteret ved at opnå højere H2O2-indhold i eksponerede planteblade end kontrollen. De morfologiske ændringer, dvs. krølning af blade, misfarvning og størrelsesreduktion blev mere fremtrædende med en stigning i eksponeringstiden. De signifikante resultater angivet i henhold til 95 % konfidensgrænse. Der var et signifikant fald i totalt phenolindhold (37,06%), flavonoidindhold (71,38%), C-vitaminindhold (72,45%) og DPPH (59,32%) samt totale antioxidantassays (71,89%), som afslørede betydelige forringelseseffekter på sådanne bølger på sekundære metabolitter og tomatplanters antioxidantpotentiale. Lycopenindholdet steg kontinuerligt op til 73,13 % ved stråling på 120 timer, og en sådan stigning var den direkte indikation af skadelig effekt på frugtskind og frigivelse af lycopen på grund af blødgøring af frugtvævet. Således illustrerede de præsenterede resultater de negative virkninger af sådanne bølger på kvaliteten af ​​tomatplanter. Den begrænsede indsigt i metaboliske veje involveret i planters reaktioner på sådan ikke-ioniserende stråling gør en sådan undersøgelse værd i landbrugsapplikationer. Derudover bør mobilkommunikationsbureauer informeres, og installation af basestationer til mobilkommunikationstårne ​​bør forbydes på landbrugsarealer.
Uddrag
Det omgivende felt i drivhuset var så lavt som 1,1–1,5 V/m….
Med en eksponering af kontinuerligt bølge (CW) elektromagnetisk felt på 8 V/m blev SAR-værdien fundet til at være 3,16 × 10−2 W kg−1 og 0,15 W kg−1 for henholdsvis blade og frugtprøver….
Konklusion
Den præsenterede undersøgelse opdagede, at alle målte fysiologiske parametre afslørede forringelse med stigning i elektromagnetisk eksponering. Imidlertid kan den forbigående forbedring i frøspiringshastighed og plantevækstparametre betragtes som en positiv effekt af kortvarig (12-24 timer) eksponering. Den langvarige eksponeringseffekt på antioxidantindhold og aktivitet fortolkede de skadelige virkninger af sådan stråling. Selvom eksponering på 12-24 timer gav positive resultater for phenol- og flavonoidindholdsassays og i intervallet 1-10% for både frugt- og bladprøver og indikerede stimulering af planteforsvarssystem. De mest signifikante resultater med hensyn til forringelse blev observeret i assays fra frugtvæv, dvs. 36,97, 71,38, 72,45% fald i henholdsvis phenolforbindelser, flavonoider, C-vitaminindhold. Den gennemgående stigning af lycopen i frugter (73,13%) indikerede blødgøring af huden og frigivelse af lycopen. Der var en kort stigning i enzymatiske antioxidanters POD- og PPO-aktivitet efter 24-48 timers eksponering, som blev efterfulgt af et konstant fald med en stigning i eksponeringstid og afslørede svækkelse af forsvarssystemet og plantesundheden. Kvaliteten af ​​udsatte tomatfrugter blev også forringet ved længere tids eksponering. Da der konstant er fremskridt inden for elektronik og kommunikation og vores fremmarch mod 5G-frekvens, bør konsekvenserne af eksponering for sådan stråling på planter undersøges grundigt.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S168785072200125X

Sunde lidelser ved WLAN-eksponering

von Klitzing L. Healthy disorders by WLAN-exposure.J Clin Images Med Case Rep 2022; 3 (2): 1-3. doi:10.52768/2766-7820/1639

Abstrakt
Ved en diagnostisk rutine af en “udbrændt”-patient, der desuden hævdede at være elektrosensitivitet, blev der testet aktiviteten af det autonome nervesystem ved elektromyogram (EMG). Ved at analysere frekvensen fandt vi en kunstig 10 Hz-komponent som dem af WLAN-emittere som et dominerende signal. Ved den følgende anamnestiske diskussion fortalte patienten om en langvarig eksponering for et aktivt WLAN-udstyr på kontoret. Ved at teste andre patienter ved hjælp af denne kommunikationsteknik var der et stort antal med den samme 10 Hz-artefakt i EMG. Derudover peger nogle af disse patienter på et kunstigt EKG. Disse data viser konflikterne med ICNIRPs sikkerhedsretningslinjer for denne type elektromagnetiske eksponeringer.
Open access paper: http://www.jcimcr.org/pdfs/JCIMCR-v3-1639.pdf

Samtidig effekt af gamma- og Wi-Fi-stråling på gamma-H2Ax-ekspression i perifert rotteblod: En radiobeskyttelsesnote

Ehsan Khodamoradi, Shima Afrashi, Karim Khoshgard, Farshid Fathi, Soodeh Shahasavari, Rasool Azmoonfar, Masoud Najafi. Simultaneous effect of gamma and Wi-Fi radiation on gamma-H2Ax expression in peripheral blood of rat: A radio-protection note. Biochemistry and Biophysics Reports. Volume 30, 2022. doi: 10.1016/j.bbrep.2022.101232.

Abstrakt
Introduktion: Nuklearmedicinske patienter isoleres i et rum efter injektion af et radioaktivt lægemiddel. De kan være aktiv Wi-Fi mulighed for sin smartphone mobil eller andre miljømæssige radiofrekvensbølger. Hypotesen for denne undersøgelse var evalueringen af ​​øgede biologiske effekter af den samtidige eksponering for gammastråler og Wi-Fi-bølger ved at måle niveauet af det øgede dobbeltstrengsbruds-DNA i perifere blodlymfocytter hos rotter.

Materialer og metoder: Halvtreds Wistar-hanrotter blev eksponeret i 2, 24 og 72 timer med Wi-Fi, 99m Tc og samtidigt med Wi-Fi og 99m Tc. Effekttæthedsniveauerne for Wi-Fi-emitter ved 15 cm var 4,2nW/cm2. En aktivitet på 100 μCi af 99m Tc blev injiceret intraperitonealt. Blodprøver blev taget ved hjertepunktur efter generel anæstesi. Mononukleære celler ekstraheres ved Ficoll-Hypaque-densitetsgradientcentrifugering. Antallet af gamma-H2AX foci pr. kerne blev talt ved flowcytometri. De statistiske forskelle mellem eksperimentelle grupper efter 2, 24 og 72 timer blev bestemt med en gentagen målings variansanalyse. Den signifikante forskel mellem grupperne på samme tid blev analyseret med Kruskal-Wallis Test.

Resultater: Måden for gamma-H2AX-ekspression var ikke den samme for tre grupper i tid. Antallet af gamma-H2AX foci mellem de tre grupper var en signifikant forskel efter 72 timer.

Konklusion: Samtidig Wi-Fi- og gammastråleeksponering kan øge antallet af dobbeltstrenget brud-DNA i perifere blodlymfocytter til eksponering af gammastråler til 72 timer efter technetium-injektion i rotten.
Open access paper: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405580822000334

Forbindelser mellem en polymorfi i rotte 5-HT1A-receptorgenpromotorregionen (rs198585630) og kognitive ændringer induceret af mikrobølgeeksponering

Li Haijuan, Gao Yu, Zou Yong, Qiao Simo, Zhi Weijia, Ma Lizhen, Xu Xinping, Zhao Xuelong, Zhang Junhua, Wang Lifeng, Hu Xiangjun. Associations Between a Polymorphism in the Rat 5-HT1A Receptor Gene Promoter Region (rs198585630) and Cognitive Alterations Induced by Microwave Exposure. Frontiers in Public Health. 10. 2022. doi: 10.3389/fpubh.2022.802386.

Abstrakt
Nervesystemet er et følsomt mål for elektromagnetisk stråling (EMR). Kronisk mikrobølgeeksponering kan inducere kognitive underskud, og 5-HT-systemet er involveret i denne effekt. Genetiske polymorfier fører til individuelle forskelle. I denne undersøgelse evaluerede vi, om enkeltnukleotidpolymorfi (SNP) rs198585630 af 5-HT<sub>1A</sub>-receptor er forbundet med kognitive ændringer hos rotter efter mikrobølgeeksponering med en frekvens på 2,856 GHz og en gennemsnitlig effekttæthed på 30 mW/cm<sup>2</sup>. Rotter blev udsat for mikrobølger i 6 minutter tre gange om ugen i op til 6 uger. PC12-celler og 293T-celler blev udsat for mikrobølger i 5 minutter op til 3 gange med 2 intervaller på 5 minutter. Transkriptionel aktivitet af 5-HT<sub>1A</sub>-receptorpromotor indeholdende rs198585630 C/T-allel blev bestemt in vitro. Elektroencefalogrammer (EEG’er), rumlig indlæring og hukommelse og mRNA- og proteinekspression af 5-HT<sub>1A</sub>-receptor blev evalueret in vivo. Vi viste, at transkriptionel aktivitet af 5-HT<sub>1A</sub>-receptorpromotor indeholdende rs198585630 C-allel var højere end den for 5-HT<sub>1A</sub>-receptorpromotor indeholdende T-allel. Den transkriptionelle aktivitet af 5-HT<sub>1A</sub>-receptorpromotoren blev stimuleret af 30 mW/cm<sup>2</sup> mikrobølgeeksponering, og rs198585630 C-allelen var mere følsom over for mikrobølgeeksponering, da den viste stærkere transkriptionel aktivering. Rotter med rs198585630 C-allel udviste øget mRNA- og proteinekspression af 5-HT<sub>1A</sub>-receptor og var mere modtagelige for 30 mW/cm<sup>2</sup> mikrobølgeeksponering, hvilket viste kognitive underskud og hæmning af hjernens elektriske aktivitet. Disse resultater tyder på, at SNP rs198585630 af 5-HT<sub>1A</sub>-receptoren er et vigtigt mål for yderligere forskning, der udforsker mekanismerne for overfølsomhed over for mikrobølgeeksponering.
Open access paper: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpubh.2022.802386

Hornhindeopacitet i de nordlige skaldede ibiser (Geronticus eremita) udstyret med radiosendere

Alfonso Balmori. Corneal opacity in Northern Bald Ibises ( Geronticus eremita) equipped with radio transmitters. Electromagnetic Biology and Medicine. 2022 Feb 27;1-3. doi: 10.1080/15368378.2022.2046046.

Abstrakt
Denne note har til formål at forsøge at kaste lys over de opdagelser, der er gjort med titlen “Biologning mistænkes for at forårsage uklarhed i hornhinden i to populationer af vilde levende nordlige skaldede ibiser (Geronticus eremita)”. I denne artikel dokumenterer forskere, der deltager i et genintroduktionsprogram for denne truede art i Europa, den ensidige hornhindeopacitet, der fandt sted, efter at fugle blev udstyret med solcelleradiosendere fastgjort til deres øvre rygposition. Forfatterne foreslår flere mulige virkninger forårsaget af enheden for at forklare problemet, og de konkluderer, at den mest sparsommelige forklaring på symptomatologien er en gentagen let temperaturstigning i hornhindevævet på grund af elektromagnetisk stråling fra Global System for Mobile Communications (GSM) enhedens modul. Forslaget i denne meddelelse er, at disse effekter ikke nødvendigvis behøver at være termiske, men de kan være ikke-termiske og dermed mere subtile og lumske. Disse effekter kan være forårsaget af elektromagnetisk stråling ved lave niveauer, men ved langvarig eksponering.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35220839/

Endogen Ca2+-frigivelse var involveret i 50-Hz MF-induceret proliferation via Akt-SK1-signalkaskade i humane amniotiske epitelceller

An-Fang Ye, Xiao-Chen Liu, Liang-Jing Chen, Yong-Peng Xia, Xiao-Bo Yang, Wen-Jun Sun. Endogenous Ca 2+ release was involved in 50-Hz MF-induced proliferation via Akt-SK1 signal cascade in human amniotic epithelial cells. Electromagn Biol Med. 2022 Feb 7;1-10. doi: 10.1080/15368378.2022.2031211

Abstrakt
Mekanismen bag de biologiske effekter forårsaget af et ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felt (ELF-EMF) er stadig uklar. Tidligere fandt vi, at L-type calciumkanal og sphingosinkinase 1 (SK1) var involveret i 50-Hz MF-eksponeringsinduceret celleproliferation. I denne undersøgelse blev rollen af ​​intracellulær Ca2+ og signalmolekyler relateret til SK1 i celleproliferation induceret af 50-Hz MF undersøgt i humane amniotiske epitelceller (FL). Resultaterne viste, at den intracellulære Ca2+ chelator, BAPTA, fuldstændig kunne inhibere 50-Hz MF-induceret celleproliferation, hvorimod NIF, inhibitoren af ​​L-type calciumkanal, kun delvist blokerede den. Når celler blev dyrket i calciumfrit medium, øgede MF-eksponering også intracellulær Ca2+, aktiverede SK1 og fremmede celleproliferation, selvom alle disse stigende niveauer var lavere end dem i komplet medium. Desuden kunne MF-aktiveret SK1 inhiberes fuldstændigt af BAPTA, og MF-induceret celleproliferation blev afskaffet af SKI II, den specifikke inhibitor af SK1. Derudover påvirkede en 50-Hz MF-eksponering ikke aktiveringen af ​​ERK og PKCα under betingelsen af ​​calciumfrit medium, men aktiverede Akt, som helt kunne udelukkes af BAPTA, men ikke hæmmes af NIF. Behandling af FL-celler med LY294002, inhibitoren af ​​Akt, kunne slette den MF-inducerede SK1-aktivering under betingelse af calciumfrit medium. Baseret på dataene fra det foreliggende eksperiment konkluderes det, at endogen Ca2+ frigivelse var involveret i 50-Hz MF-induceret celleproliferation via Akt-SK1 signalkaskade.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35129008/

Påvisning af de kemiske ændringer i blod, lever og hjerne forårsaget af eksponering for elektromagnetiske felter ved hjælp af Raman-spektroskopi, biokemiske assays kombineret med multivariate analyser

Zozan Guleken, Monika Kula-Maximenko, Joanna Depciuch, Alp Mahmut Kılıç, Devrim Sarıbal. Detection of the chemical changes in blood, liver, and brain caused by electromagnetic field exposure using Raman spectroscopy, biochemical assays combined with multivariate analyses. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2022 Feb 18;102779. doi: 10.1016/j.pdpdt.2022.102779.

Abstrakt
Virkningerne af det elektromagnetiske felt på levende organismer er blevet undersøgt i flere år. I denne artikel viste vi, hvilken slags kuldeændring en ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felt (ELF-MF) eksponering på 500 μT 50 Hz ved at bruge et Meritt Coil System forårsager i prøverne af hjernen og leverprøverne. For at måle oxidativ belastning målte vi malondialdehyd (MDA) og glutathion (GSH) niveauer. For at identificere de kemiske ændringer indsamlede vi Raman-spektre af lillehjernen, venstre hjerne, højre hjerne og levervæv fra kontrolgruppen af ​​dyr og fra dyret, som blev udsat for et elektromagnetisk felt (ELF-MF gruppe). Opnåede resultater viste, at lipidperoxidation var øget, og antioxidantreaktionen blev reduceret. I hjerneprøverne fandtes skiftet af toppe svarende til amid III vibrationerne efter ELF-MF eksponering. Strukturelle ændringer blev påvist i CH2-vibrationer, der stammer fra lipider i begge halvkugler. Derudover blev antallet af amid III-bindinger øget med ELF-MF eksponering i cerebellum og venstre hjernevæv. I levervæv var højere Raman-intensiteter synlige i vævene fra ELF-MF-gruppen. I denne gruppe forårsagede det elektromagnetiske felt også strukturelle ændringer i lipider. Principal komponentanalyse (PCA) viste, at det er muligt at skelne mellem ELF-MF og kontrolgrupper. Følgelig viste hierarkisk komponentanalyse (HCA), at væv fra ELF-MF og kontrolgrupper hver for sig skabte lighed med grupperne. De opnåede resultater tyder på, at det elektromagnetiske felt forårsagede strukturelle og kvantitative kemiske ændringer i hjerne- og levervæv. Derudover tyder nuværende data på, at ELF-MF spiller en vigtig rolle i reguleringen af ​​enzymaktivitet og har effekter på biokemiske processer, muligvis forbedret ved produktion af ROS.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35189391/

Sammenligning af virkningerne af langvarig eksponering for ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter med forskellige værdier på indlæring, hukommelse, angst og β-amyloidaflejring hos voksne rotter

Faraji N, Salehi I, Alizadeh A, Pourgholaminejad A, Komaki A, Taheri Azandaryani M, et al . Comparing the Effects of Long-term Exposure to Extremely Low-frequency Electromagnetic Fields With Different Values on Learning, Memory, Anxiety, and β-amyloid Deposition in Adult Rats. BCN. 2021; 12 (6) :849-860

Abstrakt
Introduktion: Ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter (ELF-EMF’er) har samlet betydelig opmærksomhed for deres mulige patogenicitet. Imidlertid var deres virkninger på nervesystemets funktioner ikke fuldt ud afklaret. Denne undersøgelse havde til formål at analysere virkningen af ​​ELF-EMF’er med forskellige intensiteter på hukommelse, angst, antioxidantaktivitet, β-amyloid (Aβ) aflejring og mikroglia-population hos rotter.
Metoder: Halvtreds voksne hanrotter blev tilfældigt adskilt i 5 grupper; 4 blev udsat for en fluxtæthed på 1, 100, 500 og 2000 mikrotesla (µT), 50 Hz frekvens i en time/dag i to måneder og en gruppe som kontrolgruppe. Kontrolgruppen var uden ELF-EMF-stimulering. Efter 8 uger blev der udført passiv undgåelse og Elevated Plus Maze (EPM) test for at vurdere henholdsvis hukommelsesdannelse og angstlignende adfærd. Totale frie thiolgrupper og indekset for lipidperoxidation blev evalueret. Til påvisning af Aβ-aflejring og farvede mikroglia i hjernen blev der desuden brugt anti-β-amyloid- og anti-Iba1-antistoffer.
Resultater: Step-through latensen i retentionstesten i ELF-EMF eksponeringsgrupper (100500 & 2000 µT) var signifikant større end kontrolgruppen (P<0,05). Ydermere faldt hyppigheden af ​​indtræden i de åbne arme i ELF-EMF eksponeringsgrupper (især 2000 µT) end kontrolgruppen (P<0,05). Ingen Aβ-aflejringer blev påvist i hippocampus af forskellige grupper. En stigning i mikroglia-tal i 100, 500 og 2000 µT-grupperne blev observeret sammenlignet med kontrolgruppen og en µT-gruppe.
Konklusion: Eksponering for ELF-EMF havde en anxiogen effekt på rotter, fremmede hukommelsen og inducerede oxidativ stress. Ingen Aβ-aflejringer blev påvist i hjernen. Desuden blev den positive indvirkning af ELF-EMF observeret på mikroglia-populationen i hjernen.
http://bcn.iums.ac.ir/article-1-1740-en.html

Den potentielle rolle af UV og blåt lys fra solen, kunstig belysning og elektroniske enheder i melanogenese og oxidativt stress

Enrique Navarrete de Gálvez, José Aguilera, Alba Solis, María Victoria de Gálvez, José Ramón de Andrés, Enrique Herrera-Ceballos, Alfonso Gago-Calderon. The potential role of UV and blue light from the sun, artificial lighting, and electronic devices in melanogenesis and oxidative stress. J Photochem Photobiol B. 2022 Feb 4;228:112405. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2022.112405 article

Højdepunkter

• LED-teknologi bliver i stigende grad brugt i elektroniske enheder og til at levere både indendørs og udendørs belysning.

• Normal daglig dosis af blåt lys udsendt af LED-enheder er mindre end 5 % sammenlignet med sol for at fremkalde hudpigmentering.

• Langvarig LED-overeksponering som under COVID-19-lockdown øger risikofaktorer for hyperpigmentering.

Abstrakt
Vores eksponering for blåt lys fra kunstige kilder såsom indendørs lys (hovedsageligt lysemitterende dioder [LED’er]) og elektroniske enheder (f.eks. smartphones, computerskærme og tv-skærme), er steget i de seneste år, især under den nylige coronavirus-sygdom 2019 lockdown. Denne stråling er blevet forbundet med hudskader på tværs af dets potentiale til at generere reaktive iltarter i både epidermis og dermis, ubalancer i hudens vand og potentielt aktiverende melaninproduktion. Disse omstændigheder gør det vigtigt at afgøre, om de nuværende eksponeringsniveauer for blåt lys under kunstig belysning og eksponering af elektroniske enheder kan forårsage de tidligere angivne lidelser sammenlignet med sol-UV og synlig stråling på en typisk sommerdag. Blåt lys tegnede sig for 25 % af solens stråler, ca. 30 % af strålingen udsendt af elektroniske enheder og ca. fra 6 % til 40 % af den stråling, der udsendes af indendørs lys. Referenceligningerne viste, at solen var den vigtigste kilde til effektiv bestråling til øjeblikkelig og vedvarende pigmentering samt for potentiel oxidativ stress i vores hud. Effektiv udsættelse for blåt lys for kunstige enheder er væsentligt lavere end solenergiens bidrag. Dets bidrag skal dog betragtes som akkumulerende dosiseffekt, og især hos personer med overfølsomhed, der fremmer hudhyperpigmentering.
Konklusioner
Eksponering for blåt lys har sundhedsmæssige konsekvenser, herunder fotoældning og hyperpigmentering. LED-teknologi bliver i stigende grad brugt til at give både indendørs og udendørs belysning, og den udsender en betydelig del af blåt lys. Den effektive irradians for PPD, IPD og oxidativ stress udsendt af solen og de forskellige kunstige lysanordninger beregnet for en kontormedarbejder viser, at bidraget fra andre kilder end solen til virkningerne af PPD og IPD er mindre end 1 % og mindre end 5 % i tilfælde af oxidativ stress. På trods af den lave effektive bestråling, der udsendes af elektroniske enheder og kunstigt lys sammenlignet med solstråling, der kunne føre til, at kunstige enheder ikke har nogen fotoskadelig effekt, må vi overveje, at hudens reaktioner er en konsekvens af integrationen af ​​al daglig eksponering for lys og alle strålingskilder. Blåt lys er potentielt skadeligt for vores hud på lang sigt. Under alle omstændigheder, ved fravær af sollys, mangler kunstige kilder potentialet til at fremkalde fotoskader på huden under normale brugsforhold, med undtagelse af lysfølsomme patienter samt høje hudfototyper. Disse mennesker skal beskytte sig selv, når de udsættes for kilder til blåt lys….
Open access paper: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1011134422000197

Magnettaktisk fordel i stabilt sediment ved langtidsobservationer af magnetotaktiske bakterier i Jordens felt, nulfelt og vekselfelt

Xuegang Mao, Ramon Egli, Xiuming Liu, Lijuan Zhao. Magnetotactic advantage in stable sediment by long-term observations of magnetotactic bacteria in Earth’s field, zero field and alternating field. PLoS One. 2022 Feb 24;17(2):e0263593. doi: 10.1371/journal.pone.0263593.
Abstrakt
Magnettaktiske bakterier (MTB) er afhængige af magnetotaxis for effektivt at nå deres foretrukne levende habitater, hvorimod eksperimentel undersøgelse af magnetotaktiske fordele i stabilt sediment mangler i øjeblikket. Vi undersøgte to vilde arter MTB (cocci og stavformede M. bavaricum) i sedimentært miljø under eksponering for geomagnetiske felter i laboratoriet, nulfelt og et vekselfelt, hvis polaritet blev skiftet hver 24. time. Den gennemsnitlige koncentration af M. bavaricum faldt med ~50% i løbet af 6 måneder i nulfelt, uden nogen klar tidsmæssig tendens, der tyder på en udryddelse. Celletal gendannet til de oprindelige værdier inden for ~1,5 måneder efter, at jordens felt blev nulstillet. Cocci udviste en større tidsmæssig variation uden tydelige populationsændringer i nulfelt. Det alternerende felteksperiment frembragte et moderat fald i M. bavaricum-koncentrationer og nærliggende udryddelse af kokker, hvilket bekræfter den aktive rolle af magnetotaxis i sediment og kan pege på en anden magnetotaktisk mekanisme for M. bavaricum, som muligvis gavnede dem til at overleve feltvendinger i geologiske perioder . Vores resultater giver en første kvantificering af magnetotaxis fordel i sedimentært miljø.
Open access paper: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0263593

Nye dokumenter pr. 8. november 2021.

Sammensværgelsen af ​​Covid-19 og 5G: Rumlig analyse fejlslutninger i en tidsalder af datademokratisering.

Eoin Flaherty, Tristan Sturm, Elizabeth Farries. Social Science & Medicine. 2021, 114546. 2021. doi: 10.1016/j.socscimed.2021.114546.
Abstrakt:
I en sammenhæng med mistillid til offentlige sundhedsinstitutioner og praksisser har anti-COVID/vaccinationsprotester og stormen af ​​Kongressen illustreret, at konspirationsteorier er en reel og immanent trussel mod sundhed og velvære, demokrati og offentlig forståelse af videnskab. En manifestation af dette er den foreslåede sammenhæng mellem COVID-19 og 5G mobilteknologi. I løbet af 2020 blev denne påståede sammenhæng promoveret og distribueret bredt på sociale medier, ofte i form af kort, der overlejrer fordelingen af ​​COVID-19-tilfælde med instillation af 5G-tårne. Disse konspirationsteorier er ikke udkantsfænomener, og de indgår i et voksende repertoire for konspirationsaktivistgrupper med kapacitet til organiseret vold. I dette papir skitserer vi, hvordan rumlige data er blevet co-opteret, og rumlige korrelationer hævdet af konspirationsteoretikere. Vi betragter grundlaget for deres påstande om årsagssammenhæng med henvisning til tre nøgleområder for geografisk forklaring: (1) hvordan sociale egenskaber er konstitueret, og hvordan de udøver komplekse årsagskræfter, (2) faldgruberne ved korrelation med rumlige og økologiske data, og (3) udfordringerne ved at specificere og fortolke kausale virkninger med rumlige data. For hver af dem overvejer vi de unikke teoretiske og tekniske udfordringer, der er involveret i at specificere meningsfuld sammenhæng, og hvordan deres kassering letter konspirationstilskrivning. Ved at gøre det tilbyder vi et grundlag både for at afhøre konspiratisters brug og fortolkning af data fra elementære principper og tilbyder nogle advarende bemærkninger om potentialet for deres fremtidige misbrug i en tidsalder med datademokratisering. Endelig bidrager denne artikel til at arbejde på grundlag af konspirationsteorier generelt ved at hævde, hvordan – uden en forståelse af disse nøglemetodologiske principper – rumlige sundhedsdata kan være særligt tilbøjelige til at blive kooperativt af konspirationsgrupper.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953621008789

Havana syndrom og mikrobølgevåben [Sundhedsspørgsmål]

James C. Lin. IEEE Microwave Magazine. 22(11):13-14. Nov. 2021. doi: 10.1109/MMM.2021.3102201.
https://ieeexplore.ieee.org/dokument/9557212

Solaktivitet er forbundet med diastolisk og systolisk blodtryk hos ældre voksne.

Veronica A Wang, Carolina L Zilli Vieira, Eric Garshick, Joel D Schwartz, Michael S Garshick, Pantel Vokonas, Petros Koutrakis. J Am Heart Assoc. 2021 Nov 2;10(21): e021006. doi: 10.1161/JAHA.120.021006.
Konklusioner: Solaktivitet og soldrevne geomagnetiske forstyrrelser var positivt forbundet med BP (blodtryk), hvilket tyder på, at disse naturfænomener påvirker BP hos ældre mænd.
Open access-rapport: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.120.021006

Vurdering af menneskers eksponering for elektromagnetiske felter: Gennemgang og fremtidige retninger.
Akimasa Hirata, Yinliang Diao, Teruo Onishi, Kensuke Sasaki, Seunyoung Ahn, Davide Colombi, Valerio De Santis, Ilkka Laakso, Luca Giaccone, Wout Joseph, Essam A. Rashed, Wolfgang Kainz, Ji Chen. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, doi: 10.1109/TEMC.2021.3109249.
Abstrakt:
I artiklen gennemgås de seneste standardiseringsaktiviteter og videnskabelige undersøgelser i forbindelse med vurderingen af menneskers eksponering for elektromagnetiske felter (EMF). Forskellene i standarder for eksponering af mennesker og vurdering af forbrugerprodukter og medicinske anvendelser er sammenfattet. Først gennemgik vi menneskelige kropsmodellering og væv dielektriske egenskaber. Derefter forklarer vi rationalet for de nuværende eksponeringsstandarder ud fra EMF’s synspunkt og standardiseringsprocessen for produktoverholdelse baseret på disse eksponeringsstandarder. Vurderingen af trådløs kraftoverførsel, som et eksempel på nye trådløse enheder, og miljømæssige EMF’er i vores daglige liv gennemgås. Sikkerheden i magnetisk resonans systemer, hvor EMF eksponering er meget større end fra typiske forbruger enheder, er også gennemgået. Endelig opsummerer vi fremtidige forskningsretninger og forskningsbehov for EMF-sikkerhed.
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9557785&isnumber=4358749

Nøjagtig vurdering af eksponeringen for radiofrekvente elektromagnetiske felter fra 5G-netværk.

Ericssons hvidbog. GFTL-21:001105 Uen. oktober 2021.
Uddrag: “Der blev for nylig foretaget målinger på et stort antal steder i gadeplan omkring basestationer i et kommercielt 5G-netværk med massive MIMO-basestationer, der opererer i 3,5 GHz-båndet [9]. Det blev konstateret, at bidraget fra 5G-netværket til den samlede miljømæssige RF EMF eksponering var mindre end 10 procent, selv i tilfælde af 100 procent induceret trafik, og at den maksimale eksponering niveauer fra 5G basestationer var 150 til 200 gange under de internationale grænser, der er fastsat af ICNIRP.”
Open access-rapport: https://www.ericsson.com/en/rapporter-og-papirer/hvidbøger/nøjagtigtvurdering-eksponering-til-radio-frekvens-elektromagnetiskefelter-fra-5g-netværk

Fysiske enheder til at rapportere intensiteten af elektromagnetisk bølge.

R Ramirez-Vazquez, I Escobar, T Franco, E Arribas. Miljø 2021 Nov 2;112341. doi: 10.1016/j.envres.2021.112341.
Abstract:
Formålet med arbejdet er at foreslå en konsensus til det videnskabelige samfund, der håndterer personlige eksponsimmetre, som måler intensiteten af en elektromagnetisk bølge (W / m2). For at udtrykke intensiteten af en elektromagnetisk bølge er der en dualitet i vejen for at udtrykke det. Nogle forskere foretrækker at bruge W/m2, mens andre bruger V/m, som er en enhed af det elektriske felt. Der er også en dualitet i navnet, nogle gange kaldes det effekt flux tæthed og nogle andre gange, bølge intensitet. Vi mener, at dette andet navn er mere passende ud fra et fysiksynspunkt. Vi foreslår at udtrykke intensiteten af en elektromagnetisk bølge i W / m2 i stedet for at give værdien af deres elektriske felt, som måles i V / m. Der er en kvadratisk sammenhæng mellem elektrisk felt og intensiteten af bølgen, og det er nødvendigt at udføre en matematisk operation, så efter vores mening er det at foretrække at bruge W / m2, som direkte giver os værdien af den målte intensitet. Hvis intensiteten er meget lav, kan den desuden udtrykkes i μW/m2 og med kun tre signifikante tal på grund af følsomheden af de anvendte nuværende eksponsimmetre.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34740620/

Virkningerne af radiofrekvenseksponering på mandlig fertilitet og negative reproduktive resultater: En protokol for to systematiske gennemgange af humane observationsstudier med metaanalyse.

Kenny RPW, Millar EB, Adesanya A, Richmond C, Beyer F, Calderon C, Rankin Jørgensen, Toledano Møller, Feychting Møller, Pearce MS, Craig D, Pearson F. Environ Int. 2021 Nov 1;158:106968. doi: 10.1016/j.envint.2021.106968.
Formål: I overensstemmelse med WHO’s håndbog for udvikling af retningslinjer og COSTER’s adfærdsretningslinjer vil vi systematisk gennemgå effekten af ​​RF-EMF-eksponering på både mandlig fertilitet (SR3A) og uønskede graviditetsudfald (SR3B) i observationsstudier hos mennesker. Heri overholder vi PRISMA-P rapporteringsretningslinjerne. (…)
Konklusion: Dette manuskript beskriver protokollerne for to systematiske gennemgange. Formålet med at offentliggøre detaljer om begge protokoller er at: forudspecificere deres omfang og metoder; reducere virkningen af ​​anmeldernes skævhed; fremme gennemsigtighed og replikerbarhed; og forbedre gennemgangsprocessen. Prospero registrering: CRD42021265401 (SR3A), CRD42021266268 (SR3B).
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34735951/

Virkningerne af radiofrekvens elektromagnetiske felter eksponering på menneskelige selvrapporterede symptomer: En protokol for en systematisk gennemgang af humane eksperimentelle undersøgelser.

Bosch-Capblanch X, Esu E, Dongus S, Oringanje CM, Jalilian H, Eyers Jørgensen, Oftedal G, Meremikwu M, Röösli M. Environ Int. 2021 Nov 1;158:106953. doi: 10.1016/j.envint.2021.106953.
Abstrakt:
Baggrund: De teknologiske anvendelser af radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF) har været støt stigende siden 1950’erne på tværs af adskillige sektorer, der udsætter store dele af befolkningen. Denne kendsgerning har givet anledning til bekymring i forbindelse med de potentielle konsekvenser for folks helbred. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vurderer de potentielle sundhedseffekter af eksponering for RF-EMF og har gennemført en international undersøgelse blandt eksperter, som har identificeret seks prioriterede emner, der skal behandles yderligere gennem systematiske reviews, hvoraf virkningerne på symptomer er én. af dem. Vi rapporterer her den systematiske gennemgangsprotokol for eksperimentelle undersøgelser i mennesker, der vurderer virkningerne af RF-EMF på symptomer.
Formål: Vores mål er at vurdere virkningerne af eksponering for elektromagnetiske felter (sammenlignet med ingen eller lavere eksponeringsniveauer) på symptomer hos mennesker. Vi vil også vurdere nøjagtigheden af ​​opfattelsen af ​​tilstedeværelse af eksponering hos frivillige med og uden idiopatisk miljøintolerance tilskrevet elektromagnetiske felter (IEI-EMF). (…)
Undersøgelsesvurdering og -syntese: Undersøgelser vil blive vurderet i forhold til inklusionskriterier af to uafhængige bedømmere. Data om undersøgelsens karakteristika, deltagere, eksponering, komparatorer og effekter vil blive udtrukket ved hjælp af en specifik skabelon til denne gennemgang af to uafhængige anmeldere. Uoverensstemmelser vil blive løst ved konsensus. Risiko for bias (ROB) vil blive vurderet ved hjælp af ROB Rating Tool for Human and Animal Studies, og tillidsniveauet for beviserne for eksponering-outcome relationerne vil blive vurderet ved hjælp af GRADE tilgangen. Til perceptionsundersøgelserne vil vi bruge tilpassede versioner af ROB-værktøjet og GRADE-vurdering. Hvor det er relevant, vil data blive kombineret ved hjælp af meta-analytiske teknikker.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34735955/

Radiofrekvenseksponering af den gule feber myg (A. aegypti) fra 2 til 240 GHz.

De Borre E, Joseph W, Aminzadeh Rasmussen, Müller P, Boone MN, Josipovic I, et al. (2021) PLoS Comput Biol 17(10): e1009460. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009460
Abstrakt:
Femte generations netværk (5G) vil være forbundet med et delvist skift til højere bærefrekvenser, herunder bølgelængder, der i størrelse kan sammenlignes med insekter. Dette kan føre til højere absorption af radiofrekvente (RF) elektromagnetiske felter (EMF) af insekter og kan forårsage dielektrisk opvarmning. Gul febermyggen (Aedes aegypti), en vektor for sygdomme som gul feber og dengue fever, favoriserer varme klimaer. At blive udsat for højfrekvente RF EMF’er, der forårsager mulig dielektrisk opvarmning, kan have indflydelse på adfærd, fysiologi og morfologi, og kan være en mulig faktor for introduktion af arten i områder, hvor gul febermyg normalt ikke optræder. I denne undersøgelse blev indflydelsen af ​​fjernfelts RF-eksponering på A. aegypti undersøgt mellem 2 og 240 GHz. Ved hjælp af Finite Difference Time Domain (FDTD)-simuleringer blev fordelingen af ​​det elektriske felt i og omkring insektet og den absorberede RF-effekt fundet for seks forskellige myggemodeller (tre mænd, tre kvinder). 3D-modellerne blev skabt ud fra mikro-CT-scanninger af rigtige myg. De dielektriske egenskaber anvendt i simuleringen blev målt fra en blanding af homogeniseret A. aegypti. For en given indfaldende RF-effekt stiger absorptionen med stigende frekvens mellem 2 og 90 GHz med et maksimum mellem 90 og 240 GHz. Absorptionen var maksimal i det område, hvor bølgelængden matcher myggens størrelse. For samme indfaldende feltstyrke er strømabsorptionen af ​​myggen 16 gange højere ved 60 GHz end ved 6 GHz. Den højere absorption af RF-effekt af fremtidige teknologier kan resultere i dielektrisk opvarmning og potentielt påvirke biologien af ​​denne myg.
Forfattersammendrag: Radiofrekvens (RF) eksponering af A. aegypti myggen kan føre til absorption og dielektrisk opvarmning. Vi brugte Finite Difference Time Domain (FDTD) simuleringer mellem 2 og 240 GHz til at studere RF-effekten absorberet af insektet og fordelingen af ​​det elektriske felt (EF) i og omkring det. Til dette blev tre mandlige og tre kvindelige mygge-3D-modeller konstrueret ud fra mikro-CT-scanninger. Vi brugte højopløsningsmodeller og dielektriske egenskaber, begge hentet fra rigtige insekter, for at opnå realistiske output. For at øge frekvensen op til 90 GHz øges den absorberede effekt for alle modeller. Ved 90-120 GHz er bølgelængden sammenlignelig med kropsstørrelsen, og stigningen i absorberede kræfter når et maksimum. Derfor indebærer flytning til højere frekvenser i 5G højere absorberet effekt og muligvis højere dielektrisk opvarmning af insektet.  https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1009460

Den skadelige virkning af mobiltelefon stråling på sæd biologiske egenskaber i normozoospermic.

Mohammadmehdi Hassanzadeh-Taheri, Mohammad Ali Khalili, Ali Hosseininejad Mohebati, Mahmood Zardast, Mehran Hosseini, Maria Grazia Palmerini, Mohammad Reza Doostabadi. Andrologia. 10. oktober 2021. doi: 10.1111/og.14257.
Konklusion:
Mobiltelefon stråler kan reducere sædcellernes biologiske egenskaber, såsom morfologi, motilitet, levedygtighed, DNA-integritet, og en stigning i apoptose i normozoospermic mænd. Derfor anbefales det for mænd at holde mobiltelefonen væk fra deres bækken.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34628682/

Prænatal kronisk eksponering for elektromagnetiske felter moduleret adenosin deaminase aktivitet i serum og hjerne af Wistar rotters afkom.

Behrooz Mohammadi, Mahdi Sadegh, Homa Soleimani. Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy. 2021. DOI: 10.1080/08327823.2021.1993045
Abstrakt:
I betragtning af betydningen af fosterstadiet undersøgte vi hjernen og serum ADA af afkom kronisk udsat for lavfrekvent elektromagnetisk felt (EMF-LF/HF) i løbet af deres embryonale periode. Hanrotter og hunrotter blev tilfældigt udvalgt til parring. Efter parring blev hunnerne opdelt i fire grupper. Den første gruppe blev udsat for ekstremt EMF-LF (50 Hz) gennem en magnetoid i 30 minutter om dagen, den anden gruppe blev konstant udsat for EMF-HF (900 MHz) via en mobiltelefon, den tredje gruppe (falsk) blev placeret inde i solenoid uden nogen eksponering, og den sidste gruppe (kontrol) blev placeret i deres bur. Hjerne- og serumprøverne af afkom (6 hunner og 6 hanner i hver gruppe) blev indsamlet fire uger efter fødslen. ADA blev målt ved et specifikt enzymatisk sæt og et spektrofotometer. Eksponering for EMF-LF (1,5 mT) blev signifikant øget hjernens ADA-aktivitet hos både mandlige og kvindelige afkom. Derudover forbedrede langvarig HF-eksponering signifikant serum ADA-aktivitet hos mænd sammenlignet med kontrolgruppen, men hjernens ADA-niveau blev øget betydeligt hos begge køn (p < 0,01). Denne undersøgelse afslørede ændringer i serum og hjerne ADA efter embryonal eksponering for HF og ELF. Disse ændringer afhang af køn, frekvens og bølgeintensitet.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08327823.2021.1993045?journalCode=tpee20

Effekten af mobil stråling på Oxidative Stress Biomarkers i gravide mus.

Nargess Moghadasi, Iraj Alimohammadi, Ali Safari Variani, Azadeh Ashtarinezhad J Familie Reprod Sundhed. 2021 sep;15(3):172-178. doi: 10.18502/jfrh.v15i3.7134.
Resultater: Resultaterne viste, at eksponering for mobil stråling steg MDA (P = 0,002) og 8-OHdG (P = 0,001) betydeligt og faldt samlede antioxidantkapacitet i de udsatte grupper (P = 0,001). At tage C-vitamin hæmmet den betydelige stigning i MDA og 8-OHdG niveauer i udsatte grupper.
Konklusion: Selv om udsættelse for mobil stråling kan forårsage oxidativ stress i blodet af gravide mus, kan C-vitamin som en antioxidant forhindre det.
Open access-rapport: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8536820/

Ingen signifikante virkninger af mobiltelefon elektromagnetisk stråling på mus’ hukommelse eller angst: Nogle blandede virkninger på traumatiske hjerneskadede mus.

Doaa Qubty, Shaul Schreiber, Vardit Rubovitch, Amir Boag, Chaim G Pick. Neurotrauma Rep. 2021 Aug 17;2(1):381-390. doi: 10.1089/neur.2021.0009.
Abstract: Aktuel litteratur beskriver en række modstridende resultater vedrørende effekten af ​​radiofrekvent elektromagnetisk stråling (RF-EMR) på sundheden, både hos mennesker og i dyremodeller. Denne undersøgelse var designet til at fastslå de modstridende data, der er offentliggjort vedrørende den mulige indvirkning af cellulær eksponering (stråling) på han- og hunmus, hvad angår rumlig hukommelse, angst og generelt velvære. For at øge sandsynligheden for at identificere mulige “subtile” effekter, valgte vi at teste det i allerede kognitivt svækkede (efter mild traumatisk hjerneskade; mTBI) mus. Eksponering for cellulær stråling i sig selv havde ingen signifikant indflydelse på angstniveauer eller rumlig/visuel hukommelse hos mus. Når man undersøgte den dobbelte indvirkning af mTBI og cellulær stråling på angst, blev der ikke fundet forskelle i den angstlignende adfærd set ved den forhøjede plus labyrint (EPM). Når de udsættes for både mTBI og cellulær stråling, viser vores resultater forbedring af visuel hukommelsessvækkelse hos både hun- og hanmus, men forværring af den rumlige hukommelse hos hunmus. Disse resultater giver ikke mulighed for en afgørende konklusion vedrørende de mulige farer ved cellulær stråling på hjernefunktionen hos mus, og mTBI lettede ikke identifikation af subtile effekter ved at forstærke dem.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8550818/

Cellulær stressrespons på ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter (ELF-EMF): En forklaring på kontroversielle virkninger af ELF-EMF på apoptose (Review).

Barati M, Darvishi B, Javidi MA, Mohammadian A, Shariatpanahi SP, Eisavand MR, Madjid Ansari A. Celle prolif. 2021 Nov 6:e13154. doi: 10.1111/cpr.13154.
KONKLUSION OG FREMTIDSPERSPEKTIV: Som diskuteret her er cellulær stressrespons en unik adfærd hos celler efter eksponering for ELF-EMF, som hjælper dem med at klare de næste mere stressende forhold. Dette respons skyldes hovedsageligt den milde stigning i cellulære ROS-niveauer medieret af ELF-EMF-eksponering, som ikke er i stand til at inducere apoptose alene. Udsagnet diskuteret i denne artikel vil, hvis det viser sig at være sandt, blive meget vigtigt i forbindelse med udpegning af nye terapeutiske skemaer for behandling af cancer, da samtidig ELF-EMF eksponering/kemoterapi eller ELF-EMF eksponering umiddelbart efter kemoterapi kan forbedre pro-apoptotisk virkning markant af kemoterapeutiske midler. Ydermere, efter denne hypotese, kan man anvende ELF-EMF til behandling af resistente cancere, da en af ​​hovedmekanismerne for resistens over for kemoterapeutiske midler er høj kapacitet af disse celler til at opfange frie radikaler. Additive virkninger af ELF-EMF til kemoterapeutiske midler i induktion af en oxidativ stresstilstand kan være nyttige i denne sammenhæng. Endnu vigtigere, ELF-EMF eksponering for normale celler har i de fleste tilfælde vist sig at være sikker og uskadelig. Derfor kan ELF-EMF-terapi muligvis ikke frembyde andre bivirkninger bortset fra dem, der er observeret med forstærkning af kemoterapeutiske midlers cytotoksiske virkninger. Som diskuteret heri er bestemmelse af ELF-EMFs intensitetsvindue også meget vigtig, da der ikke forekommer respons uden for dette område, hvilket gør det til en meget personlig terapi. Endelig, selvom denne hypotese tilsyneladende lyder rationel, anbefales fremtidige undersøgelser, der sammenligner resultaterne af ELF-EMF-eksponering før, under og umiddelbart efter kemoterapi, stærkt for yderligere bekræftelse af denne teori.
Open access-rapport: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cpr.13154

Melatonin: et potentielt skjold mod elektromagnetiske stråler.

Maya Jammoul, Nada Lawand. Curr Neuropharmacol. 2021 9. juni. doi: 10.2174/ 1570159X19666210609163946.
Abstrakt: Melatonin, et vitalt hormon syntetiseret af pinealkirtlen, har været impliceret i forskellige fysiologiske funktioner og i døgnrytme regulering. Dens rolle i beskyttelsen mod det ikke-iioniserende elektromagnetiske felt (EMF), der er kendt for at forstyrre kroppens oxidative / anti-oxidative balance, er blevet draget i tvivl på grund af inkonsekvente resultater observeret på tværs af undersøgelser. Denne gennemgang giver den nuværende tilstand af viden om det sammenvævede forhold mellem melatonin, EMF, og oxidativ stress. Baseret på syntetiseret beviser, vi præsenterer en model, der bedst beskriver de mekanismer, der ligger til grund for de beskyttende virkninger af melatonin mod RF / ELF-EMF induceret oxidativ stress. Vi viser, at den frie radikale ådselæder aktivitet melatonin er aktiveret gennem reduktion af den radikale par singlet-triplet konverteringsfrekvens og koncentrationen af triplet produkter. Desuden, denne gennemgang har til formål at fremhæve de potentielle terapeutiske fordele ved melatonin mod de skadelige virkninger af EMF, i almindelighed, og elektromagnetisk overfølsomhed (EHS), især.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34635042/

Statiske magnetfeltmålinger af smartphones og ure samt evnen til at udløse magnettilstande i implanterbare pacemakere og implanterbare cardioverter-defibrillatorer.

Seth J Seidman, Joshua Guag, Brian Beard, Zane Arp. Statiske magnetfeltmålinger af smartphones og ure og anvendelighed på udløsning af magnettilstande i implantable pacemakere og implantable cardioverter-defibrillatorer. Hjerterytme. 2021 Okt;18(10):1741-1744. doi: 10.1016/j.hrthm.2021.06.1203.
Konklusion: Resultaterne af denne undersøgelse understøtter den amerikanske fødevare- og lægemiddeladministrations anbefaling om, at patienter opbevarer alle forbrugerelektronikanordninger, der kan skabe magnetisk interferens, herunder mobiltelefoner og smarture, mindst 6 inches væk fra implanteret medicinsk udstyr, især pacemakere og hjerte hjertestartere.
Open access-rapport: https://www.frontiersin.org/artikler/10.3389/fpubh.2021.721166/fuld

Fortolkning af Timetrends (1996-2017) af forekomsten af udvalgte kræftformer i England i forhold til brug af mobiltelefoner som en mulig risikofaktor.

Frank de Vocht. Bioelektrisk. 2021 okt 11. doi: 10.1002/bem.22375.
Abstrakt:
Radiofrekvens (RF) stråling fra mobiltelefoner er blevet klassificeret som muligvis kræftfremkaldende for mennesker (2b) af IARC. Men til dato er diskussionen om, hvorvidt mobiltelefonbrug er en risikofaktor for kræft, ikke løst. I denne sammenhæng med vedvarende usikkerhed er det vigtigt at fortsætte med at overvåge kræftforekomststendenser. Årlige incidensrater og direkte aldersstandardiserede rater af udvalgte kræftformer efter køn og 5-års aldersgrupper for 1996 til 2017 for England blev indhentet fra UK Office for National Statistics. Fortolkning i lyset af mobiltelefonbrug som en medvirkende risikofaktor blev udført for kræft i hjernen, ørespytkirtlen, skjoldbruskkirtlen og tyktarmskræft, som alle er blevet antaget at være forbundet med RF-eksponering. Hjerne- og ørespytkirtelkræft blev opdateret med yderligere 10 år efter en tidligere publikation og giver fortsat kun få beviser for en sammenhæng med mobiltelefonbrug. Selvom mobiltelefonbrug som en potentiel risikofaktor, der bidrager til øget forekomst af tyktarms- eller skjoldbruskkirtelkræft, ikke kunne udelukkes baseret på disse økologiske data, er det usandsynligt, at det er en vigtig risikofaktor for begge dele. I mangel af klarhed fra epidemiologiske undersøgelser er det fortsat vigtigt at fortsætte med at overvåge tendenser. Men foreløbig, og i overensstemmelse med data fra andre lande, er der ikke meget, der tyder på en sammenhæng mellem brug af mobiltelefon og kræft i hjernen eller ørespytkirtlen, mens hypoteserne om sammenhænge med skjoldbruskkirtel- eller tyktarmskræft er tilsvarende svage.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/34633685/
Joel Moskowitz’s kommentarer:
Dette papir giver en forudindtaget fortolkning af data fra en svag observationsundersøgelse, der anvender økologiske tidsseriedata. I betragtning af begrænsningerne af kræftregisterdata er fortolkningen af ​​kræftforekomststendenser fyldt med problemer. Selvom resultaterne af denne observationsundersøgelse ikke er entydige, tyder de overordnede resultater på, at standardiserede kræftincidensrater i England for alle fire kræftformer under undersøgelse steg over tid:

“Selvom DAS-raterne antyder en stigning på 30% i forekomsten af ​​hjernekræft hos kvinder og 34% hos mænd fra 1996 til 2017….”

“En konstant stigning (p<0,001) fra 0,4 til 0,6 hændelser pr. 100.000 kvinder og 0,7 til 0,8 for mænd, henholdsvis over perioden 1999-2017, blev observeret for forekomsten af ​​kræft i ørespytkirtlen; hovedsagelig i DAS-satser efter brugen af ​​den reviderede ESP (figur 2).”

”Kræft i skjoldbruskkirtlen er steget støt over tid (p<0,001), især hos kvinder, hvor DAS-raten er mere end tredoblet fra 1996 til 2017 fra 2,7 hændelser til 8,5 pr. 100.000 kvinder, men også hos mænd (fra 1,2 til 3,6) hændelsestilfælde pr. 100.000 mænd), med små forskelle mellem befolkningstal og DAS-rater (figur 3).”

“Forekomsten af ​​tyktarmskræft i England har været stabil for kvinder (+3 % fra 1999 til 2017; p<0,001) og svagt stigende for mænd (+15 % fra 1999 til 2017; p<0,0,01) (Figur 4) ).…I yngre aldersgrupper kan der observeres en tydelig stigning i forekomsten, især i aldersgrupperne 25-34 årige, der beskriver årlige stigninger på 7 % hos begge køn (p<0,001), med en vis indikation af plateau af dette mønster hos de på 29 år eller yngre.”

Ovenstående resultater kunne have været fortolket som understøttende for sammenhængen med stigninger i mobiltelefonbrug over tid i England på grund af den betydelige forsinkelse mellem eksponering for en risikofaktor og diagnose af solide tumorer. Desuden tyder case-kontrol forskningen på, at den øgede kræftrisiko er en funktion af tung mobiltelefonbrug (f.eks. 17 minutter om dagen over en ti-årig periode for risiko for gliom [Choi et al., 2020]) og måske også genetisk modtagelighed (for risiko for skjoldbruskkirtelkræft [Luo et al., 2018, 2020]), så ikke alle ville blive påvirket.

Analyse af tidstrenddata kan være en frugtesløs bestræbelse, når der er flere risikofaktorer for de undersøgte tumorer, da nogle eksponeringer kan stige over tid, mens andre er faldende. Det er umuligt at lave årsagstilskrivninger med tidsseriedesign, når der er en betydelig forsinkelse mellem en eksponering (f.eks. mobiltelefonbrug) og et resultat (f.eks. kræft). På samme måde er det problematisk at udelukke en risikofaktor med et så svagt forskningsdesign. Resultaterne berettiger tydeligvis ikke følgende påstande fra dette papir:

“Selvom mobiltelefonbrug som en potentiel risikofaktor, der bidrager til øget forekomst af tyktarms- eller skjoldbruskkirtelkræft, ikke kunne udelukkes baseret på disse økologiske data, er det usandsynligt, at det er en vigtig risikofaktor for begge.”

“…der er få beviser for en årsagssammenhæng mellem brug af mobiltelefon og kræft i hjernen eller ørespytkirtlen, mens hypoteserne om sammenhænge med kræft i skjoldbruskkirtlen eller tyktarmskræft er tilsvarende svage.”

Selvom det stærkeste epidemiologiske bevis for øget kræftrisiko forbundet med mobiltelefonbrug er for gliom, en undertype af hjernekræft (IARC Working Group, 2013), citerede papiret ikke Philips et al. (2018). Alligevel undersøgte Philips-undersøgelsen forekomstdata for hjernekræft for England fra 1995-2015 for at beregne incidensrater (ASR) pr. 100.000 personår, aldersstandardiseret til European Standard Population (ESP-2013). Philips et al. fandt “en vedvarende og meget statistisk signifikant ASR-stigning i glioblastoma multiforme (GBM) [en undertype af gliom] på tværs af alle aldre. ASR for GBM mere end fordoblet fra 2,4 til 5,0, med årlige tilfældestal stigende fra 983 til 2531. Samlet set er denne stigning for det meste skjult i de overordnede data af en reduceret forekomst af lavere grad af tumorer.” Det burde derfor ikke komme som nogen overraskelse, at det i den aktuelle afhandling ikke lykkedes at finde meget af en stigning i den samlede hjernekræftforekomst i England i næsten samme periode.

Psykologiske modeller for udvikling af idiopatiske miljøintolerancer: Bevis fra longitudinelle befolkningsbaserede data.

Luc Watrin, Steven Nordin, Renáta Szemerszky, Oliver Wilhelm, Michael Witthöft, Ferenc Köteles. Environ Res. 2021 8. september;204(Pt A):111774. doi: 10.1016/j.envres.2021.111774.
Konklusion:
I den nuværende undersøgelse blev krydslaggede panelmodeller anvendt til at undersøge gensidig sammenhæng mellem idiopatiske miljøintolerancer (IEI’er) og generel psykopatologi, somatiske symptomer og moderne sundhedsbekymringer i longitudinelle data fra en stor næsten repræsentativ fællesskabsprøve. I modsætning til teoretiske forudsigelser var højere begyndelsesniveauer i nogen af ​​de tre konstruktioner ikke forbundet med stigninger i IEI’er over en periode på 6 år. Tilbøjeligheden til idiopatiske miljøintolerancer (IEI’er), såsom kemisk intolerance, støjfølsomhed og elektromagnetisk overfølsomhed, virkede meget stabil. Somatiske symptomer, indikatorer for negativ affektivitet og moderne sundhedsbekymringer viste pålidelige associationer med IEI’er. De forudsagde dog ikke IEI’er. Derfor kunne populære teorier om udviklingen af ​​IEI’er ikke bekræftes empirisk.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34506786/

RF-målinger af EMF’er til vurdering af menneskelig eksponering på grund af moderne cellulære basestationer (5G).

D. Capriglione. IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, vol. 24, nr. 8, s. 31-36, november 2021, doi: 10.1109/MIM.2021.9580794.
Konklusioner og åbne spørgsmål:
Måling af menneskelig eksponering for RF EMF’er er et emne af stor interesse i dag på grund af den voksende spredning og hurtige udvikling af kommunikationsteknologier. På grund af emnets betydning og de tekniske vanskeligheder, der opstår som følge af kommunikationsteknologiernes og eksperimentelle scenariers stadigt stigende kompleksitetsniveau, er verdensomspændende forskere involveret i at designe og finjustere målemetoder, standardprocedurer og instrumenter til at opnå pålidelige resultater af menneskelig eksponering.
De praktiske eksempler i denne artikel fremhæver, hvordan forskningen på dette område har behov for løbende opdateringer, og den bør involvere langsigtede eksperimentelle kampagner til vurdering af pålideligheden af ​​måleteknikker og -procedurer i flere eksperimentelle forhold og scenarier. Disse udsagn er stærkt understøttet af aktuelle tendenser, der presser på for at anvende DSS (Dynamic Spectrum Sharing) og 5G cellulære teknologier, som vil tilbyde nye udfordringer for måling af menneskelig eksponering for EMF’er genereret af denne slags kilder. Især vil antennestråleformningen og kompleksiteten af ​​5G-teknologi kræve design af nye og effektive måleteknikker og protokoller, der kan garantere en passende afvejning mellem nøjagtighed og tid, der er nødvendig for fuldstændig at karakterisere menneskelig eksponering i byscenarier med høj tæthed, hvor flere baserer stationer arbejder samtidigt i samme område. Disse aspekter skal undersøges for både smalbånds- og bredbåndstilgange.
Ydermere vil estimeringen af ​​måleusikkerheden være et vigtigt emne, der skal behandles, idet der tages højde for adskillige indflydelsesmængder, blandt andet responsen fra antennerne, sonderne og instrumenterne på de signaler, der genereres af moderne kommunikationssystemer, såvel som den lange Tidsvariabiliteten af ​​den effekt, der udsendes af de relaterede basestationer i givne analysepunkter, bør undersøges.
https://ieeexplore.ieee.org/document/9580794

Rumlig variation af udendørs eksponering for radiofrekvent stråling fra mobiltelefonbasestationer i Khartoum, Sudan.

Mohammed O A Mohammed, Ahmed A Elzaki, Babiker A Babiker, Omer I Eid. Environ Sci Pollut Res Int. 8. oktober 2021. doi: 10.1007/s11356-021-16555-x.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34622411/

Nærfeltseksponeringsforhold af UHF-RFID-systemer i smarte sundhedsmiljøer.

S. de Miguel-Bilbao et al. 2021 IEEE International Joint EMC/SI/PI og EMC Europe Symposium. 2021, s. 13-18, doi: 10.1109/EMC/SI/PI/EMCEurope52599.2021.9559189.
Abstrakt:
Trådløs RFID-teknologi med kort rækkevidde har mange anvendelser i social- og sundhedsmiljøer, idet den skal sameksistere med andre kilder til elektromagnetisk (EM) stråling og endda med patienters implanterede enheder. (….) Det blev fundet, at en nærfeltskarakter af EM-stråling nær en RFID-læser rækker flere gange længere, når operatøren er til stede i nærheden, sammenlignet med den samme emitterende enhed, der betragtes som alene i det tomme rum. Dette er af betydning ved evaluering af EM-eksponering af mennesker (patienter eller sundhedspersonale, især brugere af medicinske implantater), hvis de af en eller anden grund er mindre end 50 cm væk fra en RFID-læser, især når emissionen fra den overstiger 2 W.
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9559189&isnumber=9559134

Menneskeskabte elektromagnetiske felter: Ionforceret oscillation og spændingsstyret ionkanaldysfunktion, oxidativt stress og DNA-skade (gennemgang).

Dimitris J Panagopoulos, Andreas Karabarbounis, Igor Yakymenko, George P Chrousos. Int J Oncol. 2021 Nov;59(5):92. doi: 10.3892/ijo.2021.5272.
Abstrakt:
(…) Nærværende undersøgelse viser, hvordan dette kan resultere i DNA-skader gennem reaktive oxygenarter/frie radikaler overproduktion. Der gives således et komplet billede af, hvordan menneskeskabt EMF-eksponering faktisk kan føre til DNA-skader og relaterede patologier, herunder kræft. Desuden foreslås det, at de ikke-termiske biologiske effekter, der tilskrives RF EMF’er, faktisk skyldes deres ELF-komponenter.
Open access papir: https://www.spandidos-publications.com/ijo/59/5/92

Hippocampus oxidativ stress induceret af radiofrekvent elektromagnetisk stråling og de neurobeskyttende virkninger af aerob træning hos rotter: et randomiseret kontrolforsøg.

Mina Rasouli Mojez, Abbas Ali Gaeini, Siroos Choobineh, Mohsen Sheykhlouvand. J Phys Act Health. 25. oktober 2021; 1-7. doi: 10.1123/jpah.2021-0213.
Baggrund: Nærværende undersøgelse afslørede, om 4 ugers moderat aerob træning forbedrer antioxidantkapaciteten på rotters hjerne mod oxidativt stress forårsaget af radiofrekvent elektromagnetisk stråling udsendt fra mobiltelefoner.
Konklusion: Denne undersøgelse viste, at moderat aerob træning øger hippocampus antioxidantkapacitet mod oxidativ udfordring i form af radiofrekvente elektromagnetiske bølger.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34697252/

Vm-relaterede ekstracellulære potentialer observeret i røde blodlegemer.

Hughes MP, Kruchek EJ, Beale AD, Kitcatt SJ, Qureshi S, Trott ZP, Charbonnel O, Agbaje PA, Henslee EA, Dorey RA, Lewis R, Labeed FH. Sci Rep. 2021 Sep 30;11(1):19446. doi: 10.1038/s41598-021-98102-9.
Open access-rapport: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8484267/

En undersøgelse om elektromagnetisk overfølsomhed: eksemplet fra Polen.

Grzegorz Tatoń, Artur Kacprzyk, Tomasz Rok, Monika Pytlarz, Rafał Pawlak, Eugeniusz Rokita. Elektromagn Biol Med. 22. oktober 2021; 1-8. doi: 10.1080/15368378.2021.1995873.
Den verdensomspændende forekomst af IEI-EMF anslås til 1-13 %. Resultaterne varierer i henhold til datakilden og metoden for de anvendte undersøgelser (Huang et al. 2018; Szemerszky et al. 2019).
Konklusioner: Den første undersøgelse overvurderede forekomsten af IEI-EMF i det polske samfund til 39,7 % på grund af de begrænsninger, der fulgte med undersøgelsen. Det mere realistiske skøn baseret på den anden forskningsfase er 1,8 %. Det foreslåede kriterium for IEI-EMF-kvalifikation forudsætter, at en overfølsom person er en, hvis symptomer adskiller sig fra resten af samfundet og er så alvorlige, at hun eller han søger lægehjælp. Vores resultater understøtter tesen om, at det kriterium, der anvendes i sådanne undersøgelser for at tildele emner til IEI-EMF-gruppen, bør defineres nøjagtigt og harmoniseres. Selv små forskelle i undersøgelsens spørgsmål og metoder kan resultere i betydeligt forskellige IEI-EMF-prævalensestimater.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34686066/

Elektromagnetisk eksponeringsdosimetriundersøgelse på to frie rotter ved 1,8 GHz via numerisk simulering.

Wang Xianghui, Xia Chengjie, Lu Lu, Qi Hongxin, Zhang Jie. Frontiers in Public Health. 9:1404. 2021. doi: 10.3389/fpubh.2021.721166
https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpubh.2021.721166

Design og dosimetrisk karakterisering af en bredbåndseksponeringsfacilitet til in vitro-eksperimenter i frekvensområdet 18-40,5 GHz.

Gernot Schmid, Rene Hirtl, Isabel Gronau, Vivian Meyer, Karen Drees, Alexander Lerchl. Bioelectromagnetics. 2021 7. oktober doi: 10.1002/bem.22376.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34622469/

Økologien af ​​elektricitet og elektromodtagelighed.

Sam J England, Daniel Robert. Biol Rev Camb Philos Soc. 2021 12. oktober doi: 10.1111/brv.12804.
Abstrakt:
Elektricitet, samspillet mellem elektrisk ladede objekter, er almindeligt kendt for at være fundamentalt for levende systemers funktion. Denne forståelse har dog stort set været begrænset til skalaen af ​​atomer, molekyler og celler. I modsætning hertil har elektricitets rolle i økologisk skala historisk set været stort set forsømt, karakteriseret ved punkterede forskningsøer, der sjældent er forbundet med hinanden. For nylig er en forståelse af elektriske kræfters allestedsnærværende i det naturlige miljø imidlertid begyndt at vokse sammen med en erkendelse af de mange økologiske interaktioner, som disse kræfter kan påvirke. Heri giver vi den første omfattende samling og syntese af forskning inden for dette nye område af elektrisk økologi. Dette inkluderer vurderinger af den rolle, elektricitet spiller i den naturlige økologi af rovdyr-bytte-interaktioner, bestøvning og dyrespredning, blandt mange andre, såvel som indvirkningen af ​​menneskeskabt aktivitet på disse systemer. En detaljeret introduktion til elektroreceptionens økologi og fysiologi – den biologiske påvisning af økologisk relevante elektriske felter – gives også. Ud over dette foreslår vi veje til fremtidig forskning, der viser særligt lovende, især dem, der undersøger den nyligt opdagede følelse af luft-elektromodtagelse.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34643022/

Effekter af et elektrisk felt på søvnkvalitet og levetid medieret af ultraviolet (UV)-A/blåt lys fotoreceptor CRYPTOCHROM i Drosophila.

Haruhisa Kawasaki, Hideyuki Okano, Takaki Nedachi, Yuzo Nakagawa-Yagi, Akikuni Hara, Norio Ishida. Sci Rep. 2021 15. oktober;11(1):20543. doi: 10.1038/s41598-021-99753-4.
Open access papir: https://www.nature.com/articles/s41598-021-99753-4

Sporingsenheder til kæledyr: sundhedsrisikovurdering for udsættelse for radiofrekvente elektromagnetiske felter.

Judith Klune, Christine Arhant, Ines Windschnurer, Veronika Heizmann, Günther Schauberger. Animals (Basel). 2021 17. september;11(9):2721. doi: 10.3390/ani11092721.
Abstrakt:
(…) Eksponeringen af ​​kæledyr for RF-EMF’er blev vurderet, herunder eksponering fra omgivelserne (radioer, TV’er og basestationer på mobilnetværk), eksponering fra indendørs enheder (DECT, WLAN, Bluetooth osv.) og eksponeringen fra TD’er. Eksponeringsniveauerne for de tre områder viste sig at være tydeligt under referenceniveauerne for den internationale kommission for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (ICNIRP), som sikrer vidtrækkende beskyttelse mod sundhedsskadelige virkninger. Den største usikkerhed vedrørende eksponering af kæledyr var relateret til den, der var forårsaget af indendørs RF-emitterende enheder, der anvender WLAN og DECT. Denne eksponering kan begrænses betydeligt gennem en reduktion af eksponeringstiden og en forøgelse af afstanden mellem dyret og den RF-emitterende enhed. Selvom det samlede RF-EMF-eksponeringsniveau, som kæledyr oplevede, viste sig at være under referencegrænserne, blev der udledt anbefalinger for at reducere potentielle risici ved eksponering for TD’er og indendørs enheder.
Open access paper: https://www.mdpi.com/2076-2615/11/9/2721

Nye dokumenter pr. 4. oktober 2021. (på vej)

Effekt af stråling udsendt af trådløse enheder på mandlige reproduktive hormoner: en systematisk gennemgang

Maluin Sofwatul Mokhtarah, Osman Khairul, Jaffar Farah Hanan Fathihah, Ibrahim Siti Fatimah. Effect of Radiation Emitted by Wireless Devices on Male Reproductive Hormones: A Systematic Review. Frontiers in Physiology. 12:1568. 2021. doi:10.3389/fphys.2021.732420.

Abstrakt
Eksponering for radiofrekvent elektromagnetisk stråling (RF-EMR) fra forskellige trådløse enheder er steget dramatisk med teknologiens fremskridt. Et af de mest sårbare organer over for RF-EMR er testiklerne. Det skyldes det faktum, at testikelvæv er mere modtagelige for oxidativ stress på grund af en høj celledelingshastighed og mitokondrielt iltforbrug. Som et resultat af omfattende celleroliferation opstår replikationsfejl, hvilket resulterer i DNA-fragmentering i sæden. Mens højt iltforbrug øger niveauet af oxidative fosforyleringsbiprodukter (frie radikaler) i mitokondrierne. På grund af dens manglende evne til effektivt at sprede overskydende varme, er testikler også modtagelige for termiske effekter fra RF-EMR-eksponering. Som et resultat er folk bekymrede over dets indvirkning på den mandlige reproduktive funktion. Formålet med denne artikel var at gennemføre en gennemgang af litteratur om virkningerne af RF-EMR udsendt af trådløse enheder på mandlige reproduktive hormoner hos forsøgsdyr og mennesker. Ifølge resultaterne af undersøgelserne kan RF-EMR udsendt af mobiltelefoner og Wi-Fi-enheder forårsage testosteronreduktion. Effekten på gonadotrofe hormoner (follikelstimulerende hormon og luteiniserende hormon) er dog ikke entydig. Disse fund blev påvirket af flere faktorer, som kan påvirke energiabsorptionen og den biologiske effekt af RF-EMR. Effekten af ​​RF-EMR i størstedelen af ​​dyre- og menneskestudier så ud til at være relateret til varigheden af ​​mobiltelefonbrug. Derfor anbefales det at begrænse brugen af ​​trådløse enheder.

Konklusion
Eksisterende dyre- og menneskedata om effekten af ​​RF-EMR udsendt fra trådløse enheder på mandlige reproduktive hormoner er inkonsekvente og vanskelige at evaluere på grund af undersøgelsens heterogenitet. Men de fleste undersøgelser stemmer overens med påstanden om, at langvarig eksponering for RF-EMR fra mobiltelefoner og Wi-Fi-enheder kan forstyrre mandlige reproduktive hormoner, især testosteron. Det er derfor tilrådeligt at undgå langvarig og overdreven brug af mobiltelefon for at reducere den skadelige effekt af RF-EMR.
Open access paper: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fphys.2021.732420

Udfordringer på effekten af ​​mobiltelefonstråling på pattedyrs embryoner og fostre: en gennemgang af litteraturen

Maryam Mahaldashtian, Mohammad Ali Khalili, Fatemeh Anbari, Mohammad Seify, Manuel Belli. Challenges on the effect of cell phone radiation on mammalian embryos and fetuses: a review of the literature. Zygote. 2021 Sep 29;1-7. doi: 10.1017/S0967199421000691.

Abstrakt
Mobiltelefoner fungerer med en bred vifte af frekvensbånd og udsender radiofrekvens-elektromagnetisk stråling (RF-EMR). Bekymringer om de mulige sundhedsfarer ved RF-EMR er vokset i mange lande, fordi disse RF-EMR-impulser kan absorberes i kroppens celler, hvilket direkte påvirker dem. Der er nogle in vitro og in vivo dyreundersøgelser relateret til konsekvenserne af RF-EMR eksponering fra mobiltelefoner på embryoudvikling og afkom. Derudover har nogle undersøgelser afsløret, at RF-EMR fra mobiltelefon kan føre til et fald i befrugtningshastigheden og embryoudvikling, såvel som risikoen for udviklingsmæssige anomalier, andre undersøgelser har rapporteret, at det ikke interfererer med in vitro fertilisering eller succesrater for intracytoplasmatisk sædinjektion eller kromosomafvigelsesraten. Selvfølgelig er det uetisk at studere effekten af ​​bølger genereret fra mobiltelefoner på de menneskelige embryoner, der dannes. Omvendt har andre pattedyr mange ligheder med mennesker med hensyn til anatomi, fysiologi og genetik. Derfor fokuserede vi i denne gennemgang på den eksisterende litteratur, der evaluerer de potentielle virkninger af RF-EMR på pattedyrs embryonale og fosterudvikling.
Uddrag
Mobiltelefoner placeres almindeligvis på skødet eller i lommer (Swerdlow et al., 2011), og udsætter derfor kønsområdet for RF-EMF. Kimceller er mere modtagelige for RF-EMF, da de hurtigt deler sig gennem meiose og mitose. EMF inducerer modifikationer i cellulære niveauer såsom aktivering af spændingsstyrede calciumkanaler, dannelse af frie radikaler, proteinfejlfoldning og DNA-skade (Altun et al., 2018). I den generelle befolkning er gravide kvinder i specifik risiko for at blive udsat for miljømæssig RF-EMF på grund af deres højere iltforbrug og fostervandsinducerede ROS-produktion (Çiğ og Nazıroğlu, 2015) (fig. 1). Enkeltpersoner bør reducere deres eksponeringshastighed for RF-EMF-emitterende enheder, herunder mobiltelefoner (Okechukwu, 2020), da elektromagnetiske bølger øgede mængden af ​​frie iltradikaler i kroppen, hvilket førte til forstyrrelse af spermatogeneseprocessen og variationer i spermatozomembranen, hvilket resulterede i i ændringer i kapacitet, akrosomreaktion og derfor forstyrrelse i processen med binding af sædceller til oocytten og svigt af normal befrugtning både in vivo og in vitro (Fatehi et al., 2018). Derudover kan eksponering for RF føre til et fald i ovariefollikelreservoirer i begyndelsen af ​​den præpubertale tid (Türedi et al., 2016). For at reducere kontakten med RF-EMR udstrålet af mobiltelefoner, bør folk undgå at holde deres telefoner inde i deres lommer, også brug af håndfri materialer og gadgets og mobilcover begrænser mobiltelefoners direkte eksponering for kroppen (Okechukwu, 2020). Folk er heller ikke opmærksomme på, at en mobiltelefon er en lille basestation og undervurderer derfor normalt vigtigheden af ​​afstand mellem mobiltelefonen og kroppen (Cousin og Siegrist, 2010). Ved at analysere forholdet mellem mobiltelefonens antennes afstand fra kroppen og SAR rapporterede Hossain og kolleger, at forøgelse af mobiltelefonens afstand fra kroppen førte til en formindskelse af både elektrisk og magnetisk feltstyrke til kroppen, hvilket derfor reducerede SAR-værdier ( Hossain et al., 2015). Desuden er det kendt, at EMF falder med afstand og magnetisk induktion…
Konklusion
På nuværende tidspunkt er det vanskeligt ud fra de tilgængelige dyreforsøg at dokumentere, hvilken rolle RF-EMR-eksponering spiller for udvikling af menneskelige embryoner, både in vivo og in vitro. Yderligere undersøgelser med komplementære teknikker vil være nødvendige for at forstå virkningsmekanismen af ​​RF-EMR udsendt af mobiltelefoner og konsekvenserne for pattedyr, især mennesker.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34583799/

En undersøgelse af virkningerne af radiofrekvent stråling udsendt af mobiltelefoner og ekstremt lavfrekvent stråling på skjoldbruskkirtelhormoner og skjoldbruskkirtelhistopatologi

Alkayyali T, Ochuba O, Srivastava K, Sandhu JK, Joseph C, Ruo SW, Jain A, Waqar A, Poudel S. An Exploration of the Effects of Radiofrequency Radiation Emitted by Mobile Phones and Extremely Low Frequency Radiation on Thyroid Hormones and Thyroid Gland Histopathology. Cureus. 2021 Aug 20;13(8):e17329. doi: 10.7759/cureus.17329.

Abstrakt
Brugen af ​​mobiltelefoner er steget kraftigt i løbet af de sidste to årtier. Mobiltelefoner producerer et radiofrekvent elektromagnetisk felt (RF-EMF), en form for ikke-ioniserende stråling. I modsætning til den ioniserende stråling, der har vist sig at forårsage DNA-skader, er de skadelige virkninger af ikke-ioniserende stråling på den menneskelige krop endnu ikke blevet opdaget. Skjoldbruskkirtlen er blandt de mest modtagelige organer for mobiltelefonstråling på grund af dens placering i den forreste hals. Vores formål med denne litteraturgennemgang er at udforske virkningerne af det elektromagnetiske felt (EMF), især radiofrekvenser udsendt fra mobiltelefoner, på skjoldbruskkirtelhormoner og skjoldbruskkirtelhistopatologi. Vi søgte i PubMed og Google Scholar-databaser efter relevante undersøgelser offentliggjort efter år 2000, ved at bruge følgende nøgleord: ‘mobiltelefoner’, ‘mobiltelefoner’, ‘telefoner’, ‘elektromagnetiske felter’, ‘radiofrekvensstråling’, ‘mikrobølger’, ‘ skjoldbruskkirtel’, ‘skjoldbruskkirtelhormoner’ og ‘kræft i skjoldbruskkirtlen’. Vores gennemgang afslørede, at radiofrekvensstråling fra mobiltelefoner (RFR) kan være forbundet med skjoldbruskkirtelinsufficiens og ændringer i serumniveauer af thyreoideahormoner, med en mulig forstyrrelse i hypothalamus-hypofyse-thyroidea-aksen. Gennemgangen viste også istopatologiske ændringer i skjoldbruskkirtlens follikler efter eksponering af rotter for ikke-ioniserende stråling. Resultaterne var direkte relateret til mængden og varigheden af ​​eksponeringen for EMF-stråling. Yderligere menneskelige undersøgelser, der udforsker skjoldbruskkirtelhormoner, mikroskopisk morfologi og skjoldbruskkirtelkræft, anbefales stærkt til fremtidige undersøgelser.
Konklusioner
Denne artikel havde til formål at udforske virkningerne af RF-EMF og ELF-EMF på skjoldbruskkirtelhormoner og histopatologi. Undersøgelser indsamlet i denne gennemgang viste, at GSM mobiltelefon RFR kunne være forbundet med ændringer i T3, T4 og TSH serumhormonniveauer. EMF udsendt fra mobiltelefoner kan forstyrre funktionen af ​​HPT-aksen og føre til skjoldbruskkirtelinsufficiens. Derudover kan EMF føre til hyperstimulering af skjoldbruskkirtlens follikler, hvilket forårsager oxidativt stress og apoptose af follikulære celler. De fleste undersøgelser afslørede en proportional sammenhæng mellem skjoldbruskkirteldysfunktion og eksponeringsvarighed, intensitet og SAR-værdi af stråling. Desuden blev ikke-ioniserende stråling set at være signifikant forbundet med histopatologiske ændringer i skjoldbruskkirtlens follikler. Eksponeringsvarigheden og intensiteten bestemte også graden af ​​morfologisk skade, der opstod i skjoldbruskkirtelvævet. Ikke-ioniserende EMF-stråling kan være ansvarlig for den seneste stigning i forekomsten af ​​skjoldbruskkirtelinsufficiens og kræft i den generelle befolkning. Der blev dog ikke fundet nok data relateret til risiko for skjoldbruskkirtelkræft med eksponering for ikke-ioniserende stråling. Med de etiske overvejelser in mente, anbefaler vi, at der udføres fremtidige observationsstudier på mennesker for yderligere at udforske sammenhængen mellem ikke-ioniserende stråling, der udsendes fra mobiltelefoner, på skjoldbruskkirtlens hormoner, histopatologi og kræftformer på lang sigt.
Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8451508/

Mobiltelefonbrug og tidstendens for forekomst af hjernekræft i Korea

Kyung-Hwa Choi, Johyun Ha, Sanghyuk Bae, Ae-Kyoung Lee, Hyung-Do Choi, Young Hwan Ahn, Mina Ha, Hyunjoo Joo, Ho-Jang Kwon, Kyu-Won Jung, Mobile Phone Use and Time Trend of Brain Cancer Incidence Rate in Korea. 20 September 2021. /doi: 10.1002/bem.22373.

Abstrakt
Denne undersøgelse evaluerede tidstendenserne i antallet af mobiltelefonabonnenter efter mobilnetværksgenerering (G) og forekomst af hjernekræft efter type i Korea. Vi indhentede data fra informationsteknologistatistikken i Korea (1984-2017) og Korea Central Cancer Registry (1999-2017). Den gennemsnitlige årlige procentvise ændring blev estimeret ved hjælp af Joinpoint regressionsanalyse. Vi evaluerede 29.721 tilfælde af hjernekræft med en aldersstandardiseret incidensrate (ASR) på 2,89/100.000 personer. Den årlige ASR for gliom og glioblastom steg signifikant hos henholdsvis 2,6 % og 3,9 % af mændene og 3,0 % og 3,8 % af kvinderne. ASR for frontallappens involvering var den højeste. ASR for gliomer af uspecificeret kvalitet steg årligt med 7,8 %; dem for uspecificeret topologi og histologi faldt.
Forekomsten af ​​gliom, glioblastom, frontal, temporal og højgradig gliom steg blandt personer i alderen ≥60 år. Der blev ikke observeret nogen sammenhæng mellem mobiltelefonens abonnentnummer og forekomsten af ​​hjernekræft i Korea. Desuden er langsigtet forskning berettiget på grund af latensperioden for hjernekræft.
Tilskudssponsor: IKT R&D-program for MSIT/IITP [2019-0-00102, En undersøgelse om folkesundhed og sikkerhed i et komplekst EMF-miljø].

Mit resumé af resultaterne:

Gliomforekomsten steg over tid (1999-2017) for voksne i alderen 60 år og derover.
Forekomsten af ​​glioblastom steg over tid for voksne i alderen 60 år og derover.
• Uspecificeret hjernetumorforekomst faldt over tid for voksne i alderen 60 år og derover.
Højgradig gliomforekomst steg over tid for mandlige og kvindelige voksne i alderen 60 år og derover.
Tendensen over tid i standardiseret forekomst af gliom oversteg den forventede relative risiko på 1,5 baseret på mobilabonnentnummer.
Tendensen over tid i standardiseret forekomst af glioblastom oversteg den forventede relative risiko på 1,5 baseret på mobiltelefonens abonnentnummer.
Tendensen over tid i standardiseret forekomst af hjernekræft i frontallappen oversteg en forventet relativ risiko på 1,5 baseret på mobiltelefonens abonnentnummer.

Uddrag
… Ifølge typen af ​​histologi var forekomsten af ​​gliom højere end for andre typer, og den var signifikant øget hos begge køn (AAPC [95% CI], mænd: 2,6% [2,1, 3,2], kvinder: 3,0 % [2,1, 3,8]), hvorimod de af total hjernekræft ikke var (AAPC [95 % CI], mænd: 0,2 % [−0,3, 0,6], kvinder: 0,1 % [−0,3, 0,5]). Især forekomsten af ​​glioblastom steg mere end forekomsten af ​​andre gliomer. Forekomsten af ​​cancer med uspecificeret histologi faldt statistisk hos begge køn (AAPC [95% CI], mænd: 7,9% [-9,6, -6,1], kvinder: 7,8% [-8,9, -6,7]). I henhold til typen af ​​topologi var ASR for frontallappens involvering (mand: 0,53, kvinde: 0,45) højere end for tindingelappen og parietallappen. ASR for cancer med uspecificeret topologi faldt med 4,6% om året hos mænd og 3,8% om året hos kvinder, hvorimod den for cancer i de andre lapper steg. Ifølge typen af ​​grad var forekomsten og AAPC af højgradige gliomer højere end for lavgradige gliomer.
ASR for gliomer af uspecificeret grad steg med 7,8 % pr. år, hvorimod de for uspecificeret topologi (3,8 % pr. år) og uspecificeret histologi (7,8 % pr. år) faldt.… Forekomsten af ​​gliom, glioblastom, frontal, temporal og højgradig gliom steg blandt personer i alderen ≥60 år og steg signifikant blandt personer i alderen ≥70 år (AAPC [95 % CI]): gliom (mand: 6,9) [5,6, 8,2], kvinde: 8,5 [6,5, 10,6]); glioblastom (han: 8,1 [6,1, 10,2], kvinde: 9,9 [7,3, 12,5]); frontal (mand: 6,2 [4,5, 8,0], kvinde: 6,6 [4,0, 9,4]); tidsmæssig (mand: 5,8 [2,9, 8,7], kvinde: 7,1 [4,6, 9,7]); højgradigt gliom (mand: 7,5 [5,8, 9,3], kvinde: 9,2 [7,0, 11,4]). Der var ingen forskelle i tendensen for uspecificeret hjernekræft efter histologi, topologi eller grad af gliom i henhold til aldersgruppe…
Denne undersøgelse har flere begrænsninger. For det første er det svært at bevise, om eksponering for RF-EMF fra mobiltelefoner øger forekomsten af ​​hjernekræft, fordi det er en beskrivende undersøgelse. Yderligere undersøgelser er nødvendige for at evaluere sammenhængen mellem forekomst af hjernekræft og mobiltelefonabonnenter efter aldersgruppe, fordi denne undersøgelse viser forskellige resultater for hver aldersgruppe, såsom en stigning i forekomsten af ​​hjernekræft blandt ældre voksne. Derfor kunne vi ikke afgøre, om stigningen i forekomsten af ​​hjernekræft, især gliom og glioblastom, var forbundet med en stigning i antallet af mobiltelefonabonnenter i ældre aldersgrupper. For det andet var det ikke muligt at beregne den forudsagte forekomst i henhold til mobiltelefonabonnementet efter køn og alder. Til dette er det bedre at erhverve detaljerede oplysninger såsom køn, alder og bopælsadresse på mobiltelefonabonnenter i fremtidige undersøgelser og analysere dem yderligere. Undersøgelser har afsløret en latensperiode på mere end 30 år for cancer [Sadetzki et al., 2005]. Data om kræftforekomst er dog kun tilgængelige i cirka 20 år i Korea. Derfor er der behov for yderligere analyse for at verificere vores resultater. Denne undersøgelse fandt ingen tegn på en stigning i forekomsten af hjernekræft forbundet med det stigende antal mobiltelefonabonnenter i Korea. Yderligere forskning er berettiget ved hjælp af detaljerede oplysninger om mobiltelefonabonnementer, med forskning udført i længere varigheder under hensyntagen til latensperioden for hjernekræft.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.22373

5G ny radio kræver de bedst mulige risikovurderingsundersøgelser: perspektiv og anbefalede retningslinjer

Mats-Olof Mattsson, Myrtill Simkó, Kenneth R. Foster. 5G New Radio Requires the Best Possible Risk Assessment Studies: Perspective and Recommended Guidelines. Frontiers in Communications and Networks. Vol 2:49. 2021. doi: 10.3389/frcmn.2021.724772.

Abstrakt
Udviklingen og etableringen af ​​mobilkommunikationsteknologier har nødvendiggjort vurderinger af mulige risici for menneskers sundhed fra eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF). En række ekspertudvalg har konkluderet, at der ikke er dokumentation for sådanne risici, så længe eksponeringer er på eller under niveauer, der ikke tillader vævsopvarmning. Disse vurderinger er primært baseret på undersøgelser, der undersøger frekvenser op til 6 GHz, herunder frekvenser svarende til dem, der bruges af to af tre store bånd af femte generation (mere præcist 5G New Radio eller 5G NR) af mobilkommunikation. Bioeffektundersøgelser i såkaldt højbånd ved 25–39 GHz er særligt sparsomme. Fremtidige vurderinger, der er relevante for disse frekvenser, vil skulle stole på stadig uudførte undersøgelser. På grund af få tilgængelige undersøgelser ved 5G NR “højbånds”-frekvenser og spørgsmål rejst af nogle eksisterende undersøgelser, anbefalede en nylig gennemgang, at en bred vifte af RF-biostudier udføres ved 5G NR “højbånds”-frekvenser. Det er vigtigt, at sådanne undersøgelser udføres med den bedst mulige videnskab. Her foreslår vi faktorer der skal overvejes, når du udfører fremtidige undersøgelser på dette område. Det nuværende fokus er på laboratorieundersøgelser for at klarlægge biologiske effekter af radiofrekvens (RF) energi ved 5G “højbånds” frekvenser og mere generelt ved millimeter bølge (mm-bølge) frekvenser (30-300 GHz), som i stigende grad vil blive brugt af kommunikation teknologier i fremtiden. Lignende kommentarer vil gælde for epidemiologiske og eksponeringsvurderingsundersøgelser, men de er ikke i fokus for det nuværende perspektiv.
Open access paper: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/frcmn.2021.724772

Kortlægning af statiske magnetfelter nær overfladen af mobiltelefoner

L. Zastko, L. Makinistian, A. Tvarožná, F. L. Ferreyra & I. Belyaev. Mapping of static magnetic fields near the surface of mobile phones. Scientific Reports. 11:19002. 2021. doi: 10.1038/s41598-021-98083-9.

Abstrakt
Hvorvidt brugen af ​​mobiltelefoner (MP) udgør en sundhedsfare, er stadig under debat. Som en del af forsøgene på at løse denne usikkerhed har der været en omfattende karakterisering af de elektromagnetiske felter MP udsender og modtager. Mens radiofrekvenserne (RF) er blevet undersøgt udtømmende, har de statiske magnetiske felter (SMF) fået meget mindre opmærksomhed, uanset at der er et væld af beviser, der viser deres biologiske virkninger. Vi udførte 2D-kort af SMF i flere afstande fra skærmen på 5 MP (modeller mellem 2013 og 2018) ved hjælp af et treakset magnetometer. Vi byggede en matematisk model, der passer til vores målinger, ekstrapolerede dem ned til telefonens skærm og beregnede SMF på huden af ​​en 3D-hovedmodel, hvilket viste, at eksponeringen er i området μT til mT. Vores litteraturundersøgelse giver behov for yderligere forskning, ikke kun om de biologiske virkninger af SMF og deres gradienter, men også om deres kombination med ekstremt lavfrekvente (ELF) og RF-felter. Studiet af kombinerede felter (SMF, ELF og RF) så lig som muligt med dem, der forekommer i virkeligheden, bør give en mere fornuftig vurdering af potentielle risici.
Uddrag
Den maksimale SMF estimeret i dette arbejde (6,6 mT) og andres (20 mT) 14 er langt under eksponeringsgrænsen på 400 mT for offentligheden anbefalet af den internationale kommission for beskyttelse af ikke-ioniserende stråling (ICNIRP)26. Dette kan føre til fristelsen til helt at se bort fra SMF som en variabel af interesse ved vurdering af MP-felter. Faktisk udelod et nyligt faktablad fra det schweiziske føderale kontor for folkesundhed 13 fuldstændig enhver henvisning til SMF. Ikke desto mindre burde disse områders eneste kapacitet til at inducere potentielt skadelige biologiske effekter, såsom fremme af produktionen af ​​reaktive oxygenarter (ROS) 21, være nok til at overveje dem seriøst. Hvad angår de mulige underliggende mekanismer for interaktion, er den baseret på magnetitnanopartikler 27 af særlig interesse, fordi disse nanopartikler er blevet fundet i den menneskelige hjerne 28,29. Udover hjernen er øret af en åbenlys interesse for dets nærhed til den øvre HS af MP. Interessant nok blev magnetisk materiale rapporteret på lagenale otoliths af fisk og fugle 30 (selvom denne struktur ikke er bevaret i pattedyr). Så vidt vi ved, har der ikke været undersøgelser, der rapporterer eftersøgningen af ​​magnetiske materialer som bestanddele af det menneskelige indre øre. I denne forbindelse skal det nævnes, at nogle epidemiologiske undersøgelser fandt en sammenhæng mellem MP-brug og tinnitus (opfattelsen af ​​en lyd i fravær af en ekstern kilde), mens en metaanalyse ikke fandt nogen sammenhæng 31…
Vores målinger og beregninger, sammen med den foregående diskussion af litteraturen, giver anledning til behovet for yderligere undersøgelser af de biologiske virkninger af SMF og RF EMF genereret af MP. Vi foreslår, at der skal lægges særlig vægt på (1) inhomogen SMF (med en detaljeret karakterisering af begge, intensiteter og gradienter), og (2) kombination af SMF (homogen og inhomogen) med RF EMF, med en fin sweping af parametrene inden for rækken af ​​typiske eksponeringer (i modsætning til test af enkeltkombinationer). I endnu mere komplicerede eksperimenter bør ELF EMF også betragtes som 12, da deres forhold til SMF længe har været kendt 53. Endelig er det værd at nævne, at en væsentlig reduktion af SMF fra MP kunne opnås ved at erstatte de standard elektrodynamiske højttalere og mikrofoner (som omfatter en permanent magnet) af deres kapacitive modstykker (som ikke gør det).
Open access paper: https://www.nature.com/articles/s41598-021-98083-9

Radiofrekvente elektromagnetiske felter: Samtidig eksponering for uendelige kilder fra typiske basestationer

A. Linhares, A. P. de Azevedo and L. C. Fernandes. Radio-Frequency Electromagnetic Fields: Simultaneous Exposure to Infinite Sources From Typical Base Stations. IEEE Antennas and Propagation Magazine. doi: 10.1109/MAP.2021.3106829.

Introduktion
Denne artikel viser, at samtidig eksponering for uendelige elektromagnetiske felter (EMF) fra typiske basestationer, der transmitterer på flere frekvensbånd, er lavere end internationale grænser. I betragtning af en reel basestationstæthed og konservative vejtabsmodeller viser vi, at effekttætheden på et givet sted kan modelleres af en konvergent uendelig serie. For at validere denne model anvender vi den på Brasília, Brasilien og sammenligner resultaterne med målinger. Mens den foreslåede model viser, at eksponeringsraten (ER) ikke vil overstige 2,62 %, når den højeste målte værdi 85 % af denne estimering.
Konklusioner
I denne artikel foreslog vi en metode til at estimere en øvre grænse for TER på grund af uendelige kilder til typiske basestationer. Ved vurdering af menneskers eksponering for RF EMF’er på grund af specifikke basestationer, kan eksponeringen forårsaget af alle andre basestationer estimeres ved hjælp af modellen. Modellen blev anvendt ved hjælp af basestationstæthedsdata fra Brasília og viser, at samtidig eksponering fra uendelige cellulære makrobasestationer fordelt som vist i figur 2 ikke vil være mere end 2,62 % af ICNIRP-grænserne. Det blev valideret ved hjælp af simuleringer og mere end 3.000 målinger, og vores resultater stemmer overens med dem uanset sondens placering. Men for en mere konservativ tilgang, når man vurderer individuelle basestationer, kan modellen bruges til at estimere en øvre grænse for alle andre basestationer (dvs. den giver en eksponeringstillæg til resultaterne af den basestation, der testes). Modellen er ikke afgrænset til et specifikt frekvensbånd og generisk nok til at blive brugt ved at overlejre forskellige kategorier af basestationer, såsom mikro- og makroceller. Den kan også bruges til 5G, men på grund af dens antennestråleformning ville tilgangen være mere konservativ, da RF EMF-eksponering kan falde på grund af dens dynamiske retningskarakteristika. Dette emne vil være genstand for fremtidige undersøgelser. For at sikre reproducerbarheden af ​​resultaterne i denne artikel, blev ligningerne implementeret i numerisk kode og er tilgængelige i [20]. Koden og dataene til at generere resultaterne i tabel 1 og 2 og figur 4, 5, 7, 8 og 9 er også tilgængelige.
https://ieeexplore.ieee.org/document/9532004

Ændring af intrapancreatiske serotonin-, homocystein-, TNF-α- og NGF-niveauer som disponerende faktorer for diabetes efter eksponering for 900 MHz-bølger

Gholamali Jelodar, Mansour Azimzadeh, Fatemeh Radmard, Narges Darvishhoo. Alteration of intrapancreatic serotonin, homocysteine, TNF-α, and NGF levels as predisposing factors for diabetes following exposure to 900-MHz waves. Toxicol Ind Health. 2021 Aug;37(8):496-503. doi:10.1177/07482337211022634.

Abstrakt
Udsættelse for mobiltelefonstråling forårsager sundhedsskadelige virkninger på biologiske systemer. Formålet med denne undersøgelse var at undersøge virkningen af ​​900 MHz radiofrekvensbølger (RFW) udsendt fra basetransceiverstationens antenne på intrapancreatisk homocystein (Hcy), tumornekrosefaktor-α (TNF-α) og nervevækstfaktor (NGF) som disponerende faktorer involveret i pancreas beta-celleskade. Tredive hanrotter (Sprague-Dawley, 200 ± 10 g) blev tilfældigt opdelt i kontrolgruppen (uden nogen eksponering) og eksponerede grupper: kort tid (2 timer/dag), lang tid (4 timer/dag) og eksponeret for 900 -MHz RFW i 30 på hinanden følgende dage. På de sidste dage af forsøget blev dyr aflivet, og bugspytkirtelvæv blev dissekeret ud for evaluering af serotonin, Hcy, TNF-a og NGF. Der var et signifikant fald i serotonin- og NGF-niveauerne i bugspytkirtelvævet i eksponerede grupper sammenlignet med kontrolgruppen (p < 0,05). Også niveauerne af serotonin og NGF i langtidseksponeringen var signifikant lavere end korttidseksponeringen (p < 0,05). Imidlertid var niveauer af Hcy og TNF-α signifikant øget i bugspytkirtlen i eksponerede grupper sammenlignet med kontrolgrupperne (p < 0,05). Eksponering for 900 MHz RFW reducerede pancreas NGF og serotonin niveauer og øgede de proinflammatoriske markører (Hcy og TNF-α), som kan være en disponerende faktor for type 2 diabetes.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34151670/

Forsknings- og sikkerhedsdiskussionen om elektromagnetisk stråling i elektriske køretøjer

X. Wang et al. The Research and Safety Discussion of Electromagnetic Radiation in Electric Vehicles. 2021 International Applied Computational Electromagnetics Society Symposium (ACES), 2021, pp. 1-3, doi: 10.1109/ACES53325.2021.00038.

Abstrakt
For at studere den elektromagnetiske stråling i elektriske køretøjer til menneskelig eksponering måles styrken af det elektriske felt (6 Hz til 3 GHz) og magnetfeltet (6 Hz til 30 MHz) i elektriske køretøjer i køretilstand, opladningstilstand og stationær tilstand, og karakteristika for det elektriske og magnetiske felt i elektriske køretøjer analyseres og studeres her. Undersøgelserne viser, at den elektromagnetiske stråling fra elektriske køretøjer hovedsageligt består af elektromagnetiske bølger fra 6 Hz til 500 Hz, og den kan være højere i køretilstand end i ladetilstand og stationær tilstand. De unormale værdier af elektromagnetisk stråling i elektriske køretøjer forekommer ofte i køretilstand og optræder normalt foran på de elektriske køretøjer.
https://ieeexplore.ieee.org/document/9528788

Oxidativ stress og NADPH Oxidase: Forbinder elektromagnetiske felter, kationkanaler og biologiske effekter

Christos D Georgiou, Lukas H Margaritis. Oxidative Stress and NADPH Oxidase: Connecting Electromagnetic Fields, Cation Channels and Biological Effects. Int J Mol Sci. 2021 Sep 17;22(18):10041. doi:10.3390/ijms221810041.

Abstrakt
Elektromagnetiske felter (EMF’er) forstyrrer den elektrokemiske balance af biologiske membraner og forårsager derved unormal kationbevægelse og forringelse af funktionen af ​​membranspændingsstyrede ionkanaler. Disse kan udløse en stigning i oxidativt stress (OS) og svækkelse af alle cellulære funktioner, inklusive DNA-skade og efterfølgende kræftfremkaldende udvikling. I denne gennemgang fokuserer vi på hovedmekanismerne for OS-generering af EMF-sensibiliseret NADPH-oxidase (NOX), den involverede OS-biokemi og de tilknyttede biologiske nøgleeffekter.
Konklusioner
På baggrund af ovenstående resultater kan en EMF-mekanisme involvere ROS-dannelse på grund af membran- og spændingsstyret kationkanalfunktionsforringelse [2,3,7,8] efterfulgt af stressaktivering og varmechok-proteinoverekspression [56], som kan være forbundet med adfærdsmæssige og fysiologiske effekter såsom forstyrrelse af blod-hjernebarriere, hukommelsesfejl, ændringer i genekspression [53], autofagi, apoptose [53,84] (især på grund af modulering [85]), reduktion af levetiden, DNA-skader og kræft [18].
Teori og forskningsperspektiver for en endelig kobling af EMF’er med ROS/RNS EMF-induktion af OS via øget koncentration af frie radikaler, er blevet udfordret (af ICNIRP) hovedsageligt på grund af (i) den påståede ikke-ioniserende natur af EMF (ELF/RF) ), hvor ingen kovalente bindinger brydes ved ikke-termiske intensiteter, eller sådan lyder argumentet, og fordi (ii) målingen af ​​OS udføres ved ikke-specifikke metoder. Faktisk måles OS, enten ved metoder, der ikke er specifikke for identifikation af genererede frie radikaler, eller indirekte ved visse oxidative modifikationer, de forårsager på vigtige biologiske molekyler (f.eks. DNA-skade, lipid/proteinperoxidation osv.).
Menneskeskabte EMF’er besidder ikke høj nok energi til at generere frie radikaler, f.eks. på frit bevægelige enkelt H2O-molekyler af en enkelt foton. Imidlertid er den individuelle EMF af sådanne fotoner fuldt synkroniseret (med hensyn til frekvens, polarisering, fase og udbredelsesretning), hvorved der produceres kumulative makroskopiske elektriske og magnetiske felter og elektromagnetisk stråling (EMR).
Ikke desto mindre kan disse være additivt høje nok til at bryde kovalente bindinger og kan direkte generere frie radikaler. For det andet kan koncentrationer af naturligt forekommende frie radikaler stige ved at forhindre enten (i) reaktioner mellem dem (f.eks. optræder som de førnævnte reaktanter •NO + O2•− og produkter •OH + •NO2), eller (ii) reassocieringen af frie radikaler dannet enzymatisk som overgangstilstande. En sådan forebyggelse kan assisteres af den EMF-inducerede frie radikal-parmekanisme [86,87]. Her kan EMF’er forhindre reassociering af frie radikaler ved at vende spinretningen af ​​den enkelte elektron i en af ​​disse frie radikaler ved at vende retningen af ​​dens magnetfeltkomponent.
Det magnetisk påvirkede frie radikalpar ender således med at bestå af to frie radikaler, hvis elektronspin er blevet parallelle, og derved forhindrer deres genbinding og øger deres koncentration indirekte. Mekanismen for frie radikaler er blevet redegjort for af Det Internationale Agentur for Kræftforskning for klassificeringen af ​​RF EMF’er i gruppe 2B kategorien “muligvis kræftfremkaldende for mennesker” [88]. Disse to mekanismer for stigning i koncentrationen af ​​frie radikaler bekræfter den foreløbige opdagelse af, at ELF EMF’er øger koncentrationen af ​​O2•− mange gange i forskellige organer hos mus, der er udsat for ICNIRP-grænsen på 100 μT ved 50 Hz (afventer offentliggørelse af Dr. Georgiou’s). laboratorium).
Derfor er metoder til in vivo specifik påvisning af de vigtigste biologiske frie radikaler •OH og O2•− ([89,90]) nødvendige for utvetydigt at bevise genereringen af ​​kræftfremkaldende OS af EMF’er.
Open access paper: https://www.mdpi.com/1422-0067/22/18/10041

Ekstremt lavfrekvente magnetfelter i boligen og hudkræft

Muhammad Waseem Khan, Jukka Juutilainen, Jonne Naarala, Päivi Roivainen. Residential extremely low frequency magnetic fields and skin cancer. Occup Environ Med. 2021 Sep 30;oemed-2021-107776. doi: 10.1136/oemed-2021-107776.

Abstrakt
Formål: Fotoinducerede radikale reaktioner har en fundamental rolle i hudkræft induceret af ultraviolet stråling, og ændringer i radikale reaktioner er også blevet foreslået som en mekanisme for de formodede kræftfremkaldende virkninger af ekstremt lavfrekvente (ELF) magnetiske felter (MF’er). Vi vurderede sammenhængen mellem melanom og pladecellekarcinom med eksponering for MF i boliger.
Metoder: Alle kohortemedlemmer havde boet i bygninger med indendørs transformerstationer (TS’er) i perioden fra 1971 til 2016. MF-eksponering blev vurderet ud fra lejlighedens beliggenhed. Ud af de 225.492 personer blev 8617 (149.291 års opfølgning), der bor i lejligheder ved siden af ​​TS’er, betragtet som udsatte, mens personer, der bor på højere etager i samme bygninger, blev betragtet som referenter. Forbindelser mellem MF-eksponering og hudkræft blev undersøgt ved hjælp af Cox proportional hazard-modeller.
Resultater: HR for MF-eksponering ≥6 måneder var 1,05 (95 % CI 0,72 til 1,53) for melanom og 0,94 (95 % CI 0,55 til 1,61) for planocellulært karcinom. Analyse af alderen ved start af bopæl viste en forhøjet HR (2,55, 95 % CI 1,15 til 5,69) for melanom blandt dem, der boede i lejlighederne, da de var under 15 år. Dette fund var baseret på syv afslørede tilfælde.
Konklusioner: Resultaterne af denne undersøgelse antydede en sammenhæng mellem eksponering for ELF MF i barndommen og melanom hos voksne. Dette er i overensstemmelse med tidligere resultater, der tyder på, at de kræftfremkaldende virkninger af ELF MF’er kan være forbundet især med eksponering hos børn.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34593542/

Elektromagnetiske felter ændrer redoxbalancen i rottens mave-tarmkanal

Sieroń Karolina, Knapik Katarzyna, Onik Grzegorz, Romuk Ewa, Birkner Ewa, Kwiatek Sebastian, Sieroń Aleksander. Electromagnetic Fields Modify Redox Balance in the Rat Gastrointestinal Tract. Frontiers in Public Health. 9:1283. 2021. DOI:10.3389/fpubh.2021.710484.

Abstrakt
Formål: Formålet med undersøgelsen var at vurdere indflydelsen af ​​elektromagnetiske felter med divergerende fysiske egenskaber på de prooxidative og antioxidative balancer i homogenater af tunge, spytkirtler, spiserør, mave og tynd- og tyktarm hos rotter.
Materiale og metoder: Fyrre rotter blev tilfældigt opdelt i fire lige store grupper, nemlig en kontrolgruppe, en gruppe udsat for lavfrekvente elektromagnetiske felter (LF-EMF’er; frekvens: 50 Hz; intensitet: 10 kV/m; magnetisk induktion: 4,3 pT), en gruppe udsat for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF’er) udsendt af mobiltelefoner (frekvens: 900 MHz), og en gruppe udsat samtidigt for LF-EMF’er og RF-EMF’er udsendt af mobiltelefoner. Efter 28 på hinanden følgende dage af eksperimentet blev følgende pro- og antioxidative markører vurderet i mave-tarmkanalens homogenater: superoxiddismutase (SOD) og dets to isoenzymer (Mn-SOD, Cu, Zn-SOD) katalase (CAT), glutathionperoxidase (GPx), glutathionreduktase (GR), glutathion S-transferase (GST), total antioxidativ kapacitet (TAC), total oxidativ status (TOS) og malondialdehyd (MDA).
Resultater: Hos rotter udsat for LF-EMF’er blev højere koncentrationer af markørerne for prooxidantprocesser, MDA eller TOS, observeret i spytkirtlerne, spiserøret og tyndtarmens homogenater sammenlignet med kontrolgruppen. Derudover blev der observeret antioxidantaktivitet i gruppen af ​​rotter modsat kontrollen. De vigtigste forskelle omfattede en højere aktivitet af Cu, Zn-SOD i homogenater af tungen, spytkirtler og spiserør samt nedsat aktivitet af CAT i homogenater af tungen, spiserøret og tyndtarmen. Hos dyr udsat for RF-EMF’er var koncentrationen af ​​TOS højere i tyktarmen end hos kontrolrotter. Den største forskel i antioxidantaktivitet blev præsenteret ved nedsat Cu, Zn-SOD i homogenater af spytkirtler, mave, tyndtarm og tyktarm samt CAT i homogenater af tungen, spiserøret, maven og tynd- og tyktarmen. Desuden blev der observeret en lavere koncentration af TOS hos rotter, der blev udsat samtidigt for LF-EMF’er og RF-EMF’er. Antioxidantaktivitet blev præsenteret af en nedsat aktivitet af CAT i homogenater af tungen, spiserøret, maven og tynd- og tyktarmen sammenlignet med kontrolgruppen.
Konklusion: Blandt dem, der blev anvendt i undersøgelsen, forårsagede elektromagnetiske felter med lav frekvens de mest signifikante forstyrrelser af oxidativt stress i rottens mave-tarmkanal.
Open access paper: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpubh.2021.710484

Nærfelts radiofrekvenselektromagnetisk felteksponering af en vestlig honningbi

D. Toribio, W. Joseph, A. Thielens. Near Field Radio-Frequency Electromagnetic Field Exposure of a Western Honey Bee. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, doi: 10.1109/TAP.2021.3111286.

Abstrakt
Det er blevet foreslået, at det trådløse netværks evolution til mindre bærebølgelængder (fra 2G til 5G) øger absorptionen af ​​radiofrekvent elektromagnetisk felt (RF-EMF) i vestlige honningbier (Apis mellifera). Det er uvist, om antennernes strålingsevne er stabil, når et insekt dukker op i deres nærhed. I denne forskning undersøges den absorberede kraft i en arbejderhonningbi og indflydelsen af ​​biens tilstedeværelse på antennernes strålingsydelse for de nyligt brugte frekvenser i 5G-netværk, fra 6-240 GHz. Til disse mål blev der udført numeriske simuleringer ved hjælp af finite-difference tidsdomænemetoden, hvor en bimodel, opnået ved mikro-CT-scanning, blev anvendt. Disse simuleringer viste, at i nærfeltet kan den absorberede effekt stige med en faktor på 53, fra 6-240 GHz. Dette er en faktor 7 højere end stigningen rapporteret i det fjerne felt i tidligere undersøgelser. Ydermere afslørede simuleringerne, at antennernes strålingseffektivitet kan falde med op til -40 %, når en bi dukker op i nærfeltet. Ligeledes blev det fundet, at forstærkningsmønsteret afhænger af adskillelsesafstanden mellem bien og antennen, med en stærkere afhængighed for højere frekvenser.

KONKLUSION
Numeriske simuleringer ved hjælp af tidsdomæneanalyse med finit-difference blev udført for at beregne de radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF’er) i og omkring en arbejder, vestlig honningbi (Apis mellifera). Dette førte til kvantificeringen af ​​den gennemsnitlige absorberede radiofrekvente effekt Pabs for hele kroppen under nærfeltseksponering i frekvensområdet 6-240 GHz. Simuleringerne viste, at i nærfeltet falder Pabs, når adskillelsesafstanden mellem bien og dipolen øges, og stiger, når frekvensen stiger. Frekvensadfærden for Pabs i nærfeltet er således forskellig fra dens fjernfeltsadfærd, da Pabs for en given accepteret effekt og afstand i nærfeltet stiger med frekvensen (gennemsnitligt 30,5 dB fra 6-240 GHz), mens i det fjerne felt er Pabs i arbejdsbien maksimeret til 12 GHz. Denne nærfeltsstigning i Pabs som funktion af frekvensen kan være en faktor 7 højere end fjernfeltstigningen.
Desuden tillod disse simuleringer undersøgelsen af ​​indflydelsen af ​​biens position (0,1 −10 λ fra dipolerne) i dipolernes strålingsydelse. Især blev det fundet, at når separationsafstanden øges, falder dipolernes isotropiske forstærkning og nærmer sig deres frirumforstærkning. Det blev også bemærket, at som et resultat af nærfeltsfrekvensopførselen af ​​Pabs, falder dipolernes strålingseffektivitet med stigende frekvens og stiger med stigende separationsafstand. Derudover blev det anerkendt, at forstærkningsmønsteret i den retning, hvor bien nærmer sig antennen, afhænger af adskillelsesafstanden mellem bien og antennen, med en stærkere afhængighed af højere frekvenser. Dette er vigtigt for 5G-telekommunikationsnetværk, fordi de er afhængige af infrastruktur (antenner), hvis ydeevne kan påvirkes af tilstedeværelsen af ​​fritflyvende insekter.
https://ieeexplore.ieee.org/document/9539081

Subletal neonicotinoid eksponering dæmper virkningerne af elektromagnetiske felter på honningbiflyvning og indlæring

S. Shepherd, M.A.P. Lima, E.E. Oliveira, S.M. Sharkh, H. Aonuma, C.W. Jackson, P.L. Newland. Sublethal neonicotinoid exposure attenuates the effects of electromagnetic fields on honey bee flight and learning, Environmental Advances. Volume 4. 2021. 100051. doi:10.1016/j.envadv.2021.100051.

Abstrakt
Mange miljøstressfaktorer er i øjeblikket impliceret i tilbagegangen af ​​flyvende insekter generelt og vigtige bestøverarter som honningbien. Nylige undersøgelser har vist, at ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter (ELF EMF’er) påvirker mange aspekter af insektadfærd og kognition, hvilket øger potentialet for, at ELF EMF’er kan interagere med andre miljøstressorer såsom neonikotinoide insekticider for at have endnu større indvirkning på tilbagegangen af ​​flyvende insekter. Her analyserede vi virkningerne af individuel og kombineret eksponering af honningbien for 50 Hz EMF’er og subletal eksponering for clothianidin, i et tethered flight-assay og et olfaktorisk appetitivt læringsassay.
Clothianidin var signifikant giftigt for bier, og eksponering for markrealistiske niveauer (2,00 ng/bi) førte til 25 % dødelighed. Eksponering for ELF EMF’er alene førte til en signifikant stigning i vingeslagsfrekvens ved niveauer over 100 μT. Tidligere eksponering for clothianidin svækkede virkningerne af EMF’er på vingeslagsfrekvensen. Eksponering for EMF’er alene reducerede indlæring af en snabelforlængelsesrefleks (PER). Tidligere eksponering for lave doser af clothianidin svækkede virkningerne af EMF’er på PER. Disse resultater indikerer ingen tegn på synergi mellem clothianidin og ELF EMF’er som miljøstressorer, men antyder potentialet for EMF’er til at påvirke den samme modtagelige del af bipopulationen, som er blevet påvirket af clothianidin. Resultaterne lægger grundlaget for yderligere at udforske interaktionerne mellem ELF EMF’er med andre miljøstressorer og overveje de nøglefaktorer, der kan gøre bier modtagelige for ELF EMF’er.
Open access paper: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666765721000223

Mikrotubulær strukturforringelse efter GSM-moduleret RF-strålingseksponering

Ana Marija Marjanović Čermak, Krunoslav Ilić, Ivan Pavičić. Microtubular structure impairment after GSM-modulated RF radiation exposure. Arh Hig Rada Toksikol. 2020 Oct 6;71(3):205-210. doi:10.2478/aiht-2020-71-3267

Abstrakt
Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om lav-niveau 915 MHz GSM-moduleret radiofrekvens (RF) stråling forringer mikrotubulær struktur og påvirker normal cellevækst. V79-celler blev udsat for et GSM-moduleret felt i en Gigahertz Transversal Electromagnetic Mode-celle (GTEM-celle) i 1, 2 og 3 timer. Signalgenerator kombineret med strøm og chipmodulator genererede det elektromagnetiske felt (EMF). Den elektriske feltstyrke blev justeret til 10, 20 og 30 V/m, og den gennemsnitlige specifikke absorptionshastighed (SAR) blev beregnet til at være 0,23, 0,8 og 1,6 W/kg. Strukturen af ​​mikrotubuliproteiner blev vurderet ved indirekte immuncytokemi, og cellevækst blev bestemt baseret på celletællinger taget hver dag over seks dage efter eksponering. Tre timers strålingseksponering ændrede markant mikrotubulus struktur uanset den elektriske feltstyrke. På den tredje dag efter eksponering reducerede tre timers stråling desuden cellevæksten væsentligt, uanset feltstyrken.
Det samme blev observeret med to timers eksponering ved 20 og 30 V/m. Som konklusion påvirker 915 MHz GSM-moduleret RF-stråling mikrotubulære proteiner på en tidsafhængig måde, hvilket igen påvirker celleproliferation. Vores fremtidige forskning vil fokusere på mikrotubulus struktur gennem hele cellecyklussen og RF-strålingseffekter på mitotisk spindel.
Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7968504/

Effekter af langtidseksponering for L-bånd (~2,0 GHz) højeffekt (0,5, 1,0 og 1,5 W/m2) mikroovn på hjernefunktionen hos hanmus

Lin Y, Gao P, Guo Y, Chen Q, Lang H, Guo Q, Miao X, Li J, Zeng L, Guo G. Effects of Long-Term Exposure to L-Band High-Power Microwave on the Brain Function of Male Mice. Biomed Res Int. 2021 Sep 4;2021:2237370. doi: 10.1155/2021/2237370.

Abstrakt
I øjeblikket vækker indvirkningen af ​​eksponering for elektromagnetiske felter (EMF) på nervesystemet en stadig mere offentlig bekymring. Denne undersøgelse var designet til at udforske virkningerne af kontinuerlig langtidseksponering for L-bånd (~ 2,0 GHz) højeffektmikrobølge (L-HPM) på hjernens funktion og relaterede mekanismer. 48 hanmus fra Institute of Cancer Research (ICR) blev udsat for L-HPM ved forskellige effekttætheder (0,5, 1,0 og 1,5 W/m2), og hjernefunktionen blev undersøgt i forskellige tidsperioder efter eksponering. Hjernens morfologi blev undersøgt ved hæmatoxylin-eosin (HE) og deoxynucleotidyl transferase-medieret dUTP nick-end-mærkning (TUNEL) farvning. Endvidere blev kolinerge markører, oxidativ stressmarkører og ekspressionen af ​​c-fos evalueret for at identificere en “potentiel” mekanisme. Resultaterne viste, at eksponering for L-HPM ved 1,5 W/m2 kan forårsage generaliserede skader i hippocampus (CA1 og CA3) og cerebral cortex (den første somatosensoriske cortex) hos mus, herunder celleapoptose, kolinerg dysfunktion og oxidativ skade. Desuden var de skadelige virkninger tæt forbundet med effekttætheden og eksponeringstiden, hvilket indikerer, at langtidseksponering og eksponering med høj effekttæthed kan være skadelig for nervesystemet.
Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8437633/

Elektromagnetisk forurening som en mulig forklaring på gråspurvenes tilbagegang i samspil med andre faktorer

Alfonso Balmori. Electromagnetic Pollution as a Possible Explanation for the Decline of House Sparrows in Interaction with Other Factors. Birds 2021, 2(3), 329-337; doi: 10.3390/birds2030024

Enkel oversigt
I de seneste årtier har der været en tilbagegang for gråspurven (Passer domesticus), hovedsageligt i europæiske byer, og flere hypoteser er blevet foreslået. Formålet med denne artikel er at dykke ned i årsagerne til, at en stigning i elektromagnetisk stråling, især i byer, kan gribe ind på en eller anden måde. Tidligere undersøgelser indikerede, at gråspurve var signifikant negativt forbundet med stigende elektromagnetisk stråling, og spurve forsvandt fra de mest forurenede områder.
Elektromagnetisk stråling er den mest plausible faktor og er den eneste, der påvirker de andre hidtil foreslåede hypoteser. Derudover matcher det nylige spurvefald udbredelsen af ​​mobiltelefoni-netværk. Af disse grunde er elektromagnetisk stråling ikke kun en plausibel, men en sandsynlig hypotese, der skal overvejes seriøst, sandsynligvis i synergi med de andre tidligere foreslåede faktorer.
Abstrakt
I de seneste årtier har der været en tilbagegang af gråspurven (Passer domesticus), hovedsageligt i europæiske byer, og flere hypoteser er blevet foreslået, som forsøger at fastslå årsagerne til denne hurtige tilbagegang. Tidligere undersøgelser indikerede, at gråspurve var signifikant negativt forbundet med stigende elektromagnetisk stråling, og spurve forsvandt fra de mest forurenede områder. Derudover er der mange undersøgelser om virkningen af ​​stråling på andre fugle- og ikke-fuglearter, såvel som adskillige laboratorieundersøgelser, der påviste skadelige effekter ved niveauer af elektrisk feltstyrke, som kan findes i byer i dag. Elektromagnetisk stråling er den mest plausible faktor af flere årsager, herunder at dette er den eneste, der påvirker de andre foreslåede hypoteser indtil videre. Det er en form for forurening, der påvirker produktivitet, frugtbarhed, reducerer insekter (foder til fugleungerne), forårsager tab af levesteder, nedsætter immunitet og kan fremme sygdom. Derudover matcher det nylige spurvefald udbredelsen af ​​mobiltelefoni-netværk. Yderligere er der kendte virkningsmekanismer for ikke-termiske virkninger af elektromagnetisk stråling, som kan påvirke spurve og forårsage deres tilbagegang.
Elektromagnetisk stråling skal derfor seriøst betragtes som en faktor for gråspurvenes tilbagegang, sandsynligvis i synergi med de andre faktorer, der tidligere er foreslået.
Open access paper: https://www.mdpi.com/2673-6004/2/3/24/htm

Engangselektromagnetisk bestråling ændrer stressfølsomme genudtryk i risplante

Ardhendu Kundu, Sathish Vangaru, Sucharita Bhowmick, Somnath Bhattacharyya, Amirul I Mallick, Bhaskar Gupta. One-time Electromagnetic Irradiation Modifies Stress-sensitive Gene Expressions in Rice Plant. Bioelectromagnetics. 2021 Sep 24. doi: 10.1002/bem.22374.

Abstrakt
Elektromagnetisk energi udnyttes over flere frekvensbånd til at levere sømløse trådløse kommunikationstjenester. Planter kan godt opfatte elektromagnetisk energi tilstedeværelse i åbent miljø på grund af rimelig høj permittivitet og elektrisk ledningsevne af vævsbestanddele. Desuden letter et højere overflade-til-volumenforhold af plantestruktur øget interaktion med de indfaldende elektromagnetiske bølger. Til dato er nogle få veldesignede undersøgelser blevet udført inde i kontrollerede elektromagnetiske efterklangskamre for at undersøge enten kortvarig-lav amplitude eller langvarig-periodisk elektromagnetisk bestråling-inducerede molekylære reaktioner i planter. Så vidt det vides, er undersøgelser, der undersøger molekylære reaktioner, især på det mellemvegetative stadie i planter efter engangs (timer lang) elektromagnetisk bestråling, ikke tidligere blevet rapporteret. Derfor sigtede den nuværende undersøgelse på at undersøge molekylære responser i 40 dage gamle Swarnaprabha-risplanter efter engangs 1837,50 MHz, 2,75 mW/m2 elektromagnetisk bestråling af 2 timer og 30 min. Kontrolleret elektromagnetisk bestråling inde i et simpelt efterklangskammer blev sikret for at opnå et rent elektromagnetisk miljø ved 1837,50 MHz med deterministisk elektromagnetisk effekttæthed ved valgt position. Swarnaprabha risplante blev valgt til denne undersøgelse, da rissorten dyrkes i vid udstrækning og forbruges på det indiske subkontinent. Efterfølgende ændringer i nogle udvalgte stressfølsomme genekspressioner blev analyseret under anvendelse af real-time kvantitativ polymerasekædereaktionsteknik. Signifikant opregulering i calmodulin og phytochrom B genekspressioner blev noteret. Denne undersøgelse var målrettet fokuseret på efterfølgende molekylære reaktioner umiddelbart efter elektromagnetisk bestråling, således at de mulige virkninger af sekundære stimulationer kunne undgås. Observerede molekylære reaktioner tydede stærkt på, at planter opfatter 1837,50 MHz, 2,75 mW/m2 elektromagnetisk bestråling svarende til andre skadelige stimuli.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34559898/

Kortsigtede ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter hæmmer synaptisk plasticitet af Schaffer Collateral-CA1 synapser i rotte Hippocampus via Ca 2+/Calcineurin Pathway

Pei Xia, Yu Zheng, Lei Dong, Chunxiao Tian. Short-Term Extremely Low-Frequency Electromagnetic Field Inhibits Synaptic Plasticity of Schaffer Collateral-CA1 Synapses in Rat Hippocampus via the Ca 2+/Calcineurin Pathway. ACS Chem Neurosci. 2021 Sep 9. doi: 10.1021/acschemneuro.1c00500.

Abstrakt
I denne undersøgelse undersøger vi den iboende mekanisme, hvorved et ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felt (ELF-EMF) påvirker neuroner i Schaffer collateral-CA1 (SC-CA1) regionen af rotte hippocampus ved hjælp af elektrofysiologiske teknikker. ELF-EMF har en interessant effekt på synaptisk plasticitet: det svækker langsigtet potensering og forstærker langvarig depression. Her forsvandt magnetfelteffekten efter en blokade af spændingsstyrede calciumkanaler og calcineurin, som er nøglekomponenter i Ca2+/calcineurin-vejen, med to blokkere, cadmiumchlorid og cyclosporin A. Dette fastslår fuldt ud, at effekten af ELF-EMF på synaptisk plasticitet medieres af Ca2+/calcineurin-vejen og repræsenterer en ny teknik til at studere de specifikke virkningsmekanismer af ELF-EMF på indlæring og hukommelse.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34498467/

DNMT1 og miRNA’er: mulige epigenetiske fodspor i elektromagnetiske felter i onkologi

Mohadeseh Shayeghan, Flora Forouzesh, Alireza Madjid Ansari, Mohammad Amin Javidi. DNMT1 and miRNAs: possible epigenetics footprints in electromagnetic fields utilization in oncology. Med Oncol. 2021 Sep 8;38(10):125. doi: 10.1007/s12032-021-01574-y.

Abstrakt
Mange undersøgelser blev udført for at afdække virkningerne af forskellige typer elektromagnetiske felter (EMF’er) på biologiske systemer. Nogle undersøgelser blev udført for at udnytte EMF’er til medicinske formål, hovedsageligt i kræftbehandling. Selvom mange undersøgelser tyder på, at eksponeringerne for elektromagnetiske felter kan være effektive i prækliniske kræftproblemer, er behandlingsresultaterne af disse eksponeringer på kræftcellerne, især på molekylært niveau, udfordrende og overvældende komplicerede endnu. Denne artikel har til formål at gennemgå de epigenetiske mekanismer, der kan ændres af eksponeringer for elektromagnetiske felter med hovedvægten på ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felt (ELF-EMF). De epigenetiske mekanismer er reversible og påvirkes af miljøfaktorer, således kan eksponeringer for elektromagnetiske felter modulere disse mekanismer. Ifølge rapporterne påvirker ELF-EMF-eksponeringer det epigenetiske maskineri direkte eller gennem de molekylære signalveje. ELF-EMF i forbindelse med DNA-methylering, histonmodifikation, miRNA’er og nukleosom-ombygning kan påvirke homeostasen af ​​kræftceller og spille en rolle i reparation af DNA-skader, apoptoseinduktion, forebyggelse af metastaser, differentiering og cellecyklusregulering. Generelt viser resultatet af denne undersøgelse, at eksponering for ELF-EMF sandsynligvis kan være effektiv i epigenetisk cancerterapi, men der er behov for flere molekylære og kliniske undersøgelser for at klarlægge de sikre og specifikke dosimetriske karakteristika af ELF-EMF i praksis.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34495398/

Sikkerhed ved trådløs strømoverførsel

James C. Lin. Safety of Wireless Power Transfer. IEEE Access. 10 September 2021. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3108966.

Abstrakt
Trådløse strømoverførselssystemer (WPT) er udviklet til at levere elektrisk strøm enten direkte eller via batteriopladning. Optimismen med hensyn til WPT-teknologi er drevet af udbredelsen af mobiltelefoner, bærbare computere og mobile kommunikationsenheder. Udover at man ikke behøver at tilslutte en mobiltelefon eller bærbar computer, giver WPT-batteriopladning mulighed for, at mobile enheder kan få strøm på samme måde, som de får data ved at høste omgivende elektromagnetisk stråling. Drømmen er et virkeligt trådløst mobilitetsscenarie med tøjringsfri elektrisk strøm til mobiltelefoner, bærbare computere, apparater og transportsystemer. Ud over trådløs kommunikation er den elektromagnetiske effekt, der kræves til kommerciel WPT-implementering i stor skala, betydelig. En central facet af systemdesignet og -forskningen bør omfatte overvejelser om sundhedseffekter og sikkerhed ved radiofrekvent elektromagnetisk stråling.
https://ieeexplore.ieee.org/document/9535368

Cellulære effekter af terahertz-bølger

Cherkasova OP, Serdyukov DS, Nemova EF, Ratushnyak AS, Kucheryavenko AS, Dolganova IN, Xu G, Skorobogatiy M, Reshetov IV, Timashev PS, Spektor IE, Zaytsev KI, Tuchin VV. Cellular effects of terahertz waves. J Biomed Opt. 2021 Sep;26(9). doi: 10.1117/1.JBO.26.9.090902.

Abstrakt
Betydning: En stigende interesse for området for biologiske effekter ved eksponering af væv og celler for terahertz (THz) stråling er drevet af et hurtigt fremskridt inden for THz biofotonik, observeret i løbet af de sidste årtier. På trods af THz-teknologiens tiltrækningskraft til medicinsk diagnose og terapi er der stadig ret begrænset viden om sikre grænser for THz-eksponering. Forskellige former for THz-eksponering af væv og celler, herunder kontinuerlig bølge versus pulseret stråling, forskellige kræfter og antal og varighed af eksponeringscyklusser, bør systematisk studeres.
Formål: Vi giver et overblik over nyere forskningsresultater inden for området biologiske effekter ved eksponering af væv og celler for THz-bølger.
Fremgangsmåde: Vi starter med en kort oversigt over generelle træk ved THz-bølge-væv-interaktioner, såvel som moderne THz-emittere, med vægt på dem, der er pålidelige til at studere de biologiske virkninger af THz-bølger. Derefter betragter vi tre niveauer af biologisk systemorganisering, hvor eksponeringseffekterne overvejes: (i) opløsninger af biologiske molekyler; (ii) kulturer af celler, individuelle celler og cellestrukturer; og (iii) hele organer eller organismer; særlig opmærksomhed er viet til det cellulære niveau. Vi skelner mellem termiske og ikke-termiske mekanismer for THz-bølge-celle-interaktioner og diskuterer et problem med tilstrækkelig estimering af de biologiske THz-effekters specificitet. Problemet med reproducerbarhed af eksperimentel data, forårsaget af sjældenhed af THz-eksperimentelle opsætninger og fravær af enhedsprotokoller, overvejes også.
Resultater: De opsummerede data viser den aktuelle fase af forskningsaktiviteten og viden om THz-eksponeringen på levende objekter.
Konklusioner: Denne gennemgang hjælper det biomedicinske optiksamfund med at opsummere opdateret viden inden for celleeksponering for THz-stråling og baner vejen for udvikling af THz-sikkerhedsstandarder og THz-terapeutiske applikationer.
Konklusion
Nyere forskningsresultater inden for området THz-bølgeeffekter på biologiske systemer på de forskellige organisationsniveauer, såsom biomolekyler, celler og organismer, blev diskuteret. På trods af de betydelige data, der er akkumuleret i denne krævende forskningsretning, har vi stadig ret begrænset viden om biologiske effekter af THz-bølger. Yderligere forsknings- og ingeniørindsats er påkrævet for at udvikle tilstrækkelige sikre grænser for THz-bølgeeksponering og objektivt at afdække styrker og svagheder ved THz-teknologi i forskellige grene af mediel terapi. Således opsummerer denne anmeldelse den opdaterede viden inden for celleeksponering for THz-stråling og baner vejen til THz-dosimetri og terapeutiske veje.
Open access paper: https://www.spiedigitallibrary.org/journals/journal-of-biomedical-optics/volume-
26/issue-09/090902/Cellular-effects-of-terahertz-waves/10.1117/1.JBO.26.9.090902.full

Numerisk modellering og eksperimentel verifikation af termiske effekter i levende celler udsat for højeffektimpulser af THz-stråling

D S Sitnikov, A A Pronkin, I V Ilina, V A Revkova, M A Konoplyannikov, V A Kalsin, V P Baklaushev. Numerical modelling and experimental verification of thermal effects in living cells exposed to high-power pulses of THz radiation. Sci Rep. 2021 Sep 9;11(1):17916. doi: 10.1038/s41598-021-96898-0.

Abstrakt
Eksponering af celler eller biologiske væv for højeffektpulser af terahertz (THz) stråling fører til ændringer i en række intracellulære processer. Rollen af ​​opvarmningseffekter på grund af stærk absorption af THz-stråling af vandmolekyler er dog stadig uklar. I denne undersøgelse udførte vi numerisk modellering for at estimere den termiske indvirkning på vand af en enkelt THz-puls såvel som en række THz-impulser. En finite-element (FE) model, der giver numeriske løsninger til varmeledningsligningen, anvendes til at beregne temperaturstigningen. Et simpelt udtryk for temperaturestimering i midten af ​​stedet for THz-stråling er præsenteret for given frekvens og fluens af THz-impulsen. Det er blevet påvist, at termisk effekt bestemmes af enten den gennemsnitlige effekt af stråling eller af fluensen af ​​en enkelt THz-puls afhængigt af pulsgentagelseshastigheden. Humane dermale fibroblaster er blevet udsat for THz-impulser (med en energi på [Formel: se tekst] og gentagelseshastighed på 100 Hz) for at estimere den termiske effekt. Analyse af ekspression af varmechokproteiner har ikke vist nogen statistisk signifikant forskel ([Formel: se tekst]) mellem kontrol- og eksperimentelle grupper efter 3 timers bestråling.
Open access paper: https://www.nature.com/articles/s41598-021-96898-0

Elektrisk feltdetektering som floral cue ved svirrefluebestøvning

Khan SA, Khan KA, Kubik S, Ahmad S, Ghramh HA, Ahmad A, Skalicky M, Naveed Z, Malik S, Khalofah A, Aljedani DM. Electric field detection as floral cue in hoverfly pollination. Sci Rep. 2021 Sep 21;11(1):18781. doi: 10.1038/s41598-021-98371-4.

Abstrakt
Bestøvere kan registrere farven, formen, duften og endda temperaturen på de blomster, de vil besøge. Her præsenterer vi den hidtil ikke værdsatte kapacitet af svirrefluer (Eristalis tenax og Cheilosia albipila) til at opdage det elektriske felt, der omgiver blomster. Ved at bruge svirrefluer som vigtige dipteranbestøvere undersøgte vi de elektriske interaktioner mellem fluer og blomster – hvordan en svirreflue fik en ladning, og hvordan deres elektriske sansningsevne for målblomster bidrog til nektaridentifikation og bestøvning. Denne undersøgelse afslørede, at hurtige variationer i et blomstret elektrisk felt var relateret til en nektarbelønning og øgede sandsynligheden for fluens genbesøg. Vi fandt ud af, at thoraxhår spillede en rolle i polariteten af ​​svæveflueladning, hvilket afslørede deres elektro-mekanosensoriske evner, som hos humlebier (Bombus terrestris). Elektrofysiologisk analyse af svirrefluens antenner afslørede ikke neural følsomhed over for det elektriske felt, hvilket favoriserer de mekanosensoriske hår som formodede elektroreceptive organer i begge arter af svirrefluer.
Open access paper: https://www.nature.com/articles/s41598-021-98371-4

34 nye dokumenter pr. 9. september 2021 er desværre endnu ikke lagt ind her.

Nye dokumenter pr. 3. august 2021.

 • 5G’s sundhedsmæssige virkninger: Aktuel viden om 5G-relaterede kræftfremkaldende og reproduktive/udviklingsmæssige farer, efterhånden som de fremgår af epidemiologiske undersøgelser og in vivo-eksperimentelle undersøgelser. Fiorella Belpoggi. Panel for the Future of Science and Technology. European Parliamentary Research Service. Scientific Foresight Unit (STOA). PE 690.012. June 2021.
  Konklusioner:
  1) kræft: FR1 (450 til 6 000 MHz): EMF er sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker, især i forbindelse med gliomer og akustiske neuromer; FR2 (24 til 100 GHz): Der blev ikke udført tilstrækkelige undersøgelser af de højere frekvenser;
  2) reproduktive udviklingseffekter: FR1 (450 til 6 000 MHz): Disse frekvenser påvirker også tydeligt mandlig fertilitet og muligvis også kvinders fertilitet. De kan have mulige negative virkninger for udviklingen af embryoner, fostre og nyfødte FR2 (24 til 100 GHz): Der blev ikke udført tilstrækkelige undersøgelser af ikke-termiske virkninger af de højere frekvenser.
  Open access paper: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
  Se også: https://www.saferemr.com/2020/12/european-parliament-workshop-on-5g.html
 • 5G’s miljøpåvirkninger: En litteraturgennemgang af virkningerne af radiofrekvenselektromagnetisk felteksponering af hvirveldyr, hvirvelløse dyr og planter uden for mennesker. Arno Thielens. Panel for the Future of Science and Technology. European Parliamentary Research Service. Europa-Parlamentet. 2021, 137 s. PE 690.021, ISBN 9789284680337. doi: 10.2861/318352. Open access paper:
  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690021/EPRS_STU(2021)690021_EN.pdf
 • Udvikling af sundhedsbaserede eksponeringsgrænser for radiofrekvensstråling fra trådløse enheder ved hjælp af en benchmarkdosismetode. Uloma Igara Uche, Olga V Naidenko. Environ Health 20, 84 (2021). doi: 10.1186/s12940-021-00768-1.
  Konklusion:
  BMDL10 -området på 0,2-0,4 W/kg for alle lokaliteter blev kardiomyopati hos hanrotter valgt som udgangspunkt. Ved at anvende to tifoldige sikkerhedsfaktorer for interspecies og intraspecial variabilitet, udledte vi en SAR-grænse for hele kroppen på 2 til 4 mW/kg, et eksponeringsniveau, der er 20–40 gange lavere end det lovligt tilladte niveau på 0,08 W/kg for hele kroppen SAR i henhold til de nuværende amerikanske regler. Brug af yderligere ti gange børns sundhedsfaktor for børn peger på en SAR-grænse for hele kroppen på 0,2-0,4 mW/kg for små børn.
  Open access paper: https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-021-00768-1
 • Virkninger af brugen af mobiltelefoner på sædkvaliteten – Intet tidsafhængigt forhold til brug: En systematisk gennemgang og opdateret metaanalyse. Sungjoon Kim, Donghyun Han, Jiwoo Ryu, Kihun Kim, Yun Hak Kim. Environ Res. 2021 Jul 29;111784. doi: 10.1016/j.envres.2021.111784.
  Konklusion:
  Brug af mobiltelefon faldt den samlede sædkvalitet ved at påvirke motilitet, levedygtighed og koncentration. Det blev yderligere reduceret i gruppen med høj brug af mobiltelefoner. Især var faldet bemærkelsesværdigt i in vivo-undersøgelser med stærkere klinisk betydning i undergruppeanalyse. Derfor er langvarig brug af mobiltelefoner en faktor, der skal betragtes som en årsag til sædkvalitetsreduktion. Der er behov for yderligere undersøgelser for at bestemme effekten af eksponeringen for EMW’er, der udsendes fra nye mobiltelefonmodeller i det nuværende digitale miljø.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34333014/
 • Sammenhæng mellem brug af mobiltelefoner og hørenedsættelse: en systematisk gennemgang og metaanalyse. Mohammad Hosein Taziki Balajelini, Masoud Mohammadi, Abdolhalim Rajabi. Environ Health. 2021 Jul 22. doi: 10.1515/reveh-2021-0062.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34293837/
 • Virkninger af ikke-ioniserende elektromagnetiske felter på flora og fauna, Del 2 virkninger: hvordan arter interagerer med naturlige og menneskeskabte EMF. B. Blake Levitt, Henry C. Lai, Albert M Manville. Environ Health. 2021 Jul 8.doi: 10.1515/reveh-2021-0050.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34243228/
 • Virkningen af eksponering for radiofrekvens elektromagnetiske felter på kognitive præstationer i menneskelige eksperimentelle undersøgelser: En protokol for en systematisk gennemgang. Blanka Pophof, Jacob Burns, Heidi Danker-Hopfe, Hans Dorn, Cornelia Egblomassé-Roidl, Torsten Eggert, Kateryna Fuks, Bernd Henschenmacher, Jens Kuhne, Cornelia Sauter, Gernot Schmid. Environ Int. 2021 Jul 29;157:106783. doi: 10.1016/j.envint.2021.106783. Protokollen er blevet registreret i PROSPERO, et open source-protokolregistreringssystem, for at fremme gennemsigtighed.
  Open access paper: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021004086?via%3Dihub
 • Forbedring af kvaliteten af Radiofrequency Bioeffects Research: Behovet for en gulerod og en pind. Vijayalaxmi, Kenneth R Foster. Radiat Res. 2021 Jul 16. doi: 10.1667/RADE-21-00079.1.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34270779/
 • American National Standard for Metoder til målinger af radiofrekvensemissioner fra trådløst kraftoverførselsudstyr in ANSI C63.30-2021 , vol., no., pp.1-253, 15 July 2021, doi: 10.1109/IEEESTD.2021.9491984.
  https://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=9491982
 • Brug af maskinlæring til vurdering af down- og up-link-felteksponering i indendørs WiFi-scenarier med flere kilder. Gabriella Tognola, David Plets, Emma Chiaramello, Silvia Gallucci, Marta Bonato, Serena Fiocchi, Marta Parazzini, Luc Martens, Wout Joseph, Paolo Ravazzani. Bioelectromagnetics. 2021 Jul 23. doi: 10.1002/bem.22361
  Open access paper: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.22361
 • Tidstemperaturtærskler og sikkerhedsfaktorer for termiske farer fra radiofrekvensenergi over 6 GHz. Kenneth R Foster, Marvin C Ziskin, Quirino Balzano. Health Phys. 2021 Jul 9. doi: 10.1097/HP.0000000000001447.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261892/
 • Virkninger af 5,8 GHz mikrobølgeovn på hippocampal synaptisk plasticitet af rotter. Gang Rui, Li-Yuan Liu, Ling Guo, Yi-Zhe Xue, Pan-Pan Lai, Peng Gao, Jun-Ling Xing, Jing Li, Gui-Rong Ding. Int J Environ Health Res. 2021 Jul 22;1-13. doi: 10.1080/09603123.2021.1952165.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34293966/
 • Specifik elektromagnetisk stråling i det trådløse signalområde øger vågenheden hos mus.
  Lingyu Liu, Hu Deng, Xiaping Tang, Yingxian Lu, Jiayao Zhou, Xiaofei Wang, Yanyu Zhao, Bing Huang, Yigong Shi. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Aug 3;118(31):e2105838118. doi: 10.1073/pnas.2105838118.
  Open access paper: https://www.pnas.org/content/118/31/e2105838118
 • Glioblastoma Cell Migration er instrueret af elektriske signaler.
  Hannah Clancy, Michal Pruski, Bing Lang, Jared Ching, Colin D McCaig.Exp Cell Res. 2021 Jul 14;112736. doi: 10.1016/j.yexcr.2021.112736.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34273404/
 • Heisenberg usikkerhed rumligt gated elektromagnetiske felter. Vladimir Y Chernyak, Shaul Mukamel.J Chem Phys. 2021 May 7;154(17):174110. doi: 10.1063/5.0045352.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34241063/
 • Reflection Properties of the Human Skin From 40 to 110 GHz: A Confirmation Study. Andreas Christ, Adrian Aeschbacher, Fereshteh Rouholahnejad, Theodoros Samaras, Bernadetta Tarigan, Niels Kuster. Bioelectromagnetics. 2021 Jul 21. doi: 10.1002/bem.22362.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34289515/
 • Radiofrekvenseksponeringsniveauer fra mobiltelefonbasestationer i udendørs miljøer og et underjordisk indkøbscenter i Japan.
  Teruo Onishi, Miwa Ikuyo, Kazuhiro Tobita, Sen Liu, Masao Taki, Soichi Watanabe. Responsive Health Risk Concern. Front Pediatr. 2021 Jul 5;9:694407. doi: 10.3389/fped.2021.69.
  ”Da vores målinger blev udført før starten af 5G-kommerciel service, var eksponeringsniveauet ved det frekvensbånd, der blev anvendt i 5G, ikke inkluderet. Målingerne af eksponeringsniveauerne for 5G og nye radiobølger vil dog blive videreført. På grund af den begrænsede tid og det begrænsede rum for målingerne i denne undersøgelse vil eksponeringsniveaudata under forskellige daglige forhold blive akkumuleret i fremtiden.”
  Open access paper: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2021.694407/full
 • Epigenetisk dysregulering i forskellige typer celler, der udsættes for ekstremt lavfrekvente magnetfelter (Review). Gianfranco Giorgi, Brunella Del Re. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(15), 8068; doi: 10.3390/ijerph18158068.
  Open access paper: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/15/8068
 • Effekt af det elektromagnetiske felt (EMF) Stråling på transcriptomic profil af Pig Myometrium under Peri-Implantation Periode-An In Vitro Study.
  Ewa Monika Drzewiecka, Wiktoria Kozlowska, Lukasz Paukszto, Agata Zmijewska, Pawel Jozef Wydorski, Jan Pawel Jastrzebski, Anita Franczak. Int J Mol Sci. 2021 Jul 7;22(14):7322. doi: 10.3390/ijms22147322.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34298942/
 • Magnetfelt påvirker vækst og udbytte af solsikke under forskellige fugt stressforhold.
  Ananta Vashisth, Neetu Meena, Prameela Krishnan. Bioelectromagnetics. 26 June 2021/ doi: 10.1002/bem.22354
  https://onlinelibrary.wiley.kom/doi/10.1002/bem.22354
 • Ændringer i kropstemperaturen hos små pattedyr og fugle i et par minutter Range som refleksion af miljøpåvirkninger.
  M E Diatroptov. Bull Exp Biol Med. 2021 Jul 23. doi: 10.1007/s10517-021-05234-z.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34297296/
 • Metoder og eksperimenter til at mærke variationer i solaktivitet og definere deres indvirkning på hjertevariation. Michael Hanzelka, Jiří Dan, Zoltán Szabó, Zdeněk Roubal, Přemysl Dohnal, Radim Kadlec. Sensors (Basel). 2021 Jul 14;21(14):4817. doi: 10.3390/s21144817.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34300557/
 • Effekter af at kommunikere usikkerhedsbeskrivelser i fareidentifikation, risikokarakterisering og risikobeskyttelse. Peter Wiedemann, Franziska U Boerner, Frederik Freudenstein. PLoS One. 2021 Jul 13;16(7):e0253762. doi: 10.1371/journal.pone.0253762.
  Open access paper: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0253762
 • Virkninger af pulserende elektromagnetiske felter på tumor cellers levedygtighed: en meta-analyse af in vitro randomiserede kontrollerede eksperimenter.
  Guangzhou An, Meilun Shen, Juan Guo, Xia Miao, Yuntao Jing, Keying Zhang, Ling Guo, Junling Xing. Electromagn Biol Med. 2021 Jul 26;1-8. doi: 10.1080/15368378.2021.1958341.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34311647/

Nye dokumenter pr. 10. juli 2021.

For at se resumerer m.m. til de seneste papirer eller downloade hele det 947-siders dokument (pdf), gå til:
https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html

 • 5G’s miljøpåvirkninger: En litteraturgennemgang af virkningerne af radiofrekvenselektromagnetisk felteksponering for hvirveldyr, hvirvelløse dyr og planter fra mennesker.
  Arno Thielens. Panel for fremtiden for videnskab og teknologi (STOA). Europa-Parlamentet. 2021, 137 s. PE 690.021, ISBN 9789284680337. doi: 10.2861/318352.
  Open Access-rapport: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690021/EPRS_STU(2021)690021_EN.pdf
 • Hollands Sundhedsråd og evaluering af femte generation, 5G, for trådløs kommunikation og kræftrisici.
  Lennart Hardell. World J Clin Oncol 2021; 12, stk. 6: 393-403 doi: 10.5306/wjco.v12.i6.393.
  Open access paper:https://www.wjgnet.com/2218-4333/full/v12/i6/393.htm
 • Gennemgang af den videnskabelige dokumentation for den individuelle følsomhed over for elektromagnetiske felter (EHS)
  Dariusz Leszczynski. Rev Environ Health. 2021 6. juli. doi: 10.1515/reveh-2021-0038. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0038/html
 • Nonmalignant meningioma og vestibulære schwannoma incidenstendenser i USA, 2004-2017
  Diana R Withrow, Susan S Devesa, Dennis Deapen, Valentina Petkov, Alison L Van Dyke, Margaret Adamo, Terri S Armstrong, Mark R Gilbert, Martha S Linet. Cancer. 2021 Jun 23. doi: 10.1002/cncr.33553.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34160068/
 • Immunitet og elektromagnetiske felter
  Piotr Piszczek, Karolina Wójcik-Piotrowicz, Krzysztof Gil, Jolanta Kaszuba-Zwoińska. Miljø 2021 Jun 11;111505. doi: 10.1016/j.envres.2021.111505.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34126050/
 • Male cellular telephone exposure, fecundability, and semen quality: results from two preconception cohort studies E E Hatch, S K Willis, A K Wesselink, E M Mikkelsen, M L Eisenberg, G J Sommer, H T Sorensen, K J Rothman, L A Wise. Hum Reprod. 2021 Apr 20;36(5):1395-1404. doi: 10.1093/humrep/deab001. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33564831/
 • Smarte enheder / mobiltelefon hos patienter med epilepsi? En systematisk gennemgang
  Ali A Asadi-Pooya, Nafiseh Mirzaei Damabi, Marzieh Rostaminejad, Mina Shahisavandi, Anahita Asadi-Pooya. Smart enheder / mobiltelefon hos patienter med epilepsi? En systematisk gennemgang. Acta Neurol Scand. 2021 Jun 28. 10.1111/ane.13492.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34180044/
 • Design og implementering af low-SAR-antenner til mobiltelefonapplikationer
  Bao Lu, Bo Pang, Wei Hu, Wen Jiang. IEEE. 30. juni 2021. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3093720.
  https://ieeexplore.ieee.org/stempel/stempel.jsp?tp=&arnummer=9468878
 • Magnetisk interferens på hjerteimplantaterbare elektroniske enheder fra Apple iPhone MagSafe Technology
  Fahd Nadeem, Arismendy Nunez Garcia, Cao Thach Tran og Michael Wu. Journal of the American Heart Association. 2. juni 2021. doi.org/10.1161/JAHA.121. 020818.
  https://www.ahajournals.org/.10.1161/JAHA.121.020818
 • Generationsskifte Risiko for tyktarms-og endetarmskræft i de seneste fødselkohorter under 40 år – den hypotetiske rolle af radiofrekvent stråling fra mobiltelefoner
  Devra L Davis, Aaron M. Pilarcik, Anthony B. Miller. Ann Gastroenterol Dig Dis, 3(1): 09-16. 2020.
  Open Access-rapport:
  https://www.somatopublications.com/increased-generational-risk-of-colon-and-rectal-cancer-in-recent-birth-cohorts-under-age-40-the-hypothetical-role-of-radiofrequency-radiation-from-cell-phones.pdf
 • De ikke-termiske biologiske virkninger og mekanismer ved mikrobølgeeksponering
  X. Zhao, G. Dong, C. Wang. Int J Radiation Research. 19(3):475-486. i juli 021. 10.18869/acadpub.ijrr.19.2. 475 af 20.
  https://ijrr.com/article-1-3716-en.html
 • En gennemgang af protokoller og retningslinjer for beboernes eksponering for elektromagnetisk feltstråling (EMFR) i bygninger
  Shabnam Monadizadeh, Charles J. Kibert, Jiaxuan Li, Junghoon Woo, Ashish Asutosh, Samira Roostaie, Maryam Kouhirostami. Journal of Green Building. (2021) 16 (2): 55–81. doi: 10.3992/jgb.16.2.55. https://doi.org/10.3992/jgb.16.2.55
  Dissertation (open access): https://ufdc.ufl.edu/UFE0052666/00001
 • Udsættelse for radiofrekvens elektromagnetiske felter: Sammenligning af eksponentimetre med en ny kropsbåren distribueret måler
  Anke Huss, Stefan Dongus, Reza Aminzadeh, ArnoThielens, Matthias van den Bossche, Patrick Van Torre, René de Seze, Elisabeth Cardis, Marloes Eeftens, Wout Joseph, Roel Vermeulen, MartinRöösli. Environment International. 156, November 2021, 106711. doi: 10.1016/j.envint.2021.106711
  Open access paper: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021003366?via%3Dihub
 • Compliance Assessment af epitel eller absorberet effekttæthed under 10 GHz ved hjælp af SAR-målesystemer Theodoros Samaras, Andreas Christ, Niels Kuster. Bioelectromagnetics. 2021 Jun 15. doi: 10.1002/bem.22355. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34130354/
 • Effekten af mikrobølgestråling på eksperimentel tumorvækst på forskellige intensitetsniveauer
  Vladimir F. Pyankov; Olga V. Kryukova; Alexey F. Kopylov; Gennady M. Aldonin; Yuri P. Salomatov. 2021 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus). 26-29 Jan. 2021. doi: 10.1109/ElConRus51938.2021.9396077.
  https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9396077
 • Moderate exercise training as an effective strategy to reduce the harmful effects of cell phone radiation on Wistar rat’s semen quality
  HA Akbari, AA Gaeini. Moderate exercise training as an effective strategy to reduce the harmful effects of cell phone radiation on Wistar rat’s semen quality. Int J Radiation Research. 19(2):317-323. 2021. doi: 10.18869/acadpub.ijrr.19.2.317.
  https://ijrr.com/article-1-3646-en.html
 • Akutte virkninger af 2,856 GHz og 1,5 GHz mikrobølger på rumlige hukommelsesevner og CREB-relaterede veje Shengzhi Tan, Hui Wang, Xinping Xu, Li Zhao, Jing Zhang, Ji Dong, Binwei Yao, Haoyu Wang, Yanhui Hao, Hongmei Zhou, Yabing Gao, Ruiyun Peng. Akutte virkninger af 2,856 GHz og 1,5 GHz mikrobølger på rumlige hukommelsesevner og CREB-relaterede veje. 2021 Jun 11;11(1):12348. doi: 10.1038/s41598-021-91622-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34117282/
 • Elektromagnetiske bølger fra mobiltelefoner kan påvirke Rottehjernen under udvikling
  Dilek Akakin, Olgu Enis Tok, Damla Anil, Akin Akakin, Serap Sirvanci, Goksel Sener, Feriha Ercan. Turkish Neurosurgery. 2021;31(3):412-421. 10.5137/1019-5149.JTN.31665-20.2.
  Open access paper: http://www.turkishneurosurgery.org.tr/pdf/pdf_JTN_2485.pdf
 • Boligeksponering for elektromagnetiske felter og risiko for amyotrofisk lateral sklerose (ALS): en dosis-respons meta-analyse Tommaso Filippini, Elizabeth E Hatch, Marco Vinceti. Eksponering for elektromagnetiske felter og risiko for amyotrofisk lateral sklerose: en metaanalyse af dosisrespons. 2021 7.11.11.11939. doi: 10.1038/s41598-021-91349-2.
  Open access paper: https://www.nature.com/artikler/s41598-021-91349-2
 • Overflade elektromagnetiske bølger på gradvis grænseflader mellem Lossy Media
  Igor I. Smolyaninov. Progress in Electromagnetics Research. 170:177-186. 2021. doi:10.2528/PIER21043006.
  https://www.jpier.org/PIER/mole.php?paper=21043006
 • Effekt af det elektriske felt ved 50 Hz og variable intensiteter på biokemiske markører i honningbiens hæmolymph Paweł Migdał, Agnieszka Murawska, Paweł Bieńkowski, Aneta Strachecka, Adam Roman. PLos 1. 2021 24.16.6): e0252858. doi: 10.1371/journal.pone.0252858.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34166412/
 • Insulin/glukagonforholdets og cellerediksgradens rolle i hyperglykæmi fremkaldt af eksponering for et 60-Hz magnetfelt hos rotter
  Gabriel Martiñón-Gutiérrez, María Luna-Castro, Rolando Hernández-Muñoz. 2021 3.11.11.1166. doi: 10.1038/s41598-021-91228-w.
  Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8175349/
 • Virkninger af langtidseksponering af mellemliggende frekvens magnetiske felter (20 kHz, 360 μT) på udvikling, patologiske fund og adfærd hos hun mus
  Alexander Lerchl, Karen Drees, Født Grote, Isabel Gronau, Dirk Fischer, Julia Bauch, Axel Hoppe. Bioelectromagnetics. 2021 maj;42(4):309-316. doi: 10.1002/bem.22337.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33822410/
 • Biologiske virkninger af kronisk eksponering af Blaptica dubia (alias Dubia roach) nymfer til statiske og ekstremt lavfrekvente magnetfelter
  Larisa Ilijin, Marija Mrdaković, Dajana Todorović, Milena Vlahović, Anja Grčić, Aleksandra Filipović, Vesna Perić-Mataruga. An Acad Bras Cienc. 2021 4.93.2):e20190118. doi: 10.1590/0001-3765202120190118.
  Open access paper: https://www.scielo.br/j/aabc/a/Hbdwv4Fydjmxgff6t797yzK/?lang=da
 • Statisk magnetisk stimulation fremkalder ændringer i oxidativ status og celle levedygtighed parametre i en primær kultur model af astrocytter
  da Costa CC, Martins LAM, Koth AP, Ramos JMO, Guma FTCR, de Oliveira CM, Pedra NS, Fischer G, Helena ES, Gioda CR, Sanches PRS, Junior ASV, Soares MSP, Spanevello RM, Gamaro GD, de Souza ICC. Cell Biochem Biophys. 2021 27. juni. doi: 10.1007/s12013-021-01015-7
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34176101/
 • Statisk magnetfelt (0,2-0,4 T) stimulerer selvfornyelse evne Osteosarcoma stamceller gennem autophagic nedbrydning af Ferritin
  Bin Zhao, Tongyao Yu, Shenghang Wang, Jingmin Che, Liangfu Zhou, Peng Shang. Statisk magnetfelt (0,2-0,4 T) stimulerer selvfornyelse evne osteosarkom stamceller gennem autophagic nedbrydning af Ferritin. Bioelectromagnetics. 2021 3. juni. doi: 10.1002/bem.22352.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34082485/
 • Rollen af pulserende elektromagnetiske felter på den radikale parmekanisme
  Pablo Castello, Pablo Jimenez, Carlos F Martino. 2021 5. juli. doi: 10.1002/bem.22358.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34224591/
 • Magnetisk følsomhed af cryptochrome 4 på en vandrende sangfugl
  Xu Jørgensen, Jarocha LE, Zollitsch T, Konowalczyk M, Henbest KB, Richert Sørensen, Golesworthy MJ, Schmidt Jørgensen, Déjean V, Sowood DJC, Bassetto M, Luo Jørgensen, Walton JR, Fleming Jørgensen, Wei Y, Kande TL, Moise G, Herrmann Møller, Yin H, Wu H, Bartölke R, Käsehagen SJ, Horst Sørensen, Dautaj G, Murton PDF, Gehrckens AS, Chelliah Y, Takahashi JS, Koch KW, Weber Sørensen, Solov’yov IA, Xie C, Mackenzie SR, Timmel CR, Mouritsen H, Hore PJ. Nature. 2021 Jun;594(7864):535-540. doi: 10.1038/s41586-021-03618-9.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34163056/
 • Fuglenes magnetiske kompas: Cryptochrome’s rolle Roswitha Wiltschko, Christine Nießner, Wolfgang Wiltschko. Front Physiol. 2021 19. maj;12:667000. doi: 10.3389/fphys.2021.667000.
  Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8171495/
 • Optrævling gåden om fuglenes magnetoreception
  Eric J Warrant. Nature. 2021 Jun;594(7864):497-498. doi: 10.1038/d41586-021-01596-6. doi: 10.1038/d41586-021-01596-6
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34163048/
 • Tilfældige effekter i Magnetobiology og en måde at opsummere dem
  Vladimir N Binhi. Bioelectromagnetics. 2021 7. juli. doi: 10.1002/bem.22359.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34233018/

Nye dokumenter pr. 3. juni 2021

For at se abstrakter til de seneste papirer eller downloade 947-siders dokument (pdf), gå til: https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html

Oversigt i overskriftsform:

 • Virkninger af ikke-ioniserende elektromagnetiske felter på flora og fauna, del 1. Stigende omgivende EMF niveauer i miljøet.
  B. Blake Levitt, Henry C. Lai, Albert M. Manville. Rev Environ Health. 2021 27. maj. doi: 10.1515/reveh-2021-0026.
  Del 1 sætter spørgsmålstegn ved nutidens omgivende EMF-kapaciteter til at påvirke dyrelivet negativt med mere presserende betydning for 5G-teknologier.
  Del 2 udforsker naturlige og menneskeskabte felter, dyremagnetreceptor mekanismer samt relevante undersøgelser for alle dyrerigets kongeriger.
  Del 3 undersøger aktuelle eksponeringsstandarder, gældende love og fremtidige anvisninger. Det er på tide at anerkende den omgivende EMF som en ny form for forurening samt udforme regler hos regulerende organer, der udpeger luft som ‘habitat’, så EMF kan reguleres som andre forurenende stoffer. Tab af dyreliv er ofte uset og udokumenteret før vendepunktet er nået. Langsigtede kroniske EMF-eksponeringsstandarder på lavt niveau, som ikke findes nu, bør indstilles i overensstemmelse hermed for vilde dyr, og miljølove bør håndhæves strengt. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34047144/
 • (MM) bølge- og mikrobølgefrekvensstråling giver dybt gennemtrængende effekter: biologien og fysikken.
  Martin L Pall. Millimeter (MM) bølge- og mikrobølgefrekvensstråling giver dybt gennemtrængende virkninger: biologien og fysikken. Rev Environ Health. 2021 26. maj. doi: 10.1515/reveh-2020-0165. Bemærk: Bl.a. Dariusz Leszczynski er dog meget skeptisk over lødigheden af papiret.
  Se mere her:
  https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/06/04/debunking-martin-l-palls-bad-science-2021/
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34043892
 • Aspekter på den internationale kommission for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (ICNIRP) 2020-retningslinjer for radiofrekvensstråling.
  Lennart Hardell, Mona Nilsson, Tarmo Koppel, Michael Carlberg. J Cancer Sci Clin Ther. 2021; 5(2): 250-285. doi: 10.26502/jcsct.5079117.
  Konklusion:
  ICNIRPs konklusion om kræftrisici er: “Sammenfattende er der ikke underbygget nogen virkninger af radiofrekvens-EMF på induktion eller udvikling af kræft.” Denne konklusion er ikke korrekt og modsiges af videnskabelige beviser. Rigelige og overbevisende beviser for øgede kræftrisici og andre negative helbredseffekter er i dag tilgængelige. ICNIRP 2020-retningslinjerne tillader eksponering på niveauer, der vides at være skadelige. Af hensyn til folkesundheden bør ICNIRP 2020-retningslinjerne straks erstattes af virkelig beskyttende retningslinjer produceret af uafhængige forskere.
  Open access paper: https://www.fortunejournals.com/abstract/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation-2261.html
 • Mikrobølgers lydeffekt.
  James C. Lin. IEEE Journal of Electromagnetics, RF, and Microwaves in Medicine and Biology, pp 1-13, Mar 1, 2021. Digital Object Identifier: 10.1109/JERM.2021.3062826.
  • Artikel beskriver neurofysiologiske, psykofysiske og adfærdsmæssige observationer fra laboratorieundersøgelser, der involverer mennesker og dyr.
  • Absorption af en enkelt mikrobølgepuls, der rammer hovedet, kan opfattes som et akustisk skud, klik eller bankelyd.
  • En sammenkobling af mikrobølgepulser kan føles som en hørbar brummer, kvidring eller melodi af mennesker.
  • Mekanistiske undersøgelser viser absorptionen af mikrobølgepulser af blødt væv i hovedet lancerer en termoelastisk trykbølge, der bevæger sig i hjernen
  • Afhængigt af effekten af de indfaldende mikrobølgepulser kan niveauet af det inducerede lydtryk være væsentligt over tærsklen til auditiv opfattelse.
  • Den elektromagnetiske auditive effekt samt tilknyttede trykbølge kan muligvis beskadige hjernevæv samt forårsage dødelig som ikke-dødelig skade.
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9366412
 • Mikrobølgers Thermoacoustic Tomographic (MTT) Imaging.
  James C. Lin. Physics in Medicine and Biology. 66(10). May 12, 2021.
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6560/abf954/pdf
 • Brug af mobiltelefoner og tendenser i forekomsten af kræft i parotid og andre spytkirtler.
  Ken Karipidis, Rohan Mate, Masoumeh Sanagou, Chris Brzozek, David Urban, Mark Elwood. Cancer Epidemiol. 2021 May 18;73:101961. doi: 10.1016/j.canep.2021.101961.
  Konklusioner:
  Resultaterne indikerer ikke, at mobiltelefonbrug øgede forekomsten af kræft i spytkirtlen eller andre spytkirtler. En stigning i parotidkræft hos kvinder siden 2006 kan tilskrives andre mulige risikofaktorer, der er specifikke for dette køn. Joel Moskowitz bemærker dog: Selvom jeg er enig i, at der er behov for mere forskning, da forfatterne ikke studerede brugen af mobiltelefoner, har de intet grundlag for at udelukke dette som en mulig risikofaktor for den øgede forekomst af parotidkirteltumorer observeret hos kvinder.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34020314/
 • Brug af mobiltelefon og risikoen for gliom: er undersøgelsesresultater i tilfælde af kontrol i overensstemmelse med canadiske tidstendenser i kræftforekomst?
  Paul J Villeneuve, Franco Momoli, Marie-Élise Parent, Jack Siemiatycki, Michelle C Turner, Daniel Krewski. Environ Res. 2021 May 21;111283. doi: 10.1016/j.envres.2021.111283.
  • Muligheden for, at brugen af mobiltelefoner øger risikoen for kræft, er fortsat kontroversiel.
  • Vi undersøgte tendenser i mobiltelefonbrug og forekomst af gliom for Canada mellem 1992 og 2015.
  • Aldersstandardiserede forekomster for gliom i Canada var relativt stabile mellem 1992 og 2015.
  • Canadiske tendenser i gliom- og mobiltelefonbrug var ikke kompatible med øgede risici for gliom, som er rapporteret i nogle tidligere case-control studier.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34029549/
 • Reduktion af elektromagnetisk stråling ved hjælp af nyt metamateriale til cellulære applikationer.
  Ahmed Mahfuz Tamim, Mohammad Rashed Iqbal Faruque, Mayeen Uddin Khandaker, Mohammad Tariqul Islam, David Andrew Bradley. Radiation Physics and Chemistry, 178,108976. 2021. https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2020.108976
  • Et nyt ELC-resonatorbaseret metamateriale er udviklet til at reducere den specifikke absorptionshastighed (SAR) på mobiltelefonen.
  • Peak SAR undersøgt for tre kategorier af moderne smartphone-anvendelser – taleopkald, messaging og videoopkald. • Det foreslåede metamateriale kan reducere en betydelig mængde SAR.
  • Således kan metamaterialet være nyttigt at beskytte det menneskelige hoved mod skadelig stråling. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969806X20302826
 • Effekter af elektromagnetiske felter på neuronale ionkanaler: en systematisk gennemgang.
  Federico Bertagna, Rebecca Lewis, S Ravi P Silva, Johnjoe McFadden, Kamalan Jeevaratnam. Ann N Y Acad Sci. 2021 May 4. doi: 10.1111/nyas.14597.
  Undersøgelsen viser at spændingsstyrede ionkanaler VGC’er er en vigtig transducer af effekten af EMF’er i neuroner, og den centrale rolle, som disse proteiner spiller i reguleringen af vigtige biologiske processer, central i reguleringen af hjernens fysiologi, kaster lys over den indflydelse, som moderne eksponering for EMF kan have på menneskers sundhed.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33945157/
 • Eksponering af sydkoreansk befolkning for 5G-mobiltelefonnetværk (3,4-3,8 GHz).
  Brahim Selmaoui, Paul Mazet, Pierre-Baptiste Petit, Kihwea Kim, Donggeun Choi, René de Seze. Bioelectromagnetics. 2021 May 16. doi: 10.1002/bem.22345.
  Undersøgelsen er i tråd med andre rapporter [ANFR, 2020; Ofcom-rapport, 2021; Telstra-rapporten, 2021] offentliggjort online, er en foreløbig undersøgelse, fordi EMF-målinger kun blev udført 6 måneder efter åbningen af netværket for den koreanske offentlighed. Det er sandsynligt, at 5G-netværket ikke blev brugt maksimalt, og antallet af abonnenter var relativt lavt på grund af de unges tendens til at bruge Wi-Fi-spots gratis. Det er nødvendigt at fortsætte med at udføre EMF-målinger for at overvåge de samlede tendenser på lang sigt. Ikke desto mindre fremgår det af denne undersøgelse, at eksponeringsniveauer fra 5G var i et lavt interval. Desuden vil det faktum, at radiosignalstrålen primært fokuserer på slutbrugerne, bidrage til at reducere eksponeringen i unødvendige områder. Dette arbejde er en del af en målekampagne i Sydkorea, hvis endelige rapport blev offentliggjort i 2019 [French Expertise Report, 2019].
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33998007
 • In situ vurdering af 5G NR massiv MIMO-basestationsexponering i et kommercielt netværk i Bern, Schweiz.
  Sam Aerts, Kenneth Deprez, Davide Colombi, Matthias Van den Bossche, Leen Verloock, Luc Martens, Christer Törnevik, Wout Joseph. Appl. Sci. 11(8): 3592. 2021. https://doi.org/10.3390/app11083592.
  Konklusioner:
  Så vidt forfatterne kender, giver denne undersøgelse den første vurdering af rækkevidden af faktiske og maksimale eksponeringsniveauer i et 5G NR-kommercielt netværk. Det blev konstateret, at det undersøgte netværks indvirkning på den samlede miljømæssige RF-EMF-eksponering var lille, kun et par procent af den samlede RF-EMF-eksponering, selv i tilfælde af 100% induceret trafik. Der angives at der ingen interessekonflikter er, men dog er et par af forskerne ansat ved Ericsson Research, Sverige.
  Open access paper: https://www.mdpi.com/2076-3417/11/8/3592
 • Individuel eksponering for miljømæssige radiofrekvente elektromagnetiske felter i hospitaliserede præmature nyfødte.
  Dimitri Besset, Brahim Selmaoui, Stéphane Delanaud, René de Seze, André Leke, Erwan Stéphan-Blanchard. Bioelectromagnetics. 2021 May 16. doi: 0.1002/bem.22349. Bioelektromagnetik. 2021 16. maj doi: 10.1002 / bem.22349. Grundet den lille stikprøvestørrelse og hospitalsmiljøets specificitet i denne undersøgelse kræves yderligere eksponeringsundersøgelser for at bekræfte de nuværende data.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33998013/
 • Kunstig EMG ved WLAN-eksponering.
  Lebrecht von Klitzing. Journal of Biostatistics and Biometric Applications. 6(1): 2021.
  WLAN (trådløst lokalnetværk) bruges som en vigtig verdensomspændende kommunikationsteknik. Ved dette er der altid en elektromagnetisk felteksponering. I modsætning til ICNIRP-sikkerhedsretningslinjerne, hvor ingen bioeffekt er mulig ved disse lavenergiske elektromagnetiske felter, fandt vi kunstige signaler i nervesystemet i afhængighed af WLAN-eksponering.
  Open access paper: http://www.annexpublishers.com/articles/JBIA/6101-Artificial-EMG-by-WLAN-Exposure.pdf
 • Nyt ICEMAN-projekt søger svar på desorientering af jagerpilot [sundhedsspørgsmål].
  James C. Lin. IEEE Microwave Magazine. 2021; 22 (4):13-15. DOI: 10.1109/MMM.2020.3048210.
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9366591
 • Metode til bestemmelse af tærskelafstanden til estimering af det vigtigste EM-eksponeringsbidrag i WLAN.
  Marta Fernández, David Guerra. Engineering Science and Technology, an International Journal, 2021. https://doi.org/10.1016/j.jestch.2021.05.001.
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215098621001099
 • Effekter af 1,5 og 4,3 GHz mikrobølgestråling på kognitiv funktion og hippocampus vævsstruktur i Wistar-rotter. Ruiqing Zhu, Hui Wang, Xinping Xu, Li Zhao, Jing Zhang, Ji Dong, Binwei Yao, Haoyu Wang, Hongmei Zhou, Yabing Gao, Ruiyun Peng. Sci Rep. 2021 May 12;11(1):10061. doi: 10.1038/s41598-021-89348-4.
  Sammenlignet med S-gruppen viste alle eksponeringsgrupper varierende grad af indlæring og hukommelse og hippocampus strukturelle skader. Resultaterne viste, at mikrobølgestråling på 1,5 GHz og 4,3 GHz var i stand til at inducere kognitiv svækkelse og hippocampus vævsskade hos rotter, og kombineret stråling med begge frekvenser forårsagede mere alvorlige kvæstelser, men ingen af disse skadelige effekter varierede med mikrobølgefrekvensen. Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8115682/
 • Beskyttende virkninger af selen på elektromagnetisk feltinduceret apoptose, aromatase P450-aktivitet og leptinreceptorekspression i rotte testikler.
  Sareh Khoshbakht, Fatemeh Motejaded, Sareh Karimi, Narjes Jalilvand, Alireza Ebrahimzadeh-Bideskan. Iran J Basic Med Sci. 2021 Mar;24(3):322-330. doi: 10.22038/ijbms.2021.45358.10554.
  Konklusion:
  Denne undersøgelse viste, at elektromagnetisk stråling kan have skadelig indvirkning på det mandlige reproduktive system, hvilket kan forhindres ved brug af selen.
  Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8087852/
 • Ændringer i vækstkinetiske parametre, morfologi og mitotisk aktivitet hos gær Candida guilliermondii udsat for bølger med lav intensitet på 51,8 GHz frekvens.
  Seda Marutyan, Syuzan Marutyan, Liparit Navasardyan, Karlen Hovnanyan, Armen Trchounian. Arch Microbiol. 2021 May 3. doi: 10.1007/s00203-021-02336-0.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33938972/
 • Sammenligning af virkningerne af høj- og lavfrekvente elektromagnetiske felter på spredning og differentiering af neurale stamceller.
  Wenfang Bai, Meihui Li, Weicheng Xu, Mingsheng Zhang. Neurosci Lett. 2021 Jan 10;741:135463. doi: 10.1016/j.neulet.2020.135463.
  • Transkraniel magnetisk stimulation (TMS) er blevet anvendt i vid udstrækning til diagnosticering og behandling af uhåndterlige hjernesygdomme.
  • Både 50 Hz LF-EMF og HF-EMF kan fremme spredning af NSC’er (neurale stamceller) in vitro.
  • LF-EMF kan fremskynde NSC’er for at differentiere sig til neuroner.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33129846/
 • Biomolekylært svar på times lang ultralav feltmikrobølgestråling: En effektiv grovkornet model simulering.
  Anang Kumar Singh, P S Burada, Anushree Roy. Phys Rev E. 2021 Apr;103(4-1):042416. doi: 10.1103/PhysRevE.103.042416.
  ’Fra et biologisk synspunkt demonstrerer vi den negative virkning af strålingsfeltet på biomolekyler, selv når dets styrke er meget lav.’
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34005990/
 • Eksponering for ekstremt lavfrekvente magnetfelter og kræft hos børn: En systematisk gennemgang og metaanalyse.
  GyeongAe Seomun, Juneyoung Lee, Jinkyung Park. PLoS ONE 16(5): e0251628. May 14, 2021. doi:10.1371/journal.pone.0251628.
  Konklusion:
  Der blev observeret signifikante sammenhænge mellem udsættelse for ELF-MF’er og leukæmi hos børn. Desuden blev der også observeret en mulig dosisresponseffekt.
  Open access paper: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0251628
 • Ekstrem lavfrekvent vurdering af elektromagnetisk eksponering i skoler: En statistisk analyse af by- og halvbyområder.
  Y Kiouvrekis, A Alexias, V Softa, M Alkhorayef, A Sulieman, C Tyrakis, C Kappas. Radiat Prot Dosimetry. 2021 May 28; doi: 10.1093/rpd/ncab076.
  Formålet med forskningspapiret er at estimere middelværdien af ekstrem lavfrekvent (ELF) eksponering i skoler i Grækenland. (…) En statistisk signifikant forskel mellem de gennemsnitlige MF’er målt i de to skolegrupper blev fundet, men MF’erne i begge grupper var meget lavere end ICNIRP-standarden.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34047347
 • Identifikation af miljømæssige og eksperimentelle faktorer, der påvirker menneskelig opfattelse af jævnstrøms- og vekselstrømsfelt.
  Kathrin Jankowiak, Sarah Driessen, Andrea Kaifie, Simon Kimpeler, Thomas Krampert, Thomas Kraus, Dominik Stunder, Michael Kursawe. Bioelectromagnetics. 2021 May 11. doi: 10.1002/bem.22347.
  Flere miljømæssige og eksperimentelle faktorer, der påvirker den menneskelige opfattelse af EF, kunne identificeres og udgøre et væsentligt grundlag for en større undersøgelse.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33973657/
 • Sammenligning af ELF-EMF-stimulering med nuværende stimulering ved regulering af LTP af SC-CA1-synapser i ung rotthippocampus.
  Yu Zheng, Wenjun Zhao, Xiaoxu Ma, Lei Dong, Lei Tian, Mei Zhou. Int J Radiat Biol. 2021 May 10;1-21. doi: 10.1080/09553002.2021.1928781.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33970763/
 • Magnetisk feltinduceret Ca2+ indtagelse af mesenkymale stamceller medieres af intracellulær Zn 2+ og ledsages af en Zn 2+ tilstrømning.
  Alp Özgün, Bora Garipcan. Biochim Biophys Acta Mol Cell Res. 2021 May 22;119062. doi: 10.1016/j.bbamcr.2021.119062.
  • Magnetisk feltinduceret oxidativ stress stammer ikke fra mitokondrie-aktivitet.
  • Ca2 + indtag under magnetisk felteksponering ledsages af Zn2 + indtag.
  • Magnetfeltfremkaldt kationindtag afhænger af tilgængeligheden af intracellulært Zn2 +.
  • 2-APB-følsomme veje er vigtige gateways for kationtilstrømning induceret af magnetfelter.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34033861/
 • Sjældne jordmagneter påvirker bevægelsesmønstre af den magnetisk følsomme nøgenbrændte Tritonia exsulans i sin naturlige habitat.
  Russell C Wyeth, Theora Holden, Hamed Jalala, James A Murray. Biol Bull. 2021 Apr;240(2):105-117. doi: 10.1086/713663.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33939940/

Nye dokumenter pr. 4. maj 2021.

For at se abstrakter til de seneste papirer eller downloade 947-siders dokument (pdf), gå til: https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html

Oversigt i overskriftsform:

Nye dokumenter pr. 6. april 2021

For at se abstrakter til de seneste papirer eller downloade 932-siders dokument (pdf), gå til:
https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html

Oversigt i overskriftsform:

close

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.