Regering og styrelser

Se også her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/det-officielle-danmark-2/

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg . Kommissionens meddelelse: ”5G til Europa: En handlingsplan” KOM-nr. (2016) 588. Europaudvalget.
https://www.eu.dk/samling/20161/kommissionsforslag/KOM(2016)0588/bilag/1/1676868.pdf

Energistyrelsen
Lettere at få tilladelse til 5G forsøg
Energistyrelsen gør det lettere at få tilladelse til 5G-forsøg:
“Som noget nyt kan Energistyrelsen nu udstede en forsøgstilladelse, der koster 600 kr. om året, hvis frekvenserne ikke skal anvendes til udbud af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester.”
“I Danmark er mobiloperatørerne allerede i gang med at teste 5G, og udrulningen forventes at tage fart fra næste år.”
“For at gøre det lettere at lave forsøg med 5G har Energistyrelsen nu ændret praksis om forsøgstilladelser til frekvenser.”
14. oktober 2019.
Artikel:
https://presse.ens.dk/news/energistyrelsen-goer-det-lettere-at-faa-tilladelse-til-5g-forsoeg-384438
Forsøgstilladelse:
https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/frekvens-tilladelser

5G handlingsplan for Danmark. Februar 2019:
https://efkm.dk/media/12544/5g-handlingsplan_for_danmark.pdf

5G-plan: TDC og DR skal eksperimentere med ‘network slicing’ – der skal findes en løsning på netneutralitets-principperne.
https://www.computerworld.dk/art/246481/5g-plan-tdc-og-dr-skal-eksperimentere-med-network-slicing-der-skal-findes-en-loesning-paa-netneutralitets-principperne

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg stillede den 15. marts 2019 spørgsmål til sundhedsministeren om forsigtighedsprincippet og beskyttelse af befolkningen mod radiofrekvent stråling.
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 15. marts 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 688 (Alm. del) til sundhedsministeren Ellen Trane Nørby, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) og Julius Graakjær Grantzau (ALT). Spørgsmål nr. 688: ”Vil ministeren redegøre for, hvordan Danmark har reageret på EU’s Miljøagenturs henstilling til de enkelte medlemslande om at følge forsigtighedsprincippet og beskytte befolkningen mod radiofrekvent stråling, især svage grupper som børn, gravide kvinder, syge og ældre?

Sundhedsstyrelsen er i øvrigt bekendt med, at Europarådet i sin resolution 1815 fra 2011 ligeledes har opfordret til, at medlemsstaterne indfører en række restriktioner, herunder også på området radiofrekvente elektromagnetiske felter. Sundhedsstyrelsen bemærker, at Europarådets resolutioner ikke er bindende for medlemslandene, og at der ikke i EU-regi er indført sådanne restriktioner.

Hele svaret findes her:
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/suu/spm/688/svar/1572266/2041892/index.htm

Sundhedsudvalget 2010/11 – Elektromagnetiske felter og stråler.
Spørgsmål der stilles her:
“Når de forskellige studiers forskellige resultater relateres til debatten om befolkningernes sundhed og velværegår den videnskabelige uenighed på:
Om vægten i bedømmelsen skal lægges på de positive eller negative resultater?
Om kriteriet for eksperimentelbeviselighed er ufravigeligt(at forsøg kan eftergøres med samme resultat hver gang, samt at forskellige studiers resultater skal være konsistente)?
Om ”Forsigtighedsprincippet” har forrang?
..og i særdeleshed, da der ikke er foretaget studier af langtidseffekter endnu! – og slet ikke med hensyn til børn.
Skal de senere års tilfælde med ”early warnings –late lessons” inddrages (f.eks. kontraststoffer, asbest, bly i benzin etc.)?
Hvordan man i øvrigt agerer på andre områder med mistanker om skadelige virkninger på miljøer eller befolkninger?
https://www.ft.dk/samling/20101/almdel/suu/bilag/346/1011951.pdf

Vildledning. Ingen ved om der er grund til at bekymre sig over 5G

Klimaminister vildledte borgerne: Sundhedsstyrelsen havde ikke sundhedsvurderet 5G. Teleområdets minister Lars Christian Lilleholt henviser bekymrede borgere til Sundhedsstyrelsen, selv om myndigheden i månedsvis har ventet forgæves på viden om 5G og stadig mangler at vide meget. Kroniken.dk den 25. april 2019.
https://kronikken.dk/politik/klimaminister-vildledte-borgerne-sundhedsstyrelsen-havde-ikke-sundhedsvurderet-5g/

Sundhedsstyrelsen havde i næsten tre måneder rykket Energistyrelsen vedholdende for manglende viden om 5G. Uden nødvendige oplysninger kunne Sundhedsstyrelsen ikke vurdere, om der var bekymring for borgernes helbredssikkerhed, fremgår det af skrivelser, Tabt Tråd fik aktindsigt i 22. marts i år.

  • 13. marts holdt de to styrelser møde uden referat. Der blev fremstillet et såkaldt notepapir, som aftalte nogle handlinger i fremtiden.
  • Det fremgår ikke af de mange udleverede akter, at Sundhedsstyrelsen på noget tidspunkt fik den viden, som Sundhedsstyrelsen forlangte af Energistyrelsen.
  • Alligevel blev Tabt Tråd fortalt, at Sundhedsstyrelsens vurdering var klar nok: Man var ikke længere bekymret over 5G.
  • To dage senere  – 28. marts – blev det offentliggjort på styrelsens hjemmeside – flere dage før Tabt Tråd offentliggjorde sin afsløring 6. april.

https://tabttraad.home.blog/2019/11/22/sundhedsstyrelsen-godkendte-pludselig-5g-samme-dag-tabt-traad-ringede-i-marts/

Mere om Sundhedsstyrelsen se her.

Please follow and like us: