Regering og styrelser

Se også her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/det-officielle-danmark-2/

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg. Kommissionens meddelelse: ”5G til Europa: En handlingsplan” KOM-nr. (2016) 588. Europaudvalget.
“Europa-Kommissionen har den 14. september 2016 offentliggjort en meddelelse med forslag til medlemsstaterne om en handlingsplan for rettidig etablering af en ny generation af mobilnet, som kaldes 5G-net. Kommissionen mener, at der skal prioriteres en koordineret etablering af 5G i alle medlemsstater, herunder en fælles tidsplan og harmonisering af frekvensbånd. Tidsplanen skal være ambitiøs, således at Europa kan være førende på markedet og tidligt udnytte de nye muligheder, som 5G giver, ikke kun i telesektoren, men i hele økonomien og samfundet. Regeringen støtter målene om en hurtig udvikling og udrulning af 5G–tjenester til gavn for forbrugere og virksomheder.”
https://www.eu.dk/samling/20161/kommissionsforslag/KOM(2016)0588/bilag/1/1676868.pdf

Energistyrelsen

Forslag til Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om radiofrekvenser og forskellige andre love.
Energistyrelsens lovforslag har til formål at lette implementeringen af 5G-netværket i Danmark, uanset de påviste helbreds- og miljømæssige konsekvenser den pågældende forurening i form af stråling ifølge uafhængig videnskabelig forskning vil få på mennesker og
dyr samt dyrenes levesteder.
Lovforslaget indeholder følgende hovedpunkter:
– Stimulering af investeringsincitamenter for virksomheder i digital infrastruktur gennem øget konkurrence og større forudsigelighed i reguleringen, så moderne kommunikationsnet og -tjenester kan udbredes i hele Danmark.
– En mere harmoniseret forvaltning af radiofrekvenser og højere grad af forudsigelighed i forhold til tildelingen af frekvenstilladelser, så incitamenter til at investere i digital infrastruktur øges.
– En stærkere forbrugerbeskyttelse, der sikrer gennemsigtighed og understøttelse af forbrugernes valgfrihed.
– Fremme af udrulning af digital infrastruktur, herunder lempeligere adgang til at etablere trådløse adgangspunkter med begrænset rækkevidde til brug for f.eks. 5G-net.
Høringssvar:
Både ‘Vi siger nej til 5G i Danmark’ og EHS-foreningen har fået udarbejdet et høringssvar.
Kilder:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64026
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/08/200801-høringssvar.pdf
https://www.ehsf.dk/dokumenter/Hoeringssvar-mastelov-EHS-Foreningen2020.pdf

Lettere at få tilladelse til 5G forsøg
Energistyrelsen gør det lettere at få tilladelse til 5G-forsøg:
“Som noget nyt kan Energistyrelsen nu udstede en forsøgstilladelse, der koster 600 kr. om året, hvis frekvenserne ikke skal anvendes til udbud af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester.”
“I Danmark er mobiloperatørerne allerede i gang med at teste 5G, og udrulningen forventes at tage fart fra næste år.”
“For at gøre det lettere at lave forsøg med 5G har Energistyrelsen nu ændret praksis om forsøgstilladelser til frekvenser.”
14. oktober 2019.
Artikel:
https://presse.ens.dk/news/energistyrelsen-goer-det-lettere-at-faa-tilladelse-til-5g-forsoeg-384438
Forsøgstilladelse:
https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/frekvens-tilladelser

5G handlingsplan for Danmark

5G handlingsplan for Danmark. Februar 2019.
Fra forordet:
“Med teleforliget fra maj 2018 er der bred politisk opbakning til, at vi fortsat skal være med helt i front, når det handler om at implementere ny teknologi på teleområdet – og udnytte de muligheder, som udviklingen bringer. I de kommende år vil udviklingen ikke mindst dreje sig om at få 5G-mobilteknologi bredt ud i det danske samfund. Det er forventningen, at 5G-teknologien vil byde på nye erhvervsmuligheder, vækst og arbejdspladser.”

“Det er samtidigt vigtigt, at vi beskytter samfundets kritiske infrastruktur ordentligt. Det varetages af Center for Cybersikkerhed, der sammen med telebranchen har udarbejdet Cyber- og Informationssikkerhedsstrategi for telesektoren. 5G-handlingsplanen har et andet fokus, nemlig på at skabe
gode rammevilkår for udrulning og anvendelse af 5G-teknologi, men under skyldig hensyntagen til informationssikkerheden.”


Fra min stol skal der lyde en stor tak til de mange
interessenter, som gennem deltagelsen i Telebrancheforum har bidraget til den nationale 5G-handlingsplan. Jeg ser frem til det videre
samarbejde om at opfylde målsætningen.


Lars Chr. Lilleholt (V) Energi-, forsynings- og klimaminister
https://efkm.dk/media/12544/5g-handlingsplan_for_danmark.pdf

Danmarks radio

5G-plan: TDC og DR skal eksperimentere med ‘network slicing’ – der skal findes en løsning på netneutralitets-principperne.
https://www.computerworld.dk/art/246481/5g-plan-tdc-og-dr-skal-eksperimentere-med-network-slicing-der-skal-findes-en-loesning-paa-netneutralitets-principperne

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg stillede den 15. marts 2019 spørgsmål til sundhedsministeren om forsigtighedsprincippet og beskyttelse af befolkningen mod radiofrekvent stråling.
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 15. marts 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 688 (Alm. del) til sundhedsministeren Ellen Trane Nørby, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) og Julius Graakjær Grantzau (ALT). Spørgsmål nr. 688: ”Vil ministeren redegøre for, hvordan Danmark har reageret på EU’s Miljøagenturs henstilling til de enkelte medlemslande om at følge forsigtighedsprincippet og beskytte befolkningen mod radiofrekvent stråling, især svage grupper som børn, gravide kvinder, syge og ældre?

Sundhedsstyrelsen er i øvrigt bekendt med, at Europarådet i sin resolution 1815 fra 2011 ligeledes har opfordret til, at medlemsstaterne indfører en række restriktioner, herunder også på området radiofrekvente elektromagnetiske felter. Sundhedsstyrelsen bemærker, at Europarådets resolutioner ikke er bindende for medlemslandene, og at der ikke i EU-regi er indført sådanne restriktioner.

Hele svaret findes her:
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/suu/spm/688/svar/1572266/2041892/index.htm

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget 2010/11 – Elektromagnetiske felter og stråler.
Spørgsmål der stilles her:
“Når de forskellige studiers forskellige resultater relateres til debatten om befolkningernes sundhed og velværegår den videnskabelige uenighed på:
Om vægten i bedømmelsen skal lægges på de positive eller negative resultater?
Om kriteriet for eksperimentelbeviselighed er ufravigeligt(at forsøg kan eftergøres med samme resultat hver gang, samt at forskellige studiers resultater skal være konsistente)?
Om ”Forsigtighedsprincippet” har forrang?
..og i særdeleshed, da der ikke er foretaget studier af langtidseffekter endnu! – og slet ikke med hensyn til børn.
Skal de senere års tilfælde med ”early warnings –late lessons” inddrages (f.eks. kontraststoffer, asbest, bly i benzin etc.)?
Hvordan man i øvrigt agerer på andre områder med mistanker om skadelige virkninger på miljøer eller befolkninger?
https://www.ft.dk/samling/20101/almdel/suu/bilag/346/1011951.pdf

Klimaministeriet

Vildledning. Ingen ved om der er grund til at bekymre sig over 5G. Klimaminister vildledte borgerne: Sundhedsstyrelsen havde ikke sundhedsvurderet 5G. Teleområdets minister Lars Christian Lilleholt henviser bekymrede borgere til Sundhedsstyrelsen, selv om myndigheden i månedsvis har ventet forgæves på viden om 5G og stadig mangler at vide meget. Kroniken.dk den 25. april 2019.
https://kronikken.dk/politik/klimaminister-vildledte-borgerne-sundhedsstyrelsen-havde-ikke-sundhedsvurderet-5g/

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen havde i næsten tre måneder rykket Energistyrelsen vedholdende for manglende viden om 5G. Uden nødvendige oplysninger kunne Sundhedsstyrelsen ikke vurdere, om der var bekymring for borgernes helbredssikkerhed, fremgår det af skrivelser, Tabt Tråd fik aktindsigt i 22. marts i år.

  • 13. marts holdt de to styrelser møde uden referat. Der blev fremstillet et såkaldt notepapir, som aftalte nogle handlinger i fremtiden.
  • Det fremgår ikke af de mange udleverede akter, at Sundhedsstyrelsen på noget tidspunkt fik den viden, som Sundhedsstyrelsen forlangte af Energistyrelsen.
  • Alligevel blev Tabt Tråd fortalt, at Sundhedsstyrelsens vurdering var klar nok: Man var ikke længere bekymret over 5G.
  • To dage senere  – 28. marts – blev det offentliggjort på styrelsens hjemmeside – flere dage før Tabt Tråd offentliggjorde sin afsløring 6. april.

https://tabttraad.home.blog/2019/11/22/sundhedsstyrelsen-godkendte-pludselig-5g-samme-dag-tabt-traad-ringede-i-marts/

Mere om Sundhedsstyrelsen se her.

Please follow and like us: